archiv
Učitelské noviny č. 40/2013
tisk článku

KAŽDÝ POTŘEBUJE ŠANCI

Když jsem před dvěma lety navštívila Základní školu na Nedvědově náměstí v Praze 4, vysvětlovaly mi učitelky z 1. stupně, jak jim při vyučování pomáhá Feuersteinova metoda. Na sklonku října 2013 škola uspořádala Den otevřených dveří. Představila na něm svůj projekt financovaný ESF a z rozpočtu Magistrátu hl. m. Prahy „Každý má mít šanci být úspěšný“, který je postavený právě na využívání Feuersteinovy metody v praxi.

„Projekt navazuje na to, co jsme tady před několika lety začali, když jsme zkusili aplikovat Feuersteinovu metodu nejen jako pomoc hendikepovaným dětem, ale i do běžného vyučování,“ říká ředitel školy Josef Blecha. „Abychom se mohli tomuto způsobu práce věnovat hlouběji, potřebovali jsme finanční zabezpečení. A to znamenalo připravit projekt, který by uspěl v konkurenci ostatních.“

Vstříc konkurenci

Podnětem pro zahájení práce na projektu byly vlastně dobré zkušenosti, které učitelky při práci s dětmi sesbíraly. Na první pohled to vypadá jednoduše, ale každý ředitel, který se o něco podobného pokusil, ví, co hodin práce se za jedinou větou skrývá. Projektu se ujala psycholožka Vladislava Moravčíková a ergoterapeutka Kateřina Pokorná, které se Feuersteinově metodě věnují už dlouho, obě působí jako její terapeutky.

„Jak je tato metoda žákům prospěšná, jsme věděli, přesto nás velice příjemně překvapilo, když jsme se dozvěděli, že náš projekt uspěl,“ prozradil J. Blecha. „Prázdniny – neprázdniny, okamžitě jsme se pustili do práce. Bylo třeba vše důkladně připravit a naplánovat, aby se aktivity související s projektem mohly od nového školního roku rozběhnout. Projekt primárně počítá s vytipovanými 37 dětmi se speciálními vzdělávacími potřebami, kterým budou vytvořeny takové podmínky, aby dostaly šanci být úspěšné, jak stojí v názvu projektu.

Naším cílem je odstranit to, co je brzdí v uskutečnění jejich představ. Základem je, aby si uvědomily, že se sice potýkají s určitými obtížemi, ale že v jejich silách je, když ne zcela odstranit, tak alespoň zmírnit. V tom jim mohou pomoci odborníci, kteří teď ve škole díky projektu v nově otevřeném Školním centru pedagogicko-psychologických služeb působí.

Jsme připraveni s dětmi pracovat od malička, od přípravné třídy až po 9. ročník, kdy už by měl být jejich hendikep eliminován na co nejnižší míru. Už by měly vědět, čemu se chtějí v životě věnovat, kde jim bude hendikep nejméně vadit, kam bude směřovat jejich profesní cesta. Samozřejmě, že do projektu musí být zapojeni i rodiče. Také oni potřebují odbornou pomoc, na to se někdy zapomíná.“

Centrum se otevřelo

„Práce v projektu začaly v červnu, ale předběžná šetření musela přijít mnohem dřív, už někdy v září 2012,“ vysvětlovala projektová manažerka Kateřina Pokorná.

Napřed bylo třeba vysondovat, jestli je o projekt ve škole vůbec zájem. Pak se museli učitelé domluvit, co od něj očekávají, jestli jsou ochotni a také schopni ho realizovat a za jakých podmínek. V neposlední řadě bylo nutné vytipovat děti, které budou speciální pomoc vyžadovat. Na období debat už dneska jenom vzpomínají. V úterý 22. září bylo otevřeno Centrum pedagogicko-psychologických služeb v nově upravených prostorách v přízemí školní budovy. Rekonstrukce byla zrealizovaná během prázdnin, a to díky finanční podpoře městské části Praha 4. „Ale potřebnou péči věnují odborníci dětem už od začátku školního roku.“

Kromě psychologa a speciálního pedagoga pracují v centru lektoři různých odborných intervenčních aktivit, jejichž podstatnou součástí je Feuersteinova metoda Instrumentálního obohacování. Logopedická asistentka byla až překvapena, kolik dětí bude její služby potřebovat. Protože školu navštěvují také děti cizinců, silná je tu zejména vietnamská komunita, působí v centru učitelka, která je doučuje českému jazyku. Nepracuje jen s dětmi, ale často s celou rodinou. Do centra patří také asistent pedagoga, který je připraven nejen asistovat jednotlivým dětem ve třídě, ale také pomáhá s doučováním tam, kde to žáci potřebují. Prostory centra slouží i pro rodinnou terapii. Vyškolená rodinná terapeutka už s několika rodinami pracuje. Tým centra zaštiťuje akreditovaný supervizor.

„Dalším z cílů projektu je totiž zapojit supervizi do procesu péče o děti se speciál-ními vzdělávacími potřebami. Jde o to, aby učitelé, kteří dětem se speciálními vzdělávacími potřebami pomáhají, měli sami odbornou podporu a jejich práce tak dostávala profesionální rozměr.“

Někteří pracovníci centra přišli do školy nově, jiní s ní už spolupracovali. Všichni jsou kvalifikovaní lidé s dlouholetými zkušenostmi. Lektoři Feuersteinovy metody jsou zdejší proškolení učitelé, v rámci projektu povedou skupinové i individuální intervence. Nikdo však není v projektu zaměstnán na plný úvazek.

Pomoc pro potřebné

Služby centra jsou určeny především dětem se speciálními vzdělávacími potřebami, součástí projektu je inovace jejich individuálních vzdělávacích plánů.

„I když projekt počítá z 37 vytipovanými dětmi, postupně zjišťujeme, že jich bude víc, už teď jich je asi 50. K inovaci individuálních vzdělávacích plánů bude využito Dynamické hodnocení učebního potenciálu prof. Reuvena Feuersteina,“ vysvětluje K. Pokorná. „Psychologická a speciálně-pedagogická vyšetření mají většinou statický charakter. Zkoumají, v jaké situaci se dítě v daný moment nachází. Dynamické vyšetření se zaměřuje na možnosti dítěte. Stanovuje, kam až je možné vhodně stimulované a odpovídajícím způsobem podpořené dítě dovést. Ve světě už se tímto způsobem pracuje, v České republice to jsou zatím jen první vlaštovky. Tím je náš projekt jedinečný. Vyšetření je sice náročné, několikahodinové, ale o každém dítěti vypracuje psycholožka vyškolená mezinárodní organizací ICELP komplexní zprávu, která informuje rodiče a učitele o tom, jakým způsobem je třeba dítě podpořit, v čem je třeba je rozvíjet, aby se mohlo dál posunout. Stručně řečeno – dynamické hodnocení nepřináší přímo diagnózu, ale hlavně ukazuje směr cesty, jak s dítětem pracovat.“

Podpora pro pedagogy

Aby byl projekt úspěšný nejen v plánech na papíře, ale také v každodenním životě školy, musí být pracovní tým pedagogických pracovníků dostatečně připraven, vzdělán a vycvičen.

„Na tom už pracujeme,“ ujišťuje ředitel J. Blecha. „Předpokládáme, že postupně budou proškoleni všichni pedagogičtí pracovníci školy, od asistentů přes vychovatelky až po učitele 2. stupně. Každý na té úrovni, která je pro něj nejvhodnější. Učitelé z 1. stupně už prošli základním školením úplně všichni. Během dvou let je bude čekat ještě další, zaměřené na vyšší úroveň.

Jsme totiž přesvědčeni, že tato metoda nepomáhá jenom žákům se speciálními vzdělávacími potřebami, ale může podpořit vývoj všech ostatních. Konečně naše učitelky z 1. stupně už si to ověřily v praxi. Proto jsme podpůrnou metodu zakotvili do ŠVP pro všechny žáky. S její pomocí podpoříme schopnosti a dovednosti, které budou děti v dospělém světě potřebovat. Přístup k práci, schopnost organizovat, logicky myslet, rozumně využívat volný čas, chápat vzdělávání jako celoživotní potřebu. To všechno projekt řeší. První semináře se už konaly o podzimních prázdninách ve škole.“

Zkušenosti ukazují, že Feuersteinova metoda Instrumentálního obohacování, která v dětech rozvíjí především kognitivní funkce, je účinná. K rozvoji myšlení a schopnosti učit se používá souborů pracovních sešitů (instrumentů), v nichž jsou úkoly uspořádány od jednodušších ke složitějším. Učí se nad zadáním úkolu přemýšlet, zjišťovat informace vedoucí k jeho vyřešení. Stanovit si strategie řešení a pak svoji práci kontrolovat tak, aby pracovaly co nejpřesněji. V instrumentech jsou úkoly, ve kterých se žáci učí pracovat s chybou, identifikovat ji, opravit a následně jí předcházet. Pro děti je to jiný způsob učení, který je baví, pro učitele nic snadného. Už proto, že musí změnit svůj pohled na vzdělávání. Nepředkládají dětem hotové pravdy, ale vedou je pomocí zkušenosti zprostředkovaného učení k tomu, aby o věcech přemýšlely a samy si na ně utvářely vlastní názor. Zajímalo mne, jestli neměli někteří učitelé námitky.

„Zatím s tím nemáme problém,“ tvrdí J. Blecha. „Konečně jsme snad profesionálové, ne? Nemám rád, když se kantorům maže med kolem pusy tím, že učitelské povolání je vlastně poslání. Cítím za tím, že nás lidé neberou jako odborníky – to je to, co mi vadí. Jenže my musíme být odborníci. Od řemeslníka taky čekáme kvalitní, moderní práci. Proč by se tedy učitel neměl vzdělávat v nových metodách? Učit z lásky nestačí.“

Co pak, až projekt skončí? Jistě – v životě školy zůstane, ale není to vzhledem k vynaloženému úsilí málo? Na Nedvědově náměstí už uvažují o tom, že by pak třeba mohli předávat svoje zkušenosti s Feuer-steinovou metodou dalším učitelům. Ostatně i samo centrum by mohlo za určitých podmínek sloužit dětem z celé Prahy. Ale všechno je zatím jen ve stádiu úvah. Až čas ukáže.

           Jaroslava Štefflová

 

 

Instrumentální obohacování prof. Reuvena Feuersteina je mezinárodně rozšířená metoda, která přináší vynikající výsledky ve zvyšování kritického myšlení a v rozvíjení schopnosti učit se u dětí i dospělých. Používá se jako nápravný program pro žáky se speciálními vzdělávacími potřebami. Je využíván jako nástroj rozvoje a zvyšování intelektového potenciálu studentů a nadaných žáků. Pracuje se s ním individuálně, skupinově i v rámci celé školní třídy. S Centrem ROZUM spolupracují akreditovaní odborníci. Ti touto metodou poskytují terapii, jež pomáhá při řešení problémů s učením, které mohou vyplývat z poruch pozornosti, z nedostatečné pozornosti, z hyperaktivity, z potíží s pamětí, z orientace v prostoru, z neurologických obtíží a poranění mozku.

Terapie podporuje rozvoj vnitřní motivace k učení. Terapeut působí proti pasivitě klientů, učí je, že jsou schopní a mohou podat výkon, který vede k úspěchu. Nepoužívá se soutěžení, protože se respektuje osobnostní tempo každého klienta. Terapie je zaměřena na zvyšování učebního potenciálu a reflektování svého myšlení. Při terapii se klienti naučí hodnotit své poznávací dovednosti, zobecnit způsoby uvažování.

www.centrumrozum.cz

 

 

„Práce zdejší školy si zaslouží ocenění,“ říká Pavel Caldr, starosta městské části Praha 4. „Pro nás je primární zapálení pana ředitele nejen pro běžné povinnosti vedení školy, ale ještě pro něco navíc. Naše městská část připravila už před pěti lety projekt Dělám víc, než musím. Podporuje jím žáky, kteří – jak praví název – dělají víc, než jim ukládají školní povinnosti. Kdyby existoval podobný projekt pro ředitele, byl by pan Blecha mezi kandidáty na vítěze. Každá aktivita, která do školy vnáší víc než osnovy, je pro nás vždycky výzva pro podporu.“

 

< zpět do čísla
banners/univerzita_pardubice_2_390x60.png
reklama un

1333317600_seznamy-125x125-na-web-un-1.gif
reklama
akcent_09-19_125x125.gif
dekra_125x125-s.jpg
ucebnice
termaly_losiny_2020.jpg
anketa
Je čas pro zásadní změnu modelu maturitní zkoušky?
ANO
NE
NEVÍM
ano
ne
nevim
48%
31%
20%
chrudim_1_240x100.gif
linka_duvery_240x100.jpg
© Copyright 2010 - 2020 Učitelské noviny, ČTK / realizováno: manilot.cz