počkejte prosím, zpracovávám data

Na Prague City University vás angličtinu nejen naučíme, ale naučíme vás ji i učit!

22. 8. 2022 | Komerční sdělení


Zaměření a činnost PRAGUE CITY UNIVERSITY (PCU) směřuje k uspokojování této potřeby. Vzhledem k tomu, že PCU je přímou pokračovatelkou Akcent College, činí tak již od roku 2008, tedy čtrnáct let. Pro studenty je výjimečná tím, že je soukromou školou sídlící v Praze s akreditovanými bakalářskými a magisterskými programy na fakultách Business, Art & Design, Media & IT a Education, kde je vytvořeno mezinárodní prostředí pro české i slovenské uchazeče. Mohou tedy čerpat zkušenosti z celého světa, a přitom být v pohodlí svého domova.

Dalším benefitem je, že ve všech studijních programech PCU výuka probíhá v malých skupinách a studentům je věnována individualizovaná pozornost a péče, a to jak ve věcech akademických, tak dalších aspektech studentského života.

Podle doc. PhDr. Zdeňka Starého, CSc., děkana Pedagogické fakulty (School of Education) je znalost cizích jazyků v České republice díky její geografické poloze, velikosti její řečové komunity i mezinárodnímu propojení její ekonomiky imperativem sine qua non/životní nutností. Z toho pramení, že kvalitní, efektivní a zábavná výuka cizích jazyků je v České republice prvořadou společenskou potřebou umocňovanou navíc i tím, že na českém trhu práce panuje nedostatek jazykově a didakticky kvalifikovaných učitelů cizích jazyků, angličtiny, jejichž metody odpovídají mezinárodním lingvodidaktickým standardům a zkušenostem.

PCU naplňuje svůj strategický záměr těmito programy:

Bakalářský studijní program Specializace v pedagogice: výuka cizích jazyků ve specializaci Angličtina jako cizí jazyk (Bc.)

Jedná se o tříletý studijní program, který je jako profesně zaměřený bakalářský studijní program v České republice akreditován. Jeho cílem je připravit kvalifikované lektory angličtiny pro dospělé. Absolventi tak angličtinu plynně ovládají jak v mluvené, tak psané podobě. Požadavkem absolutoria je zvládnout angličtinu alespoň na úrovni C1 Evropského referenčního rámce (mnozí studenti přitom však dosahují úrovně C2), jsou ale i připraveni ji kvalifikovaně, moderním a efektivním způsobem učit. O tom, že se tohoto cíle daří dosahovat,  svědčí fakt, že absolventi PCU po skončení studia angličtinu zpravidla skutečně vyučují ať již v zaměstnaneckém poměru nebo jako OSVČ, i hodnocení jejich pedagogického působení zaměstnavateli a žáky.

Program poskytuje průpravu zaměřenou jak na teoretické zvládnutí struktury jazyka (fonetika, morfologie, syntax, lexikologie angličtiny) a jeho komunikačních souvislostí (sociolingvistika, pragmalingvistika, psycholingvistika), tak na rozvoj schopností a dovedností studenta teoretické znalosti prakticky v jazykové komunikaci užívat. Druhá oblast studijním programem pokrývaná je příprava studenta k efektivnímu vedení vyučovacího procesu angličtiny. Ta se opírá o obecně pedagogická, psychologická a didaktická východiska a směruje studenta k lingvodidaktickým disciplínám a k osvojení konkrétních lingvodidaktických dovedností. Integrální součástí programu je rozsáhlá pedagogická praxe, v jejímž rámci studenti uplatňují své znalosti při praktické výuce jazyka. Tato praxe se realizuje v malých skupinách, v reálných třídách s tím, že studentům je okamžitě poskytována zpětná vazba.

Více o programu naleznete zde: https://www.praguecityuniversity.cz/lp-specializace-v-pedagogice

Učitelství všeobecně vzdělávacích předmětů pro 2. stupeň ZŠ a SŠ: cizí jazyk

Jedná se o program, který je akreditován MŠMT jako součást systému „Dalšího vzdělávání pedagogických pracovníků“ (DVPP). Program je 3semestrálním kombinovaným studiem (95 kontaktních a 155 distančních hodin), určeným pro absolventy magisterského studia s angličtinou na úrovni alespoň C1. Jde o program celoživotního vzdělávání, který kvalifikuje absolventy k výuce cizího jazyka na druhém stupni ZŠ a středních školách. Hovorově je program někdy nazýván „pedagogickým minimem“.

Program sestává ze tří modulů, modulu pedagogicko-psychologického, modulu obecně a oborově didaktického a modulu pedagogické praxe. První dva moduly přitom poskytují frekventantům programu teoretické zázemí pro výuku cizího jazyka žákům 2. stupně ZŠ a středních škol. V modulu pedagogické praxe teoretické poznatky pak aplikují a získávají praktické dovednosti pro výuku cizího jazyka. Efektivnost pedagogické praxe je dosahováno nejen hodinovou dotací pedagogické praxe, ale i tím, že účastníci programu se podílejí na reálné výuce, pracují v malých skupinách a je jim okamžitě poskytována zpětná vazba.

Více o programu naleznete zde: https://www.praguecityuniversity.cz/cz/dvpp

Z těchto dvou programů vyplynulo i naše motto, které zní: „Na Prague City University vás angličtinu nejen naučíme, ale naučíme vás ji i učit!“. Řada našich úspěšných absolventů je toho skutečným důkazem.

Začít studovat je možné již v září, kontaktujte nás prostřednictvím našem webu (https://www.praguecityuniversity.cz/cz/kontakt), telefonicky na 222 101 020 nebo e-mailem (admissions@praguecityuniversity.cz).

Provozovatelem webu je společnost GNOSIS spol. s r. o., která jako správce osobních údajů používá na těchto internetových stránkách cookies za účelem zvýšení uživatelského komfortu, analýze návštěvnosti i přesnějšímu cílení reklamy. Více informací naleznete zde:

Přizpůsobit cookies
Přijmout všechny