počkejte prosím, zpracovávám data
předchozí
Not loaded
následující

nástěnka

Podklady, které poskytlo redakci UN k diskuzi o standardu učitele a kariérním systému MŠMT
NPI ČR SPOUŠTÍ VEŘEJNOU KONZULTACI K REVIZI RVP. ZAPOJIT SE MŮŽE KAŽDÝ | 3. 04. 2024
více informací méně informací

 (mšmt) Národní pedagogický institut předkládá k veřejné konzultaci výsledky práce odborných pracovních skupin, které se zabývaly revizí Rámcového vzdělávacího programu pro předškolní a základní vzdělávání (RVP PV a ZV). Veřejná konzultace, do které se může zapojit každý, začíná 2. dubna a bude otevřena do 31. května 2024.   Samotná veřejná konzultace je důležitou částí tvorby revize RVP PV a ZV, ale není součástí schvalovacího procesu revize, který proběhne po předání finálního dokumentu na Ministerstvu školství, mládeže a tělovýchovy (MŠMT) v září tohoto roku.

Předškolní, základní a střední školství v České republice čeká reforma tzv. rámcových vzdělávacích programů (RVP), která se promítne nejen do života pedagogů a žáků, ale celé společnosti. Hlavním cílem revize RVP je poskytnout mateřským, základním a středním školám jasný rámec toho, co se mají děti ve škole učit a jak je má vzdělávání připravit na život v dnešním proměnlivém světě. Plánovanou součástí tvorby takto zásadního dokumentu je získání zpětné vazby z řad rodičů, pedagogů a odborné veřejnosti. 

Jako první připravil Národní pedagogický institut (NPI ČR) návrh revidovaného RVP pro předškolní a základní vzdělávání, stalo se tak na základě zadání MŠMT a ve spolupráci se stovkami učitelů a učitelek z praxe, dalších odborníků z oblasti vzdělávání, zástupců oborových asociací a neziskových organizací. Následovat bude příprava revize RVP pro střední školy.

Samotná revize RVP není revolucí, ale evolucí v rámci modernizace našeho vzdělávacího systému. Díky veřejné konzultaci získáme důležité podněty a názory pedagogů i široké veřejnosti spolu se zjištěním jejich postojů a preferencí k dokumentu revize. Je nutné sesbírat širokou paletu pohledů, protože jsme si vědomi, že jediné správné a jednoznačné odborné stanovisko na úpravu rámcových vzdělávacích programů vlastně neexistuje,“ řekl ke spuštěné veřejné konzultaci ministr školství, mládeže a tělovýchovy Mikuláš Bek.

Každý zájemce může od 2. dubna zanechat svou zpětnou vazbu k dokumentu revize RVP PV a ZV. K dispozici jsou webové stránky Veřejná konzultace | revize.rvp.cz, kde nalezne nejen detailnější informace o potřebě revize, kdo a jak na ní pracoval a jak se má promítnout do výuky. Také si na nich může prostudovat samotný návrh revize a ve strukturovaném dotazníku se k němu vyjádřit.  

Obdržené podněty a připomínky poté vyhodnotí odborní garanti a zapracují je do finálního dokumentu návrhu revize RVP PV a ZV, který NPI ČR v září 2024 předá ministerstvu školství.

„Chceme, aby celý proces tvorby revize kurikula byl maximálně srozumitelný a transparentní. Proto jsme se veřejnou konzultací rozhodli pro otevřenou komunikaci, kdy se snažíme do chystané změny napřímo „vtáhnout“ každého, komu není osud vzdělávání v této zemi lhostejný. Ať už jste tedy rodičem, učitelem, ředitelem školy nebo odborníkem na vzdělávání, tak teď máte prostor sdělit nám svoje názory nebo připomínky a my je zohledníme při finalizaci dokumentu revize,“ uvedl ředitel NPI ČR Ivo Jupa. 

“Zájemci, kteří se chtějí zapojit do veřejné konzultace, se nemusí obávat, že jejich podněty a zpětná vazba z dotazníku propadnou. Získaná data pečlivě vyhodnotíme, odborní garanti je posoudí a promítnou do finálního dokumentu revize RVP, který následně předložíme ministerstvu školství,“ doplnil Matěj Bulant, ředitel odboru Kurikula odborného vzdělávání, kariérového poradenství a dalšího vzdělávání na NPI ČR. 

Dokument návrhu revize RVP PV a ZV je výsledkem spolupráce nejen s učiteli a učitelkami z praxe, ale také s řadou odborných oborových asociací a organizací z neziskového sektoru, které se dlouhodobě snaží o proměnu českého školství. Ať už jde o oblast zapojení rodičů žáků, o téma odstraňování bariér ve vzdělávání, duševního zdraví žáků, témat jako je klima školy, atmosféra ve třídě a mnohé další. Od října 2023 zároveň probíhá iniciativa „Měníme osnovy“, ve které jsou zapojeny oborové asociace, nadace nebo sdružení typu Unie rodičů, Society for All (SOFA) nebo Stálé konference asociací ve vzdělávání (SKAV) a společně s NPI ČR se snaží komunikovat směrem k veřejnosti zásadní témata, která revizi kurikula provázejí. 

Veřejnou konzultaci, do které bude vtažena nejen odborná, ale i laická veřejnost, vnímáme určitě jako krok správným směrem a této otevřenosti si vážíme. Proměna obsahu vzdělávání je z našeho pohledu potřebná, ale aby mohla uspět, měli by jejímu smyslu rozumět všichni, kterých se týká, tedy nejen vedení škol, vyučující, ale i děti a rodiče. Pokud dáme rodičům prostor k vyjádření a budeme zároveň vysvětlovat, co revize RVP pro jejich děti znamená, můžeme tak ošetřit jejich případné obavy a získat podporu pro to, aby se vzdělávání v českých školách skutečně proměnilo,” uvedla Angelika Gergelová, předsedkyně Unie rodičů. 

Možnost seznámit se s navrhovanou revizí a vyjádřit se k jejímu obsahu vítáme. Změnu kurikula vnímáme jako příležitost k větší podpoře rozvoje kompetencí dětí, které jim pomohou uspět v jejich dospělém životě. O tom, v jakém světě budou žít, víme jen málo. Víme ale, že když jim pomůžeme posílit odolnost, tvořivost a schopnost adaptovat se na změny a spolupracovat s ostatními, budou připravené na výzvy, které je čekají,” řekla ke spouštěné veřejné konzultaci Lenka Felcmanová, předsedkyně neziskové organizace Society for All (SOFA). 

Po zapracování podnětů z veřejné konzultace proběhne ve druhé polovině roku 2024 schvalovací proces revize na úrovni MŠMT. Od školního roku 2025/26 by měl být dokument revize používán dobrovolně a od školního roku 2027/28 povinně.  

V rámci zavádění revidovaných RVP PV a ZV bude školám poskytnuta komplexní podpora. NPI ČR vytvoří Modelové školní vzdělávací programy, které mají sloužit jako vzor a inspirace pro jednotlivé školy. Poskytne školním týmům cílenou podporu v oblasti tvorby nebo úprav školních vzdělávacích programů. Připraví přehled zdrojů učebních materiálů dostupných online a vypracuje metodiky pro učitele, pracovní listy pro žáky a mnoho dalšího. Skroky zavádění revize RVP PV a ZV do škol bude NPI ČR ve spolupráci s MŠMT pravidelně informovat širokou odbornou i laickou veřejnost.

Podklady, které poskytlo redakci UN k diskuzi o standardu učitele a kariérním systému MŠMT
FINANČNÍ PROSTŘEDKY STANOVENÉ MINISTERSTVEM PRO ŠKOLY A PEDAGOGICKOU PRÁCI ŠKOLNÍCH DRUŽIN, KTERÉ JSOU ZŘÍZENÉ KRAJEM, OBCÍ, NEBO DOBROVOLNÝM SVAZKEM OBCÍ V ROCE 2024 | 7. 02. 2024
více informací méně informací

(mšmt) V návaznosti na materiál "Principy rozpisu rozpočtu přímých výdajů RgŠ územních samosprávných celků na rok 2024", č.j. MSMT-296/2024-2, zveřejňuje ministerstvo podrobný rozpis rozpočtu pro školy a pedagogickou práci ve školních družinách, které jsou zřízené krajem, obcí, nebo dobrovolným svazkem obcí pro rok 2024.

Ministerstvo stanovilo jednotlivým právnickým osobám finanční prostředky pro rok 2024 vyplývající z § 161 odst. 3 písm. a) až h) školského zákona vč. limitu počtu zaměstnanců. Rozhodnými údaji pro stanovení výše finančních prostředků byly údaje vykázané právnickými osobami k 30. 9. 2023, resp. k 31. 10. 2023.

Finanční prostředky jsou stanoveny ministerstvem na:

 • pedagogickou práci v mateřských, základních a středních školách a konzervatořích a školních družinách realizovanou pedagogickými pracovníky, kteří mají uzavřenou pracovní smlouvu (vč. asistentů pedagoga v mateřských a základních školách/třídách zřízených podle § 16 odst. 9 školského zákona, ve středních školách/třídách zřízených podle § 16 odst. 9 školského zákona s oborem vzdělání 78-62-C/01 Praktická škola jednoletá a 78-62-C/02 Praktická škola dvouletá a v odděleních školních družin zřízených podle § 16 odst. 9 školského zákona);
 • pedagogickou práci ve vyšších odborných školách a základních uměleckých školách;
 • nepedagogickou práci v mateřských, základních, středních, vyšších odborných a základních uměleckých školách a konzervatořích;
 • ostatní neinvestiční výdaje pro mateřské, základní, střední, vyšší odborné a základní umělecké školy a konzervatoře

Krajský úřad (Magistrát hl. m. Prahy) stanoví další finanční prostředky vč. limitu počtu zaměstnanců na:

 • činnost školských zařízení (s výjimkou pedagogické práce ve školní družině), tj. například na zařízení školního stravování, školská poradenská zařízení, školní kluby, domovy mládeže, internáty, dětské domovy atp.,
 • podpůrná opatření s normovanou finanční náročností,
 • ostatní osobní náklady na pedagogickou práci, pokud škola či školní družina nepřekročí PHmax nebo PHAmax.

Podrobny_rozpis_pro_skoly_2024.xlsx Podrobny_rozpis_pro_skoly_2024.xlsx (3,36 MB)

Podklady, které poskytlo redakci UN k diskuzi o standardu učitele a kariérním systému MŠMT
FINANCOVÁNÍ REGIONÁLNÍHO ŠKOLSTVÍ ÚZEMNÍCH SAMOSPRÁVNÝCH CELKŮ V ROCE 2024 - INFORMACE PRO ŠKOLY A ŠKOLSKÁ ZAŘÍZENÍ | 7. 02. 2024
více informací méně informací

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy stanovilo a zveřejnilo částky pro jednotlivé školy a školní družiny pro rok 2024.

Informace_pro_skoly_a_skolska_zarizeni_rozpocet_RgS_USC_2024.pdf

Podklady, které poskytlo redakci UN k diskuzi o standardu učitele a kariérním systému MŠMT
NORMATIVY SOUKROMÉHO ŠKOLSTVÍ NA ROK 2024 | 2. 02. 2024
více informací méně informací

MŠMT stanovilo v souladu se zákonem č. 306/1999 Sb., o poskytování dotací soukromým školám, předškolním a školským zařízením, ve znění pozdějších předpisů „Normativy neinvestičních výdajů regionálního školství na rok 2024 pro účely poskytování dotací soukromému školství", čj. MSMT-87/2024-4.

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy je povinno ve smyslu ustanovení § 4 odst. 1, 2 a 4 zákona č. 306/1999 Sb. stanovit do 31. ledna 2024 normativy pro rok 2024, a to jako roční objem neinvestičních výdajů, mzdových prostředků a zákonných odvodů připadajících na jedno dítě, žáka nebo studenta ve srovnatelném oboru vzdělání a formě vzdělávání ve škole nebo ve srovnatelné školské službě ve školském zařízení zřizovaném krajem nebo ministerstvem nebo jako roční objem neinvestičních výdajů, mzdových prostředků a zákonných odvodů připadajících na jedno dítě ve srovnatelné mateřské škole zřizované obcí nebo na jedno dítě nebo žáka ve srovnatelné školské službě ve školském zařízení zřizovaném obcí.

V oblasti středního a vyššího odborného vzdělávání se stanovuje normativ pro jednotlivé obory vzdělání, a to pouze pro ty obory vzdělání, ve kterých se ve stávajícím školním roce (tj. ve školním roce 2023/2024) žáci skutečně vzdělávají. Pokud budou v novém školním roce v soukromých školách realizovány nové obory vzdělání, pro které nejsou stanoveny normativy, vydá MŠMT „dodatek“ k normativům soukromého školství na rok 2024, a to s platností od 1. září 2024. Tyto případné dodatečně stanovené normativy budou konstruovány shodně s postupy uplatněnými v tomto materiálu.

Přehled normativů neinvestičních výdajů pro školy a školská zařízení, která nezřizuje stát, kraj, obec, svazek obcí nebo registrovaná církev nebo náboženská společnost, které bylo přiznáno oprávnění k výkonu zvláštního práva zřizovat církevní školy, stanovených ministerstvem na rok 2024, je uveden v příloze:

Vestnik_Text_Normativy_soukromeho_skolstvi_na_rok_2024.pdf Vestnik_Text_Normativy_soukromeho_skolstvi_na_rok_2024.pdf (86,80 KB)

Priloha_Normativy_soukromych_skol_pro_rok_2024.xlsx Priloha_Normativy_soukromych_skol_pro_rok_2024.xlsx (167,88 KB)

Popis způsobu stanovení normativů pro soukromé školství je uveden v následující příloze:

Principy_pro_stanoveni_normativu_na_rok_2024.pdf Principy_pro_stanoveni_normativu_na_rok_2024.pdf (744,80 KB)

Priloha_k_Principum_pro_stanoveni_normativu_na_rok_2024.xlsx Priloha_k_Principum_pro_stanoveni_normativu_na_rok_2024.xlsx (28,94 KB)

Podklady, které poskytlo redakci UN k diskuzi o standardu učitele a kariérním systému MŠMT
MINISTŘI BEK A LANGŠÁDLOVÁ PŘEDSTAVILI KONCEPCI PODPORY EXCELENCE NA VŠ A AV ČR | 25. 01. 2024
více informací méně informací

(mšmt) Ministr školství, mládeže a tělovýchovy Mikuláš Bek ve spolupráci s ministryní pro vědu, výzkum a inovace Helenou Langšádlovou na jednání vlády předložili koncepci institucionální podpory excelence na vybraných univerzitách a v rámci Akademie věd ČR.  

„Koncepce si klade za cíl zvýšit počet excelentních pracovišť, významněji zapojit české vědce a vědkyně do evropského výzkumného prostoru a více je začlenit do programů, které mají sloužit k prohlubování spolupráce a řešení společných problémů členských zemí EU,“ říká ministr školství, mládeže a tělovýchovy Bek.  

Materiál představuje několik dotačních programů, které mají za úkol podporovat úspěšné vědecké týmy z ČR v rámcových programech EU, včetně evropských partnerství, a v dalších obdobných mezinárodních dotačních titulech na podporu excelence ve výzkumu, vývoji a inovacích. 

„Hlavním cílem Koncepce institucionální podpory excelence na vybraných univerzitách a v rámci Akademie věd České republiky je v širším smyslu konsolidace nástrojů podpory špičkové vědy s důrazem na jejich vyhodnocování a vzájemné synergie. Toto doposud v českém systému VaVaI chybělo a naše koncepce tak plní významnou koordinační roli ve vztahu k poskytovatelům prostředků na výzkum a motivační roli ve vztahu k vědcům,“ doplňuje ministryně Langšádlová. 

Uskutečnění cílů koncepce ovlivní samotný systém na podporu excelence ve výzkumu, vývoji a inovacích, včetně propojení do oblasti vzdělávání v doktorských studijních programech. 

V krátkodobém horizontu (2024–2025) je prioritním cílem stabilizovat a posílit rozpočtové zabezpečení koncepce a případně změnit jeho metodické ukotvení. 

Cílem střednědobého horizontu (2026–2028) je zavést nové možnosti podpory, upravit metodiky hodnocení pro velké výzkumné infrastruktury a vyhodnotit strategie výzkumných organizací k zavedení této koncepce. V tomto horizontu je důležitá příprava podkladů, které nahradí potenciální redukci operačních programů či NPO, a to zejména ve vztahu k možným investicím do přístrojového vybavení a zařazení výzkumného zázemí a infrastruktury do celkového procesu. 

V dlouhodobé perspektivě (2028+) se předpokládá již plné zavedení strategií krátkodobého a střednědobého horizontu do praxe. 

Podklady, které poskytlo redakci UN k diskuzi o standardu učitele a kariérním systému MŠMT
Elektronické přihlášky na SŠ krok za krokem | 20. 01. 2024
více informací méně informací

Tisková zpráva MŠMT: Navýšení počtu přihlášek, prioritní seřazení škol a snazší přístup k informacím o přijetí – to vše přinese digitalizace přijímacího řízení na střední školy.

Umožní to novela školského zákona, kterou připravilo ministerstvo školství a která je účinná od Nového roku. Uchazeči se tak budou přihlašovat elektronicky už v únoru 2024.

Digitalizace příjímacího řízení má školám, žákům a především jejich rodičům a zákonným zástupcům usnadnit podávání přihlášek na střední školy a veškerou administrativu, která k tomu patří. Nově tak odpadne povinnost podávat přihlášku fyzicky a zruší se zápisové lístky. Díky prioritizaci škol na přihlášce by měla být většina uchazečů rozřazena do škol hned po prvním kole.

Digitalizace procesu podávání přihlášek bude zajištěna prostřednictvím digitálního přihlašovacího systému (DIPSY), který v souladu s novelizací školského zákona spustí Cermat ve spolupráci s MŠMT v polovině ledna pro školy a od 1. února pro uchazeče a jejich rodiče na adrese www.prihlaskynastredni.cz, kde jsou také veškeré informace.

Nově je tedy možné podat přihlášku přes uvedené webové stránky nebo bez přihlášení v podobě vytištěného výpisu. Zůstává i možnost podat přihlášku tiskopisem.

Hlavní změny

 • Možnost podat v 1. a ve 2. kole přihlášky až na 3 obory vzdělání s maturitní zkouškou nebo obory vzdělání s výučním listem. Uchazeči, kteří se hlásili na obory s talentovou zkouškou v listopadu, můžou mít celkem až 5 přihlášek.
 • Zachování 2 pokusů možnost konat testy jednotné přijímací zkoušky (JPZ), a to nově i pro uchazeče, kteří se hlásí pouze na jeden maturitní obor.
 • Systém bude přiřazovat uchazeče na základě jejich výsledků v přijímacím řízení a prioritizace ke konkrétním středním školám. V případě, že uchazeč nebude chtít nastoupit do školy, do které byl přijat na základě výsledků a své priority v přihlášce, bude se muset vzdát na dané škole „svého místa“ (formálně jde o zpětvzetí přihlášky).
 • Střední školy nebudou mít zákonnou povinnost zohlednit jako jedno z kritérií přijímacího řízení výsledky předchozího vzdělávání ze ZŠ, zůstane však možnost toto kritérium použít.
 • Školní část přijímacích zkoušek se bude skládat v průběhu delšího období, a to i před konáním JPZ.
 • Evidence všech přihlášek, jak do maturitních oborů, tak oborů s výučním listem, v jednotném informačním systému.

Další výhodou elektronizace je jednoduchý přehled, kam se mohou uchazeči hlásit. Stačí si v systému DIPSY vybrat školu a v systému uchazeč nalezne nabídku všech oborů, zaměření i formu vzdělání, kterou škola na příští školní rok vyhlašuje. Nově také u každé školy/oboru budou počty přihlášek a přijatých uchazečů z minulých let. To může řadě žáků pomoci při rozhodování, kterou školu si zvolit jako prioritní. Přihláška přes online systém nabízí také možnost kdykoli se k rozpracované přihlášce vrátit a průběžně k ní dodávat kopie povinných příloh. Veškerá komunikace mezi rodičem a školou se tak bude odehrávat elektronicky. Po vyhodnocení uvidí rodič výsledky svého dítěte u testů jednotné přijímací zkoušky. Ušetří také čas a peníze za podání přihlášky, popř. dalších dokumentů poštou a přebírání poštou doručených dokumentů v průběhu přijímacího řízení.

Varianty podání přihlášky pro rok 2024

V první fázi digitalizace v tomto školním roce budou mít uchazeči možnost podat přihlášku třemi způsoby:

 1. elektronickou formou s ověřením zákonného zástupce prostřednictvím elektronické identity (Mobilní klíč eGovernmentu nebo Bankovní identitu),
 2. písemně s podporou elektronického systému (podání výpisu vytištěného z online systému),
 3. v písemné formě bez elektronického systému.

Obory s talentovou zkouškou

Přihlášky do oborů vzdělání s talentovou zkouškou podali uchazeči v listopadu 2023 ještě podle tehdy platné legislativy pouze v listinné formě. Na vlastním přihlašování do oborů vzdělání s talentovou zkouškou ani na konání talentových zkoušek se tak nic nezměnilo.

Nově se však budou přihlášky do oborů vzdělání s talentovou zkouškou doplňovat i do přihlášky podávané k  20. 2. 2024, aby se všem zvoleným oborům správně stanovila priorita. Pokud uchazeč žádný obor bez talentové zkoušky nezvolí a nechce ani změnit pořadí oborů na původně podané přihlášce, do systému jej zavede ředitel první školy na původní přihlášce. O přijetí i do oborů vzdělání s talentovou zkouškou tak bude rozhodnuto ve stejný okamžik, jako do ostatních oborů vzdělání.

Termíny podání přihlášek v prvním kole na SŠ

Termín podávání přihlášek je 1. až 20. 2. 2024.
Až 3 přihlášky na obory vzdělání bez talentové zkoušky (maturitní i nematuritní obory).
Pokud uchazeči v listopadu podali až 2 přihlášky na školy s talentovou zkouškou, mohou se v únoru přihlásit na další 3 školy bez talentové zkoušky, budou tedy na přihlášce seřazovat podle priority celkem 5 škol.

Přehled termínů dalších kol a JPZ

Podklady, které poskytlo redakci UN k diskuzi o standardu učitele a kariérním systému MŠMT
Workshop: BeInspired: propojení fyziky a umění | 19. 01. 2024
více informací méně informací

26. ledna 2024 od 09.45 do 17.00, FJFI ČVUT Břehová 7, Praha 1

Na celodenním workshopu BeInspired zahájí 90 středoškoláků práci na uměleckých dílech, která se následně vystaví během světové konference o částicové fyzice ICHEP2024. Ta proběhne ve dnech 18.–24. července Praze v Konferenčním centru Praha a účastní se jí více než 1000 fyziků ze všech světadílů.

Workshop vede Michael Hoch z Technologického institutu v Karlsruhe, zakladatel popularizačních programů art@CMS, ORIGIN a Cultural Collisions. Na projektu spolupracuje malířka Petra Buzková a choreografka Lucie Charouzová. V rámci projektu bude možnost diskusí s předními částicovými fyziky v ČR.

Podklady, které poskytlo redakci UN k diskuzi o standardu učitele a kariérním systému MŠMT
DOTAČNÍ PROGRAM EK: "PROTECTION OF PUBLIC SPACES" | 16. 01. 2024
více informací méně informací

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy informuje o dotačním programu Evropské komise: „Internal Security Fund (ISF)“. V rámci tohoto programu byla dne 21. 12. 2023 vyhlášena výzva s názvem: „Protection of Public Spaces“.  Tato výzva se zaměřuje mj. i na ochranu a bezpečnost škol a vzdělávacích institucí.

Podrobné informace o programu je možné najít zde: Internal Security Fund (2021-2027) - European Commission (europa.eu)

Informace k výzvě naleznete zde: Protection of Public Spaces. Na tomto odkazu naleznete vedle textu výzvy i informace o chystané schůzce pro příjemce

Období pro podání žádostí je od 8. února 2024 do 4. dubna 2024 (17:00)

Podklady, které poskytlo redakci UN k diskuzi o standardu učitele a kariérním systému MŠMT
Jaké jsou termíny pro žádosti o financování z programu Erasmus+ na rok 2024? | 16. 01. 2024
více informací méně informací

(DZS) Výzvy Erasmus+ 2024 jsou zveřejněny. Naše semináře a webináře vás provedou procesem podávání žádostí v jednotlivých sektorech.

Program Erasmus+, který podporuje mezinárodní výměnu a spolupráci ve vzdělávání, umožňuje předkládat žádostí o financování projektů celkem dvakrát během každého roku. Aktuální termín, který vyhlásila Evropská komise, vám dává příležitost žádat již tento únor.

Přehledný seznam všech termínů výzvy pro rok 2024 naleznete v tomto dokumentu. Evropská komise již zveřejnila příručku programužádosti a také plný text výzvy se všemi podmínkami, které musejí žadatelé splnit.

Pro koho je Erasmus+ určen a jak se do něj zapojit?

O podporu pro svůj projekt mohou žádat organizace ze všech sektorů (oblastí) vzdělávání. V rámci každé oblasti program nabízí hned několik typů aktivit mezinárodního vzdělávání, ať už se jedná o zahraniční individuální výjezdy pro žáky, studenty, stážisty, učně, mladé lidi či zaměstnance vzdělávacích organizací nebo o projekty mezinárodní spolupráce se zahraničními partnery. Seznamte se se všemi možnostmi, jak se zapojit, na stránkách školního vzděláváníodborného vzdělávání a přípravyneformálního vzdělávání mládeževysokoškolského vzdělávánívzdělávání dospělých nebo sportu.

Nevíte si rady, jak při podávání žádosti o nový projekt postupovat? Seznamte se s celým procesem krok po kroku v našem návodu

Infowebináře a semináře pro žadatele 

Pro všechny zájemce o podání žádosti v Klíčové akci 1 (mobilita jednotlivců), Klíčové akci 2 (projekty spolupráce), Klíčové akci 3 a Akci a síti Jean Monnet připravujeme semináře a webináře, které vám přiblíží možnosti financování a seznámí vás s procesem odevzdání žádosti. Termíny postupně zveřejníme na našem webu, proto bedlivě sledujte sekci události.

Podklady, které poskytlo redakci UN k diskuzi o standardu učitele a kariérním systému MŠMT
Národní zpráva o realizaci druhého cyklu Mezinárodního výzkumu dospělých - PIAAC | 11. 01. 2024
více informací méně informací

(npi) Výzkum PIAAC je unikátní příležitostí získat kvalitní a mezinárodně srovnatelná data o dovednostech dospělých obyvatel ve věku 16 až 65 let. Národní zpráva poskytuje souhrnné informace o realizaci šetření v České republice, ale seznamuje také s děním ve výzkumu na mezinárodní úrovni.

Aktuální cyklus výzkumu byl zahájen již v roce 2018, kdy začal vývoj dotazovacích nástrojů a metodiky šetření. V letech 2021 až 2023 se zúčastněným zemím podařilo úspěšně dokončit pilotáž a hlavní sběr dat. Včetně České republiky se do 2. cyklu výzkumu PIAAC zapojilo 31 zemí.

Více informací zde.

 

VÍCE INFORMACÍ

Podklady, které poskytlo redakci UN k diskuzi o standardu učitele a kariérním systému MŠMT
PŘIHLÁŠKY NA STŘEDNÍ ŠKOLU JEDNODUŠE ELEKTRONICKY | 11. 01. 2024
více informací méně informací

Veškeré informace k novému přijímacímu řízení naleznete zde. 

Podklady, které poskytlo redakci UN k diskuzi o standardu učitele a kariérním systému MŠMT
JAK HOVOŘIT S ŽÁKY O TRAGICKÉ UDÁLOSTI | 26. 12. 2023
více informací méně informací

(mšmt) V souvislosti s tragédií, která se odehrála na Filozofické fakultě Univerzity Karlovy v Praze, kdy vyhasly životy mnoha lidí, lze očekávat, že tato hrůzná událost nezůstane bez reakce žáků ve školách, ale i mimo ně. Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy přichystalo pro pedagogické pracovníky doporučení, jak s dětmi, žáky a studenty (dále jen "žáky") o takové situaci hovořit. Rady mohou využít i rodiče a příbuzní žáků během vánočních prázdnin.

1. Ujistěte své žáky, že jsou v bezpečí, a ujistěte je, že jste tady pro ně, že se na Vás mohou s každou svou otázkou obrátit, že jste připraveni bavit se o jejich emocích a pocitech. Je třeba žáky ubezpečit, že pocity smutku, nejistoty i strachu jsou naprosto pochopitelné a že jste připraveni jim pomoci se ve složitém světě zorientovat. Vnímejte jejich emoční stav, poslouchejte jejich slova, vnímejte případnou změnu v jejich chování.

2. Nechte žáky o této tragické události mluvit, budou-li chtít, umožněte jim klást otázky, nechte zaznít jejich myšlenky.

3. Reagujte pravdivě, samozřejmě formou přiměřenou jejich věku, snažte se bránit diskusím o různých konspiračních teoriích a vhodné nebudou ani debaty o motivech pachatele.

4. Současně poukažte na všechny dobré a pozitivní události, kterých jsme v naší zemi pravidelně svědky, a ujistěte žáky o připravenosti, kvalitě a profesionalitě našich bezpečnostních složek, které významně přispívají k tomu, že Česká republika stále patří mezi nejbezpečnější země světa.

5. Se staršími žáky lze samozřejmě diskutovat i o tom, zda a jak je možné podobným situacím zabránit, jaká očekávání je v tomto směru vhodné mít od jednotlivců i společnosti apod.

6. Doporučte případně i rodičům, aby se svými dětmi omezili sledování médií a vyhýbali se různým expresivním záběrům či textům, a naopak aby s dětmi prováděli nejrůznější společné aktivity a sna-žili se o maximálně příjemně strávený společný čas, obzvláště v těchto dnech.

7. Nezapomínejte ani sami na sebe.

Ve veřejném prostoru je k dispozici řada nejrůznějších doporučení, metodik, infografik a návodů, s jejichž pomocí lze těžké situace zvládnout lépe a které můžete při svých intervencích využít. Zmínit lze např. velmi promyšlené a respektované materiály Centra Locika.

Další doporučené odkazy:  
Metodické doporučení pro školy a školská zařízení Škola a neštěstí: Jsme připraveni!   - edu.cz
https://www.hzscr.cz/clanek/psychologicka-sluzba-materialy-ke-stazeni-a-odkazy.aspx

Děkujeme Vám za pochopení a statečnost v těchto náročných dnech.

Podklady, které poskytlo redakci UN k diskuzi o standardu učitele a kariérním systému MŠMT
FINANČNÍ VYPOŘÁDÁNÍ DOTACÍ POSKYTNUTÝCH MINISTERSTVEM ŠKOLSTVÍ, MLÁDEŽE A TĚLOVÝCHOVY ÚZEMNÍM SAMOSPRÁVNÝM CELKŮM ZA ROK 2023 | 3. 12. 2023
více informací méně informací

(mšmt) Finanční vypořádání dotací poskytnutých Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy územním samosprávným celkům za rok 2023

Financni_vyporadani_2023_text_web.docx Financni_vyporadani_2023_text_web.docx (22,28 KB)

Priloha_c_3_2023.xlsx Priloha_c_3_2023.xlsx (25,40 KB)

Priloha_c_8_2023.xlsx Priloha_c_8_2023.xlsx (24,80 KB)

Podklady, které poskytlo redakci UN k diskuzi o standardu učitele a kariérním systému MŠMT
AKTUÁLNÍ POČTY UKRAJINSKÝCH UPRCHLÍKŮ NA ČESKÝCH ŠKOLÁCH | 3. 12. 2023
více informací méně informací

Z důvodu nutnosti identifikovat dopady probíhajícího válečného konfliktu na Ukrajině na český vzdělávací systém Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy po roce opakovaně přednostně vyhodnotilo některé klíčové údaje z pravidelného podzimního sběru dat, aby zjistilo stavy ukrajinských dětí a žáků. Celkově bylo k 30. září 2023 v českých mateřských, základních a středních školách 48 090 dětí a žáků ukrajinských uprchlíků, což je o 2 195 méně než před rokem, a tvoří aktuálně podíl 2,6 procenta.

Celkový počet dětí a žáků v mateřských, základních a středních školách a konzervatořích činí v aktuálním školním roce 1 860 705, což je asi o 10 tisíc více než před rokem. Zatímco v případě mateřských a základních škol počet dětí a žáků (i těch ukrajinských) mírně poklesl, na středních školách jejich počet naopak vzrostl. Přesto podíl ukrajinských uprchlíků představuje jen 1 procento všech žáků středních škol. Cizinci s ukrajinským státním občanstvím jsou stejně jako před rokem nejpočetnější skupinou cizinců v českých školách regionálního školství. Počty dětí a žáků, jakož i ukrajinských uprchlíků v jednotlivých druzích škol jsou uvedeny v tabulce níže.

Podrobnější informace naleznete v přiložené zprávě, která je ke stažení ZDE. Její součástí je i rozsáhlá tabulková příloha obsahující data v agregaci za Českou republiku jako celek, kraje, okresy a ORP.

mšmt

Podklady, které poskytlo redakci UN k diskuzi o standardu učitele a kariérním systému MŠMT
Nový web o digitalizaci přijímacího řízení | 3. 12. 2023
více informací méně informací

(Cermat) Na jednom místě tak uchazeči, jejich zákonní zástupci i školy postupně najdou všechny potřebné informace, které k přihlašování na střední školy potřebují.

Nové webové stránky www.prihlaskanastredni.cz obsahují informace a návody, jak se budou uchazeči o studium na střední škole od příštího roku přihlašovat k přijímacímu řízení. Web je rozdělen do čtyř sekcí: pro rodiče a žáky, pro základní školy, pro střední školy a nejčastější dotazy.

Web v tuto chvíli obsahuje základní údaje, které budou postupně doplňovány. Úvodní informace spolu s odkazem na webové stránky už MŠMT odeslalo do datových schránek ředitelů všech základních a středních škol.

Podklady, které poskytlo redakci UN k diskuzi o standardu učitele a kariérním systému MŠMT
STANDARD STUDIA PEDAGOGIKY K ZÍSKÁNÍ KVALIFIKACE UČITELE 2. STUPNĚ ZÁKLADNÍ ŠKOLY A STŘEDNÍ ŠKOLY (TZV. DOPLŇUJÍCÍ PEDAGOGICKÉ STUDIUM) | 3. 12. 2023
více informací méně informací

inisterstvo školství mládeže a tělovýchovy zveřejnilo inovovaný Standard studia pedagogiky k získání kvalifikace učitele 2. stupně základní školy a střední školy (tzv. doplňující pedagogické studium).  

V návaznosti na novelizaci zákona č. 563/2004 Sb., o pedagogických pracovnících a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, vyhlášky č. 317/2005 Sb., o dalším vzdělávání pedagogických pracovníků, akreditační komisi a kariérním systému pedagogických pracovníků, ve znění pozdějších předpisů, a zveřejnění Kompetenčního rámce absolventa/absolventky učitelství ("Rámec")  připravilo MŠMT aktualizaci  Standardu studia pedagogiky k získání kvalifikace učitele 2. stupně základní školy a střední školy (tzv. doplňující pedagogické studium), který reflektuje nejen nové požadavky na tento druh studia stanovené výše zmíněnými právními předpisy, ale také profesní kompetence deklarované v Rámci, a nastavuje tak požadovanou úroveň této kvalifikační cesty vedoucí k získání způsobilosti k výuce na 2. stupni základní školy a střední školy.  

Při podávání žádostí na jednání Akreditační komise DVPP dne 16.2.2024 (příjem žádostí od 28.12.2023 do 12.1.2024) je nezbytné u programů vedoucích k získání kvalifikace učitele 2. stupně ZŠ a SŠ zpracovat popis programu v souladu s tímto standardem (týká se nových programů i programů předkládaných v režimu prodloužení akreditace).   

Podklady, které poskytlo redakci UN k diskuzi o standardu učitele a kariérním systému MŠMT
Jednotná přijímací zkouška 2024 | 15. 11. 2023
více informací méně informací

Navýšení počtu přihlášek, prioritní seřazení škol na přihlášce a snazší přístup k informaci o přijetí – to vše by měla přinést chystaná digitalizace přijímacího řízení na střední školy. Umožnit to má novela školského zákona, kterou připravilo ministerstvo školství a s níž vyjádřila souhlas vláda. Novela má být účinná od 1. 1. 2024, uchazeči by tak měli mít možnost přihlašovat se elektronicky na SŠ už v příštím roce.

Pokud nabyde novela účinnosti, přijímací zkoušky budou vypadat následovně:

Způsob podání přihlášky

 1. Elektronicky (s ověřenou identitou - Mobilní klíč eGovernmentu nebo Bankovní identitu).
 2. Zjednodušenou papírovou přihláškou vytištěnou z online systému.
 3. Papírovou přihláškou s přílohami.

Termín pro podávání přihlášek do oborů vzdělání s talentovou zkouškou je do 30. listopadu 2023 (pouze papírovou formou)

Jednotná přijímací zkouška (JPZ)

 • 12. a 15. dubna 2024 (Pá, Po) - 4leté obory vzdělání a nástavby
 • 16. a 17. dubna 2024 (Út, St) - víceletá gymnázia

Náhradní termíny JPZ

 • 29. a 30. dubna 2024 (Po, Út) - 4leté obory vzdělání i víceletá gymnázia

Školní část přijímací zkoušky

 • od 2. do 15. ledna 2024 -  školní část talentové zkoušky do oborů vzdělávání: Umění a užité umění
 • od 2. ledna do 15. února 2024 - školní část pro gymnázia se sportovní přípravou
 • od 15. do 31. ledna 2024 -  školní část talentové zkoušky pro konzervatoře 
 • od 15. března do 23. dubna 2024 - školní část přijímacích zkoušek pro všechny ostatní střední školy

Náhradní školní část přijímací zkoušky

 • od 24. dubna do 5. května 2024 - pro všechny střední školy

Další termíny 1. kola

 • od 15. do 30. března 2024 - rozeslání pozvánek k přijímacím zkouškám
 • 10., 13. a 14. května 2024 - nahlížení do spisu
 • 15. května 2024 - ředitel školy zveřejní výsledky (ve škole a na webu centrálního systému)

Školní část přijímacích zkoušek se koná na jednotlivých středních školách, které je vypisují.
Místa konání JPZ budou určena systémem a dozvíte se o nich z pozvánky, kterou vám pošlou ředitelé škol. Může se stát, že budete konat JPZ i 2x na stejné škole.
Místo a datum náhradního termínu budou určeny systémem, opět se o něm dozvíte z pozvánky od ředitele školy.

Přihláška do 1. kola

Pro první kolo přijímacího řízení můžete podat:

 • až 3 přihlášky na obory vzdělání bez talentové zkoušky (maturitní i nematuritní obory),
 • až 2 přihlášky na obory vzdělání s talentovou zkouškou.
 • Pokud jste v listopadu podali 2 přihlášky na školy s talentovou zkouškou, můžete se v únoru přihlásit na další 3 školy bez talentové zkoušky, budete tedy na přihlášce rovnat do pořadí celkem 5 škol.

Je nutné se seznámit se všemi požadovanými dokumenty, které vaše vybrané školy vyžadují.

Termín podávání přihlášek 1.-20.2.2024

Výběr škol - prioritizace

Na přihlášce závazně zvolíte pořadí škol podle vaší priority.

Odvolání lze podat pouze v případě porušení práv uchazeče v průběhu zkoušek.

Vzdání se přijetí v 1. kole

Pokud je uchazeč přijat na střední školu, kam nechce nebo nemůže nastoupit, musí se vzdát přijetí na střední školu. 

Přihláška do 2. kola

2. kolo přijímacích zkoušek slouží výhradně pro uchazeče, kteří nebyli přijati v 1. kole, nebo se vzdali přijetí.

Pro druhé kolo přijímacího řízení můžete podat až 3 přihlášky na obory vzdělání maturitních i nematuritních oborů (s talentovou zkouškou i bez talentové zkoušky)

Střední školy musí ve 2. kole zohlednit výsledky z JPZ z 1. kola (opět s vlivem minimálně 60%).

Termíny 2. kola

19. května 2024 - zveřejnění kompletního seznamu škol vypisujících 2. kolo přijímacího řízení bude na stránkách systému i s volnou kapacitou na jednotlivých školách - oborech.

od 19. do 24. května 2024 - podání přihlášek do 2. kola

od 5. do 12. června 2024 - školní přijímací zkoušky na všechny střední školy

18., 19. a 20. června 2024 - nahlížení do spisu

21. června 2024 - ředitel školy zveřejní výsledky

Uchazeč, který nekonal JPZ, nesmí ve druhém kole podat přihlášku do maturitního oboru!

Odvolání lze podat pouze v případě porušení práv uchazeče v průběhu zkoušek.

Pokud je uchazeč přijat na střední školu, kam nechce nebo nemůže nastoupit, musí se vzdát přijetí na střední školu. 

Přihláška do 3. kola

3. a další kolo přijímacích zkoušek slouží výhradně pro uchazeče, kteří nebyli přijati v 1. ani 2. kole, nebo se vzdali přijetí.

od 25. června - třetí a další kola již nejsou centrálně řízeny a jejich termíny a způsob konání jsou zcela na rozhodnutí škol.

Počet škol není omezen. Prioritizace se neaplikuje. Přihlášky se podávají přímo na jednotlivé školy a na každou přihlášku se vypíše pouze jedna konkrétní škola.

Uchazeč nemůže být přijat na školu v žádném kole, pokud je přijat na jiné škole a nevzdá se tam přijetí. 

Podklady, které poskytlo redakci UN k diskuzi o standardu učitele a kariérním systému MŠMT
MŠMT PŘEDSTAVILO PŘEHLED KOMPETENCÍ PRO BUDOUCÍ UČITELE | 15. 10. 2023
více informací méně informací

Nově vzniklý Kompetenční rámec absolventa a absolventky učitelství představilo MŠMT ve spolupráci s fakultami připravujícími učitele a dalšími aktéry v pátek 13. října 2023 na konferenci, která se konala v Národní technické knihovně v Praze. Je to vůbec poprvé, co byl v České republice přijat na celostátní úrovni závazný dokument popisující kompetence začínajících učitelů a učitelek. ČR se tak řadí mezi země OECD, které podobný nástroj pro zvyšování kvality vzdělávání využívají.

Kompetenční rámec vznikl ve spolupráci MŠMT, mnoha odborníků z fakult připravujících učitele, České školní inspekce, dalších organizací věnujících se přípravě učitelů a také z řad ředitelů škol či z praxe samotných učitelů. 

Rámec klade důraz na profesní dovednosti, jako je využívání moderních technologií, formativní hodnocení, vytváření bezpečného prostředí pro učení nebo spolupráce mezi učiteli. Neopomíjí ale ani potřebu do hloubky rozumět vyučovanému oboru a jeho didaktice, dovednost efektivně plánovat hodiny nebo vyučovat tak, aby každý žák a každá žákyně mohli zažívat ve třídě úspěch. Fakulty budou nově připravovat budoucí učitele a učitelky tak, aby dosahovaly tohoto společně popsaného cíle. Budou při tom posilovat spolupráci jak mezi jednotlivými katedrami, které se podílejí na přípravě budoucích učitelů, tak mezi vysokou školou a mateřskými, základními a středními školami. Více spolupracovat budou fakulty vysokých škol i mezi sebou navzájem.

„Na učitele a učitelky jsou kladeny veliké nároky, protože vykonávají zásadní společenskou úlohu. Mají velký vliv na formování dětí a hrají zásadní roli ve snaze zajistit všem žákům v České republice rovný přístup ke kvalitnímu vzdělávání, které umožňuje maximální rozvoj jejich potenciálu. To jsme si stanovili i ve Strategii 2030+. Chceme proto dát učitelům a učitelkám tu nejlepší možnou přípravu na jejich profesi. Spolupráce na jasně vytyčeném cíli je základem pro zvyšování kvality. Proto jsem rád, že tento dokument, který se mimo jiné opírá o nejmodernější výzkumy, vznikl,“ říká ministr školství mládeže a tělovýchovy Mikuláš Bek. 

„Kompetenční rámec absolventa a absolventky učitelství definuje společný cíl, ke kterému všichni v přípravě budoucích učitelů a učitelek směřujeme. Dává nám společný jazyk, jak o přípravě učitelů společně mluvit, a představuje důležitý vstup do přípravy uceleného kariérního systému pro učitele, k němuž potřebujeme dospět,“ uvádí náměstek člena vlády Jiří Nantl.

Kompetenční rámec vznikl jako součást širší Reformy pregraduální přípravy učitelů a učitelek, která obsahuje řadu systémových změn v této oblasti. Jde například o zkvalitňování pedagogických praxí, posílení profesního charakteru učitelské přípravy, podporu inovací, posilování zahraniční spolupráce v přípravě učitelů, zvýšení prestiže učitelství nebo rozvoj oborových didaktik.

„Věřím, že Kompetenční rámec absolventa a absolventky učitelství, na jehož přípravě i realizaci úzce participují všechny české pedagogické fakulty, je procesem zásadních reforem v této pro společnost tak důležité oblasti a bude úspěšně pokračovat i nadále,“ doplňuje děkan PdF UHK a předseda Asociace děkanů PdF ČR František Vaníček.

Dokument bude závazný pro přípravu učitelů na fakultách a také v kvalifikačním studiu pedagogiky pro získání kvalifikace učitele 2. stupně základní školy a střední školy. Nově mohou ve spolupráci s vysokými školami uskutečňovat tuto přípravu také zařízení pro další vzdělávání pedagogických pracovníků. Na Kompetenční rámec je navázáno každoroční Národní šetření vnímané připravenosti absolventů učitelství a budoucích učitelů, které poskytuje fakultám, ministerstvu a všem zainteresovaným institucím potřebná data pro další zkvalitňování přípravy učitelů.

„U kompetenčního rámce oceňujeme zejména explicitní důraz na reflektivní způsob přípravy budoucích učitelů a učitelek, kdy jsou studující aktivními participanty v celém procesu, jsou vedeni k opakované reflexi svých pokroků a také k zapojování postupů sebehodnocení,“ říká Eva Lehečková děkanka Filozofické fakulty Univerzity Karlovy.

K tomuto tématu byli osloveni lidé, kteří se již s Kompetenčním rámcem setkali. Zde jsou reakce některých z nich: 

Johana Handlířová
Studentka učitelství (Pdf UPOL) a členka Otevřeno

„Zásadní rozměr Kompetenčního rámce vidím v jeho uplatnění v pregraduální přípravě učitelů. Očekávám, že vzbudí zájem u studentů pedagogických fakult i jejich vzdělavatelů o přemýšlení nad jednotlivými kompetencemi napříč všemi pedagogickými předměty, což zvýší odbornost budoucích učitelů. Zároveň nám dává na výběr, kam směřovat, a pomáhá reflektovat, kde se zrovna nacházíme, při čemž dochází k našemu seberozvoji na cestě k tomu, abychom své žáky motivovali a podporovali v jejich učení.“

Pavel Bobek
Učitel, finalista Global Teacher Prize ČR, využíval kompetenční rámec ve Velké Británii

„S Kompetenčním rámcem české školství konečně získává dokument, který jednoznačně vymezuje podobu kvalitní pedagogické praxe a vytváří společný jazyk pro budoucí i stávající učitele a jejich vzdělavatele. Sám jsem učitelství vystudoval v Anglii a tamní Teachers' Standards, obdoba českého Kompetenčního rámce, byly alfou a omegou mého studia, praxe i prostředkem její evaluace. Pomohly mi zorientovat se v komplexní činnosti, jakou učitelství bezesporu je, a krok po kroku ovládnout jeho jednotlivé stavební kameny. I dnes, kdy mě od studia dělí vícero let, se k Teachers’ Standards často vracím, abych vlastní výuku reflektoval a pracoval na jejím dalším zlepšování.“

Vít Beran
Ředitel ZŠ Kunratice, jeden z autorů Kompetenčního rámce absolventa a absolventky učitelství

„Ve školách potřebujeme učitele, kteří rozumí dopadu své výuky na učení žáků a z důkazů jejich učení se sami učí. Učitele, kteří promyšleně spolupracují na svém profesním učení se svými kolegy. Profesní učení budoucích učitelů začíná při studiu na fakultě a ve školách na něj musíme umět plynule navazovat.“

Tomáš Klinka
Vedoucí Katedry francouzského jazyka a literatury Pedagogické fakulty Univerzity Karlovy – vzdělavatel budoucích učitelů a jeden z autorů Kompetenčního rámce

„Národní kompetenční rámec absolventa učitelství považuji za unikátní dokument, který má ambici harmonizovat a zkvalitnit jak pregraduální, tak následné vzdělávání učitelek a učitelů v ČR. Je postaven na stejném kompetenčním pojetí jako české kurikulární dokumenty. Je formulován pozitivně (co má učitel umět, nikoli co by dělat neměl). Při jeho tvorbě spojili síly didaktici a oborově zaměření vzdělavatelé učitelů. Je novou energií pro práci se studenty i pro výzkum v oblasti přípravy učitelů. Ukazuje směr, který vzdělavatelům učitelů dlouhodobě scházel.“

Kompetenční rámec absolventa a absolventky učitelství - plná verze

Kompetenční rámec absolventa a absolventky učitelství - stručný přehled

Kompetenční rámec absolventa a absolventky učitelství - kartičky

Podklady, které poskytlo redakci UN k diskuzi o standardu učitele a kariérním systému MŠMT
Automobilový průmysl na rozcestí | 10. 10. 2023
více informací méně informací

Jaké jsou trendy v dovednostech a zaměstnanosti v evropském automobilovém průmyslu? Analýza Cedefopu přináší vhled do jednoho z nejinovativnějších výrobních odvětví v Evropě, které se zároveň výrazně zaměřuje na výzkum.

Automobilový průmysl tvoří téměř 7 % HDP Evropské unie a je lídrem v oblasti inovací výrobků. Na financování evropského průmyslového výzkumu se podílí z 20 %. Je také významným zaměstnavatelem. Přímo zaměstnává přibližně 2,8 milionu lidí (2018) a při zohlednění všech rozsáhlých dodavatelských řetězců (kovozpracující, strojírenský, textilní, gumárenský a plastikářský průmysl, výroba elektronických součástek a vývoj softwaru) je to až 12 milionů lidí. Kromě zpracovatelského průmyslu pracuje dalších 2,5 milionu lidí v odvětví obchodu a oprav motorových vozidel; v odvětví prodeje pohonných hmot, pojišťovnictví a v ostatních službách je to 2,7 milionu osob... Více se dočtete na stránkách NPI ČR.

Podklady, které poskytlo redakci UN k diskuzi o standardu učitele a kariérním systému MŠMT
Ředitelka SZÚ Barbora Macková: Pokračujme v modernizaci školního stravování | 10. 10. 2023
více informací méně informací

0. 10. 2023 se v prostorách Makro Akademie ve Stodůlkách v rámci projektu SZÚ Máme to na talíři – a není nám to jedno, uskutečnila akce „Tržiště dobrých příkladů ze školních jídelen,“ kterou zahájil ministr zdravotnictví Vlastimil Válek a jíž se kromě ředitelky SZÚ Barbory Mackové zúčastnila řada významných hostů nejen z ČR, ale také ze zahraničí.

Celodenní vzdělávací akce spojovala praktický trénink kuchařů a kuchařek ze školních jídelen s diskusními panely složenými z odborníků i lidí z praxe. K tématům otevřeným v rámci diskuzí patřilo vzdělávání personálu školních jídelen, včetně způsobů jeho financování, zvýšení atraktivity práce v jídelnách pro potenciální uchazeče, ale také vybavení jídelen, edukativní práce s rodiči a dětmi, nebo prezentace jídelen na sociálních sítích. Akce představila i pohledy a zkušenosti ze zahraničí, včetně možností jejich implementace v českém prostředí. Příkladem je skandinávský bufetový výdej stravy a jeho dopady na kvalitu dětského jídelníčku a snižování plýtvání s potravinami.

Velmi mne těší, že jsem mohl zahájit Tržiště dobrých příkladů ze školních jídelen.  Z mého pohledu je ve školním stravování obrovský potenciál ovlivnění zdraví. Pokud chceme bojovat s narůstající obezitou u dětí, pak je školní stravování v tomto boji klíčovým partnerem. Proto jsem také zřídil Meziresortní pracovní skupinu pro institucionální stravování, která postupně vytváří nástroje, aby tento systém u nás byl pravidelně modernizován, a také aby si personál školních jídelen byl vědom své důležitosti,“ říká ministr zdravotnictví Vlastimil Válek.

„Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy vytváří pro školní stravování dětí základní rámec, který vyplývá ze školského zákona a vyhlášky o školním stravování. Úzce spolupracujeme nejen s ministerstvem zdravotnictví, ale také se zřizovateli, kteří nesou velký díl odpovědnosti za prostředí, ve kterém se školní stravování uskutečňuje. Za ministerstvo školství vnímáme ve školním stravování silně také výchovnou a socializační složku, které jsou nedílnou součásti vzdělávací a výchovné role školy. Velmi si proto ceníme, že pracovníci školních jídelen jsou součástí školních týmů a spolupodílí se na výchově mladé generace,“ konstatuje za MŠMT náměstkyně ministra Martina Běťáková.

„Ve školních jídelnách je denně poskytnuta strava 2 milionům dětí a za rok se uvaří téměř 400 milionů pokrmů. Díky systému školního stravování mohou rodiny fungovat tak, jak jsou zvyklé, děti v průběhu dne dostávají stravu a mohou docházet na odpolední mimoškolní aktivity. A právě tady leží na školních jídelnách zodpovědnost vést děti ke správným stravovacím návykům. Hlavním cílem Mezirezortní pracovní skupiny je tedy koordinace tvorby pravidel a principů, na základě kterých má institucionální stravování správně fungovat a v průběhu let se dále modernizovat,“ doplňuje ředitelka SZÚ Barbora Macková.

Právě Státní zdravotní ústav Meziresortní pracovní skupině (MPS) pro institucionální stravování, jejíž činnost byla na Tržišti rovněž diskutována, předsedá a koordinuje její chod. Jmenovaná skupina se věnuje třem hlavním oblastem institucionálního stravování – školnímu stravování, stravování v nemocnicích a stravování v sociálních službách. Mezi členy skupiny patří odborníci na výživu a školní stravování, hygienu nebo zástupci školních jídelen, zástupci samospráv, pacientské organizace nebo zástupci jednotlivých ministerstev. Cílem skupiny je vytvořit nástroje, pravidla a doporučení, která by jasně popsala nejnižší vyžadovanou kvalitu, jakou má daná služba mít a umožnila tak naplno využít preventivní potenciál veřejného stravování.

Prvním plánovaným výstupem je Metodika poskytování dietní stravy v rámci školního stravování, která je připravena k pilotnímu testování ve 30 školních jídelnách vybraných ve spolupráci s Ministerstvem školství mládeže a tělovýchovy. Cílem je vylepšit podmínky pro stravování dětí, které mají dietní omezení (např. v souvislosti s celiakií či potravinovými alergiemi). Součástí navrhovaných kroků a opatření je i návrh legislativní úpravy, která by poskytování dietního stravování měla zjednodušit a zefektivnit.

Dalším chystaným krokem je modernizace spotřebního koše, který v současné chvíli určuje výživové normy, podle kterých jsou obědy ve školních jídelnách připravovány. Současná podoba spotřebního koše byla navržena před více než 30 lety a z dnešního pohledu tak již zcela neodráží aktuální poznatky v oblasti výživy, ani současné výživové trendy a potřeby české populace. „Spotřební koš pak bude dobrou pomůckou, ale nestačí v něm udělat jen kosmetické změny. Dlouhodobou spoluprací se školními jídelnami, na základě studií, které SZÚ v minulosti uskutečnilo a také díky zkušenosti při tvorbě metodik ke správnému vedení spotřebního koše, které vznikly v rámci projektu Zdravá školní jídelna, máme dostatek validních informací, jak spotřební koš upravit, aby reflektoval výživové potřeby, ale také, aby se v rámci jeho využití méně plýtvalo potravinami a aby obsahoval potraviny, které do dětského jídelníčku pravidelně patří,“ podotýká členka MPS Alexandra Košťálová ze SZÚ.

„Reforma našeho přístupu k veřejnému stravování je ohromnou příležitostí pro české zemědělce a potravináře, pro životní prostředí i pro samotné strávníky – studenty a žáky, pacienty, klienty sociálních služeb a řadu dalších lidí. Napříč resorty pracujeme na potřebných systémových změnách. Nejdůležitější jsou ovšem samotní zřizovatelé, vedoucí i zaměstnanci stravovacích služeb. Na jejich každodenní práci totiž bude záležet, zda tuto reformu přivedeme úspěšně k životu. Proto jsem vděčný za možnost se takto potkávat a sdílet dobrou praxi,“ uzavírá za MZe náměstek ministra Radek Holomčík.

Provozovatelem webu je společnost GNOSIS spol. s r. o., která jako správce osobních údajů používá na těchto internetových stránkách cookies za účelem zvýšení uživatelského komfortu, analýze návštěvnosti i přesnějšímu cílení reklamy. Více informací naleznete zde:

Přizpůsobit cookies
Přijmout všechny