počkejte prosím, zpracovávám data
předchozí
Not loaded
následující

nástěnka

Podklady, které poskytlo redakci UN k diskuzi o standardu učitele a kariérním systému MŠMT
Metodický materiál k poskytování bezplatné jazykové přípravy ve středním vzdělávání od 1. 9. 2022 do 31. 12. 2023 | 29. 09. 2022
více informací méně informací

Tento metodický materiál Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy slouží jako podpora SŠ a konzervatoří k možnosti zajištění systematického vzdělávání žáků cizinců, kteří se v ČR vzdělávají kratší dobu než 12 měsíců. Vzdělávání bude probíhat v délce max. 200 hodin v krajských úřadech a Magistrátem hl. m. Prahy určených středních školách po dobu účinnosti novelizované vyhlášky č. č. 13/2005 Sb., o středním vzdělávání a vzdělávání v konzervatoři, ve znění pozdějších předpisů platné pod č. 250/2022 Sb. v době od 1. 9. 2022 do 31. 8. 2023. Níže naleznete hlavní body k dané problematice, celý text metodiky a její další přílohy v PDF a wordu.

Obsah metodického materiálu

Hlavní body k metodice

 • Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy (dále jen MŠMT) reaguje novelou vyhlášky č. 13/2005 Sb., o středním vzdělávání a vzdělávání v konzervatoři, ve znění pozdějších předpisů, na vzrůstající počet žáků cizinců, kteří přicházejí do České republiky (dále jen ČR) v období středoškolského vzdělávání.
 • Novelou vyhlášky č. 14/2005 Sb. a č. 48/2005 Sb. v roce 2021 bylo zajištěno systematické vzdělávání žáků cizinců v předškolním a základním vzdělávání. Problémem zůstává situace, kdy žák cizinec přijde do ČR na konci základního vzdělávání či v průběhu středního vzdělávání.
 • Cílem legislativní změny zakotvené ve vyhlášce č. 250/2022 Sb., kterou se mění vyhláška č. 13/2005 Sb., o středním vzdělávání a vzdělávání v konzervatoři, ve znění pozdějších předpisů, a vyhláška č. 48/2005 Sb., o základním vzdělávání a některých náležitostech plnění povinné školní docházky, ve znění pozdějších předpisů je tedy umožnit žákům integraci do středoškolského systému vzdělávání v ČR, díky které budou schopni úspěšně složit maturitní zkoušku nebo získat výuční list, což jim následně usnadní vstup na pracovní trh v ČR, případně další vyšší odborné nebo vysokoškolské studium.
 • Přijaté řešení je i z dlouhodobého hlediska také prevencí kriminality a sociálního vyloučení.
 • MŠMT bude průběžně sledovat úspěšnost jazykové přípravy sběrem relevantních dat, formou webinářů se školami či konzultací se samotnými žáky.
 • S účinností od 1. září 2022 do 31. srpna 2023 se mění vyhláška č. 13/2005 Sb., o středním vzdělání a vzdělávání v konzervatoři, ve znění pozdějších předpisů, která nově zakotvuje možnost jazykové přípravy pro žáky cizince.
 • Z hlediska žáka se tedy jedná o výuku češtiny jako cizího jazyka. S ohledem na používané jazykovépostupy by didakticky správnější bylo označovat tuto výuku jako výuku češtiny jako druhého jazyka, pro potřeby tohoto materiálu však budeme používat obecný termín čeština jako cizí jazyk.
 • Metodickou podporu určeným školám poskytuje Národní pedagogický institutu ČR (dále také NPI ČR) (www.npi.cz). Nabízí školám metodickou pomoc, vzdělávací programy, bezplatné služby adaptačních koordinátorů a tlumočníků.

Cílová skupina

 • Jazykovou podporu mohou čerpat všichni žáci cizinci. Žák cizinec je definován jako fyzická osoba vzdělávající se ve střední škole nebo v konzervatoři (dále jen střední škola) zařazené v Rejstříku škol a školských zařízení ČR, která není občanem ČR (nemá české občanství) a která se vzdělává v ČR nejvýše 12 měsíců přede dnem podání žádosti (tzn., že žák vzdělávající se v ČR celý jeden školní rok může podat žádost nejpozději 1. září následujícího školního roku).
 • Do skupiny mohou být zařazeni na základě posouzení potřebnosti také jiní žáci (zejména cizinci, kteří se v ČR vzdělávají již delší dobu a také žáci s českým občanstvím, kteří mají s ohledem na dlouhodobý pobyt v zahraničí prokazatelně obdobné integrační potřeby jako žáci cizinci). Tyto žáky lze do skupiny zařadit i do vyššího počtu než 15 žáků, pokud to není na újmu kvality poskytované jazykové přípravy.

Financování jazykové přípravy

Financování jazykové přípravy ve středním vzdělávání bude ve školním roce 2022/2023 probíhat z rezervy tzv. přímých výdajů na vzdělávání kraje.

Krajský úřad bude postupovat při financování jazykové přípravy ve středním vzdělávání podle novelizovaného Čl. XIV směrnice MŠMT, č. j. MSMT-14281/2018, o závazných zásadách pro rozpisy a návrhy rozpisů finančních prostředků státního rozpočtu krajskými úřady a obecními úřady obcí s rozšířenou působností, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „směrnice"), tj. obdobně jako v případě základního vzdělávání. Novelizace Čl. XIV směrnice byla připravena právě v návaznosti na vyhlášku č. 250/2022 Sb., přičemž zveřejnění ve Věstníku MŠMT a účinnost této novelizace se předpokládá v průběhu měsíce září 2022.

Určená škola zřízená krajem podává návrh na úpravu svého rozpisu místně příslušnému krajskému úřadu, určená škola zřízená obcí nebo dobrovolným svazkem obcí podává návrh na úpravu rozpisu krajskému úřadu prostřednictvím místně příslušného obecního úřadu obce s rozšířenou působností. O výši úpravy rozpočtu dané právnické osoby rozhoduje příslušný krajský úřad.

Finanční prostředky se poskytují v závislosti na počtu skupin a rozsahu jazykové přípravy v jednotlivé skupině, nikoliv podle počtu žáků ve skupině nebo podle počtu žáků cizinců s nárokem na jazykovou přípravu.

Pokud je určená škola zapojena do projektů financovaných z ESF zdrojů na podporu vzdělávání cizinců, jedná se o zabezpečení aktivit nad rámec zřízené skupiny pro jazykovou přípravu.

Odpovědnost jednotlivých subjektů v systému jazykové přípravy

MŠMT

 • stanoví principy systému
 • stanoví právní úpravu systému
 • stanoví pravidla financování systému
 • poskytuje finanční prostředky
 • provede vyhodnocení úspěšnosti jazykové přípravy

Krajský úřad

 • určuje školy, ve kterých bude probíhat jazyková příprava
 • zveřejňuje seznam určených škol na webu
 • poskytuje školám určených k jazykové přípravě finanční prostředky z rezervy dle stanovených pravidel

Národní pedagogický institut České republiky (NPI ČR)

 • zajišťuje vzdělávání učitelů pro výuku češtiny jako cizího jazyka
 • zajišťuje podporu formou tlumočníků a adaptačních koordinátorů, překlady z/do českého jazyka
 • zajišťuje poradenskou pomoc
 • zajišťuje navazující metodickou podporu

Střední škola, jíž je žák žákem

 • informuje žáka o možnosti jazykové přípravy
 • spolupracuje s určenou školou
 • informuje určenou školu o úrovni znalostí českého jazyka žáka
 • zajišťuje ve škole pro žáka účastnícího se distančního vzdělávání přístup k informačním technologiím

Střední škola určená k poskytování jazykové přípravy

 • zajišťuje výuku češtiny jako cizího jazyka
 • spoupracuje se školou, jíž je žák žákem
 • sleduje a vyhodnocuje pokroky žáka

Česká školní inspekce

 • průběžně zjišťuje a hodnotí podmínky, průběh a výsledky vzdělávání a kontroluje dodržování právních předpisů v rámci poskytování jazykové podpory školami
 • kontroluje využívání finančních prostředků

Zákonní zástupci žáka

 • podávají žádost o zařazení nezletilého žáka do skupiny pro jazykovou přípravu

Přílohy k metodice

Ke stažení SŠ_Metodika cizinci 2022 

Podklady, které poskytlo redakci UN k diskuzi o standardu učitele a kariérním systému MŠMT
Průběžné počty ukrajinských dětí v českých školách | 20. 09. 2022
více informací méně informací

(mšmt) V regionálním školství bylo v evidenci škol všech stupňů ke včerejšímu dni celkem 67 316 dětí, žáků a studentů z Ukrajiny. Tento počet však zahrnuje i ty z nich, kteří již v předchozím období přestali tyto školy navštěvovat, a to například z důvodu návratu rodiny na Ukrajinu. O tom, zda se tito žáci do výuky vrátí či nikoli, budou mít školy jasno zhruba v polovině října. Přesnější informace o skutečném počtu ukrajinských žáků v českých školách tak poskytnou až výsledky standardního sběru dat ze zahajovacích výkazů k novému školnímu roku, které budou k dispozici v první polovině listopadu.

Z průběžných dat aktuálního šetření také vyplývá počet zaměstnaných pedagogů a nepedagogů z Ukrajiny, kterých bylo k 19. září celkem 1 520, z toho 351 učitelů. Nejvíce takových zaměstnanců evidují školy v Praze (369) a Středočeském kraji (288).

Shrnutí - počty ukrajinských žáků v českých školách (kompletní data, včetně dat za jednotlivé kraje a přehled volných kapacit, naleznete v tabulce, kterou si můžete stáhnout ZDE):

Podklady, které poskytlo redakci UN k diskuzi o standardu učitele a kariérním systému MŠMT
Šetření MŠMT v souvislosti s finančními prostředky na pozice ukrajinského asistenta pedagoga v MŠ, ZŠ a SŠ a konzervatořích | 19. 09. 2022
více informací méně informací

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy realizuje sběr dat (šetření) mezi školami (MŠ, ZŠ a SŠ a konzervatoře), který má za cíl umožnit získat další finanční prostředky na zabezpečení pozice ukrajinského asistenta pedagoga pro školy, které přijaly ke vzdělávání alespoň minimálně stanovený počet cizinců s udělenou dočasnou ochranou, a splní všechny podmínky pro jejich poskytnutí. V této souvislosti bude probíhat ve školách od 15. září 2022 do 20. září 2022 mimořádné šetření. Odkaz na šetření https://sberdat.uiv.cz/login. Více informací viz text níže Důležité termínyObsah a důvody šetřeníDůležité odkazy a Dopis náměstka.

Důležíté termíny

Jak MŠMT již dříve avizovalo, je možné získat další finanční prostředky na zabezpečení pozice ukrajinského asistenta pedagoga pro školy, které přijaly ke vzdělávání alespoň minimálně stanovený počet cizinců s udělenou dočasnou ochranou, a splní všechny podmínky pro jejich poskytnutí. V této souvislosti bude probíhat ve školách od 15. září 2022 do 20. září 2022 mimořádné šetření.

Mimořádné šetření bude probíhat standardně v Informačním systému školské statistiky (https://sberdat.uiv.cz/login), kde školy po přihlášení naleznou dotazník pod tlačítkem „UA asistent“.
Další finanční prostředky obdrží příslušné školy nejpozději do 30. listopadu 2022, do konce února 2023 pak budou mít povinnost informovat o využití těchto dalších finančních prostředků Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy.

Obsah a důvody šetření

V tomto šetření se zjišťuje celkový počet cizinců s udělenou dočasnou ochranou zařazených ve třídách (v případě konzervatoře odděleních) dané školy, ve kterých je k okamžiku odeslání šetření nejvýše 50 % těchto cizinců.

Účastí v tomto šetření škola (mateřská škola, základní škola, střední škola anebo konzervatoř) závazně oznamuje zájem o tyto další finanční prostředky na zabezpečení pozice ukrajinského asistenta pedagoga (pokud o tyto finanční prostředky nemá škola/konzervatoř zájem, není její účast v šetření nutná).

Další finanční prostředky se stanoví na zajištění této pozice od 1. 9. 2022 do 31. 12. 2022, a to formou pracovního poměru.

Důležité odkazy

 • Podmínky, kritéria a účel pro poskytnutí dalších finančních prostředků jsou uvedeny ve Věstníku MŠMT 04/2022.

Dopis náměstka pro školy v PDF Dopis_NM_Mares_šetření_UA_září 2022

Podklady, které poskytlo redakci UN k diskuzi o standardu učitele a kariérním systému MŠMT
Přehled podpůrných aktivit při začleňování ukrajinských dětí a žáků v MŠ, ZŠ a SŠ | 19. 09. 2022
více informací méně informací

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy vytvořilo pro pro školy (MŠ, ZŠ a SŠ) přehledovou tabulku, která má za cíl usnadnit využití podpůrných personálních pozic v MŠ, ZŠ a SŠ při podpoře začleňování ukrajinských dětí a žáků do vzdělávání.

Přehledová tabulka ke stažení

 

Prehledova tabulka (word)

Prehledova tabulka (pdf)

Podklady, které poskytlo redakci UN k diskuzi o standardu učitele a kariérním systému MŠMT
Vydán Standard konektivity škol | 7. 09. 2022
více informací méně informací

(edu.cz) V 21. století je digitální infrastruktura již nedílnou součástí školy, a proto by měla být nejen plně funkční, ale zároveň také bezpečná. Cílem MŠMT je na školách podporovat dlouhodobě bezpečné digitální prostředí a zároveň školy edukovat ohledně hrozeb z vnějšího online světa, kterému mohou čelit. MŠMT ve spolupráci s partnery zpracovalo Standard konektivity škol, který je určen zejména pro vedení a zřizovatele základních, středních, vyšších odborných škol a konzervatoří za účelem pomoci zorientovat se v dané problematice a zhodnotit si vlastní školu ve srovnání s tímto standardem.

Úvod

Dnešní svět poskytuje nepřeberné množství možností, jak zapojit moderní digitální technologie do výuky, což zvyšuje nároky nejen na pedagogy, ale také na jejich žáky. Pedagogové by měli být motivováni ve své výuce využívat digitální technologie tak, aby mohli plně rozvíjet digitální gramotnost a informatické myšlení svých žáků. Proto je zapotřebí vybudovat kvalitní digitální infrastrukturu školy, bez které hrozí, že ne všechny digitální pomůcky budou kompatibilní, plně funkční a bude je možné efektivně užívat. Školní síť také nemusí nápor připojení uživatelů zvládat, což může následně vést ke zdržování výuky a případně také k demotivaci pedagogů využívat digitální učební pomůcky ve vyučovacích hodinách. Rovněž bezpečnost, ochrana dat a odolnost školních sítí vůči případným online útokům z vnějšku je důležitá, zároveň je nutné vzít v potaz také rizikové chování uživatelů v rámci sítě školy.

Obecně ke standardu konektivity škol

MŠMT ve spolupráci s partnery zpracovalo Standard konektivity škol a jeho schválenou verzi zveřejnilo na stránkách: https://www.edu.cz/digitalizujeme/standard-konektivity-skol/. Je určen zejména pro vedení a zřizovatele základních, středních, vyšších odborných škol a konzervatoří, aby se nejen snáze zorientovali v dané problematice a porovnali a zhodnotili stávající stav, ale zejména aby dokázali lépe určit směr rozvoje školy v této oblasti a zpřístupnili žákům a učitelům a dalším zúčastněným stranám využívání digitálních technologií postavených na pevné a bezpečné školní digitální infrastruktuře. Základní technická kritéria, která jsou obsahem Standardu konektivity škol, by měla být běžným standardem pro školy ve 21. století.

Nově vytvořený standard definuje základní technická kritéria cílového stavu síťové infrastruktury a pomáhá školám budovat bezpečnou a odpovídající školní infrastrukturu, bez které není možné efektivně realizovat změny v rámci proměny obsahu vzdělávání v kontextu digitalizace.

Rozvoj vnitřní a vnější konektivity

S výše zmíněným souvisí především zajištění vnitřní a vnější konektivity, čemuž se tento standard věnuje v jednotlivých kapitolách. Zajištění vnitřní konektivity financoval Integrovaný regionální operační program (IROP) v letech 2014 – 2020 a bude dále financovat také IROP 2021 - 2027. Na Standard konektivity škol se budou odkazovat Specifická pravidla výzvy IROP pro základní školy a střední školy (SŠ, SŠ/VOŠ, konzervatoře). Projekty ZŠ a SŠ, řešící konektivitu, budou hodnoceny v souladu se Standardem konektivity škol. Informace k podpoře vzdělávací infrastruktury z IROP a vyhlášené výzvy naleznete zde: https://irop.mmr.cz/cs/irop-2021-2027/temata/vzdelavaci-infrastruktura. Výzva pro základní školy je plánována na září a výzva pro střední školy na říjen. Přehled všech plánovaných výzev IROP naleznete zde: https://irop.mmr.cz/cs/irop-2021-2027/planovane-vyzvy-irop-2021-2027

Kontakt na MŠMT

V případě dotazů či potřeby metodické podpory se můžete obrátit na digitalizujeme@msmt.cz 

Podklady, které poskytlo redakci UN k diskuzi o standardu učitele a kariérním systému MŠMT
NÁRODNÍ PLÁN OBNOVY I V TOMTO ŠKOLNÍM ROCE PODPOŘÍ VZDĚLÁVÁNÍ | 7. 09. 2022
více informací méně informací

(mšmt) Také v letošním školním roce podporuje Národní plán obnovy výuku nejen českých, ale i dalších dětí zařazených do vzdělávacího systému v České republice. Na  doučování  dětí, které jsou ohrožené školním neúspěchem, je pro školy a neziskové organizace určena 1 miliarda Kč.

Další podporu získají školy, které mají vyšší počet žáků ze sociálně znevýhodněného prostředí. Pro ty byla v polovině srpna vyhlášena výzva s celkovou alokací 1,3 miliardy Kč. Finanční prostředky budou moci školy využít ve třech oblastech: personální podpora, zajištění přímé podpory žáků a další vzdělávání a rozvoj pedagogických pracovníků.
V příštím roce obdrží školy další prostředky na nákup pokročilých digitálních pomůcek a prevenci digitální propasti. V letošním roce mohly prostředky čerpat ty školy, které nejpozději od 1. září 2022 začaly učit podle revidovaného rámcového vzdělávacího programu, který zavádí novou digitální klíčovou kompetenci.
Ve dnech 8. a 9. září 2022 pořádá MŠMT konferenci Dny vzdělávací činnosti vysokých škol, která tematicky navazuje na výzvu pro vysoké školy s cílem transformace formy a obsahu vysokoškolského vzdělávání.
V rámci první žádosti o výplatu předložilo MŠMT projekty, které by měly do státního rozpočtu přinést 3,27 miliardy Kč z evropských zdrojů.
Další informace k implementaci Národního plánu obnovy na MŠMT najdete na stránkách edu.cz.

Podklady, které poskytlo redakci UN k diskuzi o standardu učitele a kariérním systému MŠMT
INFORMATIVNÍ SEZNAM SOUTĚŽÍ A PŘEHLÍDEK VE ŠKOLNÍM ROCE 2022/2023 | 5. 09. 2022
více informací méně informací

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy zveřejňuje Informativní seznam soutěží a přehlídek pro školní rok 2022/2023. Informace obsahuje název soutěže, stručnou anotaci, ročník, termíny konání jednotlivých kol, kontaktní údaje na garanta soutěže a informaci, zda byla soutěž podpořena z prostředků státního rozpočtu v letech 2019 – 2022

Seznam je k dispozici ve formátu xls.

Informativni seznam

Podklady, které poskytlo redakci UN k diskuzi o standardu učitele a kariérním systému MŠMT
Učitelé některé změny v obsahu vzdělávání podporují | 1. 09. 2022
více informací méně informací

Zveřejňujeme výsledky dotazníkového šetření Pedagogické komory, z. s., k dokumentu „Hlavní směry revize Rámcového vzdělávacího programu pro základní vzdělávání“, který připravil expertní panel Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy.

Spolek Pedagogická komora zorganizoval dotazníkové šetření mezi učiteli k tzv. velké revizi Rámcového vzdělávacího programu pro základní vzdělávání. Celkem se do něj zapojilo 897 respondentů.

S přechodem na dvoustupňové kurikulum, kdy každá škola musí vytvořit vlastní školní vzdělávací program, souhlasí pouze 42 % učitelů (47 % respondentů se vyjádřilo proti této změně). Dosavadní proces revizí RVP považuje za netransparentní 44 % učitelů (38 % respondentů ho označilo za transparentní).

„Tato čísla ukazují, že ani po 15 letech většina učitelů kurikulární reformu nepřijala,“ upozorňuje Radek Sárközi, prezident spolku Pedagogická komora a dlouholetý lektor specializačního studia pro koordinátory tvorby ŠVP.

Kromě těchto obecných otázek byla součástí dotazníku řada konkrétních dotazů k  dokumentu Hlavní směry revize RVP ZV.

Vybíráme nejprve postoje, které mezi pedagogy získaly největší podporu (více než tříčtvrtinovou): S výrokem „Do textu RVP ZV by se měl doplnit popis gramotností, jejichž úroveň zvládání u žáků zkoumá například mezinárodní šetření PISA (čtenářská gramotnost, matematická gramotnost, přírodovědná)“ souhlasilo 80 % učitelů. Druhý cizí jazyk by měl zůstat na 2. stupni ZŠ povinný podle 15 % respondentů, 84 % je pro jeho volitelnost (nebo dokonce preferuje, aby byl nepovinný). S výrokem „Dokument „Hlavní směry revize RVP ZV“ by měl obsahovat popis pozitivních i negativních zkušeností se změnami kurikula u nás i v zahraničí (včetně příkladů a ukázek)“ vyjádřilo souhlas 78 % učitelů. S rozdělením vzdělávacího obsahu na jádrový a rozšiřující souhlasí 81 % pedagogů. 92 % respondentů chce, aby vznikl alespoň jeden modelový školní vzdělávací program.

O něco menší, ale stále nadpoloviční podporu získala následující tvrzení: 72 % pedagogů podporuje, aby měl rámcový vzdělávací program podobu digitálního nástroje. S výrokem „Do textu RVP ZV by měly být doplněny „čtyři pilíře výchovy a vzdělávání“, jak je zformulovala Mezinárodní komise Vzdělávání pro 21. století (UNESCO): 1. Učit se být. 2. Učit se být s druhými. 3. Učit se poznávat. 4. Učit se jednat.“ souhlasilo 74 % učitelů. 62 % respondentů chce, aby byly očekávané výstupy v RVP ZV zkonkretizovány a 51 % podporuje jejich redukci. 61 % pedagogů žádá obnovení dříve zrušené přílohy RVP ZV pro žáky s lehkým mentálním postižením. 54 % učitelů podporuje snížení počtu průřezových témat (většina z nich chce průřezová témata zcela zrušit). 53 % respondentů chce, aby bylo učivo závazné už v RVP ZV. V ostatních otázkách si nadpoloviční většina respondentů přeje, aby byla zachována dosavadní podoba RVP ZV.

Méně než poloviční podporu obdržely tyto navrhované změny: S výrokem „Do textu RVP ZV by se mělo doplnit vymezení wellbeingu“ souhlasí pouze 40 % učitelů. Výrok „Ke stávajícím uzlovým bodům RVP ZV ve 3., 5. a 9. ročníku by měl přibýt nový uzlový bod v 7. ročníku ZŠ“ podpořilo jen 43 % pedagogů. 49 % respondentů si o předloženém harmonogramu velké revize RVP ZV myslí, že „za tak krátkou dobu nemůže vzniknout kvalitní návrh revidovaného textu RVP ZV“.

„Organizátory aktuální reformy vzdělávacího obsahu pro základní školy čeká velmi těžká práce, která může skončit neúspěchem, protože s některými navrhovanými změnami většina učitelů nesouhlasí,“ shrnuje výsledky dotazníkového šetření Radek Sárközi, který je členem koncepční pracovní skupiny Národního pedagogického institutu k revizi RVP ZV, „nejrozumnějším řešením by bylo prosazovat pouze takové změny, které mají podporu ve školách již nyní, například větší důraz na čtenářskou a matematickou gramotnost.“

 

Pedagogická komora

 

 

Podklady, které poskytlo redakci UN k diskuzi o standardu učitele a kariérním systému MŠMT
OP JAK vydal první Rozhodnutí o poskytnutí dotace | 30. 08. 2022
více informací méně informací

Mateřská škola Klíček v Uherském Brodě je prvním žadatelem s vydaným Rozhodnutím o poskytnutí dotace z prostředků Operačního programu Jan Amos Komenský. Škola předložila do výzvy Šablony pro MŠ a ZŠ I projektovou žádost o podporu ve výši 465 375 Kč, a to na dobu na 24 měsíců.

V projektu škola využije šablonu pro školního asistenta MŠ a zaměří se také na vzdělávání pracovníků MŠ. Díky prostředkům z OP JAK tak bude moci navázat na předchozí tři úspěšně realizované projekty z obdobných výzev OP VVV a pokračovat ve svém rozvoji.

Řídicí orgán OP JAK zároveň začne v následujících dnech postupně vydávat rozhodnutí o poskytnutí dotace i dalším úspěšným žadatelům.

Podklady, které poskytlo redakci UN k diskuzi o standardu učitele a kariérním systému MŠMT
Vyhlášení výzvy IROP 2021-2027 na podporu MŠ | 30. 08. 2022
více informací méně informací

Řídicí orgán OP JAK informuje, že Ministerstvo pro místní rozvoj, jakožto Řídicí orgán Integrovaného regionálního operačního programu (IROP), vyhlásilo dne 23. 8. 2022 výzvy č. 6 a 7 na podporu infrastruktury mateřských škol.

Dokumentaci výzev naleznete zde:

6. výzva je určená pro území méně rozvinutých regionů

7. výzva je určená pro území přechodových regionů

Veškeré dotazy k výzvě směřujte na Konzultační servis IROP na webových stránkách Centra pro regionální rozvoj.

Podklady, které poskytlo redakci UN k diskuzi o standardu učitele a kariérním systému MŠMT
Šablony – nejčastější chyby v dosud podaných žádostech o podporu | 30. 08. 2022
více informací méně informací

V průběhu měsíců července a srpna 2022 analyzoval Řídicí orgán OP JAK nedostatky zjištěné v procesu schvalování žádostí o podporu zjednodušených projektů výzev 02_22_002 Šablony pro MŠ a ZŠ I a 02_22_003 Šablony pro SŠ a VOŠ I. Do analýzy bylo zahrnuto více než 900 žádostí o podporu. Informace k nejčastějším chybám v žádostech o podporu najdete v dokumentu zveřejněném ve výzvě 02_22_002 v části Dokumenty (Ostatní dokumenty – k výzvě/žádosti o podporu) ZDE a ve výzvě 02_022_003 v části Dokumenty (Ostatní dokumenty – k výzvě/žádosti o podporu) ZDE.

Podklady, které poskytlo redakci UN k diskuzi o standardu učitele a kariérním systému MŠMT
Vzdělávací program pomáhá ukrajinským dětem a jejich rodičům - nejen s češtinou, ale poskytuje i terapeutickou podporu | 26. 08. 2022
více informací méně informací

Výuku češtiny i terapeutickou podporu - skupinovou, individuální a rodinnou pro děti a rodiče, kteří utekli před válkou z Ukrajiny, poskytuje v Praze vzdělávací program v rámci projektu iKAP 2 - Inovace ve vzdělávání. Program nabízí kurzy českého jazyka pro děti a dospívající, interkulturní podporu od specialistů i terapie. Od poloviny července se kurzů zúčastnilo už více než 80 dětí a dospívajících. Většina z nich bude od září chodit do českých škol a pokračovat i v těchto specializovaných kurzech. Pořádají se v Pražském inovačním institutu (Pii) v Celetné ulici nebo na pražských základních a středních školách.

Kurzy se konají v rámci projektu iKAP 2 – Inovace ve vzdělávání pod hlavičkou Pii. Spolupracuje na nich další partner projektu, nezisková organizace InBáze, která dlouhodobě pomáhá imigrantům. Díky financování z EU prostřednictvím Operačního programu výzkum, vývoj a vzdělávání jsou všechny programy pro účastníky zdarma. 

„Kvůli velkému zájmu ze strany rodičů jsme kurzy bleskově zorganizovali, rozjeli už během prázdnin a nečekali až na školní rok,“ říká Palina Mahilina, koordinátorka jazykových kurzů. Pochází z Běloruska, v České republice dlouhodobě žije. „Sama jsem odešla z nesvobodné země za svobodou,“ dodává.  Mluví plynně česky,  rozumí ukrajinsky i rusky, což je pro současnou práci ideální kombinace. V projektu je celkem v plánu dvacet jazykových kurzů, osm se jich uskutečnilo v létě, další bude dokončen v těchto posledních srpnových dnech a nejbližší jsou v plánu opět od září. Bezplatné kurzy češtiny nabízí projekt dětem od šesti do 18 let, rozděleny jsou v osmi až dvanácti členných skupinách podle věku.

„Skvělé jsou kurzy nejen pro děti samotné, ale je to i výborná profesní zkušenost a příležitost pro lektory, kteří jsou Ukrajinci i Češi,“ popisuje koordinátorka Palina Mahilina. Jednou z lektorek je např. Laura Anokhina z Ukrajiny, která před válkou doma učila v jednom z  českých center. Na jaře utekla do Česka kvůli válce, učení v těchto kurzech se stalo její první pracovní příležitostí a možností zapojit se do normálního života. „Některé rodiny se chtějí určitě co nejdříve vrátit zpět domů na Ukrajinu, někteří už vidí, že není kam se vracet, přemýšlí, co dál a chtějí dát dětem šanci, aby alespoň na nějakou dobu mohly chodit do školy v Česku a lépe do třídy zapadly,“ říká Palina Mahilina.

Vzdělávací kurzy pro ukrajinské uprchlíky a jejich děti i na podzim

Od září jsou připraveny další kurzy češtiny, a to v odpoledních hodinách – pro děti, které budou přes den chodit do českých škol. Někteří dospívající plánují v Česku také hledat příležitost k brigádě, protože chtějí finančně vypomoci rodině. Ti mohou od září využít půldenní intenzivní kurzy češtiny. Konat se budou buď v budově Pražského inovačního institutu v Celetné ulici, nebo na pražských základních a středních školách, které poskytly prostor a zároveň měly zájem, aby kurzem prošli také jejich (budoucí) žáci.

Na celém programu podpory ukrajinských dětí a rodin spolupracuje  organizace InBáze, jejíž odborníci mají na starosti především interkulturní práci s rodinami a psychologické poradenství a terapie. „Úlohou interkulturního pracovníka je pomoci rodinám s vysvětlením třeba toho, jak funguje český školský systém, s tlumočením na třídních schůzkách, může také rodině přeložit informační materiály či dokumenty ze školy nebo úřadů a podobně,“ vysvětluje Jana Remenárová z organizace InBáze. Rozdíly najdeme například v tom, že na Ukrajině děti přicházejí do základního vzdělávání už s tím, že umějí číst a psát, ale v Česku se naopak počítá s tím, že toto se děti naučí v první třídě. Na Ukrajině je také důležité mít jedenáct let školní docházky a jít studovat na univerzitu, střední školy tam nejsou tolik vyhledávané jako v ČR.

Program nabízí rovněž terapeutickou podporu – skupinovou, individuální i rodinnou. Protože situace, kdy rodiny musely kvůli válce opustit domov a nyní žijí v nejistotě v neznámém prostředí, je velmi psychicky náročná pro děti i dospělé. „Když začali během jara do Česka přicházet uprchlíci, měli jsme i my potřebu pomoci, tak jsme spojili síly a ve spolupráci s organizací InBáze vymysleli tento program. O tom, že je potřebný, svědčí velký zájem ze strany rodin a škol, ,“ říká Petr Valenta, gestor projektu iKAP 2 – Inovace ve vzdělávání.

Další informace o jazykových kurzech pro děti z Ukrajiny najdete zde, více o celém programu podpory pak na tomto linku (či v ukrajinštině zde) a o projektu iKAP 2 – Inovace ve vzdělávání  na webu Pražského inovačního institutu.

Podklady, které poskytlo redakci UN k diskuzi o standardu učitele a kariérním systému MŠMT
Maďarsko: sektorová centra odborné přípravy pro větší zapojení malých a středních podniků do duálního vzdělávání | 24. 08. 2022
více informací méně informací

Maďarská strategie odborného vzdělávání a přípravy 4.0 definovala zřízení sektorových center odborné přípravy jako jednu z nezbytných intervencí pro zlepšení duálního vzdělávání.

Většina malých a středních podniků se potýká s nedostatkem kvalifikované pracovní síly a má potíže s obsazováním pracovních míst. Zároveň obvykle není ochotna poskytnout svým budoucím zaměstnancům potřebné odborné znalosti prostřednictvím vzdělávání. Buď nemá odpovídající infrastrukturu, nebo si nemůže dovolit na vzdělávání přidělit kompetentní odborníky na dlouhou dobu, protože by tím mohla utrpět výroba. V neposlední řadě je obtížné zvládnout administrativní zátěž spojenou se vzděláváním.

Právní základ pro zřízení sektorových center odborné přípravy přinesl zákon o odborném vzdělávání a přípravě (zákon LXXX, o odborném vzdělávání a přípravě, z roku 2019 vstoupil v platnost 1. ledna 2020). Podle jeho ustanovení je sektorové centrum odborné přípravy nezisková hospodářská organizace, která může být založena třemi způsoby:

 • alespoň čtyři mikropodniky nebo malé podniky,
 • nebo dva a více středních podniků nebo větších korporací či jiných obchodních organizací, které nejsou považovány za malý nebo střední podnik,
 • nebo jedna a více obchodních organizací a centrum odborného vzdělávání a přípravy.

Profesní sdružení a organizace mohou rovněž mít vlastnický podíl v sektorovém centru odborné přípravy, a to do 10 %, což umožňuje ještě větší zapojení mikropodniků a malých podniků.

Existují dva různé přístupy k organizaci a roli sektorových center odborné přípravy:

 1. Sektorové centrum odborné přípravy může působit jako organizátor vzdělávání. V tomto případě centrum vytváří virtuální vzdělávací prostor, zatímco samotné vzdělávání je realizováno pomocí infrastruktury členských organizací. Práce centra zahrnuje koordinační a administrativní úkoly.
 2. Sektorové centrum odborné přípravy může samo poskytovat výcvik. V tomto případě má centrum vzdělávací prostory a vzdělávání probíhá s využitím infrastruktury centra i členských organizací.

V obou případech je práce související se vzděláváním rozdělena mezi členy centra. Pracovní (učňovské) smlouvy se studenty uzavírá centrum, které také uplatňuje slevu na dani související s duálním vzděláváním. Členové nejsou zatíženi žádnou administrativou a mzdy jsou rovněž vypláceny centrem.

Kromě duálního vzdělávání hrají sektorová centra odborné přípravy roli také v dalším vzdělávání učitelů odborného vzdělávání.

První sektorová centra odborné přípravy již byla založena za účasti malých a středních podniků i větších korporací. Dobrým příkladem fungujících sektorových center odborné přípravy je školicí středisko v Zalaegerszegu (Zalaegerszegi Duális Ágazati Képzőközpont Nonprofit Kft.), které má navázanou přednostní spolupráci s programem pro rozvoj testovací dráhy pro vozidla v Zalaegerszegu.

Vznik dalších sektorových center odborné přípravy se plánuje. O vytvoření sektorových center odborné přípravy za účelem dalšího zlepšování infrastruktury a profesního rozvoje zažádalo společně se svými partnery celkem 29 středisek odborného vzdělávání a přípravy.

Přeložila Aneta Vencovská, Národní pedagogický institut

Podklady, které poskytlo redakci UN k diskuzi o standardu učitele a kariérním systému MŠMT
Společnost yourchance: Učíme život! | 23. 08. 2022
více informací méně informací

Komerční sdělení

Rozhovor s Ing. Andreou Kovardinskou, učitelkou předmětů Finanční služby, Základy ekonomické teorie, Právní prostředí v ČR a EU, Projektový marketing a management na Střední škole logistické v Dalovicích o výuce finanční gramotnosti, důležitosti toho typu vzdělávání pro žáky i jejich rodiny, přístupu k finančnímu vzdělávání na škole a množství akcí a aktivit, které škola nabízí svým žákům i okolí.

Jak dlouho znáte společnost yourchance a její projekt Finanční gramotnost do škol?

Poprvé jsme se do projektu zapojili v dubnu 2017.

Jaký smysl podle vás tento projekt má?

Je velmi důležité rozvíjet vědomosti a dovednosti v řízení financí. Každý by o nich měl mít povědomí. Velmi se mi líbí a oceňuji celý propracovaný systém společnosti yourchance. Úžasné je celé propojení přes přípravu studijních materiálů, pořádání přednášek a konferencí, vzdělávání žáků a učitelů i certifikace škol.

Jaký vztah k penězům mají podle vás dnešní děti? Můžeme rozdělit na žáky základních a středních škol, kde je vaše zkušenost přímá…

Převážná většina dětí neumí hospodařit, neznají hodnotu peněz, a proto je musíme učit finanční gramotnosti. Bohužel tato skutečnost reflektuje současnou situaci v rodinách. Je nezbytné řešit finanční operace v rámci celé rodiny – mluvit o investicích nebo krizích, aby děti věděly, kolik, co stojí. Na středních školách již žáci chodí na brigády a začínají vnímat hodnotu peněz. Bohužel je to jen část populace.

Jaký byl ve vaší škole prvotní spouštěč zapojit se do finančního vzdělávání a následně certifikace Finančně gramotná a podnikavá škola?

Našim cílem je vytvořit a prohlubovat u žáků zdravé finanční návyky. Je důležité rozvíjet vědomosti a o dovednosti v řízení peněz. Každý by měl mít povědomí o penězích, jejich získávání a efektivním hospodaření s nimi. Vzdělávání ve finanční gramotnosti vychází z našich školních vzdělávacích plánů. Jeden z maturitních oborů má finanční zaměření, a proto je to u nás základní předpoklad. Naše škola je velmi akční a vyhledáváme neustále další možnosti, jak a kam se posunout dál. Chodíme na exkurze, jezdíme se žáky na veletrhy. Zapojujeme odborníky z praxe do výuky, žáci z vyšších ročníků předávají své zkušenosti mladším, žáky zapojujeme do prezentačních akcí, od 1. ročníku si vedou svoje osobní portfolia, hrajeme vzdělávací hry a mnohé další činnosti.  Vyučující se neustále vzdělávají na odborných konferencích, školeních a podstupují další vzdělávací kurzy.

Ve kterých třídách a v jakých předmětech jste finanční gramotnost začínali vyučovat? Nebo jste její výuku koncipovali jako samostatný předmět?

Finanční gramotnost se u nás prolíná všemi obory napříč ročníky, snažíme se o rozvoj podnikavých kompetencí. Finanční gramotnost je například obsažena v předmětech základy ekonomické teorie, společenská nauka, projektový marketing a management, pracovní činnost, finanční služby, matematika, odborný výcvik, právní prostředí v ČR a EU.  

Jaká je odezva od studentů? Baví je finanční vzdělávání?

Na základě zpětné vazby od žáků víme, že jsou rádi a oceňují finanční vzdělávání. Těší nás, že si sami uvědomují, že potřebují tyto znalosti pro život. Nejvíce je zajímají praktické příklady. Setkáváme se velmi často s tím, že přijdou s problémem z rodiny a žádají o pomoc. Např. zpracovat daňové přiznání, který účet si založit, kde si vzít úvěr, jak s exekucí, nerozumí výplatní pásce apod.

Jako pátá česká škola (třetí střední škola) jste dosáhli diamantový certifikát finančně gramotné školy. Jak se to podařilo?

Jsme velmi nadšeni, že se nám podařilo dosáhnout této mety a získat úžasné ocenění – diamantový certifikát. Samozřejmě za tím stojí hodně práce a úsilí. Myslím si, že se opravdu potvrdilo, že nás naše práce baví a žáci jsou na našem zámku rádi a spokojeni. Ano, opravdu, naše škola je krásný zámeček v parku s 300 žáky a 25 učiteli. Naší velkou výhodou je, že známe všechny žáky osobně a je u nás rodinná atmosféra. V tomto prostředí se pracuje velmi dobře a žáky můžeme zapojit do spousty nových činností. Jsme velmi podnikavá škola, a proto se nám podařilo získat nejvyšší certifikaci.

Naši absolventi se mohou pochlubit získanými certifikáty na téma: Investování, Obchodní dovednosti, Komunikace, Finanční analýza, Pracovní právo a mnohé další, které mají uloženy v osobních portfoliích. Tyto osobní portfolia si vedou žáci již od prvních ročníků a prezentují se jimi při pracovních pohovorech a dalším studiu. Každý červen pořádáme Logistickou burziádu, což je den rozvoje podnikavosti na naší škole. Dopoledne probíhá soutěž Logistik Junior ZŠ, vycházející z již několikaleté tradice pořádání soutěže pro žáky středních škol zaměřených na logistiku – Logistik Junior SŠ. Soutěží se například v zeměpisných znalostech, logických úlohách, finanční gramotnosti a matematických výpočtech. Odpoledne si žáci školy připravili prodejní stánky. Žáci soutěžili v prodejních dovednostech, komunikaci, v prodejní nabídce a o nejzajímavější stánek. Měli možnost využít znalostí ze školy v praxi. Dále pořádáme i komunitní setkání, kde se mohou k odborným přednáškám zapojit rodiče i veřejnost. Jak jsem již zmiňovala, zapojujeme spousty odborníků z praxe do výuky, což se nám povedlo i v covidovém období a vše probíhalo on-line. Tento způsob nyní můžeme využít pro odborné konzultace se zahraničím či s odborníkem na druhé straně republiky, což i realizujeme.

Můžeme se pochlubit i umístěním na předních místech v celorepublikových soutěžích např. Byznysování, Ekonomická olympiáda, Finanční gramotnost, Soutěž v odborných poštovních dovednostech, Fiktivních firem, Prezentiáda. Dále učíme žáky podnikavosti i tím, že sami provázejí a předávají informace a zkušenosti při dnech otevřených dveří školy. 

V čem spatřujete největší smysl vašich aktivit – pro školu, pro rodiny nejen Vašich studentů, pro okolí a vůbec celou společnost?

V obecném přehledu v důležitých oblastech života a ve schopnosti aplikovat vše do osobního života. Učíme život.

Letos jste se zapojili do mezinárodní iniciativy Global Money Week 2022. Jaké akce a aktivity ve vaší škole, popř. okolí proběhly?

Během týdne jsme zorganizovali 23 aktivit pro žáky, což vypovídá o náročnosti celé akce. Celá akce byla spojená s Projektovým týdnem odborných předmětů. Směřovali jsme k naplnění kompetencí, které představují závazný výsledek vzdělávání v jednotlivých etapách vzdělávání a jsou souhrnem vědomostí, dovedností, schopností a hodnot, které jsou důležité pro osobní rozvoj a uplatnění každého člověka.

Celé bych to rozdělila na čtyři základní okruhy. Předávání zkušeností žáků - žákům, přednášky odborníků z praxe a zástupce firem, soutěže, přednášky absolventů. Například žáci prezentovali spolužákům svoje aktivity z činnosti fiktivních firem, odborných praxí, poznatky z exkurzí, odborných soutěží a seznámili je s projekty, se kterými soutěží a daří se obsazovat první příčky. Žákům se představily i firmy spolupracující se školou při zajímavých přednáškách a prezentacích. Přivítali jsme zástupce firmy, který je naším absolventem a ten přiblížil žákům i náročnost přechodu ze studia do pracovního poměru. Během PROJEKTOVÉHO týdne se rozvíjela i finanční gramotnost, a to přednáškou na téma Osobní finance, kde žáci nevěřícně přerozdělovali rozpočet domácnosti. Dále Kryptoměny, Investování, Podnikání a Prodejní a obchodní dovednosti u finančních produktů. V závěru stěžejního dne, kterým byla středa 23. 3. 2022 nám bylo ctí předat žákům 4. ročníku oboru Logistika ve službách a finančnictví Osvědčení o absolvování programu Investiční specialista. Žáci absolvovali blok přednášek s odborníkem z praxe, který byl ukončen závěrečným testem. Sami žáci, vyučující i zástupci firem vyhodnotili tento týden výjimečným a přínosným.

Znáte celorepublikovou online soutěž Rozpočti si to, kterou realizuje projekt Finanční gramotnost do škol společnosti yourchance? Pokud ano, máte s ní nějakou zkušenost? Zapojili jste se někdy do ní? Pokud ano, jaký je podle vás její přínos?

Ano tuto soutěž známe. Zatím jsme se nezapojili z důvodu velkého množství účasti na dalších soutěžích. Ale již mám v hlavě další myšlenku, že zapojení do této soutěže bude pro nás další výzvou.

Co byste vzkázala nebo doporučila učitelům finanční gramotnosti?

Aby to nevzdávali, stále se i sami vzdělávali a žákům předávali důležité znalosti pro život. Je nezbytná vlastní iniciativa vyučujících. Děláme to pro vlastní budoucnost. Učíme je život!

 

Medailonek Andrey Kovardinské

Andrea vystudovala Západočeskou univerzitu v Plzni – Fakultu ekonomickou, obor Podniková ekonomika a management. Zde také absolvovala Certifikátové studium EU ve studijním oboru Ekonomické aktivity Evropské unie. V Národním Ústavu pro další vzdělávání absolvovala studium pedagogiky.

Po ukončení studií nastoupila do casina na pozici krupiéra a vypracovala se na zástupce technického manažera u této německé společnosti. Po mateřské dovolené nastoupila na střední školu jako učitel Ekonomiky a pojišťovnictví. Následně se stala ředitelkou pobočky VŠ - VŠMIE v Karlových Varech, kde byla zodpovědná za vedení a hospodaření pobočky a starala se o celý její chod, včetně marketingu, spolupráce a jednání s obcemi - obchodními partnery, uzavírání smluv, objednávek, výběr dodavatelů. Zde také přednášela Úvod do financí, Finanční řízení, Finanční analýzu, Bankovnictví a pojišťovnictví, Obchodní logistiku a provoz. Zároveň vedla Centrum dalšího rozvoje karlovarského regionu. Jako OSVČC začala podnikat ve Finančním poradenství.

Po ukončení pobočky Andrea nastoupila na Vysokou školu Karlovy Vary, o.p.s., kde byla zástupkyní kvestora. Na starosti měla ekonomické vedení společnosti, rozpočty, optimalizaci nákladů, finanční řízení, včetně finančních analýz, vytváření směrnic, koncepce rozvoje, dotace, řešení pohledávek, analýzy trhu, spolupráci a jednání s obchodními partnery, uzavírání smluv, marketingovou strategii a řízení i správu budovy. Řídila projekty jako Nový občanský zákoník, Němčina pro advokátní a soudní praxi nebo Místo zásahu.

Aktuálně již sedmým rokem působí na Střední škole logistické v Dalovicích, Karlovy Vary, kde působí jako tisková mluvčí, správce firemního FB a pedagog předmětů Finanční služby, Základy ekonomické teorie, Právní prostředí v ČR a EU, Projektový marketing a management. Na škole také organizuje soutěže, besídky, přednášky, práci na projektech, prezentování školy na veřejnosti a navazuje spolupráce se smluvními partnery. Je garantkou finanční gramotnosti a oboru Logistika ve službách a finančnictví a předsedkyně předmětové komise odborných předmětů na škole.

 Profesním životem ji provází publikační činnost, neustálé odborné vzdělávání i seberozvoj. Andrea se ráda účastní odborných konferencí i veletrhů.

 

Podklady, které poskytlo redakci UN k diskuzi o standardu učitele a kariérním systému MŠMT
Sehnat brigádu letos bylo jednoduché, někteří studenti si ale stěžují na problémy se zaměstnavateli | 23. 08. 2022
více informací méně informací

Na brigády pravidelně chodí přes polovinu studentů, jen každý patnáctý student nikdy žádnou neměl. Většina studentů přitom pracuje i během školního roku, nejen o prázdninách. Pro nejvíce studentů je přijatelná hodinová sazba od 120 do 139 korun. Sehnat přivýdělek letos bylo jednoduché podle téměř šedesáti procent studentů, velké většině dokonce vyšla jejich preferovaná brigáda. Vyplynulo to z průzkumu mezi více než dvěma tisíci studenty středních a vysokých škol. V prvním srpnovém týdnu jej uskutečnila společnost GTS Alive, která mimo jiné vydává a spravuje studentské průkazy ISIC.   

„Často se mluví o nespokojenosti zaměstnavatelů se studenty na brigádách. Chyběl nám ale pohled druhé strany, zajímal nás názor studentů. Tři čtvrtiny z nich v našem průzkumu sice označily svou zkušenost se zaměstnavateli během brigád celkově za dobrou, přesto si drtivá většina studentů nese alespoň z jedné své brigády negativní zážitek,“ komentoval výsledky průzkumu ředitel GTS Alive Radek Schich.

„Často si stěžují například na měnící se platové podmínky v průběhu brigády, nepříjemné a pohrdavé chování šéfa či zkušenějších kolegů nebo na odlišnou délku pracovní doby a náplň práce, než bylo domluveno. Problémem bývá také špatná komunikace zaměstnavatelů nebo celkově negativní atmosféra na pracovišti,“ dodal Radek Schich.

Polovina studentů pracuje během prázdnin i během školního roku, čtyřicet procent pak jen během prázdnin. Brigádu si více než třetina studentů shání několik týdnů předem, další třetina dokonce několik měsíců předem. Pouze každý sedmý student se o brigádu zajímá až na poslední chvíli.

Zdaleka nejčastěji studenti brigádu hledají na online portálech s inzeráty. Na druhém místě je shánění přivýdělku přes rodiče a další příbuzné. Následuje hledání na sociálních sítích a přes kamarády. Skoro žádný ze studentů by podle výsledků průzkumu nenastoupil za hodinovou mzdu menší než 100 korun. Naopak jen každý třináctý student požaduje hodinovou sazbu 200 korun a vyšší.

Nejčastěji studenti pracují v restauraci nebo kamenné provozovně rychlého občerstvení. Následuje práce v obchodě nebo prodej ve stánku. Na třetím místě pak figuruje práce v oboru, který mladí lidé studují, nebo placená stáž. Na stáži spojené se studovaným nebo vyhlédnutým oborem ale někdy byla jen necelá třetina studentů, přičemž v polovině případů šlo o stáž placenou, v polovině neplacenou. Studenti, kteří na oborové stáži nikdy nebyli, jako nejčastější důvod uváděli, že se snažili takovou stáž sehnat, ale bez úspěchu.

Hlavní motivací, proč se účastnit brigád, jsou pro sedmdesát procent studentů peníze a pro dvacet procent zkušenosti. Ostatní důvody jsou jen marginální. Když byli studenti tázáni, jak přistupují k práci, hodnotili sami sebe spíše pozitivně. Necelé tři čtvrtiny z nich se snaží o maximální spolehlivost a co nejlepší kvalitu odvedené práce. Čtvrtina se snaží pracovat spíše dobře, ale zase se prý nepřetrhne. Skoro nikdo si nezvolil možnost, že se snaží práci odbýt co nejdříve a na kvalitu ani spolehlivost moc nedbá.

Podklady, které poskytlo redakci UN k diskuzi o standardu učitele a kariérním systému MŠMT
860 milionů z OP JAK na podporu kurikulární práce ve školách | 22. 08. 2022
více informací méně informací

Vedení ministerstva školství doporučilo k projednání Monitorovacímu výboru Operačního programu Jan Amos Komenský (OP JAK) Individuální projekt systémový (IPS) s názvem Podpora kurikulární práce škol. Ten by měl školám výrazně pomoci k profesnímu rozvoji učitelů v problematice modernizace obsahu, metod a forem vzdělávání. Předpokládaná výše podpory je zhruba 860 milionů korun.

Projekt svým obsahem vychází ze Strategie vzdělávací politiky ČR do roku 2030+. „Hlavním cílem projektu je podpora škol v modernizaci a inovaci vzdělávání dětí, žáků a studentů,“ říká Jiří Nekola z Národního pedagogického institutu ČR, který bude projekt realizovat. „Pedagogům – a ve spolupráci s nimi – chceme odpovědět na tři základní otázky: Proč a co učit inovativně? Jak se naučit učit inovativně? A kde najít inspiraci pro učení?“ doplňuje Jiří Nekola.

Hlavní aktivity projektu by měly zahrnovat široké spektrum vzdělávacích akcí, podporovat vzájemné učení se a kolegiální sdílení zkušeností nebo například systematizovat otevřené vzdělávací zdroje. V rámci projektu bude probíhat například proškolování učitelů a celých učitelských sborů v problematice modernizace obsahu, metod a forem vzdělávání se zaměřením na kompetence a gramotnosti. Pedagogické týmy i jednotliví učitelé tak získají komplexní a ucelenou podporu zaměřenou na proměnu vzdělávacího obsahu. „Jedná se tedy o vhodné doplnění revize rámcových vzdělávacích programů, protože je velmi důležité, aby učitelé a školy dokázali s novým moderním RVP správně pracovat a přenášet jeho přínosy na žákyně a žáky,“ říká Vladimír Balaš, ministr školství, mládeže a tělovýchovy.

Monitorovací výbor OP JAK by měl projekt projednat v říjnu 2022. Realizátorem bude Národní pedagogický institut ČR a na jeho financování budou využity prostředky jak z OP JAK, tak ze státního rozpočtu. Zahájení se plánuje na začátek příštího roku a předpokládaná výše podpory je zhruba 860 mil. Kč. Probíhat by měl po dobu celkem 64 měsíců.

Podklady, které poskytlo redakci UN k diskuzi o standardu učitele a kariérním systému MŠMT
Fotky a ochrana soukromí v životě školy | 9. 08. 2022
více informací méně informací

(edu.cz) Článek je určený nejen vedení školy, ale všem, kteří pořizují a publikují fotografie mapující život a akce školy, na nichž jsou zachyceni žáci a pedagogové. Následující text Vás přehledně seznámí s legislativou (mimo jiných GDPR, občanský zákoník, Listina základních práv a svobod či Úmluva o prách dítěte) upravující zveřejňování fotografií ve vztahu k ochraně soukromí zobrazovaných osob. Zjistíte, jak je to s ochranou soukromí při instalaci kamerového systému ve škole, jestli zveřejnění fotografií z akcí usnadní zpravodajská licence, co všechno dělají technologické firmy s identifikovatelnými tvářemi dospělých i dětí zveřejněných na sociálních sítích. A protože i ředitelé a učitelé jsou rodiči, stručně vás seznámí s fenoménem sharentingu a jeho možnými důsledky.

Vazba fotografování na českou legislativu

Abychom mohli někoho vyfotografovat, potřebujeme k tomu nejprve jeho souhlas. Kromě toho že je to slušnost, vyžadují splnění této podmínky i zákony. A to vůbec nejde jen o GDPR, jak se hodně lidí domnívá.  

Zákony, které toto vyžadují, platí v České republice už dlouho a jsou starší než GDPR a většina sociálních sítí, takže se vážně nejedná o žádnou novinku. GDPR řeší spíše organizace, jako jsou školy či zájmové skupiny a firmy, případně pak jednotlivci, kteří fotografie nějak systematicky ukládají a zpracovávají, jako například soukromí fotografové. 

V běžném životě se nás týká spíše zákon č. 89/2012 Sb. ("občanský zákoník") a Listina základních práv a svobod (odkaz na text). V té se můžeme zaměřit například na Článek 10, který říká toto: 

 • aby byla zachována jeho lidská důstojnost, osobní čest, dobrá pověst a chráněno jeho jméno, 
 • na ochranu před neoprávněným zasahováním do soukromého a rodinného života, 
 • na ochranu před neoprávněným shromažďováním, zveřejňováním nebo jiným zneužíváním údajů o své osobě. 

Občanský zákoník v § 81 zákona č. 89/2012 pak říká, že osobnost člověka požívá zvláštní ochrany a je mimo jiné chráněna také jeho vážnost, čest a soukromí (§ 81 odst.  2 OZ). 

§ 84 a § 85 OZ pak hovoří o fotografování lidí či zachycení podoby člověka. Už samotné zachycení podoby člověka, jak zákon říká „tak, aby podle zobrazení bylo možné určit jeho totožnost”, je možné jen s jeho svolením. 

Dle § 85 OZ je souhlas potřebný také k rozšiřování podoby člověka. Pokud tedy například žák vyfotí při hodině učitele, tak už samotným pořízením tohoto snímku se dopouští neoprávněného narušení osobnostních práv učitele. Stejně je to samozřejmě při fotografování spolužáků či dalších osob. Především v souvislosti s kyberšikanou, která se pomocí fotografií či videí šíří, je dobré o těchto faktech informovat. 

Pokud je taková fotografie či video pořízené bez souhlasu šířené na sociálních sítích, stává se z toho ještě větší problém. Vzhledem k tomu, že toto data zůstávají uchovávána jak na serverech sociálních sítí, tak si kdokoliv může stáhnout či udělat screenshot a záznam obrazovky, a díky tomu je prakticky nemožné zamezit dalšímu šíření, i když jsme k němu byli vyzváni. 

Pokud se právě chytáte za hlavu a chcete smazat všechny fotografie sebe, svých žáků či přátel, nedělejte to. Je potřeba říci si něco o pojmu, který právo zná jako konkludentní souhlas. Tímto pojmem je myšlen fakt, že za určitých okolností nemusí být souhlas s fotografováním jasně daný

Jedná se o okolnosti, z nich je zřejmé, že souhlas dáváme svým chováním – např. při hromadné fotografii na svatbě. Zároveň zde platí také to, že automaticky dáváme k takové fotografii i souhlas k jejímu rozmnožování a šíření obvyklým způsobem. Při pořizování takovýchto fotografii tedy nemusíte mít výslovný souhlas zúčastněných. 

Zda sem patří i šíření na sociálních sítích, není dle právních výkladů zcela jasné, a tak nic určitě nezkazíte, pokud budete dotyčné o záměru zveřejnit fotografii na nějaké online platformě informovat. Samostatnou kategorií je potom takzvaná zpravodajská, vědecká či umělecká licence, díky které můžete fotografii se zobrazeným použít k vědeckým, uměleckým či zpravodajským účelům – např. pro tvorbu článku, a také je přiměřeným způsobem šířit. 

Pro využití zpravodajské licence nemusíte být zrovna novinářem, na její použití se může odvolat například i blogger či youtuber, ale musí dbát na to, aby nedošlo ke zveřejnění či šíření nepřiměřeným způsobem a v rozporu s oprávněnými zájmy člověka.  

Školy a GDPR

Povinnosti z pohledu občanského zákoníku máme za sebou a teď se pojďme podívat na to, co se týká škol, které se za určitých okolností stávají zpracovatelem osobních údajů – a tady se na ně vztahuje povinnost dodržovat GDPR. 

Zjednodušeně jde říci, že jakékoliv zachycení podoby jiné osoby na vizuální záznam, ze kterého je možné určit její totožnost, musí vyhovovat pravidlům občanského zákoníku, ale pouze systematická činnost naplňující definici zpracovávání osobních údajů pro jiné než ryze osobní či domácí účely musí navíc respektovat nařízení GDPR. 

To, že k fotografování žáků či záznamům za sportovních přenosů či školních akcí potřebujete výslovný souhlas zákonných zástupců, jistě všichni víme. Nicméně často se potkáváme se situací, kdy si školy nevědí rady například s tím, zda a za jakých podmínek mohou využívat například kamery pro monitorování prostoru školy a jejího okolí

Protože využitím kamerového systému dochází k systematickému zpracovávání videozáznamu, podléhá takové použití pravidlům GDPR a měli byste tak mít informovaný a písemný souhlas dotyčných osob

Setkali jsme se například se školou, jež měla kameru umístěnou v tělocvičně, a veřejně vysílala veškeré dění (cvičící děti) do internetu. Potom, co jsme školu upozornili na to, že se jedná o porušení GDPR, škola se zkoušela hájit tím, že na vchodových dveřích visí lísteček s informací, že prostory jsou monitorovány. To však samozřejmě nestačí a po delší diskuzi školy s právníkem došlo k zastavení tohoto vysílání

Školám by se pak mohl hodit tento metodický výklad Úřadu pro ochranu osobních údajů, kde najdou více informací.

Fotografie dětí sdílené rodiči

Nadměrné sdílení fotografií dětí vlastními rodiči označujeme pojmem Sharenting. Nezřídka jsou takové fotografie prvopočátkem kyberšikany a dalších rizikových faktorů. Rodiče si bohužel neuvědomují, že i když je jejich dítě nezletilé, stále se na něj vztahuje zákon o ochraně osobnosti, a navíc dle legislativy EU dítě nabývá zvláštní ochrany. 

Právům dětí se v Listině základních práv a svobod věnuje například článek 7, který říká, že nedotknutelnost osoby a jejího soukromí je zaručena. Omezena může být jen v případech stanovených zákonem.   

Dále je v článku 10, odst. 2 zakotveno také právo na ochranu před neoprávněným zásahem do soukromého a rodinného života. Tato práva se samozřejmě vztahují i na děti. Tuto skutečnost potvrzuje i Úmluva, která dětem právo na soukromý život,  na zdržení se zásahu do něj  ze strany jiných osob a na ochranu proti takovýmto případným zásahům, přiznává v článku 16. Zajímavý je také § 875. V jeho prvním odstavci je stanovena povinnost vykonávat rodičovskou odpovědnost v souladu se zájmy dítěte, což může být vztaženo i na neoprávněné zveřejňování jeho fotografií. 

Vzhledem ke svému širokému rozptylu nebyla při tvorbě nařízení GDPR opomenuta ani oblast ochrany osobních údajů dětí. Důležitost chránit osobní údaje dětí je zdůrazněna již v Recitálu nařízení, kde v bodě 38 stojí, že „děti zasluhují zvláštní ochranu osobních údajů, protože si mohou být méně vědomy dotčených rizik, důsledků a záruk a svých práv v souvislosti se zpracováním osobních údajů. Tato zvláštní ochrana by se měla zejména vztahovat na používání osobních údajů dětí.” 

Rodiče by proto měli mít na mysli, že v první řadě by měli chránit soukromí svých dětí, minimálně do chvíle, než si o něm budou schopni rozhodovat sami, a jejich fotografie bez jejich souhlasu nezveřejňovat.

Pokud se na to podíváme mimo právní rámec, problematický je především fakt, že nahráváním fotografii na sociální sítě zakládají rodiče dítěti digitální stopu, o kterou v budoucnosti vůbec nemusí stát. Sociální sítě používají rozpoznávání obličejů a další techniky a sbírají všechny informace o všech subjektech na fotografiích či videích, aby mohly lépe uživatele propojovat, a tato data pak využívat k interním či reklamním účelům. I když tedy neoznačíte své dítě na fotografii jménem, algoritmy sociálních sítí a dalších služeb ví, že se jedná o vaše děti a na pozadí jsou s vaší osobou propojeny a již mají založenou složku, do které se postupně budu přidávat další informace. 

Dle současné české legislativy si děti mohou na sociálních sítích založit profil až od 15 let, nicméně rodiče nevědomky takto zakládají neveřejné profily často již od ultrazvuku ještě nenarozeného potomka. Ve chvíli, kdy se dítě na sociální sítě přihlásí a zjistí, že jeho rodiče nahrávali jeho fotografie či videa několik let na sociální sítě bez jeho vědomí, může dojít k vážnému narušení vztahu dítě – rodič. V zahraničí již bylo zaznamenáno několik žalob od dětí směrem k rodičům, které byly úspěšné a pohybovaly se v řádech 1000 €.  

Poslechněte si i podcast NPI o sharentingu a sdílení fotografií na internetu.

Technologické firmy a práva při nahrání fotografie na sociální sítě

Pokud nahrajete jakékoliv fotografie na sociální sítě nebo na služby pro uchování fotografií, souhlasíte s podmínkami použití, ve kterých se nachází mimo jiné níže uvedené podmínky. 

Technologické firmy, jako je Google, Microsoft, Meta a další také shromažďují obsah, který při používání jejich služeb vytvoříte, nahrajete nebo obdržíte od ostatních. Do této sekce patří např. obdržené e-maily, uložené fotky a videa, vytvořené dokumenty a tabulky nebo komentáře k videím na YouTube. 

Technologické firmy pro vaše zařízení a účty používají jedinečný identifikátor, k němuž přidávají typ a nastavení prohlížeče, typ a nastavení zařízení, informace o systému, údaje o mobilní síti (včetně názvu operátora, telefonního čísla a verze telefonní aplikace), informace o interakci aplikací, prohlížečů a služeb, dále pak IP adresy, zprávy o selhání, aktivity systému, data, čas a URL adresy. 

Technologické firmy do nejmenších detailů sledují a zaznamenávají vaši aktivitu, tedy to, co vyhledáváte, jaký obsah konzumujete, co nakupujete a jak jste aktivní na kterých webech a aplikacích třetích stran. Stejně tak sledují vaši historii v internetovém prohlížeči a sledují, s jakými osobami komunikujete nebo sdílíte jaký obsah.  

Tyto údaje se mohou lehce měnit v závislosti na tom, jakou službu využíváte a komu patří – např. využíváním většiny služeb pocházejících z Číny dáváte automaticky souhlas s využitím principu Čínské lidové republiky a tak dále. Vždy proto důrazně doporučujeme číst si přidělovaná oprávnění a konkrétní podmínky použití dané sítě či služby. 

Autor: Pavel Matějíček, Lektor a konzultant kybernetické bezpečnosti

Podklady, které poskytlo redakci UN k diskuzi o standardu učitele a kariérním systému MŠMT
Vyhlášení výzvy MŠMT na podporu Adaptačních skupin pro děti cizince migrující z Ukrajiny (září - prosinec 2022) | 8. 08. 2022
více informací méně informací

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy ("MŠMT") vyhlásilo dvě výzvy: Adaptační skupiny pro děti cizince migrující z Ukrajiny (září - prosinec 2022). Výzva na Adaptační skupiny bude zaměřena na podporu volnočasových adaptačních skupin pro děti cizince od 3 do 18 let migrující z Ukrajiny a které pobývají v ČR. Výzva je otevřena pro podávání v systému ISPROM od 28. 07. 2022 v 12:00. Žádost musí být podána nejpozději do 15. 09. 2022.

Výzva Adaptační skupiny pro děti cizince migrující z Ukrajiny září - prosinec 2022

Účel poskytnutné dotace

 • podpořit adaptaci a socializaci ukrajinských dětí na české prostředí,
 • podpořit rozvoj jazykových dovedností, zejména řečových v českém jazyce,
 • připravit děti na nástup do českých škol,
 • podpořit duševní pohodu a duševní zdraví dětí

a to realizací aktivit uvedených v příloze č. 1 Výzvy:

 1. Aktivita A – Volnočasové adaptační skupiny pro děti cizince od 3 do 18 let věku (12 – 24 dětí)
 2. Aktivita B – Volnočasové adaptační skupiny pro děti cizince od 3 do 18 let věku (8 – 12 dětí)

Systém pro vkládání žádostí

Žádosti se vkládají do elektronického informačního systému ISPROM na adrese https://isprom.msmt.cz
od 28. 7. 2022 ve 12:00 do 15. 9. 2022.

Systém pro vkládání žádostí

Od kdy podávat žádosti

ISPROM bude otevřen
pro vkládání žádostí od 28. 07. 2022 v 12:00.

Do kdy podávat žádosti

Žádost musí být
doručena ministerstvu nejpozději
do 15. 09. 2022.

Kontaktní osoba k žádosti

Mgr. Tomáš Masár vyzvy.ukrajina@msmt.cz
234 811 246
(jedná se o centrální linku, která slouží k metodické podpoře dotazů spojených s Ukrajinou)

Kompletní výzva "Adaptační skupiny" v PDF

Vyzva_adaptacni skupiny_Ukrajina září-prosinec 2022

Podklady, které poskytlo redakci UN k diskuzi o standardu učitele a kariérním systému MŠMT
Informace pro ředitele škol a zřizovatele k následným krokům navazujícím na tzv. zvláštní zápisy | 8. 08. 2022
více informací méně informací

Následující informace vycházející z dopisu náměstka sekce vzdělávání a mládeže MŠMT vyjadřují poděkování vedení škol a jejich zřizovatelům a upozorňují na 3 kroky navazující na tzv. zvláštní zápisy dětí a žáků cizinců, které právě proběhly. Jde především o: přehled o nepřihlášených cizincích k povinné školní docházce či povinnému předškolnímu vzdělávání, další kroky při nepřijetí cizince či vyřazení z evidence školy. Více informací viz následující text.

Poděkování za spolupráci a úvod

Vážená paní ředitelko, vážený pane řediteli,
Vážená paní primátorko, vážený pane primátore,
Vážená paní starostko, vážený pane starosto,

úvodem nám dovolte, abychom poděkovali vedení škol za aktivní přístup k druhému mimořádnému šetření kapacit škol ve vazbě na dopady ukrajinské krize, které nám pomohlo opět zmapovat složitou situaci ohledně ukrajinských uprchlíků v České republice a získat základní informace nezbytné pro navazující strategické plánování a rozhodování v organizační, personální i finanční rovině. Vaší spolupráce si velmi vážíme.

Další navazující kroky k provedeným tzv. zvláštním zápisům

Na provedené šetření, resp. na provedené zvláštní zápisy ke vzdělávání v mateřských a základních školách, které proběhly v souladu se zákonem č. 67/2022 Sb. v období od 1.6. 2022 do 15. 7. 2022, navazují další kroky, které vedou ke zdárnému průběhu školního roku 2022/2023.

1. Mít jako škola přehled o dětech a žácích, které se nepřihlásili k povinné školní docházce či povinnému předškolnímu vzdělávání

Nejprve je potřeba upřesnit, které dítě / žák není přihlášen k povinné školní docházce či povinnému předškolnímu vzdělávání, přestože má zákonnou povinnost tak učinit. 

Po ukončení zvláštního zápisu je na místě (obdobně jako v případě “českých“ dětí), aby vedení školy vytvořilo přehled o dětech, které se ke zvláštnímu zápisu nedostavily a u kterých zároveň nemá škola informaci, že byly přijaty ke vzdělávání do jiné školy. Tento přehled zašle vedení spádové školy obecnímu úřadu obce s rozšířenou působností plnícího roli přestupkového orgánu a roli OSPODu. Nespádová mateřská škola nebo základní škola má samozřejmě i v tomto případě povinnost informovat spádovou školu, že u ní dítě bylo přijato k plnění povinného předškolního vzdělávání nebo k plnění povinné školní docházky.

Obecní úřad obce, na jejímž území je školský obvod mateřské a základní školy, měl podle školského zákona poskytnout této škole s dostatečným předstihem před termínem zápisu seznam dětí, pro které je tato škola spádová a jichž se týká povinnost dostavit se k zápisu k povinné školní docházce nebo k povinnému předškolnímu vzdělávání pro následující školní rok. Předložení seznamu dětí se vztahovalo také na zápisy dětí s dočasnou ochranou. Pokud k poskytnutí seznamu z nějakého důvodu nedošlo, vyžádá si jej škola dodatečně.

Povinná školní docházka a povinné předškolní vzdělávání v České republice se kromě státních občanů České republiky vztahuje také na cizince, kteří jsou oprávněni pobývat na území České republiky trvale nebo přechodně po dobu delší než 90 dnů. Z toho vyplývá, že všichni cizinci daného věku, kterým byla poskytnuta dočasná ochrana 4. června 2022 a dříve, mají povinnost zahájit plnění povinné školní docházky a povinného předškolního vzdělávání jedním ze způsobů upravených školským zákonem od 1. 9. 2022, pokud pobývají na území České republiky. Během září pak bude postupně vznikat tato povinnost cizincům, kterým byla udělena dočasná ochrana během měsíce června atd.

S ohledem na specifickou situaci by měl zmíněný seznam dětí zahrnovat nejenom děti mající zahájit povinnou školní docházku nástupem do 1. ročníku základního vzdělávání, ale také děti starší ve věku do ukončení povinné školní docházky. S ohledem na to, že žáci vyšších ročníků nemají zákonnou povinnost zapsat se ke vzdělávání v základní škole pouze v rámci zvláštního zápisu podle zákona č. 67/2022 Sb. a proces jejich přijímání ke vzdělávání v základní škole tak může stále ještě probíhat, je na místě, aby se proces “dohledávání” dětí, které dosud nejsou k plnění povinné školní docházky zapsány, realizovat postupně ve dvou etapách.

V první etapě (a to již v průběhu letních prázdnin) bychom se měli zaměřit na děti mající zahájit povinnou školní docházku nástupem do 1. ročníku základního vzdělávání a děti mající zahájit povinné předškolní vzdělávání.

Ve druhé etapě v průběhu měsíce září (na základě dat o žácích, kteří skutečně ke vzdělávání ve školním roce 2022/2023 nastoupí) počítá MŠMT s tím, že proběhne systematické zjišťování plnění povinné školní docházky i u dětí starších, které se neúčastní zápisu a přihlašují se na školy průběžně. O této druhé etapě budou školy a zřizovatelé ještě podrobně informováni.

Ředitel školy není povinen zjišťovat počet cizinců školního věku s pobytem ve spádovém obvodu školy ani zjišťovat, proč se tito cizinci k zápisu nedostavili, proč tito cizinci danou spádovou školu nenavštěvují, popřípadě aktivně zjišťovat, zda navštěvují školu jinou (která nesplnila povinnost toto nahlásit). Je však povinen poskytnout nezbytnou součinnost obecnímu úřadu obce s rozšířenou působností spočívající v předání informace, které konkrétní děti a žáci ze seznamu dodaného obcí jeho školu nenavštěvují a nemá u nich informaci, že byli přijati jinam. Další postup je v pravomoci obcí.

V této věci MŠMT spolupracuje i s Ministerstvem práce a sociálních věcí. Předpokládáme tedy, že navazující informace budou z MPSV směřovány také na obce s rozšířenou působností, které vykonávají činnosti OSPOD a budou mít za úkol po oznámení škol činit další kroky.

2. Kontrola více žádostí o přijetí dítěte či žáka a další případné kroky při nepřijetí cizince s dočasnou ochranou ve spádové škole

Druhou aktuální situací vyžadující pozornost či řešení na lokální úrovni jsou případy, kdy dítě/žák v lokalitách, ve kterých byl avizován nedostatek volné kapacity v mateřských a základních školách, podal pro jistotu více žádostí o přijetí do více spádových, popřípadě i nespádových mateřských či základních škol.

V těchto lokalitách mohou data vykázaná školami v rámci mimořádného šetření avizovat, že ne všichni děti/žáci, kteří se dostavili ke zvláštním zápisům podle zákona č. 67/2022 Sb., byli ke vzdělávání přijati a je tak zaručeno jejich právo na vzdělání, ačkoli ve skutečnosti byli přijati v jiné škole.

Tyto situace je nezbytné analyzovat na místní úrovni v úzké součinnost zřizovatele/zřizovatelů a ředitelů škol, identifikovat případné překryvy v podaných žádostech a zjistit, zda reálně nastal problém se zajištěním podmínek pro vzdělávání konkrétního dítěte/žáka či nikoliv.

Teprve následně lze případně postupovat podle § 2 zákona č. 67/2022 Sb., který určuje postup při nepřijetí cizince s dočasnou ochranou ve spádové škole.

3. Výzva zákonných zástupců dětí či žáků cizinců a jejich případné vyřazení z evidence ze strany ředitele školy

Konečně upozorňujeme, že § 2c zákona č. 67/2022 Sb. s účinností od 30. června 2022 stanoví, že pokud se cizinec (v rámci povinného předškolního vzdělávání nebo povinné školní docházky) po dobu 15 vyučovacích dní neúčastní vzdělávání ani není omluven v souladu se školním řádem, zašle ředitel školy na poslední známou adresu zákonného zástupce písemnou výzvu, aby uvedl důvody nepřítomnosti a potvrdil, že žák bude nadále navštěvovat danou školu. Pokud zákonný zástupce odpoví záporně nebo neodpoví do 15 kalendářních dnů, ředitel školy vyřadí toto dítě nebo žáka z evidence. Tento postup je na místě aplikovat v případě dětí a žáků – uprchlíků z Ukrajiny, kteří v září 2022 bez omluvy nenastoupí ke vzdělávání ve škole, aby byly kapacity škol využity ke vzdělávání cizinců pobývajících skutečně na území České republiky.

Závěr a kontakty na MŠMT

Velmi děkujeme za Vaši spolupráci a nasazení v této nelehké době.

V případě jakýchkoli nejasností se neváhejte obrátit na informační linku MŠMT k otázkám vzdělávání uprchlíků z Ukrajiny (234 811 246), která je v provozu do 21. 8. každé úterý a od 22. 8. ve všech pracovních dnech od 9 do 15 hodin.

Oficiální dopis náměstka sekce vzdělávání a mládeže MŠMT pro ředitele škol k zápisům ukrajinských dětí a žáků (v PDF)

Dopis_náměstka sekce vzdělávání a mládeže pro ředitele k zapisům ukrajinských dětí a žáků  Stáhnout

Podklady, které poskytlo redakci UN k diskuzi o standardu učitele a kariérním systému MŠMT
DOLOŽKY UČEBNIC A UČEBNÍCH MATERIÁLŮ PRO STŘEDNÍ VZDĚLÁVÁNÍ | 13. 06. 2022
více informací méně informací

Směrnice náměstka ministra pro vzdělávání ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy  k postupu a stanoveným podmínkám pro udělování a odnímání schvalovacích doložek učebnicím a učebním textům a k zařazování učebnic a učebních textů do seznamu učebnic .

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy vydalo 30. září 2013 k postupu a stanoveným podmínkám pro udělování a odnímání schvalovacích doložek učebnicím a učebním textům a k zařazování učebnic a učebních textů, kterým byla udělena schvalovací doložka, do seznamu učebnic podle § 27 odst. 1 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), Směrnici náměstka ministra pro vzdělávání ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy  k postupu a stanoveným podmínkám pro udělování a odnímání schvalovacích doložek učebnicím a učebním textům a k zařazování učebnic a učebních textů do seznamu učebnic, č. j. MSMT-34616/2013.

Směrnice.doc

Doložky pro SŠ květen 2022

Doložky pro SŠ duben 2021

Doložky pro SŠ prosinec 2020

Původní odkaz na starší udělené doložky je zde.

Podklady, které poskytlo redakci UN k diskuzi o standardu učitele a kariérním systému MŠMT
ORGANIZACE ŠKOLNÍHO ROKU 2025/2026 V ZŠ,SŠ, ZUŠ A KONZERVATOŘÍCH | 8. 06. 2022
více informací méně informací

Období školního vyučování a období prázdnin stanovuje zákon č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění pozdějších předpisů. Podrobnosti k organizaci školního roku, druhy, délku a termíny školních prázdnin upravuje vyhláška č. 16/2005 Sb., o organizaci školního roku, ve znění pozdějších předpisů. Informace k organizaci školního roku 2025/2026 vycházejí z výše uvedených právních předpisů.

3.6.2022

Č.j.: MSMT-12071/2022-4

Vyučování ve školním roce 2025/2026 začne ve všech základních školách, středních školách, základních uměleckých školách a konzervatořích v pondělí 1. září 2025.

Podzimní prázdniny stanovuje MŠMT na pondělí 27. října a středu 29. října 2025.

Vánoční prázdniny začínají v pondělí 22. prosince 2025 a končí v pátek 2. ledna 2026. Vyučování začne v pondělí 5. ledna 2026.

Vysvědčení s hodnocením za první pololetí bude žákům předáno ve čtvrtek 29. ledna 2026.

Jednodenní pololetní prázdniny připadnou na pátek 30. ledna 2026.

 

Jarní prázdniny v délce jednoho týdne jsou podle sídla školy stanoveny takto:

Termín/Okres nebo obvod hl. města Prahy

2. 2. - 8. 2. 2026

Mladá Boleslav, Příbram, Tábor, Prachatice, Strakonice, Ústí nad Labem, Chomutov, Most, Jičín, Rychnov nad Kněžnou, Olomouc, Šumperk, Opava, Jeseník

9. 2. - 15. 2. 2026

Benešov, Beroun, Rokycany, České Budějovice, Český Krumlov, Klatovy, Trutnov, Pardubice, Chrudim, Svitavy, Ústí nad Orlicí, Ostrava-město, Prostějov

16. 2. - 22. 2. 2026

Praha 1 až 5, Blansko, Brno-město, Brno-venkov, Břeclav, Hodonín, Vyškov, Znojmo, Domažlice, Tachov, Louny, Karviná

23. 2. - 1. 3. 2026

Praha 6 až 10, Cheb, Karlovy Vary, Sokolov, Nymburk, Jindřichův Hradec, Litoměřice, Děčín, Přerov, Frýdek-Místek

2. 3. - 8. 3. 2026

Kroměříž, Uherské Hradiště, Vsetín, Zlín, Praha-východ, Praha-západ, Mělník, Rakovník, Plzeň-město, Plzeň-sever, Plzeň-jih, Hradec Králové, Teplice, Nový Jičín

9. 3. – 15. 3. 2026

Česká Lípa, Jablonec nad Nisou, Liberec, Semily, Havlíčkův Brod, Jihlava, Pelhřimov, Třebíč, Žďár nad Sázavou, Kladno, Kolín, Kutná Hora, Písek, Náchod, Bruntál

 

Poznámky:

Praha 1 až 5 jsou městské části: Praha 1, Praha 2, Praha 3, Praha 4, Praha 5, Praha 11, Praha 12, Praha 13, Praha 16, Praha-Kunratice, Praha-Libuš, Praha-Lipence, Praha-Lochkov, Praha-Řeporyje, Praha-Slivenec, Praha-Šeberov, Praha-Újezd, Praha-Velká Chuchle, Praha-Zbraslav, Praha-Zličín.

Praha 6 až 10 jsou městské části: Praha 6,  Praha 7,  Praha 8,  Praha 9, Praha 10, Praha 14, Praha 15, Praha 17, Praha 18, Praha  19, Praha  20, Praha  21, Praha  22, Praha-Kolovraty, Praha-Běchovice, Praha-Benice, Praha-Březiněves, Praha-Čakovice, Praha-Ďáblice, Praha-Dolní  Chabry, Praha-Dolní  Měcholupy, Praha-Dolní Počernice, Praha-Dubeč, Praha-Klánovice, Praha-Koloděje, Praha-Královice, Praha-Křeslice, Praha-Lysolaje, Praha-Nebušice, Praha-Nedvězí, Praha-Petrovice, Praha-Přední Kopanina, Praha-Satalice, Praha-Suchdol, Praha-Štěrboholy, Praha-Troja, Praha-Vinoř.

 

Velikonoční prázdniny připadnou na čtvrtek 2. dubna 2026.

Vyučování ve druhém pololetí bude ukončeno v úterý 30. června 2026.

Hlavní prázdniny trvají od 1. července 2026 do 31. srpna 2026.

Vyučování ve školním roce 2026/2027 začne v úterý 1. září 2026.

 Mgr. Petr Gazdík v.r.

ministr školství, mládeže a tělovýchovy

Organizace_skolniho_roku_2025_2026.pdf Organizace_skolniho_roku_2025_2026.pdf (218,83 KB)

Podklady, které poskytlo redakci UN k diskuzi o standardu učitele a kariérním systému MŠMT
DOPIS MINISTRA VYSOKÝM ŠKOLÁM – PŘÍSTUP K UCHAZEČŮM A STUDENTŮM Z RUSKA A BĚLORUSKA | 8. 06. 2022
více informací méně informací

Ministr vyzývá vysoké školy ke vstřícnému a individuálnímu přístupu vůči uchazečům o studium a studentům z Ruské federace a Běloruské republiky.

pdf.png Dopis ministra vysokým školám

Podklady, které poskytlo redakci UN k diskuzi o standardu učitele a kariérním systému MŠMT
Výroční zpráva AK VOV za rok 2021 VÝROČNÍ ZPRÁVA AK VOV ZA ROK 2021 | 8. 06. 2022
více informací méně informací
Podklady, které poskytlo redakci UN k diskuzi o standardu učitele a kariérním systému MŠMT
Připomínkové řízení: Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 67/2022 Sb., o opatřeních v oblasti školství v souvislosti s ozbrojeným konfliktem na území Ukrajiny vyvolaným invazí vojsk Ruské federace | 1. 06. 2022
více informací méně informací

Návrh novely zákona č. 67/2022 Sb. reaguje na aktuální potřeby škol a školských zařízení v souvislosti s pokračující invazí vojsk Ruské federace na území Ukrajiny, resp. na předpokládaný vývoj se zahájením nového školního roku 2022/2023.

Podklady, které poskytlo redakci UN k diskuzi o standardu učitele a kariérním systému MŠMT
Služby Europassu včetně životopisu a e-portfolia jsou nově i v ukrajinštině | 1. 06. 2022
více informací méně informací

Ukrajinština je třicátým jazykem, ve kterém jsou dostupné evropské služby Europassu, konkrétně profil, životopis, motivační dopis a e‑portfolio.

Všechny služby jsou zdarma – najdete je na: https://europa.eu/europass/uk. Každý si tu může založit profil a e-portfolio, vytvořit životopis nebo napsat motivační dopis.

České Národní centrum Europass, které poptávku po umožnění dostupnosti služeb pro Ukrajince v Evropské komisi iniciovalo, se tak snaží pomoci uprchlíkům vstoupit na český trh práce, usnadnit jim hledání práce i komunikaci se zaměstnavateli o tom, jaké mají vzdělání, praxi, kvalifikaci a dovednosti.

Evropská komise zároveň pracuje na překladu testu digitálních dovedností. Ten si zatím mohou uživatelé vyplnit například v angličtině nebo v češtině. Časový limit na odpovědi na otázky dává dostatečný prostor pro možnost přeložení otázek pomocí překladačů.

Podklady, které poskytlo redakci UN k diskuzi o standardu učitele a kariérním systému MŠMT
ORGANIZACE ŠKOLNÍHO ROKU 2023/2024 V ZŠ,SŠ, ZUŠ A KONZERVATOŘÍCH | 30. 05. 2022
více informací méně informací

Období školního vyučování a období školních prázdnin stanovuje zákon č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění pozdějších předpisů. Podrobnosti k organizaci školního roku, druhy, délku a termíny školních prázdnin upravuje vyhláška č. 16/2005 Sb., o organizaci školního roku, ve znění pozdějších předpisů. Informace k organizaci školního roku 2023/2024 vycházejí z výše uvedených právních předpisů.

Vyučování ve školním roce 2023/2024 začne ve všech základních školách, středních školách, základních uměleckých školách a konzervatořích v pondělí 4. září 2023.

Podzimní prázdniny stanovuje MŠMT na čtvrtek 26. října a pátek 27. října 2023.

Vánoční prázdniny začínají v sobotu 23. prosince 2023 a končí v úterý 2. ledna 2024.

Vyučování začne ve středu 3. ledna 2024.

Vysvědčení s hodnocením za první pololetí bude žákům předáno ve středu 31. ledna 2024.

Jednodenní pololetní prázdniny připadnou na pátek 2. února 2024.

 

Jarní prázdniny v délce jednoho týdne jsou podle sídla školy stanoveny takto:

 Termín

 Okres nebo obvod hl. města Prahy                                                    

 5.2.-11.2.2024 

Praha 1 až 5, Blansko, Brno-město, Brno-venkov, Břeclav, Hodonín, Vyškov, Znojmo, Domažlice, Tachov, Louny, Karviná             

 12.2.-18.2.2024 

Praha 6 až 10, Cheb, Karlovy Vary, Sokolov, Nymburk, Jindřichův Hradec, Litoměřice, Děčín, Přerov, Frýdek-Místek 

 19.2.-25.2.2024 

Kroměříž, Uherské Hradiště, Vsetín, Zlín, Praha-východ, Praha-západ, Mělník, Rakovník, Plzeň-město, Plzeň-sever, Plzeň-jih, Hradec Králové, Teplice, Nový Jičín 

 26.2.-3.3.2024 

Česká Lípa, Jablonec nad Nisou, Liberec, Semily, Havlíčkův Brod, Jihlava, Pelhřimov, Třebíč, Žďár nad Sázavou, Kladno, Kolín, Kutná Hora, Písek, Náchod, Bruntál 

 4.3.-10.3.2024 

Mladá Boleslav, Příbram, Tábor, Prachatice, Strakonice, Ústí nad Labem, Chomutov, Most, Jičín, Rychnov nad Kněžnou, Olomouc, Šumperk, Opava, Jeseník  

 11.3.-17.3.2024 

Benešov, Beroun, Rokycany, České Budějovice, Český Krumlov, Klatovy, Trutnov, Pardubice, Chrudim, Svitavy, Ústí nad Orlicí, Ostrava-město, Prostějov 

Poznámky k tabulce:

Praha 1 až 5 jsou městské části: Praha 1, Praha 2, Praha 3, Praha 4, Praha 5, Praha 11, Praha 12, Praha 13, Praha 16, Praha‑Kunratice, Praha-Libuš, Praha-Lipence, Praha-Lochkov, Praha-Řeporyje, Praha-Slivenec, Praha-Šeberov, Praha‑Újezd, Praha-Velká Chuchle, Praha-Zbraslav, Praha-Zličín.

Praha 6 až 10 jsou městské části: Praha 6, Praha 7, Praha 8, Praha 9, Praha 10, Praha 14, Praha 15, Praha 17, Praha 18, Praha 19, Praha 20, Praha 21, Praha 22, Praha-Kolovraty, Praha-Běchovice, Praha‑Benice, Praha‑Březiněves, Praha‑Čakovice, Praha-Ďáblice, Praha-Dolní Chabry, Praha-Dolní Měcholupy, Praha-Dolní Počernice, Praha-Dubeč, Praha-Klánovice, Praha‑Koloděje, Praha-Královice, Praha-Křeslice, Praha-Lysolaje, Praha-Nebušice, Praha-Nedvězí, Praha-Petrovice, Praha‑Přední Kopanina, Praha-Satalice, Praha-Suchdol, Praha-Štěrboholy, Praha-Troja, Praha-Vinoř.

 

Velikonoční prázdniny připadnou na čtvrtek 28. března 2024.

Vyučování ve druhém pololetí bude ukončeno v pátek 28. června 2024.

Hlavní prázdniny trvají od 29. června 2024 do 1. září 2024.

 Vyučování ve školním roce 2024/2025 začne v pondělí 2. září 2024.

 

Mgr. Petr Gazdík v. r.

ministr školství, mládeže a tělovýchovy

soubor ke stažení: Organizace_skolniho_roku_2023_2024final.pdf Organizace_skolniho_roku_2023_2024.pdf (236,76 KB)

Podklady, které poskytlo redakci UN k diskuzi o standardu učitele a kariérním systému MŠMT
Metodiky ke změnám ve stanovování přímé pedagogické činnosti zástupcům ředitele školy a školských zařízení, a vedoucích učitelů praktického vyučování | 26. 05. 2022
více informací méně informací

Novela nařízení vlády č. 75/2005 Sb., o stanovení rozsahu přímé vyučovací, přímé výchovné, přímé speciálně pedagogické a přímé pedagogicko-psychologické činnosti pedagogických pracovníků, ve znění pozdějších předpisů, účinná od 1. 9. 2022, upravuje nová pravidla pro stanovení rozsahu přímé pedagogické činnosti pro zástupce ředitele školy nebo školského zařízení a vedoucí učitele praktického vyučování. MŠMT připravilo pro ředitele škol a školských zařízení návod pro stanovení rozsahu přímé pedagogické činnosti těmto vedoucím pedagogickým pracovníkům podle nových pravidel.
Z důvodu specifické úpravy pro školy, ve kterých se uskutečňuje praktické vyučování, tedy pro střední a vyšší odborné školy a konzervatoře, byla připravena zvláštní verze metodického materiálu specificky pro tyto subjekty.

Dále MŠMT zveřejňuje k využití jednoduchý nástroj (kalkulačku), pro výpočet celkového snížení, o které je možné snížit přímou pedagogickou činnost zástupců ředitele školy či školského zařízení dané právnické osoby. Kalkulačka vznikla za velkého přispění Krajského úřadu Královéhradeckého kraje.

Metodika pro MŠ, ZŠ a školská zařízení

Metodika pro SŠ, VOŠ, konzervatoře a školská zařízení a vedoucích učitelů

 

Podklady, které poskytlo redakci UN k diskuzi o standardu učitele a kariérním systému MŠMT
Brněnský gymnazista uspěl v prestižní soutěži mladých vědců | 25. 05. 2022
více informací méně informací

NPI ČR: Projekt Pavla Karáska z Gymnázia Brno získal druhou hlavní cenu v soutěži mladých vědců Regeneron ISEF v Atlantě.

V květnu 2022 se uskutečnila ve státě Georgia v Atlantě soutěž mladých vědců Regeneron ISEF.

Největší a nejprestižnější soutěže mladých vědců se zúčastnilo 1750 soutěžících z 63 zemí světa a ze 49 států USA. Mladí vědci prezentovali své práce v 21 soutěžních kategoriích.

Českou republiku zastupovali tři studenti, kteří byli vybráni odbornou porotou soutěže Středoškolská odborná činnost, aby prezentovali své projekty.

V oboru fyzika nás reprezentoval Petr Kahan z Gymnázia Dr. Antona Randy z Jablonce n. Nisou s prací Příprava a charakterizace spinově polarizovaných hrotů pro tunelovací mikroskopii.

V oboru chemie jsme měli dva zástupce, Veroniku Martinkovou z Gymnázia Fr. Palackého z Valašského Meziříčí s prací Přesmyky methansulfonátů N-aryl hydroxamových kyselin, a Pavla Karáska z Gymnázia tř. Kpt. Jaroše v Brně, s prací Cílené strukturování křemenných povrchů – silný nástroj naznačující nové možnosti existujících separačních metod.

Projekt Pavla Karáska z Gymnázia Brno, Tř. Kpt. Jaroše, obstál ve světové konkurenci a v oboru chemie získal druhou hlavní cenu. Gratulujeme.

Podklady, které poskytlo redakci UN k diskuzi o standardu učitele a kariérním systému MŠMT
Výzva: Digitální vysokokapacitní sítě z komponenty 1.3 Národního plánu obnovy | 23. 05. 2022
více informací méně informací

Ministerstvo průmyslu a obchodu plánuje rozdělit skoro tři miliardy letos a poté v příštích dvou letechAktuálně vyhlášený dotační program čerpá peníze z Národního plánu obnovy, financovaného Evropskou unií. Výzva by mohla přispět k připojení socio-ekonomických aktérů, tedy i škol, k vysokorychlostnímu internetu, a to zejména v těžce dostupných oblastech. Jedná se o výzvu pro podnikatelské subjekty. Mezi cílovou skupinu se rovněž řadí školy, které dosud nemají možnost využívat přístup k internetu s parametry VHCN.

Podklady, které poskytlo redakci UN k diskuzi o standardu učitele a kariérním systému MŠMT
Aktuálně pro cizince k přijímacímu řízení na střední školy | 12. 04. 2022
více informací méně informací

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy („MŠMT“) aktualizovalo odpovědi na často kladené otázky (FAQ) k tématu ukrajinské krize především pro žáky, studenty a jejich rodiče a zástupce školOdpovědi naleznete na následujících odkazech:

Více informací naleznete ve FAQ k tématu Ukrajina https://www.edu.cz/ukrajina/faq-ukrajina/.

Podklady, které poskytlo redakci UN k diskuzi o standardu učitele a kariérním systému MŠMT
EDU.CZ: Ukrajinský vzdělávací systém a distanční vzdělávání pro Ukrajince | 24. 03. 2022
více informací méně informací

MŠMT ve spolupráci s ukrajinským ministerstvem školství a Velvyslanectvím Ukrajiny připravilo přehled vzdělávacího systému na Ukrajině v porovnání s českým vzdělávacím systémem a také informace k aktuálně probíhající distanční výuce. Informace mohou být užitečné jak pro ředitele učitele českých škol, když přijímají ukrajinské děti a zvažují jejich zařazení do ročníků, tak pro všechny organizátory adaptačních a vzdělávacích skupin, případně pro ukrajinské rodiče a učitele pobývající nyní v ČR. Oba materiály naleznete na odkazech níže.

Přehled vzdělávacího systému Ukrajiny

Základní informace pro srovnání českého a ukrajinského vzdělávacího systému

Informace k distanční výuce Ukrajinců

Ukrajinské zdroje k distančnímu vzdělávání

Podklady, které poskytlo redakci UN k diskuzi o standardu učitele a kariérním systému MŠMT
EDU.CZ: IT guru – poradci pro digitalizaci škol | 23. 03. 2022
více informací méně informací

Následující informace jsou určeny pro vedení ZŠ a SŠ, pedagogickým pracovníkům, IT metodikům a IT správcům. MŠMT díky Národnímu plánu obnovy posílá finanční prostředky na digitalizaci škol, a to konkrétně na digitální učební pomůcky pro rozvoj informatického myšlení a digitální kompetence žáků a pořízení mobilních digitálních zařízení pro znevýhodněné žáky v rámci prevence digitální propasti. Jak si však se vším poradit? V návaznosti na tyto intervence vznikla metodická podpora v podobě sítě konzultantů, tzv. IT guru, kteří Vám zdarma pomohou s efektivní digitalizací Vaší školy, a to s ohledem na individuální potřeby školy. Pomozte tak nastartovat či vylepšit Vaše strategické plánování v oblasti IT správy a rozvoje digitální infrastruktury školy!

Kdo jsou IT guru?

S navyšováním počtu digitálních zařízení školy poptávají rady v oblasti jejich správy, nastavení vnitřní sítě a jejího zabezpečení. Úroveň digitalizace škol je velmi rozdílná – každá škola k tomuto úkolu přistupuje jinak.

Aktivita vzniku IT guru rovněž navazuje na reformu financování, která proběhla v roce 2020 a která implementovala role správce sítě v rámci nového systému financování nepedagogické práce. V roce 2021 MŠMT také navýšilo alokaci pro nepedagogické zaměstnance školy s cílem pomoci školám zajistit IT správu, a to o 500 mil. Kč. Dále MŠMT zveřejnilo Příručku pro ředitele k IT správě a Standard konektivity a bezpečnosti školy v 21. století, které se také zabývají výše zmíněnou problematikou.

Vymezení kompetencí v systému metodické podpory

Pozice IT guru je vytvořena na úrovni kraje. Tito konzultanti budou intenzivně spolupracovat s již vytvořenými pozicemi, jakými jsou krajští ICT metodici, tzv. KIMové (projekt SYPO) a územní koordinátoři BCO (Broadband Competence Office, projekt MPO).

Jak se tyto pozice liší? Krajští ICT metodici se zaměřují na pedagogické aspekty zapojování digitálních technologií do výuky a jsou především nápomocni zejména školním ICT koordinátorům/metodikům a vedení školy. KIMové Vám zdarma a diskrétně doporučí, jak nejen začlenit digitální technologie, ale i vzdělávací programy a aplikace do všech oblastí vzdělávání. BCO zase fungují jako metodická podpora rozšíření vysokorychlostního internetu pro územní samosprávné celky.

S čím vám pomohou IT guru?

 • s nákupem digitálních technologií (hardware a software) pro výuku podle nových revidovaných RVP,
 • s nastavením digitální infrastruktury, zejm. vnitřní sítě/konektivity,
 • s nastavením efektivní IT správy,
 • s představením nástrojů pro digitální audit školy,
 • s orientací v nových informacích a materiálech, které jsou k dispozici,
 • se zabezpečením vnitřní sítě školy,
 • s přípravou dokumentace pro pořízení vhodných digitálních technologií,
 • v komunikaci se zřizovateli v IT záležitostech a v mnohém dalším.

Jak můžete o konzultaci zažádat?

 1. Přímo na email: itguru@npi.cz
 2. Přímým emailovým či telefonickým kontaktem na IT guru uvedené na edu.cz/digitalizujeme/it-guru.
 3. Přes vstupní dotazník.
 4. Pokud potřebujete poradit s implementací revizí RVP ZV nebo G, obraťte se na  koordinátory v krajích – více informací na webové stránce revize.edu.cz/podpora-skolam

K této činnosti a dalším aktualitám sledujte stránky edu.cz/digitalizujeme/it-guru.

V návaznosti na tyto aktivity byla Národním pedagogickým institutem a MŠMT vytvořena síť IT guru, kteří budou školám radit nejen s nákupem digitálních technologiích, ale i s jejich procesem digitalizace a celkovým nastavením digitální infrastruktury. Veškeré informace k těmto konzultantům naleznete na edu.cz/digitalizujeme/it-guru.

Cílem je, nejen aby byly prostředky z Národního plánu obnovy na ICT vybavení vynaloženy co nejefektivněji a aby z nich měly školy co největší užitek, ale i motivace vedení škol řešit svou digitální infrastrukturu komplexně a strategicky.

Podklady, které poskytlo redakci UN k diskuzi o standardu učitele a kariérním systému MŠMT
Metodické komentáře k zákonu Lex Ukrajina pro oblast regionálního školství | 23. 03. 2022
více informací méně informací

Tento metodický materiál Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy slouží jako komentář k zákonu Lex Ukrajina školství (č. 67/2022 Sb.) ze dne 21. 3. 2022 pro oblast regionálního školství. Je určený jako celek pro všechny školy a školská zařízení a zároveň některé jeho konkrétní části cílí přímo na MŠ, ZŠ, SŠ a konzervatoře a VOŠ.

Obsah metodického materiálu

Podklady, které poskytlo redakci UN k diskuzi o standardu učitele a kariérním systému MŠMT
EDU.CZ: Zdravotní péče pro uprchlíky z Ukrajiny | 16. 03. 2022
více informací méně informací

Ministerstvo zdravotnictví vydalo doporučení k poskytování zdravotní péče uprchlíkům z UkrajinyPro začleňování dětí do mateřských škol v ČR jsou důležité zejména informace týkající se očkování.

Doporučení
k poskytování zdravotní peče

Doporučení Ministerstva zdravotnictví k poskytování zdravotní péče uprchlíkům z Ukrajiny

Doporučení
k očkování osob

Doporučení České vakcinologické společnosti ČLS JEP (ČVS) k očkování osob (dětí, adolescentů, dospělých)

Základní informace

První kontakt se zdravotníkem probíhá přednostně v Krajských asistenčních centrech pomoci Ukrajině (KACPU), která vznikla ve všech krajských městech. Zde působí zdravotničtí pracovníci, případně členové Českého červeného kříže. Příchozí z Ukrajiny zde zároveň dostávají k vyplnění zdravotní dotazník, který následně předloží při zdravotní prohlídce. Doporučuje se jim, aby absolvovali prohlídku buď v ambulanci praktického lékaře nebo praktického lékaře pro děti a dorost, případně v centru primární péče v nemocnici.

Co se týká dětí, pediatr při první zdravotní prohlídce kontroluje očkovací průkaz. Pokud ho rodiče či doprovod nemají k dispozici, přistupuje se k dítěti jako k neočkovanému a očkování se u něho zahájí během této první zdravotní prohlídky. V některých případech je možné na přechodnou dobu vycházet z anamnestických údajů rodičů a očkování odložit o maximálně 4 týdny.

Podmínkou pro vstup dítěte do mateřské školy je lékařská prohlídka. Dítě nelze do školky přijmout bez očkování, výjimka se vztahuje pouze na předškoláky, pro které je docházka povinná.

Pediatr se dále rodičů dotazuje na:

 • tuberkulózu u dítěte,
 • v případě pozitivní epidemiologické anamnézy nebo příznaků bude dítě vyšetřeno.

Více informací naleznete na webu Ministerstva zdravotnictví ČR.

Kontakt

S dotazy ke zdravotnické péči pro občany z Ukrajiny je k dispozici infolinka Ministerstva zdravotnictví:

 • 226 201 221 (volba č. 8.).
Podklady, které poskytlo redakci UN k diskuzi o standardu učitele a kariérním systému MŠMT
EDU.CZ: Výjimka pro využívání odborných učeben | 16. 03. 2022
více informací méně informací

Školy budou moci dočasně, po dobu potřebnosti, využít odborné učebny financované z IROPu jako kmenové třídy. Na základě požadavku MŠMT o tuto změnu podalo Ministerstvo pro místní rozvoj (MMR), které IROP spravuje, žádost, kterou Evropská komise schválila. Výjimka je uplatnitelná na všechny projekty podpořené z IROP (nikoliv pouze v oblasti odborných učeben), pokud budou využívány k řešení situace uprchlíků z Ukrajiny.

Stanovisko Ministerstva pro místní rozvoj

Stanovisko Řídícího orgánu IROP č. 27 k výjimce z pravidel programu IROP k využití odborných učeben financovaných z IROP jako kmenových tříd

Základní informace

Vzhledem k očekávanému náporu na kapacity škol v souvislosti s příchodem uprchlíků z Ukrajiny MŠMT požádalo MMR o výjimku z pravidel dotačního programu IROP. Odborné učebny financované z tohoto programu totiž po dobu udržitelnosti projektu standardně není možné využívat jako učebny kmenové a nelze je započítávat do kapacity školy, i když by na mnoha místech pro vzdělávání i mimo odborné předměty reálně mohly sloužit. A to zejména nyní, kdy bude potřeba navyšovat kapacity škol, aby mohly být ke vzdělávání přijímány i ukrajinské děti. Ministerstvo pro místní rozvoj vyhovělo žádosti MŠMT a vydalo stanovisko, že pokud budou odborné učebny využívány k řešení situace uprchlíků z Ukrajiny a nikoli pro původní účel, netřeba žádat o změnu projektu, pouze se toto popíše v nejbližší zprávě o udržitelnosti.  Neplnění původního účelu samozřejmě nebude mít pro příjemce finanční dopad. O obdobný přístup MŠMT požádalo také k odborným učebnám z Operačního programu Praha – Pól růstu (OP PPR).

 

Podklady, které poskytlo redakci UN k diskuzi o standardu učitele a kariérním systému MŠMT
Systém indikátorů spravedlivosti vzdělávání na úrovni školy | 7. 03. 2022
více informací méně informací

Česká školní inspekce se v rámci realizace individuálního projektu systémového Komplexní systém hodnocení intenzivně věnuje také problematice sledování, hodnocení a podpory spravedlivosti ve vzdělávání. Jedním z podstatných výstupů těchto aktivit je ucelený systém indikátorů spravedlivosti vzdělávání na úrovni školy, který obsahuje 11 indikátorů organizovaných do čtyř dimenzí. Ty lze definovat jako širší okruhy podmínek lokalit s vazbou na jevy a procesy ovlivňující průběh a výsledky vzdělávacího procesu a zahrnují vzdělanostní a ekonomickou úroveň regionu, míru ohrožení chudobou a sociálním vyloučením, podíl žáků ohrožených školním selháním a sociálně-ekonomický a kulturní status žáků školy.

Mezi konkrétní indikátory, které jsou k jednotlivým dimenzím vztaženy, pak patří vzdělanostní index, index socioekonomického statusuprůměrný příjem fyzických osob, podíl dětí narozených matkám s nejvýše základním vzděláním, podíl příjemců státních dávek, výskyt sociálně vyloučených lokalit, podíl žáků s odlišnými kulturními a životními podmínkami, podíl žáků opakujících ročník, podíl žáků předčasně ukončujících povinnou školní docházku, podíl žáků nenastupujících do středního vzdělávání a podíl žáků - cizinců. Připojen je také souhrnný indikátor průměrného sociálně-ekonomického statusu žáků školy na základě připraveného a ověřeného nástroje pro sběr dat ve školách.

Ke stažení ve formátu pdf

Podklady, které poskytlo redakci UN k diskuzi o standardu učitele a kariérním systému MŠMT
Odkaz J. A. Komenského je stále aktuální | 4. 03. 2022
více informací méně informací

(mšmt) Letos si připomínáme 430. výročí narození Jana Amose Komenského, jedné z nejvýraznějších osobností Evropy, zastánce evropských hodnot, pansofisty, filozofa a pedagoga a v neposlední řadě migranta, který položil základy pro dostupné vzdělávání pro všechny. Ministr školství, mládeže a tělovýchovy Petr Gazdík dnes také s ohledem na toto výročí navštívil Komenského Muzeum J. A. Komenského v Naardenu a jeho hrob.

„Odkaz Komenského pro vzdělávání a mír je v dnešní době aktualizován ve světle agrese Ruska vůči Ukrajině, kterou musíme ve všech ohledech odsoudit,“ prohlásil Petr Gazdík. „Komenský podobně jako tisíce vědců a učitelů na Ukrajině zažil válečnou agresi, sám pocítil hrůzy války a byl donucen k emigraci. Doufal jsem, že jeho životní osudy v dnešní době už paralelu nenajdou,“ zdůraznil ministr. 

Osobnost a myšlenky Jana Amose Komenského jsou symbolické také v letošním roce, kdy Česká republiky bude ve druhém pololetí předsedat Radě Evropské unie. V rámci politických debat ministrů školství bude jeho jméno skloňováno nejen ze strany ČR. Dlouhodobě s Muzeem J. A. Komenského spolupracuje také Národní pedagogické muzeum a knihovna J. A. Komenského. Jeho ředitelka Markéta Pánková je autorkou publikace shrnující Komenského život a dílo.

Po Janu Amosi Komenském byl pojmenován také aktuální operační program, zaměřený na podporu projektů z oblasti vzděláván v nejširším možném slova smyslu (https://opjak.cz/). 

V období válečné agrese Ruska vůči Ukrajině jsou odkaz a vize tohoto českého myslitele více než aktuální.

Podklady, které poskytlo redakci UN k diskuzi o standardu učitele a kariérním systému MŠMT
NPI ČR: Válka na Ukrajině. Informace pro školy | 1. 03. 2022
více informací méně informací

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy připravilo doporučení pro práci se školními kolektivy a kontakty na odborníky, kteří mohou pomoci, v souvislosti s ruskou agresí vůči Ukrajině.

Ministr Petr Gazdík v reakci na válečný konflikt apeluje na žáky, studenty, ale i pedagožky a pedagogy, že slovní či fyzické útoky, šikana nebo snad lynčování kohokoliv za příslušnost k národnosti do škol nepatří. 

MŠMT přidává také několik doporučení pro práci se školními kolektivy a kontakty na odborníky, kteří mohou pomoci.

KRIZOVÁ INFOLINKA MŠMT: 234 811 246 (PO až PÁ – 8 až 16 hod.)

Materiály a letáky pro školy

Chci pomoci. Kam směrovat svoji nabídku?

Metodické materiály Národního pedagogického institutu České republiky

Jak s dětmi komunikovat o událostech na Ukrajině, na co dát pozor v kontextu klimatu školy. Témata a motivy k citlivé diskuzi, používejte tyto materiály ve výuce, dejte je na školní FB a mějte je k dispozici vytištěné pro potřeby žáků.

Informace o vzdělávání cizinců v Česku – právní rámec, základní informace

Letáky ke stažení

Další důležité odkazy ke vzdělávání cizinců v Česku

Podklady, které poskytlo redakci UN k diskuzi o standardu učitele a kariérním systému MŠMT
ODBOR MEZINÁRODNÍCH VZTAHŮ INFORMUJE O POKYNU NÁMĚSTKA VELČOVSKÉHO K DOPADŮM RUSKÉ AGRESE VŮČI UKRAJINĚ | 1. 03. 2022
více informací méně informací

Řídicí orgán Operačního programu Výzkum, vývoj a vzdělávání sděluje všem příjemcům pokyn náměstka pro řízení sekce mezinárodních vztahů, EU a ESIF Václava Velčovského k dopadům ruské agrese.

Na základě pokynu náměstka pro řízení sekce mezinárodních vztahů, EU a ESIF Václava Velčovského:

 • nebudou od 1. března 2022 ze strany Řídicího orgánu OP VVV zasílány žádné platby na účty vedené u Sberbank CZ, a.s.;
 • nebudou za způsobilé považovány žádné výdaje příjemců či jejich partnerů za zboží a služby dodané po 28. únoru 2022 a poukázané subjektům majícím sídlo na území Ruské federace;
 • nebudou do plnění indikátorů započítávány jakékoliv smlouvy, memoranda či jiné dokumenty právní či neprávní povahy o výzkumné či vzdělávací mezinárodní spolupráci uzavřené příjemci či jejich partnery od 1. března 2022 se subjekty majícími sídlo na území Ruské federace;
 • nebudou za způsobilé považovány výdaje na mobility do a z Ruské federace zahájené od 1. března 2022 (ať již ze zdrojů OP VVV nebo Erasmus+);
 • nebudou od 1. března 2022 obsazována uvolněná místa lektorů na vysokých školách a učitelů u krajanů v subjektech majících sídlo na území Ruské federace.

Důvodem tohoto opatření je naplňování mezinárodních sankcí proti Ruské federaci, hájení finančních zájmů Evropské unie a České republiky prostřednictvím důsledné eliminace rizik a v neposlední řadě také bezpečnost občanů České republiky.

V případech, kdy mají výše uvedené informace dopad na realizaci projektu, žádáme příjemce, aby neprodleně informovali administrátora projektu na straně ŘO. Následně budou s příjemcem řešeny možnosti dalšího postupu při realizaci projektu.

https://opvvv.msmt.cz/aktualita/pokyn-namestka-velcovskeho-k-dopadum-ruske-agrese-vuci-ukrajine-na-projekty-op-vvv-erasmus.htm?a=1

Podklady, které poskytlo redakci UN k diskuzi o standardu učitele a kariérním systému MŠMT
Nejčastější otázky k dočasné pracovní neschopnosti | 24. 02. 2022
více informací méně informací

Nemoc či úraz a s tím související výpadek příjmu nejsou určitě nic příjemného. Jako kompenzaci mohou pracující čerpat náhradu mzdy při dočasné pracovní neschopnosti a nemocenské. Jaký je v tom rozdíl? V prvních 14 dnech dočasné pracovní neschopnosti vyplácí náhradu mzdy zaměstnavatel, od 15. dne náleží nemocenské hrazené Českou správou sociálního zabezpečení. Tento princip funguje i u nynějších karantén a izolací.

Účast na nemocenském pojištění zpravidla u všech zaměstnanců vzniká ze zákona a je povinná. Pojistné na nemocenské pojištění za ně odvádí zaměstnavatel. Osoby samostatně výdělečně činné se mohou účastnit nemocenského pojištění (a hradit pojistné) dobrovolně.

Na nemocenské (dávka vyplácená státem) má nárok zaměstnanec, který byl uznán dočasně práceneschopným pro nemoc nebo úraz (nebo mu byla nařízena karanténa) a jehož dočasná pracovní neschopnost (nebo nařízená karanténa) trvá déle než 14 kalendářních dnů. Za prvních 14 kalendářních dnů trvání dočasné pracovní neschopnosti dostává zaměstnanec od svého zaměstnavatele náhradu mzdy. Trvá-li nemoc déle než 14 dní, pak mu od 15. dne vyplácí okresní správa sociálního zabezpečení (OSSZ) příslušná podle sídla zaměstnavatele (event. jeho mzdové účtárny) nemocenské.

Podmínky nároku

Podmínkou nároku na nemocenské je účast na nemocenském pojištění, tedy že osoba je takzvaně nemocensky pojištěna. Účast na nemocenském pojištění vzniká u zaměstnance zpravidla dnem, ve kterém začal vykonávat práci pro zaměstnavatele, a zaniká dnem skončení doby zaměstnání. U OSVČ pak dnem, který uvedla v přihlášce k účasti na pojištění, nejdříve však dnem, ve kterém přihlášku podala.

Jestliže zaměstnání (pojištění) skončilo a následně zaměstnanec onemocněl, vztahuje se na něj ze zákona ochranná lhůta, kdy mu může vzniknout nárok na nemocenské. Ochranná lhůta pro nárok na nemocenské trvá nejdéle 7 kalendářních dnů ode dne zániku nemocenského pojištění. Pokud tedy onemocníte v těchto 7 dnech, prvních 14 dní nemáte na náhradu mzdy nárok, ale od 15. dne vám nemocenskou vyplácí OSSZ. Trvalo-li pojištění kratší dobu, činí ochranná lhůta jen tolik dnů, kolik trvalo zaměstnání.

O vzniku dočasné pracovní neschopnosti rozhoduje ošetřující lékař, a to vystavením Rozhodnutí o dočasné pracovní neschopnosti (tzv. eNeschopenky).

Nejčastější otázky a odpovědi k dočasné pracovní neschopnosti

Opravdu stačí zaměstnavateli pouze oznámit, že jsem práce neschopný, a již mu nemusím nosit neschopenku ani lístek na peníze?

Zaměstnanec má dle zákoníku práce povinnost zaměstnavateli neprodleně sdělit, že u něj nastala dočasná pracovní neschopnost. Tuto informaci postačí sdělit telefonicky nebo e-mailem. Stejným způsobem bude zaměstnanec informovat zaměstnavatele po kontrole zdravotního stavu, že jeho dočasná pracovní neschopnost dále trvá.

Lékař pojištěnci předá Průkaz dočasně práce neschopného pojištěnce, ve kterém jsou informace o dočasné pracovní neschopnosti a lékaři, který o ní rozhodl. Do tohoto průkazu lékař vyznačuje termín příští kontroly, potvrzení o trvání dočasné pracovní neschopnosti či její ukončení. Ostatní doklady týkající se pracovní neschopnosti zasílá lékař elektronicky přímo OSSZ, a to včetně potvrzení o trvání dočasné pracovní neschopnosti (dříve tzv. lístek na peníze). Pojištěnec tedy nemusí předávat zaměstnavateli žádné doklady. Zaměstnavatel si bude moci informaci o vzniku dočasné pracovní neschopnosti a jejím trvání ověřit prostřednictvím služeb ePortálu ČSSZ.

Jak si zažádám o výplatu nemocenského?

Od 1. 1. 2020 již pojištěnec nemusí podávat samostatnou žádost o výplatu nemocenského (dříve šlo jeden z dílů propisovacího tiskopisu). Žádost o nemocenské se ze zákona považuje za podanou, pokud pracovní neschopnost trvá déle než 14 kalendářních dnů, a to na základě rozhodnutí o dočasné pracovní neschopnosti a potvrzení o trvání dočasné pracovní neschopnosti, které zasílá lékař elektronicky přímo OSSZ.

Jako dočasně práce neschopný musím dodržovat režim, tedy být doma, na adrese, kterou jsem sdělil ošetřujícímu lékaři. Musí být tato adresa stejná jako adresa trvalého bydliště?

Není podmínkou, aby nahlášená adresa byla totožná s adresou trvalého bydliště. Důležité je dodržovat léčebný režim a rozsah stanovených vycházek a umožnit kontrolu jeho dodržování. Adresu pobytu lze změnit se souhlasem ošetřujícího lékaře, protože jde o součást režimu dočasně práce neschopného pojištěnce. U žádostí o změnu pobytu do zahraničí je nutný souhlas lékaře OSSZ.

Co si musím ještě pohlídat?

Určitě je nutné označit místo pobytu (zvonek) jmenovkou. Také je dobré si pamatovat, že možnost kontroly není omezena pouze na denní dobu, která odpovídá běžné pracovní době v kalendářním týdnu, tj. kontrolor může přijít i o víkendu nebo mimo pracovní dobu. Je nutné dodržovat dobu
a rozsah stanovených vycházek.

Kontrola mě doma nezastihla. Hrozí mi nějaký postih?

V případě, že pracovníci OSSZ nemocného nezastihnou na uvedené adrese, vyzvou ho písemným oznámením, aby kontaktoval OSSZ. Pokud se prokáže porušení režimu dočasně práce neschopného pojištěnce, zahájí OSSZ správní řízení, jehož výsledkem může být rozhodnutí o krácení nebo odejmutí nemocenského, tzv. postih.

Během prvních 14 dnů má také zaměstnavatel právo kontrolovat své zaměstnance „na neschopence“. Pokud zjistí nedodržování léčebného režimu, řeší se postih podle zákoníku práce.

Pojištěnci, který porušil režim dočasně práce neschopného nebo nesplnil povinnost součinnosti při kontrole tohoto režimu, může být nemocenské kráceno nebo odňato za dobu až 100 kalendářních dnů ode dne (každého) porušení tohoto režimu nebo ode dne nesplnění povinnosti součinnosti při kontrole tohoto režimu.

Jakou formou mi bude nemocenské vypláceno?

Nemocenské bude pojištěnci vypláceno stejným způsobem, jakým mu zaměstnavatel vyplácí mzdu nebo plat. Tuto informaci sděluje OSSZ zaměstnavatel.

Zákon nestanovuje pro výplatu nemocenského určitý konkrétní termín (např. den v měsíci). Nemocenské, stejně jako ostatní dávky nemocenského pojištění se podle zákona o nemocenském pojištění vyplácí zpětně ve lhůtě nejpozději do jednoho měsíce následujícího po dni, kdy byly OSSZ doručeny všechny potřebné a správně vyplněné doklady pro nárok na výplatu dávky.

V případě OSVČ je nemocenské vypláceno stejným způsobem, jakým tato osoba platí pojistné na nemocenské pojištění.

Pojištěnec může písemně požádat o jiný způsob výplaty, kdy k této žádosti může využít tiskopis „Žádost o změnu způsobu výplaty při dočasné pracovní neschopnosti“, který je dostupný na ePortálu ČSSZ anebo v tištěné podobě na OSSZ.

Jako OSVČ si také nemusím žádat o výplatu nemocenského a bude mi vypláceno automaticky?

Pro všechny pojištěnce je v tomto případě postup stejný. OSVČ nemusí podávat žádost o výplatu nemocenského, jelikož ji lékař elektronicky zasílá přímo OSSZ. Pokud nemoc trvá déle než 14 dnů, lékař elektronicky odesílá i potvrzení o trvání dočasné pracovní neschopnosti, které nárok na výplatu dávky nemocenského zakládá.

Kolik dostanu peněz?

Pokud jste práce neschopni, po dobu prvních dvou týdnů dostáváte tzv. náhradu mzdy vyplácenou zaměstnavatelem. Náhrada mzdy je vyplácena ve výši 60 % z redukovaného průměrného hodinového výdělku a proplácejí se pouze pracovní dny, případně svátky, připadají-li na pracovní den.

Od 15. dne pracovní neschopnosti dostáváte nemocenské. Výše nemocenského je do 30. dne trvání pracovní neschopnosti stanovena ve výši 60 % z redukovaného denního vyměřovacího základu za kalendářní den, mezi 31. až 60. dnem se zvyšuje na 66 % a od 61. dne na 72 % redukovaného denního vyměřovacího základu za kalendářní den.

Redukovaný denní vyměřovací základ se počítá postupem podle zákona o nemocenském pojištění. Vychází ze součtu příjmů za rozhodné období (obvykle 12 kalendářních měsíců, pokud zaměstnání netrvalo např. kratší dobu), z něhož se určuje průměrná částka na kalendářní den (s některými dny se však nepočítá, protože by výsledný podíl nespravedlivě rozmělnily – jde např. o dny, za které nenáležela mzda, protože zaměstnanec pobíral některou z dávek nemocenského pojištění). Vypočtený průměr se redukuje za pomoci redukčních hranic, které se každoročně zvyšují.

Orientační výši dávky spočítá příslušná kalkulačka MPSV.

Komu musí OSVČ hlásit, že ukončila DPN?

OSVČ ukončení DPN nikam nehlásí, oznámení o ukončení DPN zasílá lékař elektronicky přímo OSSZ. Povinností OSVČ je neprodleně po ukončení DPN lékařem vyplnit tiskopis „Hlášení zaměstnavatele/osoby dobrovolně nemocensky pojištěné při ukončení pracovní neschopnosti“, který je dostupný na ePortálu ČSSZ anebo v tištěné podobě na OSSZ. Bez doložení tohoto hlášení nelze vyplatit poslední dávku nemocenského.

 

Podrobnější informace naleznete na webových stránkách ČSSZ.

Podklady, které poskytlo redakci UN k diskuzi o standardu učitele a kariérním systému MŠMT
Základní školy a gymnázia dostanou peníze na novou informatiku a rozvoj digitální kompetence | 22. 02. 2022
více informací méně informací

Modernizace obsahu vzdělávání v digitální oblasti probíhá takovým způsobem, aby odpovídal dynamice a potřebám 21. století. V rámci revizí RVP pro základní vzdělávání a gymnázia dochází k začlenění nové klíčové kompetence, digitální, a nového vzdělávacího oboru informatika. Více viz https://revize.rvp.cz/MŠMT díky Národního plánu obnovy poskytne základním školám a gymnáziím finance na pomůcky, které implementaci revize RVP v této oblasti pomohou. Na digitální učební pomůcky obdrží finanční podporu i mateřské školy a konzervatoře.

Pro které školy jsou prostředky určeny a jak se bude žádat

Školy obdrží do svých rozpočtů v roce 2022 finanční prostředky na digitální učební pomůcky určené pro rozvoj informatického myšlení dětí a žáků a jejich digitálních kompetencí.

Základní školy a gymnázia, které deklarují, že začnou vyučovat dle ŠVP upraveného podle revidovaného RVP ZV, RVP G, resp. RVP GSP či RVP DG od 1. 9. 2022 (či tak již učinily od 1. 9. 2021), dostanou 1000 Kč na žáka v denní formě vzdělávání přednostně v roce 2022.  

Jediné, co je třeba pro získání prostředků v roce 2022 ze strany základních škol a gymnázií učinit, je vyplnit dotazník a deklaraci na https://sberdat.uiv.cz/login/, a to nejpozději do 31.3. 2022! Školy, které vyplnit dotazník nestihnou nebo se rozhodnou s úpravou svého ŠVP počkat, o peníze nepřijdou, obdrží je v roce 2023.

Zároveň mateřské školy obdrží na digitální učební pomůcky 8000 Kč na učitele (přepočteno na plný úvazek).

Základní a střední školy a konzervatoře dostanou také současně finanční prostředky na prevenci digitální propasti. Více informací viz https://www.edu.cz/prevence-digitalni-propasti/O tyto prostředky není v případě škol zřizovaných obcí, krajem nebo dobrovolným svazkem obcí potřeba žádat, budou doručeny automaticky prostřednictvím místně příslušného krajského úřadu.

Uznatelnost nákladů

Uznatelné náklady jsou od 1. 1. do 31. 12. 2022, školy tedy nemusí váhat a mohou se již teď chystat na nákup zařízení.

Metodická podpora a konzultace

Veškerý informační servis a metodickou podporu naleznete na nových webových stránkách edu.cz/digitalizujeme.

Dotazy a kontakty

V případě nejasností je možné pokládat dotazy prostřednictvím formuláře zde nebo je zasílat přímo na e-mail: digitalizujeme@msmt.cz

Podklady, které poskytlo redakci UN k diskuzi o standardu učitele a kariérním systému MŠMT
Švédsko: HVE-flex – rychlá cesta k vysokoškolským odborným kvalifikacím | 17. 02. 2022
více informací méně informací

(NPI ČR) Pilotní projekt HVE-flex si klade za cíl usnadnit a urychlit získávání kvalifikací z vysokoškolského odborného vzdělávání (HVE) na úrovních 5 a 6 Evropského rámce kvalifikací jednotlivcům s rozsáhlou praxí v daném oboru.

Pilotní projekt HVE-flex se rozběhl v roce 2020 a nyní začínají být patrné první známky jeho úspěchu. Projekt realizuje Švédská národní agentura pro vysokoškolské odborné vzdělávání (MYH). Skládá se z následujících dvou hlavních částí:

 • zkoumání a vývoj modelů pro ověřování a uznávání neformálního a informálního učení (tzv. validaci);
 • vytváření rychlejších a flexibilnějších vzdělávacích cest vedoucích k dokončení programů vysokoškolského odborného vzdělávání včetně získání příslušné kvalifikace.

Poskytování přípravy v návaznosti na trh práce

Pilotní projekt HVE-flex financuje nadlimitní místa v zavedeném vysokoškolském odborném programu a nastavuje v něm vzdělávací cesty vedoucí k osvojení výsledků učení potřebných pro získání úplné kvalifikace. Vzdělávací programy ve vysokoškolském odborném vzdělávání musejí být v souladu s potřebami trhu práce. Švédská národní agentura pro vysokoškolské odborné vzdělávání schvaluje a financuje programy na základě analýz těchto potřeb a kvalitativních kritérií, jako jsou dovednosti požadované zaměstnavateli a průmyslovými odvětvími, a distribuci studijních míst podle poptávky. Externí zainteresované strany, včetně zaměstnavatelů a sektorových organizací, jakož i centrální a regionální orgány, mají rovněž značný vliv na procesy hodnocení a rozhodování.

V červnu 2020 se švédská vláda rozhodla přidělit ročně 29 milionů švédských korun (přibližně 67 milionů korun českých) na roky 2020, 2021 a 2022, přičemž prostředky mají být určeny poskytovatelům vzdělávání prostřednictvím Švédské národní agentury pro vysokoškolské odborné vzdělávání. Finance pokrývají jak validaci, tak individuální doplňkové vzdělávání v modelu HVE-flex pro přibližně 500 lidí ročně. Jedním z hlavních cílů pilotního projektu HVE-flex je trvalé zavedení této flexibilní cesty ve vysokoškolském odborném vzdělávání.

První známky úspěchu

Projekt HVE-flex již vykazuje první známky úspěchu. Zúčastnění studenti vysokoškolského odborného vzdělávacího programu byli díky validaci v průměru osvobozeni od 60 % výsledků učení; 8 z 10 získá kvalifikaci z vysokoškolského odborného vzdělávání ve zrychleném plánu. Předběžné pozorování první skupiny studentů v rámci projektu HVE-flex ukazuje, že „náklady“ na vzdělání jsou poloviční.

Mnoho pracovníků v oblasti zdravotnictví a sociální péče je kvalifikovanějších, než je formálně zdokumentováno. Kvůli tomu je ověřování a uznávání předchozího učení důležité, jak také ukazuje následující příklad:

Katja Perälä, 47 let, z Eskilstuny, pracuje mnoho let jako pečovatelka o seniory. Nyní se zapsala do programu HVE-flex, aby se stala ošetřovatelkou se specializací v geriatrii. Vzhledem k jejím pracovním zkušenostem a předchozím znalostem byl dvouletý program zkrácen na šest měsíců kombinovaného studia. Po jeho dokončení ji čeká nová, lépe placená práce, což pro ni samotnou představuje pozitivní výsledek, ale i možnou cestu pro ostatní:

Doporučuji HVE-flex všem svým kolegům. Mnozí z nás považují zvyšování kvalifikace za obtížné, avšak máme tendenci podceňovat dovednosti, které jsme získali ve svém profesním životě.“

Sweden: HVE-flex: fast track to higher VET qualifications through validation [online]. Cedefop, 20/12/2021 [cit. 2022-02-10].

Přeložila Aneta Vencovská

Podklady, které poskytlo redakci UN k diskuzi o standardu učitele a kariérním systému MŠMT
Informace MŠMT ke změnám mimořádných opatření Ministerstva zdravotnictví ke COVID-19 s účinností od 10. 2. 2022 a 19. 2. 2022 a ke zrušení povinného testování ve školách a zaměstnanců od 19. 2. 2022 | 10. 02. 2022
více informací méně informací
Podklady, které poskytlo redakci UN k diskuzi o standardu učitele a kariérním systému MŠMT
ČŠI: Metodika externího hodnocení podpory rozvoje klíčových kompetencí | 9. 02. 2022
více informací méně informací

Problematice hodnocení podpory rozvíjení klíčových kompetencí se Česká školní inspekce intenzivně věnuje v rámci realizace individuálního projektu systémového Komplexní systém hodnocení. Cílem této metodiky je formulovat širokou škálu nástrojů pro externí hodnocení rozvoje klíčových kompetencí v základních školách a na nižším stupni víceletých gymnázií a kromě návrhu konkrétních nástrojů pro hodnocení nabídnout i metodická doporučení pro hodnocení rozvoje klíčových kompetencí v průběhu hodnoticích aktivit České školní inspekce.

 

Dokument formuluje výchozí kritéria pro hodnocení jednotlivých klíčových kompetencí při sledování činnosti učitele ve výuce a při sledování činností žáka, ale i s využitím dalších dokladů zjistitelných v průběhu hodnoticího procesu pozorovánímrozhovorem nebo z vhodných a relevantních podkladů a dokumentů, a obsahuje také samotné návrhy nástrojů pro hodnocení ve vazbě na jednotlivé klíčové kompetence.
 
Metodika obsahuje výrazně širší spektrum kritérií a nástrojů, než jaké mohou být reálně z časových důvodů využívány. V této podobě bude sloužit jako podklad pro další rozvíjení hodnoticích činností České školní inspekce a pro realizaci hodnocení podpory rozvíjení klíčových kompetencí, ale může být inspirací také pro vedoucí pracovníky škol v jejich úsilí sledovat a hodnotit rozvoj klíčových kompetencí ve své škole.

Publikace ke stažení ve formátu pdf

Podklady, které poskytlo redakci UN k diskuzi o standardu učitele a kariérním systému MŠMT
ZÁKON O MIMOŘÁDNÉM ŘEDITELSKÉM VOLNU A MIMOŘÁDNÉM VZDĚLÁVÁNÍ DISTANČNÍM ZPŮSOBEM | 7. 02. 2022
více informací méně informací

Zákon č. 26/2022 Sb., o mimořádném ředitelském volnu a mimořádném vzdělávání distančním způsobem pro období epidemie onemocnění COVID-19 a o změně zákona č. 520/2021 Sb., o dalších úpravách poskytování ošetřovného v souvislosti s mimořádnými opatřeními při epidemii onemocnění COVID-19. (MŠMT)


pdf 26-2022-7.2.2021.pdf

doc 26-2022-7.2.2021.docx

Podklady, které poskytlo redakci UN k diskuzi o standardu učitele a kariérním systému MŠMT
ČESKÁ ŠKOLA BEZ HRANIC SLAVÍ VÝZNAMNÝ DEN ZAHRANIČNÍCH ČECHŮ | 7. 02. 2022
více informací méně informací

(mšmt) Česká škola bez hranic dnes slaví vyhlášením výsledků 1. ročníku překladatelské soutěže ČESKY ROZUMÍM, MLUVÍM, ČTU, PÍŠU A PŘEKLÁDÁM a udělením Ceny Tomáše Grulicha pro mladé překladatele a historiky  významný Den zahraničních Čechů.

Cílem soutěže je podněcovat zájem o češtinu u mladé generace vyrůstající za hranicemi České republiky nejen v rámci výuky českého jazyka a literatury v českých školách v zahraničí, ale také rozšířením o další zajímavou nadstavbu, a to o překlad. Zároveň chce podpořit v zahraničí povědomí o původní české literatuře pro děti a mládež.

Soutěž je určena žákům a studentům českých škol a českých sekcí v zahraničí a členům československých spolků. Soutěží se ve třech věkových kategoriích: 6–10, 11–14 a 15–17 let. Pro překlad byly ve spolupráci s Národní pedagogickou knihovnou vybrány úryvky z šesti oceněných knih zastupujících současnou českou literaturu pro děti a mládež. Překládalo se z češtiny do cizího jazyka a výběr jazyků nebyl omezen. K vybraným textům byly rovněž vytvořeny pracovní dějepisné listy pro výuku dějepisu.

Soutěž byla vyhlášena v červenci loňského roku v rámci XIII. mezinárodní konference českých škol v zahraničí. Organizátoři obdrželi z Evropy, USA a Kanady 108 překladů do osmi jazyků, a to do angličtiny, francouzštiny, chorvatštiny, italštiny, němčiny, nizozemštiny, polštiny a portugalštiny. Překlady poslalo 141 dětí (101 jednotlivců a dalších 40 dětí ze 7 školních kolektivů). Nejlepší překlady obdržely Cenu Tomáše Grulicha pro mladé překladatele a historiky.

Výsledky byly zveřejněny v pátek 4. února 2022 při příležitosti nového významného dne v českém kalendáři – Dne Čechů v zahraničí na: www.csbh.cz  a www.ceskadiaspora.cz 

Druhý ročník soutěže bude vyhlášen v průběhu XIV. mezinárodní konference českých škol v zahraničí, která se bude konat  25.–29. července 2022.

Vyhlašovatel soutěže - spolek Česká škola bez hranic aktivně podporuje už od svého založení v roce 2009 udržování českého jazyka a kultury v zahraničí a jeho know-how napomáhá vzniku českých škol po celém světě.

Podklady, které poskytlo redakci UN k diskuzi o standardu učitele a kariérním systému MŠMT
NORMATIVY SOUKROMÝCH ŠKOL NA ROK 2022 | 31. 01. 2022
více informací méně informací

MŠMT stanovilo v souladu se zákonem č. 306/1999 Sb., o poskytování dotací soukromým školám, předškolním a školským zařízením, ve znění pozdějších předpisů „Normativy neinvestičních výdajů regionálního školství na rok 2022 pro účely poskytování dotací soukromému školství", čj. MSMT-156/2022.

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy je povinno ve smyslu ustanovení § 4 odst. 1, 2 a 4 zákona č. 306/1999 Sb. stanovit do 31. ledna 2022 normativy pro rok 2022, a to jako roční objem neinvestičních výdajů, mzdových prostředků a zákonných odvodů připadajících na jedno dítě, žáka nebo studenta ve srovnatelném oboru vzdělání a formě vzdělávání ve škole nebo ve srovnatelné školské službě ve školském zařízení zřizovaném krajem nebo ministerstvem nebo jako roční objem neinvestičních výdajů, mzdových prostředků a zákonných odvodů připadajících na jedno dítě ve srovnatelné mateřské škole zřizované obcí nebo na jedno dítě nebo žáka ve srovnatelné školské službě ve školském zařízení zřizovaném obcí.

V oblasti středního a vyššího odborného vzdělávání se stanovuje normativ pro jednotlivé obory vzdělání, a to pouze pro ty obory vzdělání, ve kterých se ve stávajícím školním roce (tj. ve školním roce 2021/2022) žáci skutečně vzdělávají. Pokud budou v novém školním roce v soukromých školách realizovány nové obory vzdělání, pro které nejsou stanoveny normativy, bude tato situace stejně jako v předchozích letech řešena vydáním „dodatku“ k normativům soukromých škol na rok 2022, a to dodatečně s platností od 1. září 2022. Tyto případné dodatečně stanovené normativy budou konstruovány shodně s postupy uplatněnými v tomto materiálu.

Přehled normativů neinvestičních výdajů pro školy a školská zařízení, která nezřizuje stát, kraj, obec, svazek obcí nebo registrovaná církev nebo náboženská společnost, které bylo přiznáno oprávnění k výkonu zvláštního práva zřizovat církevní školy, stanovených ministerstvem na rok 2022, je uveden v příloze:

Text_Vestnik_normativy_soukromych_skol_2022.pdf Text_Vestnik_normativy_soukromych_skol_2022.pdf (139,40 KB)

Priloha_Normativy_soukromych_skol_na_rok_2022.xlsx Priloha_Normativy_soukromych_skol_na_rok_2022.xlsx (161,06 KB)

Popis způsobu stanovení normativů pro soukromé školství na rok 2022 je uveden v následující příloze:

Principy_pro_stanoveni_normativu_2022.pdf Principy_pro_stanoveni_normativu_2022.pdf (722,83 KB)

Priloha_k_Principum_pro_stanoveni_normativu_2022.xlsx Priloha_k_Principum_pro_stanoveni_normativu_2022.xlsx (30,13 KB)

Zákon o státním rozpočtu České republiky na rok 2022 nebyl před prvním dnem rozpočtového roku 2022 Poslaneckou sněmovnou Parlamentu České republiky schválen. V souladu s ustanovením § 9 zákona č. 218/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech a o změně některých souvisejících zákonů (rozpočtová pravidla), ve znění pozdějších předpisů, hospodaří organizační složka státu v době od prvního dne rozpočtového roku do dne nabytí účinnosti zákona o státním rozpočtu na tento rozpočtový rok podle ukazatelů rozpočtového provizoria. Ukazatele rozpočtového provizoria se stanovují v souladu s § 9 odst. 3 zákona č. 218/2000 Sb. vždy na 1 měsíc rozpočtového roku. Neuplatní se tak standardní postup podle § 6 odst. 1 zákona č. 306/1999 Sb., tj. poskytování záloh na jednotlivá čtvrtletí kalendářního roku.

Po dobu trvání rozpočtového provizoria bude soukromým školám a školským zařízením záloha na příslušný měsíc ze strany krajských úřadů a Magistrátu hl. m. Prahy stanovena a vyplacena podle normativů platných pro kalendářní rok 2021 (na základě ustanovení § 6 odst. 6 zákona č. 306/1999 Sb.), přičemž krajský úřad či Magistrát hl. m. Prahy je oprávněn zohlednit aktuální výši jednotek výkonů. Rozpočtové provizorium nic nemění na účelovosti finančních prostředků poskytovaných ze státního rozpočtu na činnost škol a školských zařízení, která je vymezena § 1 odst. 2 zákona č. 306/1999 Sb., ani na termínu pro stanovení normativů pro kalendářní rok (tzn. normativy musí být ze strany MŠMT stanoveny do 31. ledna 2022).

mšmt

 

Podklady, které poskytlo redakci UN k diskuzi o standardu učitele a kariérním systému MŠMT
NORMATIVY CÍRKEVNÍCH ŠKOL NA ROK 2022 | 31. 01. 2022
více informací méně informací

MŠMT stanovilo v souladu s ustanovením § 162 odst. 1 a 2 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění pozdějších předpisů „Normativy neinvestičních výdajů regionálního školství na rok 2022 pro účely poskytování dotací církevnímu školství", č.j. MSMT-974/2022-2.

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy (dále jen „MŠMT“) je ve smyslu ustanovení § 162  odst. 1 a 2 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění pozdějších předpisů, povinno rozepsat prostřednictvím normativů a poskytnout formou dotace právnickým osobám vykonávajícím činnost škol a školských zařízení zřizovaným registrovanými církvemi nebo náboženskými společnostmi, kterým bylo přiznáno oprávnění k výkonu zvláštního práva zřizovat církevní školy, finanční prostředky uvedené v § 160 odst. 1 písm. b) školského zákona. Normativ stanoví MŠMT ve smyslu § 162 odst. 3 školského zákona jako průměrný roční objem výdajů uvedených v § 160 odst. 1 písm. b) školského zákona připadajících na jednotku výkonu podle § 161 odst. 2 školského zákona v daném oboru vzdělání a formě vzdělávání nebo v dané školské službě.

V oblasti středního a vyššího odborného vzdělávání se stanovuje normativ pro jednotlivé obory vzdělání, a to pouze pro ty obory vzdělání, ve kterých se ve stávajícím školním roce (tj. ve školním roce 2021/2022) žáci skutečně vzdělávají. Pokud budou v novém školním roce v církevních školách realizovány nové obory vzdělání, pro které nejsou stanoveny normativy, bude tato situace stejně jako v předchozích letech řešena vydáním „dodatku“ k normativům církevních škol na rok 2022, a to dodatečně s platností od 1. září 2022. Tyto případné dodatečně stanovené normativy budou konstruovány shodně s postupy uplatněnými v tomto materiálu.

Přehled normativů neinvestičních výdajů pro církevní školy a školská zařízení stanovených ministerstvem na rok 2022 je uveden v příloze:

Text_Vestnik.pdf Text_Vestnik.pdf (140,71 KB)

Priloha_Normativy_cirkevnich_skol_na_rok_2022.xlsx Priloha_Normativy_cirkevnich_skol_na_rok_2022.xlsx (166,31 KB)

Popis způsobu stanovení normativů pro církevní školství na rok 2022 je uveden v následující příloze:

Principy_pro_stanoveni_normativu_2022.pdf Principy_pro_stanoveni_normativu_2022.pdf (787,83 KB)

Priloha_k_Principum_pro_stanoveni_normativu_2022.xlsx Priloha_k_Principum_pro_stanoveni_normativu_2022.xlsx (30,08 KB)

Zákon o státním rozpočtu České republiky na rok 2022 nebyl před prvním dnem rozpočtového roku 2022 Poslaneckou sněmovnou Parlamentu České republiky schválen. V souladu s ustanovením § 9 zákona č. 218/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech a o změně některých souvisejících zákonů (rozpočtová pravidla), ve znění pozdějších předpisů, hospodaří organizační složka státu v době od prvního dne rozpočtového roku do dne nabytí účinnosti zákona o státním rozpočtu na tento rozpočtový rok podle ukazatelů rozpočtového provizoria. Ukazatele rozpočtového provizoria se stanovují v souladu s § 9 odst. 3 zákona č. 218/2000 Sb. vždy na 1 měsíc rozpočtového roku.

V rámci hospodaření podle ukazatelů rozpočtového provizoria bude probíhat financování činnosti církevních škol a školských zařízení na měsíční bázi (na tuto skutečnost odkazuje Čl. 20 vyhlášených Výzev). Platba na měsíc leden, únor i březen bude církevním školám a školským zařízením stanovena (rozhodnutím v části věci, dle § 148 odst. 1 písm. b) zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů) a vyplacena jako měsíční část čtvrtletní výše dotace na činnost stanovené pro rok 2021 (tedy částky, která byla vypočtena na základě normativů platných pro kalendářní rok 2021). Tato částka je u církevních škol a školských zařízení, které v uplynulém kalendářním roce vykázaly a požádaly o dotaci na podpůrná opatření, zvýšena o poměrnou část dotace poskytnuté v roce 2021 na podpůrná opatření tak, aby byla zajištěna kontinuita financování příslušné personální podpory.

mšmt

Podklady, které poskytlo redakci UN k diskuzi o standardu učitele a kariérním systému MŠMT
Informace MŠMT k připravovaným změnám v testování studentů denní formy vzdělávání a zaměstnanců VOŠ | 26. 01. 2022
více informací méně informací

 

Následující informace Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy (MŠMT) informuje, že vzhledem k vývoji koronavirové situace bude vláda ČR na svém zasedání dne 26. 1. 2022 schvalovat mimořádné opatření Ministerstva zdravotnictví , kterým by měla být stanovena povinnost pravidelného preventivního testování studentů denní formy vzdělávání vyšších odborných škol, a na to navazující změna testovacího režimu zaměstnanců samotných vyšších odborných škol, a také zaměstnanců školních jídelen, které poskytují stravování těmto studentům, na školský testovací režim (stejný jako v případě testování žáků i zaměstnanců v ZŠ, SŠ a konzervatořích).

Nově plánované zařazení studentů denní formy VOŠ a zkrácení frekvence testování u zaměstnanců VOŠ

Do testování tedy budou nově zařazeni studenti denní formy vzdělávání vyšších odborných školFrekvence testování u zaměstnanců se změní na 1 x týdně s tím, že se antigenní test provede v pondělí, případně první den vyučování v daném týdnu.

První testování v tomto režimu proběhne v týdnu od 31. 1. 2022.

Pokud studenti denní formy vzdělávání VOŠ nebudou v pondělí 31. 1. 2022 přítomni ve škole (s ohledem na to, že letní období začíná 1. 2. 2022), otestují se první vyučovací den své přítomnosti ve škole.

Pokud vláda na svém jednání dne 26. 1. 2022 schválí příslušné mimořádné opatření Ministerstva zdravotnictví, budou si moci vyšší odborné školy v případě potřeby vyzvednout testovací sady k testování studentů na krajských pracovištích Národního pedagogického institutu, a to pro testování v týdnu od 31. 1. 2022, 7. 2. 2022 a 14. 2. 2022. Pro následující období již budou studenti denní formy vzdělávání VOŠ zohledněni v centrální distribuci Ag testů.

Zaměstnanec VOŠ nebo školní jídelny, který by z titulu svého (jiného) zaměstnaní podléhal i testování podle obecného režimu, se testuje pouze podle pravidel testování zaměstnanců podle školského režimu (viz kapitola níže Základní informace ke školskému režimu testování). Skutečnost, že podléhá testování podle režimu školského testování, musí jinému zaměstnavateli doložit potvrzením od zaměstnavatele (školy nebo školského zařízení); jiný zaměstnavatel je povinen toto potvrzení akceptovat.

O rozhodnutí vlády Vás budeme informovat.

 

Základní informace ke školskému režimu testování

Testují se jak zaměstnanci, tak studenti denní formy vzdělávání a také zaměstnanci školní jídelny nebo školní jídelny – výdejny, která poskytuje školní stravování těmto studentům tak, že:

 • se testují všichni zaměstnanci a studenti (neočkovaní, očkovaní, prodělaná nemoc) pouze 1krát za týden, a to každé pondělí,
  • škola si může zvolit pro testování metodu PCR s tím, že si zvolí libovolný den v týdnu a nadále pak testují ve frekvenci 1krát za 7 dnů,
  • pokud škola testuje studenty PCR testy, neznamená to, že by nemohla testovat zaměstnance antigenními testy v termínu 1krát za týden; škola taky pro své zaměstnance může zvolit metodu PCR,
 • pokud se student nebo zaměstnanec odmítne otestovat, není mu zakázána osobní přítomnost na vzdělávání, musí však dodržovat přísnější režimová opatření (povinné nošení roušek/respirátorů, zákaz určitých činností apod.).

V případě pozitivního antigenního testu je student nebo zaměstnanec povinen bezodkladně opustit pracoviště a podstoupit konfirmační PCR test,

 • v případě, že je konfirmační PCR test pozitivní, je student nebo zaměstnanec povinen toto nahlásit škole, která až v návaznosti na tuto informaci v součinnosti s KHS provede trasování rizikových kontaktů splňujících podmínky vyplývající z metodického pokynu hlavní hygieničky;
 • „pobyt zaměstnance doma“ do doby výsledku konfirmačního PCR testu se považuje za překážku v práci na straně zaměstnavatele a zaměstnanci za tu dobu náleží náhrada platu/mzdy ve výši 100 % průměrného výdělku, pokud nevykonává po tuto dobu práci z domova.

Studenti denní formy vzdělávání, kteří konají praxi na pracovištích fyzických nebo právnických osob, se testují pouze dle pravidel školského testování, tj. pouze 1krát týdně. Jsou-li v daném týdnu dříve na praxi než ve škole, škola může zabezpečit testování i v součinnosti se zaměstnavatelem, kterému poskytne dostatečný počet testů pro jednotlivé studenty. Režim testování však stále podléhá pravidlům školního testování.

Další pravidla tohoto testování najdete v manuálu pro testování ve školách (ZDE), který je nadále uplatnitelný.

 

Další odkazy a informace
 

 

Podklady, které poskytlo redakci UN k diskuzi o standardu učitele a kariérním systému MŠMT
TERMÍNY ODEVZDÁVÁNÍ VÝKONOVÝCH VÝKAZŮ V ROCE 2022 | 25. 01. 2022
více informací méně informací

(MŠMT) Termíny ve sloupci „Škola/zařízení“ jsou závazné pro školy a školská zařízení. Školy zřizované MŠMT odešlou elektronicky data (výkazy) MŠMT, školy zřizované církví, krajem a školy soukromé příslušnému odboru školství krajského úřadu. Školy zřizované obcí nebo dobrovolným svazkem obcí odešlou elektronicky data (výkazy) příslušnému odboru školství úřadu obce s rozšířenou působností, pražské školy Magistrátu hl. m. Prahy. Odbory školství obcí a KÚ odesílají zkontrolovaná elektronická data výkazů průběžně MŠMT nejpozději do termínu uvedeného ve sloupci "Správní úřad". Opravy v údajích budou akceptovány pouze v období do konečného termínu předání dat pro správní úřady.

Výkaz

Název výkazu

Podle stavu k

Škola/zařízení

Správní úřad

S 53-01

o zahájení povinné školní docházky v základní škole

31.5.2022

10.6.2022

17.6.2022

S 51-01

o zápisu k předškolnímu vzdělávání v mateřské škole

31.5.2022

10.6.2022

17.6.2022

S 5-01

o přihlášených a přijatých uchazečích do 1. ročníku denní formy vzdělávání ve středních školách a konzervatořích

výkaz S 5-01 byl zrušen

S 1-01

o mateřské škole

30.9.2022

10.10.2022

21.10.2022

Z 2-01

o školní družině - školním klubu

31.10.2022

11.11.2022

22.11.2022

S 4-01

o mateřské-základní škole při zdravotnickém zařízení

30.9.2022

10.10.2022

21.10.2022

S 4c-01

o přípravné třídě základní školy a přípravném stupni základní školy speciální

30.9.2022

10.10.2022

21.10.2022

R 13-01

o ředitelství škol

30.9.2022

10.10.2022

21.10.2022

Z 14-01

o zařízení pro výkon ústavní-ochranné výchovy

31.10.2022

11.11.2022

22.11.2022

Z 15-01

o činnosti střediska volného času

31.10.2022

11.11.2022

22.11.2022

Z 17-01

o činnosti zařízení školního stravování

31.10.2022

11.11.2022

22.11.2022

S 18-01

o jazykové škole

30.9.2022

10.10.2022

21.10.2022

Z 19-01

o školském ubytovacím zařízení

31.10.2022

11.11.2022

22.11.2022

Z 23-01

o pedagogicko-psychologické poradně

30.9.2022

10.10.2022

21.10.2022

S 24-01

o základní umělecké škole

30.9.2022

10.10.2022

21.10.2022

Z 27-01

o středisku praktického vyučování

30.9.2022

10.10.2022

21.10.2022

Z 33-01

o speciálně pedagogickém centru

30.9.2022

10.10.2022

21.10.2022

Z 34-01

o středisku výchovné péče

30.9.2022

10.10.2022

21.10.2022 

 

Podklady, které poskytlo redakci UN k diskuzi o standardu učitele a kariérním systému MŠMT
PODBOŘANSKÉ GYMNÁZIUM A STŘEDNÍ ŠKOLA NABÍZÍ KVALITNÍ VZDĚLÁNÍ | 25. 01. 2022
více informací méně informací

(text: Gymnázium a Střední odborná škola Podbořany)

Jak byste, pane řediteli Jiří Marholde, představil Vaši školu?

Naše škola nabízí ze všech středních škol v Ústeckém kraji nejširší horizontální i vertikální prostupnost studia - žádná jiná škola v ÚK nenabízí gymnázium, maturitní i učební obory kategorií H a E.

Studium gymnázia se uskutečňuje v osmiletém studijním programu. Vzdělání je ukončené maturitní zkouškou a mohu potvrdit, že naši absolventi gymnázia jsou u maturitních i přijímacích zkoušek na vysoké školy nadprůměrně úspěšní.

Současně naše škola nabízí studijní obory s maturitou ve čtyřletém cyklu v oborech Elektrotechnika a Ekonomika a podnikání. Zájemcům o maturitní vysvědčení nabízíme absolventům tříletých učebních oborů dvouleté nástavbové studium s možností individuálního vzdělávacího plánu.

Z učebních oborů v současné době nabízíme tříleté kategorie H - opravář zemědělských strojů, mechanik opravář motorových vozidel, elektrikář, instalatér, cukrář, kuchař-číšník, ale také tříleté obory kategorie E, určené především pro žáky se speciálními vzdělávacími potřebami a žáky, kteří ukončili povinnou školní docházku v nižším než 9. ročníku základní školy - malířské a natěračské práce a prodavačské práce.

Domnívám se, že svůj obor si u nás může vybrat každý z uchazečů. 

Kteří studenti se mohou hlásit ke studiu na Vaší škole?

Na gymnázium se mohou do přijímacího řízení do prvního ročníku hlásit žáci základních škol po absolvování páté třídy. Uchazeče ale můžeme přijmout na základě školského zákona i později, po absolvování šesté až deváté třídy ZŠ.

Do ostatních studijních a učebních oborů přijímáme uchazeče po absolvování povinné školní docházky a jsme připraveni poskytnout vzdělání všem zájemcům o středoškolské vzdělání.

Přijímací řízení do prvních ročníků SŠ se blíží a s nimi i termín pro podání přihlášek, který je 1. března 2022.

Proč by se měli žáci hlásit právě do Vaší školy?

Při studiu nabízíme širokou škálu benefitů pro studenty - možnost získání řidičského průkazu v naší školní autoškole ve skupinách B,C,T, svářečského oprávnění, oprávnění pro řidiče vysokozdvižných vozíků, studium v rozsáhlém areálu s moderními dílnami,  nově zrekonstruovanou školní jídelnou a cvičnou kuchyní pro gastroobory, vlastní cukrárnu. Široká nabídka oborů nám umožňuje v mnoha ohledech býti soběstačnými.

Naši studenti absolvují zahraniční stáže a studijní pobyty, různorodé mimoškolní aktivity, školní výlety a poznávací exkurze. Usilujeme o předávání vědomostí, zručnosti a odborných znalostí žákům a chceme rovněž vhodně formovat životní hodnoty a postoje žáků a vést je k odpovědnosti za vlastní jednání a chování. Rozvíjíme tvořivé myšlení a logické uvažování, environmentální cítění, ale i pohybové dovednosti a tělesnou zdatnost.

 

Odkud přijímáte studenty ke studiu?

Přihlášku si mohou podat žáci především z našeho regionu, nicméně máme i žáky z Karlovarského, Plzeňského či Středočeského kraje. Tam, kde chybí pravidelné autobusové či vlakové spojení, jsme schopni nabídnout příjemné a ubytování v domově mládeže s kapacitou 180 ubytovaných, samozřejmostí je pak celodenní strava.

Co byste řekl na závěr, pane řediteli?

Poměrně často narážím na skutečnost, že i přes množství nejrůznějších článků v tisku, nové webové stránky a profily školy na sociálních sítích, veřejnost nemá o škole potřebné, ale hlavně správné a pravdivé informace. Proto bych chtěl všem, kteří by měli zájem vše vidět a posoudit na vlastní oči vzkázat – přijďte, rádi Vás u nás po předchozí dohodě přivítáme!

Individuální prohlídku školy je možné dohodnout:

Střední odborná škola      Mgr. Jitka Štolfová                     725 745 135

Gymnázium                     Mgr. Blanka Haišmanová           777 466 523

Odborný výcvik                Ing. Marcela Koubová                731 584 184

ředitel školy                     Ing. Bc. Jiří Marhold                  777 473 136

Podklady, které poskytlo redakci UN k diskuzi o standardu učitele a kariérním systému MŠMT
PŘIHLÁŠKY NA DLOUHODOBÉ STÁŽE VE STUDIJNÍCH PROGRAMECH CERN LZE PŘEDLOŽIT DO 21. BŘEZNA | 23. 01. 2022
více informací méně informací

(mšmt) Studenti a studentky českých vysokých škol mají díky dohodě MŠMT s Evropskou organizací pro jaderný výzkum větší šanci uspět ve výběrových řízeních do studentských programů CERN. O podporu v rámci programů se mohou ucházet studenti a studentky z technických oborů doktorského, magisterského i bakalářského studia, a to například v oborech aplikovaná fyzika, IT, strojírenství, elektronika, robotika nebo matematika.

Programy dále nabízejí příležitosti také pro studenty a studentky takzvaných administrativních oborů, jakými jsou finance, právo, logistika nebo tlumočnictví.

Doktorský program CERN umožňuje studentům a studentkám převážně technických oborů pracovat v Evropské organizací pro jaderný výzkum (CERN) na své dizertační práci. O stáž se mohou ucházet studenti a studentky působící v oborech, jakými jsou například aplikovaná fyzika, IT, strojírenství, elektronika, robotika, matematika apod. Délka trvání stáže je od 6 do 36 měsíců.

Technický program CERN je určen pro studenty a studentky bakalářského a magisterského stupně. O stáž se mohou ucházet studenti a studentky působící v oborech, jakými jsou například aplikovaná fyzika, IT, strojírenství, elektronika, robotika, matematika apod. Délka trvání stáže je od 4 do 12 měsíců. Do programu je každoročně vybíráno kolem 120 studentů.

Administrativní program CERN se zaměřuje na studenty a studentky ekonomických a humanitních oborů, jakými jsou například právo, finance, ekonomika, logistika, tlumočnictví, personalistika apod. Délka trvání stáže je od 2 do 12 měsíců.

Aktuální termín pro podávání přihlášek do studentských programů CERN je stanoven na 21. března 2022 do 12:00 hod.

Více informací naleznete na webových stránkách CERN, případně  kontaktujte Ing. Ondřeje Nováka z odboru výzkumu a vývoje MŠMT ondrej.novak@msmt.cz.

Stáže jsou ze strany CERN honorovány ve výši od 3 300 CHF měsíčně.

 

Provozovatelem webu je společnost GNOSIS spol. s r. o., která jako správce osobních údajů používá na těchto internetových stránkách cookies za účelem zvýšení uživatelského komfortu, analýze návštěvnosti i přesnějšímu cílení reklamy. Více informací naleznete zde:

Přizpůsobit cookies
Přijmout všechny