počkejte prosím, zpracovávám data

Odborný názor pracovních skupin výtvarná a hudební výchova ve vztahu k revizi RVP ZV a žádost o participativní a transparentní odborný dialog

23. 5. 2023


Adresát otevřeného dopisu: RNDr. Kamil Ubr – ŘEDITEL ODBORU KURIKULA VŠEOBECNÉHO VZDĚLÁVÁNÍ  

Vážený pane řediteli,

děkujeme Vám za odpověď na naši stížnost a otevřený dopis. Protože s Vámi chceme vést odborný dialog, z tohoto důvodu jsme byli jmenováni NPI odborníky revize RVP ZV, zasíláme Vám v rámci participace a transparentnosti náš odborný názor a žádáme Vás o zodpovězení našich otázek.

Koncept rozšiřující oblast UaK o celé tři doplňující obory nevyplývá ze zadávacích dokumentů revize RVP ZV ani nevznikl spontánně při práci expertní skupiny UaK. Z průběhu procesu revize a dosavadní práce celé oblastní skupiny je zřejmé, že NPI od začátku plánoval integraci celých oborů a vytvoření společných obecnějších očekávaných výstupů pro celou oblast. Umožnil nově příchozím doplňujícím oborům navrhovat zcela novou strukturu vzdělávací oblasti v rozporu se zadáním Hlavních směrů revize RVP ZV.

1) Žádáme Vás, vyjádřete se k tvrzení, že NPI ČR nevydal doplňujícím oborům pokyn přímo vytvářet zcela nové uspořádání vzdělávacího obsahu oblasti Umění a kultura. Požadavky na expertní skupinu směřují k tomuto cíli a v rámci videokonferencí byly doplňující obory garantkou oblasti přímo vyzvány k vytvoření návrhu koncepce B.

Od začátku práce expertní skupiny je zřejmé, že je opuštěna stávající struktura oblasti UaK RVP ZV. Záměr uvedený ve Strategii a HSR integrovat do stávající struktury pouze dílčí důležité obsahy doplňujících oborů byl odmítnut ze strany členů skupin doplňujících oborů za podpory všech garantů.

2) Na základě kterých podkladů byla expertní skupina UaK ještě před začátkem práce rozšířena o celé tři obory?

3) Bylo to rozhodnutí Expertního panelu, MŠMT a byl návrh podroben veřejné diskuzi dle požadavků HSR, s. 7?

Po sedmiměsíční práci, připomínkování a oponování návrhů A i B nové struktury oblasti, které měly dle vyjádření NPI rozhodnout koncepční skupina a MŠMT, došlo náhle ke změně pravidel: návrhy koncepcí A i B dle NPI nejsou důležité. Rozhodující mají být nyní společně definované obecné očekávané výstupy za celou oblast. Hrozí vyprázdnění vzdělávacích obsahů ve směsi uměleckých výchov, které nejsou učiteli a žáky uchopitelné a hodnotitelné.

4) Z jakého důvodu se přistoupilo ke strategii tvorby struktury kurikula  od oblasti k oborům? K jakému účelu slouží nadoborové očekávané výstupy? Formulují i jiné vzdělávací oblasti nadoborové výstupy?

Nebyly nám představeny odborné důvody a tento způsob práce směřuje k vyprázdněným a zcela obecným formulacím.

Úkolem pracovní skupin mělo přitom být revidovat stávající RVP ZV a přizpůsobit ho novým požadavkům současné společnosti. Jsme neustále odváděni od odborně stanoveného zadání ve Strategii a HSR, které považujeme za závazné, a je matoucí, pokud se v průběhu práce mění pravidla. Očekávali bychom zdůvodňování těchto změn ze strany NPI.

5) Jakým způsobem bylo ověřováno, zda nedocházelo k manipulativnímu jednání?

Doporučujeme v této záležitosti soustředěné sledování a analýzu záznamů z jednání.

Je zřejmé, že řízení velké skupiny uměleckých výchov nebylo ze strany NPI a garantky oblasti dobře zvládnuto, směřovalo k předem určeným závěrům.

Členové pracovních skupin výtvarná a hudební výchova jsou obviňováni ze strany NPI z úniku interních informací. Tyto výroky se nezakládají na pravdě. Stížnost ze dne 13. 3. byla zaslána pouze interní cestou adresátům a členům pracovních skupin NPI a členům expertního panelu.

Prohlášení – odborný názor pracovních skupin výtvarná a hudební výchova ve vztahu k revizi RVP ZV

Zásadní změny koncepce kurikula základního vzdělávání včetně vzdělávací oblasti Umění a kultura by měly být záležitostí veřejnou, transparentní, demokraticky diskutovanou a podporovanou uznávanými osobnostmi pedagogiky a vývojové psychologie.

Snažíme se apelovat na společnost, protože plánované změny ohrožují rovný přístup žáků ZŠ k uměleckým výchovám (základy výtvarné a hudební výchovy již nemusí získat všechny děti, stejně jako znalosti o vývoji evropské kultury a umění). Hrozí vyprázdnění vzdělávacích obsahů v komplexním uměleckém předmětu ve smyslu základů kultury, na obdobný vyučovací předmět nemáme a nebudeme mít učitele. Stejně tak hrozí další redukce časové dotace pro oblast Umění a kultura. Za pracovní skupiny výtvarná a hudební výchova můžeme říci, že jsme se snažili najít se zástupci doplňujících oborů filmová, taneční, dramatická výchova rozumný kompromis ve vztahu k realitě českého školství. V koncepci A jsme ponechali kontinuitu základních oborů výtvarné a hudební výchovy a nabídli pro všechny děti rozšíření možností vzdělávat se v dalších uměleckých oborech – taneční a pohybové, dramatické, filmové/audiovizuální výchově, a to na základě povinně volitelných předmětů na ZŠ (disponibilních hodin nově přibylo) a integrací jejich obsahů ve spolupráci s odborníky/umělci těchto oborů. Tato realistická varianta, která by obohatila všechny děti od Aše po Břeclav, však není podporována. Místo toho má být na některých školách kontinuita základních uměleckých výchov – výtvarné a hudební výchovy – rozbita, pokud si dle koncepce B vybere ředitel školy jinou uměleckou výchovu. Ač je prezentováno, že v koncepci B se jedná o rozšíření uměleckého vzdělávání, přináší tato koncepce naopak redukci danou výběrem pouze dvou výchov.

Vážený pane řediteli, prosíme o zodpovězení znepokojivých otázek 1-5, abychom mohli pokračovat v odborné spolupráci a dialogu. Jde nám o zodpovědnou, transparentní a participativní tvorbu kvalitního kurikula v oblasti Umění a kultura, záleží nám na budoucnosti našeho školství v dalších 20 letech. Z tohoto důvodu Vám zároveň zasíláme výše uvedený realistický návrh ukotvení uměleckých výchov v RVP ZV.

S pozdravem

PhDr. Leonora Kitzbergerová, PhD.

PhDr. Věra Uhl Skřivanová, Ph.D.

PhDr. Jiřina Jiřičková, Ph.D.

Mgr. Zuzana Svatošová, Ph.D. Mgr. Zuzana Pechová, Ph.D.

Mgr. Jana Knížková, Ph.D.

PhDr. Marie Lišková

Mgr. Jiří Šíp

Mgr. Miroslav Jurčík

Mgr. Lenka Pobudová

Mgr. Eva Poprová

Mgr. Milena Kusá

MgA. Libor Doležal

Mgr. Ondřej Suchan

Provozovatelem webu je společnost GNOSIS spol. s r. o., která jako správce osobních údajů používá na těchto internetových stránkách cookies za účelem zvýšení uživatelského komfortu, analýze návštěvnosti i přesnějšímu cílení reklamy. Více informací naleznete zde:

Přizpůsobit cookies
Přijmout všechny