počkejte prosím, zpracovávám data

Reakce ApPPP k pozměňovacímu návrhu k novele zákona o pedagogických pracovnících ze dne 23. 2. 2023

8. 3. 2023


Asociace pracovníků PPP se ostře ohrazuje proti pozměňovacímu návrhu poslanců Marka Výborného (KDU-ČSL), Petra Gazdíka (STAN), Renáty Zajíčkové (ODS), Pavla Klímy (TOP 09) a Jakuba Michálka (Piráti) k novele zákona o pedagogických pracovnících a školského zákona (Sněmovní tisk č. 289) ze dne 23. 2. 2023.

V tomto znění pozměňovacího návrhu je terminologicky nahrazena skupina pedagogických pracovníků skupinou učitelé, což má zásadní dopad do již systémově poddimenzovaného školního a školského poradenství.

V návrhu se uvádí, že „v návaznosti na výše uvedenou právní úpravu vláda svým nařízením stanoví stupnici platových tarifů určenou výhradně pro učitele (tedy oddělí platovou stupnici pro učitele a pro ostatní kategorie pedagogických pracovníků), neboť je potřebné, aby se zvýšení platů promítlo také do platových tarifů učitelů. S ohledem na to, že v některých platových třídách jsou v současné době zařazeni jak učitelé, tak ostatní pedagogičtí pracovníci, na něž se zákonná garance nebude vztahovat, je nezbytné na toto nařízení vlády pamatovat.“

Navrhovatelé tímto pozměňujícím návrhem neřadí ve svém důsledku psychology a speciální pedagogy mezi pro školství klíčové pedagogické profese, jejichž kvalifikaci lze získat studiem na pouhých třech prestižních univerzitách v zemi, ale zahrnuje je do stejné kategorie jako vychovatele, asistenty pedagogů, trenéry atd., kterým často ke kvalifikačním předpokladům stačí kurz, doplňkové vzdělání atd.

Speciální pedagogové a psychologové ve školských poradenských zařízeních i ve školách jsou nedílnou součástí aktuálního systému společného / inkluzivního vzdělávání dětí, žáků, studentů. Svojí odborností a kvalifikací tito pracovníci nemohou být opomenuti, zejména proto, že jsou nezbytnou metodickou podporou všem učitelům, pracují s těmi nejnáročnějšími žáky, studenty a jejich rodiči a vyžadují také garantovanou jistotu v adekvátním ohodnocení za svoji nesnadnou práci.

Současně je nutné vnímat tento návrh jako mimořádně problematický v kontextu aktuální těžké krize v oblasti psychiatrické péče a nezpochybnitelných negativních dopadů „covidového“ období na duševní zdraví a vzdělávací problémy našich dětí a mládeže. V jejich důsledku se ČR potýká s nedostatkem pedopsychiatrů a klinických psychologů. Přesto se vláda rozhodla oslabit poslední funkční a všem neblahým tlakům a jevům doposud odolávající systém k podpoře dětí žáků a studentů se vzdělávacími potížemi, kterým je pedagogicko-psychologického poradenství. Namísto potřebné podpory a posílení je tak stavěna školskému poradenství další překážka k udržení jeho základní funkčnosti. Navrhovanou změnou v garanci mzdových příjmů se výrazně posilují rizika pokračujícího odlivu jeho stávajících odborných pracovníků. Současně se tím také kriticky snižuje motivační pobídka pro získávání potřebných pracovníků nových.

V posledních letech je patrný trend významně narůstajících obtíží při obsazování uvolněných pozic psychologů a speciálních pedagogů ve školských poradenských zařízeních, stejně tak jako ve školách, a to napříč naší republikou, včetně univerzitních měst, přičemž mezi příčiny patří i snížení finanční atraktivity těchto pozic v porovnání s jinými příležitostmi na trhu práce a nárůst administrativní zátěže na úkor přímé intervenční práce s klienty. Ředitelé pedagogicko-psychologických poraden a speciálních pedagogických center jsou tak vystaveni témuž erozivnímu tlaku nedostatku kvalifikovaných odborníků, kterému čelí ředitelé škol, k jehož řešení politikové chtěli, jak jsme doposud z jejich mnohých předcházejících výroků a textů důvodně věřili, napomoci garančním zákonným navázáním výše platu pedagogických pracovníků na republikový průměr.

Vyloučení psychologů a speciálních pedagogů z okruhu pozic s garantovaným příjmem je v přímém rozporu s nezbytným zachováním kvalifikované péče ve školských poradenských zařízeních a také se snahou tyto podpůrné pozice nejen dostat do škol, ale rovněž je tam stabilizovat.

Jsme přesvědčeni, že oddělením školských (poradenských) a školních psychologů a speciálních pedagogů od kategorie učitelů a jejich zařazení do v zásadě druhé (negarantované a lze tak předjímat, že nižší) platové kategorie, způsobí další nežádoucí otřesy v kvalitě i kvantitě námi poskytovaných odborných služeb dětem, studentům, jejich zákonným zástupcům a pedagogům, jejichž preventivní, diagnostické i intervenční potřeby neustále objektivně a měřitelně narůstají. Snadno tak může dojít k zopakování destruktivního scénáře, který se odehrál u profese dětských psychiatrů kvůli dlouhodobě neexistujícímu koncepčnímu řešení a nedostatečné podpoře ze strany státu, což vyústilo v obtížnou dostupnost až fatální nedostupnost těchto lékařů ve většině regionů naší země, což potažmo generuje zhoršování kvality života občanů, ale i ekonomické ztráty na úrovni státu.

Ohrazujeme se proti tomuto pozměňovacímu návrhu a žádáme zařazení speciálních pedagogů a psychologů ve školství do skupiny, které se bude dříve politickými špičkami vícekrát přislíbená garance navyšování platů také týkat.

Za ApPPP :                                                               

Mgr. Jana Hlavová, předsedkyně, členka Rady za Liberecký kraj, speciální pedagog

Mgr. Soňa Baldrmannová, místopředsedkyně, členka Rady za Jihomoravský kraj, psycholog

Mgr. Soňa Holá, místopředsedkyně, členka Rady za Královehradecký kraj, psycholog

Mgr. Pavel Kantor, člen Rady za Moravskoslezský kraj, speciální pedagog

PhDr. Irena Příkazská, členka Rady za Plzeňský kraj, psycholog

PaedDr. Romana Soukupová, členka Rady za Karlovarský kraj, speciální pedagog

Mgr. Jitka Svátková, členka Rady za Středočeský kraj, speciální pedagog

Mgr. František Štefek, člen Rady za Olomoucký kraj, psycholog (stefek@ppp-olomouc.cz)

Mgr. Ladislav Smékal, MBA, člen Rady za PPP neveřejných (církevních) zřizovatelů, psycholog

V Liberci dne 5. 3. 2023

Provozovatelem webu je společnost GNOSIS spol. s r. o., která jako správce osobních údajů používá na těchto internetových stránkách cookies za účelem zvýšení uživatelského komfortu, analýze návštěvnosti i přesnějšímu cílení reklamy. Více informací naleznete zde:

Přizpůsobit cookies
Přijmout všechny