archiv
Učitelské noviny č. 30/2013
tisk článku

ŠKOLNÍ ŘÁD MUSÍ BÝT JEDNOZNAČNÝ

Základním dokumentem, který stanoví pravidla pro každodenní život ve škole, je školní řád. Žákům a jejich rodičům poskytuje nejdůležitější informace o jejich právech a povinnostech a pedagogickým pracovníkům podklad a oporu mimo jiné pro hodnocení výsledků vzdělávání, ukládání výchovných opatření, postup při zajišťování bezpečnosti žáků a předcházení rizikovým jevům.

Školní řád by měl být přehledný, strukturovaný do kapitol a ne příliš obsáhlý, aby byl srozumitelný všem cílovým skupinám. Školský zákon požaduje přímo i seznámení žáků, studentů a zaměstnanců se školním řádem (§ 30 odst. 3 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání – školský zákon – ve znění pozdějších předpisů). To znamená, že nestačí je pouze informovat o jeho vydání, ale musejí být se školním řádem seznámeni tak, aby obsahu porozuměli.

Naopak v případě zákonných zástupců postačí informování o vydání a obsahu školního řádu. Informace o vydání a obsahových náležitostech školního řádu může být například součástí podkladů předávaných zákonným zástupcům k zahájení školního roku. Dostačující (a vhodná) je například e-mailová komunikace. Naopak za seznámení se se školním řádem ani za informování o jeho vydání a obsahu není možné považovat pouhý odkaz na něj. Školní řád musí být sice zveřejněn na přístupném místě ve škole, ale povinnost zveřejnit nelze ztotožňovat s povinností seznámit ani informovat.

Sankce může být uložena, ale nemusí

Školní řád musí obsahovat náležitosti podle § 30 odst. 1 a 2 a podle § 50 odst. 1, resp. 67 odst. 3 školského zákona). Povinnosti stanovené ve školním řádu musejí vycházet z obecných povinností stanovených právními předpisy (zejména dle § 21 a 22 školského zákona, ale i dle dalších ustanovení školského zákona i obecných právních předpisů). Povinnosti se musejí vztahovat pouze k poskytování vzdělávání (školní řád nemůže například upravovat chování žáků mimo školu bez souvislosti se vzděláváním).

Práva a povinnosti musejí být ve školním řádu popsána jednoznačně a určitě. Zároveň školní řád stanoví, jaká výchovná (kázeňská) opatření jsou spojena s porušením stanovených povinností. Školní řád by měl vždy nechat prostor pro uvážení, zda škola kázeňská opatření uloží. Účelem je zde výchovné působení na žáka, přičemž ne vždy je uložení kázeňského opatření optimálním řešením. Proto je vhodné formulovat ve školním řádu uložení kázeňského opatření jako reakci možnou, nikoli nutnou (ředitel školy, třídní učitel apod. „může uložit“, nikoli „uloží“). Taková formulace dovolí posouzení konkrétní okolnosti případu i osoby „viníka“.

Další zásadní kapitolou školního řádu jsou pravidla hodnocení výsledků vzdělávání (§ 30 odst. 2 školského zákona). Mnohdy je tato část označovaná jako „klasifikační řád“, nicméně stále jde o součást školního řádu, se kterou tak musí být i nakládáno (například její zveřejnění na přístupném místě ve škole).

Pravidla musejí obsahovat nejen kritéria pro hodnocení (průběžné i na vysvědčení), ale i zásady a způsob sebehodnocení samotnými žáky a dále na získávání podkladů pro hodnocení (§ 14 odst. 2 vyhlášky č. 48/2005 Sb., o základním vzdělávání a některých náležitostech plnění povinné školní docházky, ve znění pozdějších předpisů). Je tedy třeba popsat, zda a jakým způsobem, v jakém poměru bude zohledněno písemné či ústní zkoušení, průběžná práce v hodině, hodnocení projektů (včetně těch mezipředmětových), případná mimoškolní příprava. Zohledněny mohou být v rámci hodnocení i celoškolské testy. Pravidla hodnocení nastavená školním řádem jsou závazná pro všechny učitele, jsou podkladem pro případný přezkum správnosti hodnocení.

Zabavený mobil až na konci roku? To je pozdě!

Hodnocení chování není možné slučovat s výchovnými opatřeními. Jde o odlišný institut. Toto hodnocení  vypovídá o chování žáka v celém uplynulém pololetí. Chování je hodnoceno vždy až na konci pololetí. Naopak kázeňská opatření musejí reagovat bezprostředně na konkrétní zaviněné jednání. Uložení kázeňského opatření není nutnou podmínkou snížené známky z chování a naopak.

Často diskutovaná je otázka, zda a za jakých podmínek může učitel odebrat žákovi jeho osobní věc, například mobilní telefon. Ačkoli již v minulosti byla zvažována přímo zákonná úprava, která by tuto problematiku přesněji ošetřila, v aktuálním znění školského zákona (a ani v připravované novele) blíže popsána není. Tím spíš je nutné ji upravit ve školním řádu a seznámit tak žáky i zákonné zástupce s touto možností.

Vždy platí, že zabavený majetek žáka by měl být navrácen v nejbližší možné době (například na konci vyučovací hodiny, případně na závěr vyučování daného dne; k tomu též stanovisko č. 20 dostupné na webových stránkách MŠMT http://www.msmt.cz/vzdelavani/zakladni-skolstvi/caste-dotazy-k-plneni-povinne-skolni-dochazky-a-zakladnimu). Zásah do osobního vlastnictví by totiž měl vést pouze k zajištění bezpečného a řádného průběhu vzdělávání, nemůže být využíván jako sankční opatření. Okřídlená fráze „zpátky to dostaneš na konci školního roku“ by tedy již ve škole (ani ve školním řádu) zaznít neměla.

Ve školním řádu je vhodné upravit pobyt žáků ve škole mezi dopoledním a odpoledním vyučováním a zajištění dohledu nad žáky v této době (viz stanovisko č. 42 dostupné na webových stránkách MŠMT http://www.msmt.cz/vzdelavani/zakladni-skolstvi/caste-dotazy-k-plneni-povinne-skolni-dochazky-a-zakladnimu).

Doporučení ke stanovení podmínek k ochraně žáků před rizikovým chováním obsahují také metodiky dostupné na webových stránkách MŠMT (http://www.msmt.cz/vzdelavani/socialni-programy/metodicke-pokyny).

Ondřej Andrys,
náměstek ústředního školního inspektora
pro inspekční činnost

< zpět do čísla
banners/univerzita_pardubice_2_390x60.png
reklama un

1333317600_seznamy-125x125-na-web-un-1.gif
reklama
akcent_09-19_125x125.gif
dekra_125x125-s.jpg
ucebnice
termaly_losiny_2020.jpg
anketa
Je čas pro zásadní změnu modelu maturitní zkoušky?
ANO
NE
NEVÍM
ano
ne
nevim
48%
31%
20%
chrudim_1_240x100.gif
linka_duvery_240x100.jpg
© Copyright 2010 - 2020 Učitelské noviny, ČTK / realizováno: manilot.cz