archiv
Učitelské noviny č. 19/2013
tisk článku

MATEŘSKÁ ŠKOLA NENÍ MÍSTO, KAM SE DĚTI ODLOŽÍ, ABY RODIČE MOHLI PRACOVAT

Školství je celospolečenská hodnota, ne řadové zboží. Vzdělání tedy nemůže být poplatné momentální celospolečenské ekonomické situaci. Nelze je řešit operativně bez vizí. Věci ve školství trvají dlouho, proto je to práce pro více vlád. Vždyť jen docházka jednoho dítěte do mateřské školy může trvat déle, než je jedno funkční období vlády. A řešit tedy pouze operativu je krátkodobé a neefektivní.

Předškolní vzdělávání je v naší zemi mimořádný jev. Jeho propracovanost a sofistikovanost je známá i v evropském měřítku. Jedná se o základ celého vzdělávacího systému, jehož ekonomická návratnost je nejvyšší.

Mateřská škola je podle zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání, ve znění pozdějších předpisů (školský zákon) vzdělávací instituce, jejímž primárním úkolem je poskytovat předškolní vzdělání, které je chápáno jako nedílná součást celého vzdělávacího systému ČR.

Mezi hlavní cíle předškolního vzdělávání patří naučit děti slušnosti, umění se učit, sebedůvěře a sebekritičnosti, angažovanosti a aktivitě.

Předškolní vzdělávání nese odpovědnost za nastartování zájmu o učení, podporu přirozené zvídavosti, touhy po poznání a experimentování. Za maximální rozvoj řeči a jazyka, diagnostiku případných vad a jejich reedukaci. Za socializaci dítěte a vytvoření předpokladů jeho zařazení do skupiny vrstevníků. Za nastartování seberegulačních mechanismů dítěte. Za jeho vedení k morálce. Za systematickou podporu jeho kritického myšlení, týmové spolupráce, řešení problémů, kreativního myšlení a empatie.

Své kompetence spatřuje v naplňování všech bodů, za které nese odpovědnost. Ale také v poradenství v oblastech vzdělávání a výchovy předškolních dětí. A v partnerské spolupráci se všemi odborníky a institucemi zabývajícími se dítětem předškolního věku.

Rámcový vzdělávací program pro předškolní vzdělávání potvrzuje, že předškolní vzdělávání je vnímáno jako samozřejmá součást celoživotního vzdělávání a je považováno za důležitou vstupní etapu veškerého dalšího vzdělávání. Vydáním tohoto dokumentu stát potvrzuje, že přebírá odpovědnost za kvalitu vzdělávání poskytovaného mateřskými školami.

Školní vzdělávací programy jednotlivých mateřských škol, které vycházejí z celostátních kurikulárních dokumentů a rozpracovávají je na konkrétní podmínky, v sobě obsahují širokou vzdělávací nabídku činností, pomocí které se předškolní vzdělávání uskutečňuje.

JUDr. Pavel Varvařovský, veřejný ochránce práv: „Primárním úkolem mateřské školy je poskytovat vzdělávání. Mateřská škola sice fakticky umožňuje rodinám s malými dětmi skloubit rodinný a pracovní život, tuto funkci nelze ovšem pokládat za hlavní účel předškolního vzdělávání. Přestože umístění dítěte v mateřské škole ulehčí rodičům od celodenní péče o své dítě, což jim umožňuje například vykonávat výdělečnou činnost, mateřská škola slouží zásadně dítěti, jeho zdravému rozvoji a začlenění do společnosti.“    

Pavla Petrů-Kicková, MŠ Strančice

< zpět do čísla
banners/1598997600_uspesny-web_390x60.gif
reklama un

1333317600_seznamy-125x125-na-web-un-1.gif
reklama
1543878000_mikroskop.gif
1597960800_mascotte_125 x 125.jpg
ucebnice
1599602400_okentes.gif
anketa
Pomůže Strategie 2030+ změnit školství k lepšímu?
ANO
NE
NEVÍM
ano
ne
nevim
40%
33%
27%
linka_duvery_240x100.jpg
© Copyright 2010 - 2020 Učitelské noviny, ČTK / realizováno: manilot.cz