archiv
Učitelské noviny č. 1516/2013
tisk článku

NĚKTERÉ SPECIÁLNÍ ŠKOLY SE GENERÁLNÍ ZKOUŠKY ZÚČASTNÍ, PŘÍLIŠ TOHO OD NÍ ALE NEOČEKÁVAJÍ

Při letošní druhé generální zkoušce testování v 5. a 9. ročníku se podle informací ČŠI poprvé počítá i s tím, že si některé (nebo třeba všechny) úlohy budou moci vyzkoušet žáci se speciálními vzdělávacími potřebami. Úlohy by měly být uzpůsobeny podle limitů jednotlivých postižení, které autoři vyjmenovali v přehledu jednotlivých kategorií. Kromě úpravy úloh (pokud jsou potřeba) se předpokládají i úpravy podmínek – technických nebo časových tak, aby byly respektovány možnosti dětí v těchto kategoriích. Školy, které navštěvují pouze žáci se speciálními vzdělávacími potřebami, mohou být z povinnosti účastnit se generální zkoušky uvolněny. Zeptali jsme se tedy ředitelů a ředitelek několika škol zřízených pro žáky se speciálními vzdělávacími potřebami, zda letos „do toho půjdou“.

Eva Rybenská, Speciální základní škola, Rubešova, Skuteč

Zdejší základní škola si vyzkoušela testování i loni, kdy testy uzpůsobovány ještě nebyly. Chystají se tedy na ověřování znalostí v 5. a 9. třídě i letos, protože předpokládají, že i žáci s lehkým mentálním postižením upravené úlohy při upravených podmínkách (tedy s prodlouženým časem) zvládnou.

Loni se testování účastnili pouze žáci bez mentálního postižení (jedná se o žáky s poruchami chování, se specifickými poruchami učení, vždy se zdravotním postižením), škola při jejich přihlašování také tuto skutečnost uváděla. Letos budou přihlášeni i ostatní.

Loňské výsledky ale ředitelka školy jako příliš přínosné nehodnotí. Nemá pocit, že by poskytnuté informace o testování měly dostatečnou vypovídací hodnotu, že by pedagogům pomohly k lepšímu poznání žáků a k možnosti efektivnější následné práci s nimi. Podle jejích zkušeností byly pro zdejší žáky nastaveny příliš obtížně.

Samotné testování pomocí počítačů pro zdejší děti novinkou není, učitelé tuto formu zjišťování znalostí používají, testy si vytvářejí i sami.

 

Miloslav Janeček, Základní škola a mateřská škola logopedická, E. Krásnohorské, Liberec

Do testování nepůjdou, protože v době, kdy se škola musela přihlašovat, nebylo jasné, zda jsou upraveny podmínky pro toto ověřování znalostí tak, aby respektovaly speciální vzdělávací potřeby zdejších žáků. Navíc místní školní vzdělávací program je oproti RVP ZV upraven tak, aby respektoval možnosti žáků se sluchovým postižením a s vadami řeči a současnému systému plošného testování podle ředitele školy tedy neodpovídá.

Naposledy se takového testování škola účastnila zhruba před osmi lety, kdy byly testy soukromou firmou z hlediska obsahového i časového podle ředitele upraveny odpovídajícím způsobem. Bohužel, v současnosti škola informaci o úpravě podmínek pro testování nedostala.

Konečně, problémy s testováním ve školách pro sluchově postižené deklarovali ředitelé těchto škol podle M. Janečka i při setkání s ministrem školství P. Fialou. Jeho reakci chápou jako pochopení pro to, že se letos ještě do tohoto projektu nezapojí.

Gordon Brei, ředitel Základní školy praktické,
Lidická, Brno

Ředitel školy říká, že nechtěl nechat rozhodování o tom, zda se škola generálky zúčastní, nebo ne, na poslední chvíli. Proto se o úpravu testových úloh a podmínek pro žáky s lehkou mentální retardací zajímal s předstihem – a v té době mu inspekce neuměla říci, zda se podaří respektování speciálních podmínek pro tyto žáky stihnout. S kolegy a kolegyněmi z ostatních škol podobného typu se domlouvali, zda budou žádat o vyřazení z generální zkoušky, a řada z nich se k tomuto řešení přiklonila. I G. Brei tedy bude takovou žádost posílat.

V průběhu doby se sice objevily informace, že testy upraveny budou, ale protože neví jak, svoje rozhodnutí zatím nezměnil. Co se týká žáků, kteří se vyučují podle RVP ZV, jsou v 5. třídě pouze dva, proto ani je nechce do testování zařadit.

Říká, že se navíc rozhoduje i jako rodič – má dceru v běžné škole v deváté třídě, ta by se měla testování zúčastnit. G. Brei se ale domnívá, že jde o zcela zbytečnou aktivitu, která ani škole, ani žákovi žádné informace nepřinese. Výsledky budou podle něho zkreslené, objektivita testů nebude zajištěna, odrazí se v nich sociální složení žáků. Konečně podobné názory vyslovila řada lidí z praxe při předchozích kolech ověřování testování v 5. a 9. třídách.

 

Iva Šmrhová, ZŠ a MŠ pro zrakově postižené,
Lazaretní, Plzeň

Loni se žáci zdejší školy testování zúčastnili. Letos se škola také chystá přihlásit je k tomuto ověřování výsledků žáků. V předchozí generálce popisuje ředitelka školy problém, který museli řešit – děti často nestačily přečíst celé zadání, z čehož pramenily některé chyby. Zrakové postižení je podle ní velmi významným hendikepem, navíc jsou mezi nimi i žáci s kombinovanými vadami.

Mailem dostala škola zatím informaci, jak bude letos zkouška probíhat, jasnou představu o úpravě podmínek však ještě ve škole nemají.

Když se ptám na očekávání ředitelky, říká sice, že je optimistka, ale velká očekávání nemá. Je to podle ní zavádějící, výsledky nejsou příliš vypovídající, navíc je děti zpracovávají ve stresu. Je ale také otázka, zda bude stačit prodloužený čas, zda bude možné nazvětšovat písmo, zda bude program komunikovat s hlasovým výstupem atd. U něho zase je nutné nechat dítěti čas, aby si rozmyslelo, co se po něm žádá… Podle ředitelky je to celé vlastně snaha o srovnávání nesrovnatelného.

 

Antonín Herrmann, Jedličkův ústav a školy,
V Pevnosti, Praha

Zdejší školy se z testování omluvily, protože ve škole je příliš málo žáků, pro které by toto testování přicházelo v úvahu. V páté třídě dva, v deváté tři, v základní škole praktické po třech…

Kromě toho se podle ředitele škol testování „trefilo“ do velmi stresového období, kdy vrcholí oslavy stého výročí „Jedle“, probíhá přijímací řízení, maturita atd.

Loni se školy také testování nezúčastnily. Jednak byl počet žáků v příslušných ročnících podobný, kromě toho nepovažovali za dobré řešit úlohy, které nebyly uzpůsobeny ani obsahově, ani v podmínkách testování, jako je tomu letos.

Samotný způsob řešení testů na počítači by pro žáky základní školy novinkou nebyl, možná by si museli zvykat žáci základní školy praktické, ale tato skutečnost se v odmítnutí letošního testování neodrazila.         RADMIL ŠVANCAR

< zpět do čísla
banners/1558389600_patron-deti_390x60.jpg
reklama un

1333317600_seznamy-125x125-na-web-un-1.gif
reklama
1543878000_mikroskop.gif
linka-bezpeci_125x125.png
ucebnice
anketa
Pomůže Strategie 2030+ změnit školství k lepšímu?
ANO
NE
NEVÍM
ano
ne
nevim
38%
34%
28%
linka_duvery_240x100.jpg
© Copyright 2010 - 2021 Učitelské noviny, ČTK / realizováno: manilot.cz