archiv
Učitelské noviny č. 13/2013
tisk článku

Jaká bude letošní státní maturita

Ke zkoušce se přihlásilo skoro 100 tisíc studentů

Státní maturita je tu potřetí a opět v jiném provedení. Loňská kauza vyvolaná chybami v testech, ale především v hodnocení písemek z češtiny, pohnula politiky, kteří obratem zakonzervovali na dva roky okleštěný provizorní zkouškový model – platný do té doby, než bude na světě model nový, lepší, konsenzuální. Co tedy letos maturanti a střední školy mohou od zkoušky dospělosti čekat?

Zkoušky v číslech

V den, kdy vychází toto číslo UN, začíná podle maturitního kalendáře třetí ročník nových maturit, a to obdobím vyhrazeným pro profilovou neboli školní část.

Křivka definující průběh počtu takzvaných prvomaturantů v čase klesá. Pakliže v prvním ročníku nových maturit šlo ke zkoušce v řádném termínu téměř 99 tisíc žáků, loni to bylo 95 tisíc a letos podalo svou první přihlášku jen zhruba 90 tisíc žáků.

„K jarnímu termínu se do systému CERMATu přihlásilo celkem 99 933 žáků, z toho 98 082 žáků ke společné části zkoušky – a z nich si alespoň jednu nepovinnou zkoušku přihlásilo 904 žáků. K povinné zkoušce je přihlášeno 92,3 % žáků v řádném termínu, 7,5 % v opravném termínu a 0,3 % v náhradním termínu. Maturitní zkouška se bude konat v 1309 zkušebních místech v celkem 1191 školách,“ informoval ředitel CERMATu Jiří Zíka.

Podle jeho slov má z celkového počtu přihlášených téměř 93 % žáků přihlášeny dvě zkoušky. Porovnáním dat z loňska vychází, že mnozí neúspěšní maturanti z minulého roku opravují obě zkoušky.

Maturita se skládá z povinné zkoušky z češtiny a cizího jazyka nebo matematiky stejně jako loni (na rozdíl od loňska jde o úlohy pouze jedné úrovně obtížnosti připravované v souladu s katalogem maturitních požadavků pro základní úroveň). V oblasti cizích jazyků se žádné překvapení nekonalo – angličtinu si zvolilo 83,8 % žáků, němčinu 12,5 %. O zbytek se podělily ruština, francouzština a španělština. Cizí jazyk studenti preferovali před matematikou, a to dost výrazně – v 60 % (viz graf).

Zkouškové termíny

Podle informací CERMATu bude letos písemná část společné části maturity probíhat od 2. do 9. května. Ústní zkoušky proběhnou od 16. května do 10. června. A již zmíněná profilová část se uskuteční od 1. dubna do 10. června, rozhodnutí o konkrétním datu je plně v režii školy.

Jak se „vaří“ zadání

CERMAT byl v minulosti kritizován za to, že zbytečně tají informace z kuchyně, v níž se připravují testy, že není jasné, kdo a jak testy tvoří, vybírá a kontroluje. Vlnu kritiky loni spustily zejména chyby v matematických úlohách vyšší obtížnosti. Letos chce být CERMAT otevřenější – do té míry, aby neporušil zákon na ochranu osobních dat a neprolomil zkušební tajemství.

„Příprava zadání zkoušek nezačíná těsně před maturitou, ale trvá zhruba půl roku. Každý test prochází revizí věcnou a jazykovou, expertním posouzením, pretesty a finální parametrizací. Před samotnou výrobou testů, respektive zadáním pro maturitu, proběhne jednak posouzení v předmětové komisi, jednak zasedne takzvaná předvýrobní validační komise složená z metodiků, jejímž úkolem je projít úlohy za pomoci externích expertů, aby bylo zaručeno, že nedojde k interní sleposti, kdy předmětoví koordinátoři a metodici už nevidí problém, který může zachytit externista,“ uvedl ředitel CERMATu.

Validační komisi jmenuje přímo J. Zíka. Její členové mu poskytnou podklady k rozhodnutí, že test může jít do výroby.

Další klíčový okamžik nastane poté, co bude test zadán a výsledky se nahrnou do centra. Tehdy zasedne takzvaná ex-post validační komise, která posoudí platnost testů a zadání úloh. Je složena z jiných expertů než předchozí validační komise, kteří se probírají statistickými analýzami výsledků testů. Ti by měli identifikovat problémové úlohy a posoudit jejich validitu.

„Výstupy ex-post validační komise budou zveřejněny spolu s jejím složením. Stejně tak budou zveřejněna zadání a klíče správných řešení. Na základě doporučení této komise pak vydám rozhodnutí o změně nebo úpravě klíče správných řešení,“ doplnil J. Zíka.

Zveřejněním dat proti žebříčkům

„Abychom se zbavili problémů souvisejících s nekorektní prezentací výsledků maturit (sestavováním nejrůznějších žebříčků, které se objevily v médiích, pozn. red.), zveřejníme strukturu agregovaných anonymizovaných výsledků a anonymizovaných dílčích výsledků, které zpřístupníme po jejich schválení ministerstvem školství. Nejenže tím eliminujeme neprofesionální snahy o prezentaci výsledků škol u maturit bez znalosti kontextu, ale nabídneme veřejnosti ucelený přehled o výsledcích. Žebříčky se z těchto dat budou moci poskládat, ale data budou individualizovaná pro jednotlivou dílčí zkoušku, nebudou tedy žádné výsledky za školu nebo za obor. Pokud by si s tím někdo hrál a sestavoval žebříčky, může, ale vystavil by se veřejnému posměchu,“ uvedl J. Zíka

CERMAT se podle svého ředitele v období příprav maturity 2013 zaměřil na zlepšení komunikace se školami i budoucími maturanty.

„Snažili jsme se žákům nabídnout jednoduchou formou informace o průběhu maturity i praktické rady, na co se u zkoušek zaměřit. Webové stránky www.novamaturita.cz, kde je k dispozici řada informací ve formě publikací zdarma ke stažení, navštíví každý měsíc zhruba 70 tisíc unikátních návštěvníků, facebookový profil Udělám maturitu má více než 37 tisíc fanoušků a obě čísla se stále zvyšují,“ uvedl J. Zíka.

V letošním roce připravil CERMAT pro maturanty cvičné ilustrační testy. Ty už byly 18. března zpřístupněny školám prostřednictvím informačního systému CERTIS.

„Školám jsme tak nabídli možnost poskytnout maturantům zdarma finální trénink s garancí odborných pedagogů škol,“ informoval J. Zíka. „Ilustrační testy jsou od 25. března k dispozici na stránkách www.novamaturita.cz,“ dodal.

Přezkum

Horké téma. Zvlášť po loňských bouřlivých reakcích mnoha neúspěšných žáků, z nichž se jich 5375 odvolalo (uspěla jen necelá pětistovka odvolaných).

Letos bude postup pro případný přezkum následující. CERMAT 15. května zveřejní validační protokol, který bude mimo jiné obsahovat výsledky validačního procesu včetně vyjádření validační komise k souladu zadání s katalogy požadavků a rámcovými vzdělávacími programy, přijatá opatření CERMATu k závěrům validační komise, klíče správných řešení a profesní složení této komise.

Ministerstvo školství zveřejní nejpozději ke stejnému datu informativní text pro žadatele o přezkoumání maturitní zkoušky, který bude mimo jiné obsahovat:

          informaci, kam žádost poslat (didaktický test na MŠMT; ostatní zkoušky na krajské úřady podle sídla školy),

          konečný termín pro podání žádostí na MŠMT (konečné termíny pro podání žádostí o přezkoumání ostatních zkoušek stanovují příslušné krajské úřady),

          způsob uplatnění práva osoby konající maturitní zkoušku nahlédnout do originálů didaktických testů a písemných prací uložených ve školách,

          popis průběhu přezkumů didaktických testů,

          informaci o způsobu řešení organizačních incidentů (nedodržení časového limitu na konání zkoušky, nedostatečný počet pomůcek, hluk v učebně apod.).

Zamítnutá stížnost

V únoru Nejvyšší správní soud zamítl stížnost ministerstva školství, které se ohradilo proti správním žalobám několika maturantů, kterým se nelíbilo, že se ministerstvo při vypořádání jejich odvolání proti výsledku zkoušek vůbec nezabývalo jejich argumenty. Ministerstvo uznalo rozhodnutí Nejvyššího správního soudu a odvolávající se studenti tak mohou bez obav formulovat své argumenty.

Podle náměstka ministra školství pro vzdělávání Jindřicha Fryče dojde k jistým úpravám mechanismu přezkumů.

„Předpokládáme, že do přezkumů vložíme jakousi kontrolní složku. Půjde o to, že budeme mít předmětové odborníky na kurikulum, kteří budou nezávisle posuzovat daný požadavek na přezkum. Před tím, než vydáme konečný verdikt, budeme vycházet jednak z materiálů CERMATu jako v minulosti, jednak nově z tohoto nezávislého odborného posudku,“ uvedl J. Fryč.           

Změňme maturitní strategii na středních školách,

to požaduje nedávno vzniklá Asociace středoškolských češtinářů. Následující text je výňatkem z jejího materiálu Východiska a cíle maturitní zkoušky:

 

Je zřejmé, že na třetím stupni je třeba změnit celou maturitní strategii. Nejde přitom samozřejmě o „úřední“ určení počtu středoškoláků s maturitou! Na druhé straně základem fungování pedagogického systému by neměl být počet žáků ani úroveň nejslabších z nich. Optimem by tu měla být co nejvyšší vzdělanostní laťka, minimem (na středních školách) pak garantování nejnižší možné úrovně znalostí a dovedností, kterou je ještě možno označit za maturitní. Tu zajišťuje plnění didaktických cílů každého oboru, stanovených konsensem odborníků v závazných pedagogických dokumentech (pro střední školy s maturitou v RVP–ŠVP a Katalozích požadavků).

Současně by vzdělávací soustava měla zůstat dostatečně pružná, aby každý, kdo skutečně disponuje předpoklady k získání komplexního maturitního vzdělání, mohl v případě svého zájmu a odpovídajícího studijního úsilí toto vzdělání získat i dodatečně, například cestou nástavbového studia.

Základní východiska maturitní koncepce

1. Je nutno konsensuálně a s dlouhodobou perspektivou stanovit, které předměty maturitní zkoušky budou povinné pro všechny středoškoláky. To jest takové předměty, jimž bude stát předepisovat podobu a jež bude centrálně vyhodnocovat, a tudíž u nich i garantovat onu nejnižší akceptovatelnou úroveň dosažitelného vzdělání a srovnatelnost výstupů různých škol (dnešním termínem: společná část). Ostatní předměty by zůstaly v režii a garanci jednotlivých škol (dnešním termínem: profilová část).

2.         Stanovení povinných předmětů u státní maturity je věcí dalších diskusí. Nejpřirozenějším minimem se jeví český jazyka a literatura a cizí jazyk; ASČ považuje za vhodné, aby třetím z nich byla matematika jako reprezentant oborů exaktních, jak navrhuje i ministerská komise.

3.         Nepovažujeme za možné vrátit se k maturitní zkoušce v podobě před r. 2011. Je třeba zdůraznit, že zkouška v letech 2011 a 2012 měla výrazné klady, zejména v metodické oblasti: např. v českém jazyce a literatuře zásadní posun ke čtenářství a práci s textem. Současně je ovšem třeba zohlednit i to, že část žáků a pedagogů vnímá negativně ty části zkoušky, které byly v r. 2012 plně centralizované.

< zpět do čísla
banners/albert_390x60px_new.jpg
reklama un

1333317600_seznamy-125x125-na-web-un-1.gif
reklama
akcent_09-19_125x125.gif
dekra_125x125-s.jpg
ucebnice
anketa
Je čas pro zásadní změnu modelu maturitní zkoušky?
ANO
NE
NEVÍM
ano
ne
nevim
48%
32%
20%
chrudim_1_240x100.gif
linka_duvery_240x100.jpg
© Copyright 2010 - 2020 Učitelské noviny, ČTK / realizováno: manilot.cz