archiv
Učitelské noviny č. 05/2013
tisk článku

POŽADAVEK NA ZRUŠENÍ PŘÍLOHY RVP ZV ZNAMENÁ NEBEZPEČÍ PRO VZDĚLÁVÁNÍ ŽÁKŮ S LMP

V současné době graduje v naší republice diskuze nad materiály „Strategie boje proti sociálnímu vyloučení na období 2011–2015“ vládní Agentury pro sociální začleňování v romských lokalitách a „Plán opatření pro výkon rozsudku Evropského soudu pro lidská práva v případu D. H. a ostatní proti ČR“ vypracovaný MŠMT.

K neblahým dopadům uvedených dokumentů na vzdělávání žáků s lehkým mentálním postižením (LMP) bylo řečeno mnoho, prezentováno bylo spektrum úvah, názorů a scénářů. Za nejnebezpečnější pro úspěšné vzdělávání žáků s LMP považuji požadavek na zrušení RVP ZV – Přílohy pro vzdělávání žáků s LMP. Tento profesionálně zpracovaný kurikulární dokument je nezbytný pro vzdělávání žáků s LMP jak v individuální integraci – konkrétně pro stanovení jejich individuálních vzdělávacích plánů (IVP), tak pro žáky s LMP ve skupinové integraci v samostatně zřízené třídě – konkrétně pro vypracování nebo úpravu školního vzdělávacího programu školy s touto třídou, samozřejmě i pro žáky s LMP vzdělávané v samostatně zřízených základních školách s upraveným vzdělávacím programem v základních školách praktických. Představa, že zrušením Přílohy RVP ZV – LMP bude zajištěno inkluzivní vzdělávání v běžných základních školách, je mylná, naivní a zcestná.

Přílohu RVP ZV – LMP včetně dalších vzdělávacích programů vytvořila pracovní skupina odborníků z oblasti psychopedie složená z ředitelů speciálních škol různých zřizovatelů napříč kraji ČR, zástupců pedagogických fakult, ČŠI, rodičů dětí se zdravotním postižením a dalších spolupracovníků za garance tehdejšího Výzkumného ústavu pedagogického (VÚP), výzkumné skupiny speciální pedagogiky, pod vedením nejprve doc. PhDr. Ivy Švarcové, CSc., později Mgr. Evy Brychnáčové.

V současnosti byla v Národním ústavu pro vzdělávání (NÚV) dokončena revize kurikulárních dokumentů, zavedených podle § 3 až 6 a § 185 školského zákona č. 561/2004 Sb., v platném znění. Na konferenci „Podpora žáků se zdravotním postižením při vzdělávání“, která se konala v Praze 22. 11. 2012, přednesla gestorka speciálního vzdělávání NÚV Ing. Renata Votavová referát na téma „Kurikulum pro všechny“. Společensky diskutovanou Přílohou RVP ZV – LMP se však NÚV nezabývá, neboť by měla být podle v úvodu citovaných dokumentů zrušena.

První náměstek MŠMT Mgr. Jiří Nantl, LL.M., v rozhovoru pro Lidové noviny, přílohu Akademie z 8. 1. 2013, uvádí: „…My se proto chceme podívat se školskými asociacemi na statut Přílohy o vzdělávání žáků s LMP.“ Je nasnadě se ptát, jaké odborné podklady budou mít školské asociace k dispozici, když se profesionální instituce NÚV uvedenou problematikou nezabývá. Kdo navrhne optimální řešení již chronicky znepokojující situace?

Povinné devítileté vzdělávání má v současnosti v ČR dva výstupy: žák získá základní vzdělání (po ukončení 1. stupně G, ZŠ, ZŠ/ZŠ praktické) nebo základy vzdělání (po ukončení ZŠ speciální). Oba tyto obory vzdělání kurikulárně zajišťují dva vzdělávací programy: RVP ZV s Přílohou LMP z roku 2004 (slouží pro tvorbu ŠVP 1. stupně G, ZŠ, ZŠ/ZŠ praktické) a RVP pro obor vzdělání ZŠ speciální z roku 2008 (slouží pro tvorbu ŠVP ZŠ speciální).

Struktura obou dokumentů je odlišná. RVP ZV, upravující vzdělávání žáků ZŠ včetně žáků nadaných a žáků mimořádně nadaných, obsahuje Přílohu pro vzdělávání žáků s LMP. Kritizován je stav, že jsou podle ní vzděláváni žáci bez LMP, kteří však nezvládají požadavky učiva podle RVP ZV. RVP pro ZŠ speciální je členěn na 2 díly: Díl I. odpovídá potřebám žáků se středně těžkým mentálním postižením, Díl II. žákům s těžkým mentálním postižením, souběžným postižením více vadami a s těžkými formami autismu. Oba díly, zpracované podle stupně mentálního postižení na základě 10. revize Světové zdravotnické organizace (WHO), jsou vzájemně plně prostupné. Úvodní kapitoly dokumentu jsou shodné, části, týkající se cílů vzdělávání, klíčových kompetencí a vzdělávacího obsahu, jsou však odlišné a respektují konkrétní potřeby dané skupiny žáků.

Pro ilustraci lze uvést původní záměr tvůrců vzdělávacích programů pro žáky s mentálním postižením, který se týkal přípravy pouze jednoho RVP se 3 díly (Díl I. pro žáky s lehkým MP, Díl II. pro žáky se středně těžkým MP a Díl III. pro žáky s těžkým MP, souběžným postižením více vadami a autismem). Uvedený záměr byl zrušen Opatřením ministryně školství, mládeže a tělovýchovy PhDr. Miroslavy Kopicové (č. j. 31 504/2004-22 ze dne 13. 12. 2004), kdy vzhledem k výstupní úrovni „základní vzdělání“ byl původní Díl I. převeden do formy Přílohy k RVP ZV – LMP jako modifikace RVP ZV pro tuto skupinu žáků.

Jaké tedy navrhnout z hlediska kurikulární reformy řešení? Na základě velmi dobrých zkušeností se strukturou RVP pro ZŠ speciální s účelně prostupným Dílem I. a Dílem II. se nabízí možnost vyřešit postavení Přílohy RVP ZV – LMP analogickým způsobem. Návrh tedy zní: rozčlenit RVP ZV na 2 díly: Díl I. pro žáky, žáky nadané a žáky mimořádně nadané (institucionálně ZŠ, 1. stupeň gymnázia) a Díl II. pro žáky s LMP (institucionálně ZŠ/ZŠ s upraveným vzdělávacím programem – podle Dílu II. RVP ZV).

Ještě radikálnější řešení představuje členění RVP ZV na 2 díly: Díl I. pro žáky, žáky nadané a žáky mimořádně nadané (institucionálně ZŠ, 1. stupeň G) a Díl II. pro žáky se speciálními vzdělávacími potřebami (SVP), které neumožňují s úspěchem zvládnout Díl I. (institucionálně ZŠ/ZŠ s upraveným vzdělávacím programem podle Dílu II. RVP ZV).

 

K diskuzi především poradenským pracovníkům je nezbytné předložit návrh, zda při definování a diagnostice těchto „speciálních vzdělávacích potřeb“ vycházet z Mezinárodní klasifikace funkčních schopností, disability a zdraví – MKF (International Classification of Functioning, Disability and Health – ICF) ve smyslu Sdělení Českého statistického úřadu č. 431/2009 Sb., o zavedení MKF (Sbírka zákonů částka 137, str. 7034) s účinností od 1. 7. 2010. Uvedený dokument lze získat v elektronické podobě na adrese ministerstva zdravotnictví www.mzcr.cz nebo Ústavu zdravotnických informací a statistiky www.uzis.cz. MKF je určena i pro posuzování speciálních potřeb ve vzdělávání a v oblasti školství není neznámá.

MKF se stala metodologickým východiskem nové diagnostiky SVP, kterou v rámci projektu ESF „Inovace činnosti SPC při posuzování SVP“ připravil Ústav speciálněpedagogických studií pedagogické fakulty Univerzity Palackého v Olomouci pod vedením doc. PaedDr. Mgr. Jana Michalíka, Ph.D., za spolupráce široké speciálněpedagogické veřejnosti. Výstup projektu představují Katalogy posuzování míry SVP u dětí a žáků se zdravotním postižením, které byly na podzim roku 2012 předány k využití MŠMT – ministru školství, jeho náměstkům i odboru speciálního vzdělávání, prevence a institucionální výchovy. Výstupy z projektu lze nalézt na adrese http//:spc.upol.cz.

Tento návrh kurikulární změny byl přednesen na semináři „Vzdělávání pro všechny“, který se pod záštitou poslankyně PhDr. Jaroslavy Wenigerové uskutečnil v budově Poslanecké sněmovny 21. 1. 2013. Diskuzní příspěvek byl zakončen mottem: „Osamocen nedojde člověk nikdy k cíli“. Lze tedy věřit, že společným úsilím přítomných poslankyň, široké pedagogické včetně speciálněpedagogické veřejnosti, zástupců NÚV, ČŠI a především MŠMT se nám podaří cíle dosáhnout. Účelnou úpravu kurikulárních dokumentů, především postavení Přílohy LMP RVP ZV, považuji za první zásadnější krok.

PhDr. Marta Teplá, tepla@nidv.cz

 

< zpět do čísla
banners/albert_390x60px_new.jpg
reklama un

1333317600_seznamy-125x125-na-web-un-1.gif
reklama
akcent_09-19_125x125.gif
dekra_125x125-s.jpg
ucebnice
anketa
Je čas pro zásadní změnu modelu maturitní zkoušky?
ANO
NE
NEVÍM
ano
ne
nevim
48%
32%
20%
chrudim_1_240x100.gif
linka_duvery_240x100.jpg
© Copyright 2010 - 2020 Učitelské noviny, ČTK / realizováno: manilot.cz