archiv
Učitelské noviny č. 03/2013
tisk článku

CO PŘINESOU ÚPRAVY RÁMCOVÉHO VZDĚLÁVACÍHO PROGRAMU PRO ZÁKLADNÍ VZDĚLÁVÁNÍ

Málokteré téma – snad kromě financování rezortu – vzbuzuje na školském poli tolik debat jako rámcový vzdělávací program. Zatímco mateřské a základní umělecké školy se už do jeho tvorby aktivně zapojily ve značné šíři, základní školy vztah k RVP ZV a posléze i k ŠVP rozděluje. Pro část znamená příležitost přizpůsobit vzdělávání v rámci vytyčených mantinelů svým žákům. Další v něm vidí bič na učitele. Nejspíš také proto se při každé avizované změně na ministerstvu školství vyrojí dohady, jestli bude RVP ZV zrušen, nebo zůstane ve školském zákoně a tedy i v praxi nadále. Stejná otázka se objevila i v okamžiku, kdy MŠMT zahájilo diskuzi k úpravám RVP ZV. O tom, co by měla základním školám přinést, jsme hovořili s náměstkem ministra školství JINDŘICHEM FRYČEM.

Uvažuje se na ministerstvu o tom, že by se měl RVP ZV zrušit?

Rozhodně ne. Ale rád bych ze všeho nejdřív uvedl jednu důležitou věc. Přál bych si, aby ředitelé a učitelé vnímali, že nechystáme převratnou změnu, která by je donutila zcela přepracovat školní vzdělávací programy. Proto jsme například nezasáhli do oblasti ICT, i když podněty z praxe k tomu směřovaly a byly velmi silné. Znamenalo by to, že by bylo nutné zcela přepsat celou oblast. Z toho důvodu jsme od takových změn v tuto chvíli upustili. Nicméně na podnět nezapomínáme a budeme se jím zabývat v následujícím období.

Na dokumentu se stále ještě pracuje. Je začátek ledna a my jsme ve stadiu dokončování úprav, doplnění či zpřesnění některých částí RVP ZV. Nebylo by rozumné, abychom v tak krátké době, která uběhla od spuštění kurikulární reformy, přicházeli s nějakou hlubší změnou kurikulárních dokumentů. Potvrzují to nejen naše zkušenosti, ale i porovnání s tím, jak přistupují ke změnám ve vzdělávací oblasti v zahraničí. Školství prospívá stabilita základních dokumentů a parametrů vzdělávání. Jestliže se ředitelé a učitelé delší dobu pohybují ve stabilnějším prostředí, přináší to jejich práci větší klid a tudíž i lepší podmínky pro zvýšení kvality ve vzdělávání. Není to tak dlouho, kdy jsme do RVP ZV vložili přílohu, která ho rozšiřuje o standardy. Proto nechceme po několika měsících přijít s další významnou změnou. Doplnění, které připravujeme, je reakcí na potřebu nejnutnějších úprav. Podněty vzešly jednak z mezirezortních jednání, jednak z připomínek, které jsme v některých oblastech vnímali – ať už od našich spolupracovníků, nebo přímo ze škol. Pro školy to v žádném případě nebude znamenat povinnost přepsat ŠVP. Rozhodně na ně nechceme naložit tak obrovskou zátěž administrativní práce. Zcela postačí, když na základě chystaných úprav vytvoří dodatek ke školnímu dokumentu.

 

Kdo nyní na úpravách, nebo přesněji doplnění, pracuje?

Je to tým lidí z ministerstva školství, primárně z oddělení předškolního, základního a základního uměleckého vzdělávání, ale také pracovníci NÚV, NIDV, ČŠI. Hlavními spolupracovníky ministerstva a našich organizací byli externí spolupracovníci ze základních škol a víceletých gymnázií. Na úpravách se podíleli také vysokoškolští pedagogové, zejména didaktici. Byli to ale i zástupci některých dalších ministerstev, jejichž problematika se promítá do obsahu vzdělávání. Je to například ministerstvo vnitra, pokud jde o ochranu lidí při krizových situacích, nebo ministerstvo dopravy s dopravní výchovou. Spolupracovali jsme i s úřadem vlády, s Výborem na ochranu rodičovských práv, obraceli jsme se na jednotlivé odborníky určitých oborů. Samozřejmě jsme jednali také s asociacemi škol příslušných stupňů.

Jakých oblastí se tedy doplnění týká?

K těm větším a zásadním patří úprava vzdělávacího oboru Matematika. Pro učitele by to ale nemělo znamenat zásadní problém. Vycházeli jsme především z dopadu mezinárodních šetření, která kladou na žáky 1. stupně základní školy požadavky, jež jsou v RVP ZV zakotveny až na začátku 2. stupně. Po konzultaci s Jednotou českých matematiků a fyziků jsme dospěli k závěru, že učivo o zlomcích a desetinných číslech se propříště stane součástí výuky už na 1. stupni ZŠ. Tento trend by měl přispět ke zvýšení znalostí z matematiky.

Další výrazná úprava se týká vzdělávacích oborů Cizí jazyk a Další cizí jazyk. Naší snahou bylo, aby kurikulum lépe odpovídalo společnému evropskému referenčnímu rámci pro jazyky, jímž se řídí celá Evropa. Bude jen dobře, když mu bude plně odpovídat i naše základní vzdělávání.

Změní se také zařazení vzdělávacího oboru Další cizí jazyk, který bude začleněn do vzdělávací oblasti Jazyk a jazyková komunikace místo kapitoly Doplňující vzdělávací obory jako doposud. Podstatné je, že tato úprava řeší závaznost pro žáky i školu. Do budoucna škola zařadí Další cizí jazyk podle svých možností buď od 7., nebo od 8. ročníku v minimální časové dotaci šesti vyučovacích hodin. Vzhledem k posilování významu výuky cizích jazyků se další cizí jazyk stává v podstatě povinným. Pokud se žák z objektivních důvodů nebude moci učit další cizí jazyk, bude ve stejné časové dotaci pokračovat v rozvíjení prvního cizího jazyka například formou rozšířené konverzace a podobně. Jednoduše řečeno – žák si bude dalších šest hodin týdně navíc osvojovat cizí jazyk. Vycházíme tím vstříc zároveň i těm školám, které by mohly mít problém se získáním učitele dalšího cizího jazyka – ať už němčiny, francouzštiny, španělštiny nebo ruštiny. Postavení prvního cizího jazyka v RVP ZV se nemění. Určitě se shodneme, že v dnešní době se člověk bez znalosti cizího jazyka už neobejde. Dlouhodobým trendem je podpora mnohojazyčnosti, proto i posílení výuky dvou cizích jazyků.

 

Pokud by některá škola chtěla začít s výukou druhého cizího jazyka dřív než v 7. ročníku, musí to udělat jen formou kroužků?

Tuto možnost mohou školy nabízet nepovinně již v současné době, pokud mají pro to vytvořeny podmínky, a to nejen formou kroužků.

 

Na jaké další úpravy se mají učitelé připravit?

Ostatní části RVP ZV prošly jen minimálními úpravami. Například kapitola 5 – Vzdělávací oblasti, byla doplněna o nový graf, který ukazuje směr k utváření rozvíjení klíčových kompetenci u žáků. Jde nám o to ukázat, jakým způsobem jsou v kurikulu propojeny klíčové kompetence a standardy, které jsou přílohou RVP ZV.

 

Mimochodem v diskuzi na portálu RVP je zmiňována revize standardů. Je už jasné, kdy k ní dojde?

Standardy se samozřejmě dlouhodobě zabýváme a s tímto tématem dál pracujeme. Upravené standardy matematiky a angličtiny a vytvořené standardy ostatních vzdělávacích oborů by měly být dokončeny v červnu 2013.

 

V diskuzi se objevovaly připomínky, že navrhované změny nezdůrazňují tolik potřebnou čtenářskou gramotnost.

Tématu gramotností se věnujeme víc mimo rámec nutných úprav kurikula jako dokumentu. Na podzim MŠMT schválilo dokument, který popisuje, jakým způsobem se k otázce gramotností bude v našem základním vzdělávání přistupovat. V následujících letech budeme přicházet s podněty, které mají za cíl přispět ke zvyšování matematické, čtenářské a dalších gramotností, ale nechceme kvůli tomu doslova překopat celý dokument. To by po formální stránce dopadlo hlavně na učitele. Jde nám spíš o to ukázat, jak s tímto tématem v rámci současného kurikula pracovat dál.

Diskutéři také upozorňovali na to, že do RVP ZV přibývají další oblasti, například dopravní výchova, ale nic se z něj neubírá.

Osobně se domnívám, že se nám podařilo udržet úpravy obsahu dokumentu v rozumných mezích. V zásadě se do něj nic nepřidává. Jde jen o zpřesnění formulaci, které už v RVP ZV jsou, o jejich pregnantnější vymezení z hlediska očekáváných znalostí dětí. Například ve zmiňované dopravní výchově reagujeme na stoupající množství smrtelných a dalších úrazů školáků v železniční i silniční dopravě; na získání řidičského průkazu mladistvých na malé motocykly a následnou nehodovost. Myslím, že zdůraznění dopravní výchovy podporuje dostatek silných argumentů. Podobné je to u dalšího tématu – Ochrana člověka za běžných rizik a mimořádných událostí. Aktuální výzkumy potvrzují, že klesá informovanost obyvatelstva o chování při mimořádných událostech, jako jsou například požáry nebo povodně. Přitom je důležité, aby si už děti osvojily návyky, jak se za podobných situací zachovat. Souvisí s tím i téma obrany vlasti, téma korupce a podobně.

Velice důležitá je oblast finanční gramotnosti. Ani tady nejde o nový obor, ale o zdůraznění tohoto tématu. Finanční gramotnost je především o mezipředmětových souvislostech, které s tímto tématem souvisejí. Žák by měl být vybaven takovými dovednostmi a znalostmi, aby se v dospělosti dokázal dobře a s rozumem orientovat na finančním trhu. Aby v dospělosti uměl zabezpečit sebe a svoji rodinu, dokázal správně posoudit nabídky finančních služeb a s porozuměním vstupoval na trh finančních produktů. To všechno se bude vyučovat pochopitelně úměrně věku.

V případě úprav tématu rodinná a sexuální výchova se snažíme spíš posílit pochopení významu sexuality v souvislosti se zdravím, etikou, morálkou a pozitivními životními cíli.

 

Ze školského zákona zmizela povinnost škol vypracovávat vlastní hodnocení, ale v návrhu na doplnění RVP ZV se znovu objevuje.

Autoevaluace ze školského zákona úplně nezmizela, podle mého názoru je to téma velmi důležité. Kdyby se ztratilo, byla by to chyba postavená proti všem trendům, které v oblasti evaluace máme velmi dobře zpracované. Osobně bych ji dokonce akcentoval, pobídl bych školy, aby se vlastnímu hodnocení věnovaly dále. Pro školu je důležité umět posoudit, jak si stojí ve vztahu k rozvoji vzdělávání, ke kurikulu, ke standardům, k veřejnosti atd. A hlavně vím, že hodně škol to takto vnímá a autoevaluaci provádí.

 

Předpokládám, že takové hodnocení se obvykle po roce mění. Znamená to, že v tomto směru bude mít každý rok ŠVP novou přílohu?

ŠVP je jeden ze základních dokumentů školy, autoevaluace je nástroj pro sledování výsledků a „života školy“. V tomto ohledu je autoevaluace důležitou zpětnou vazbou pro ředitele a učitele a její výsledky se promítají přímo do vzdělávání.

 

Veřejná diskuze k úpravám RVP ZV byla zahájena 10. října a uzavřena 10. listopadu 2012. Není měsíc na tak závažné téma málo?

Nemyslím. Jak jsem již předeslal, změny RVP ZV nejsou tak dramatické, navíc se o nich mluvilo delší dobu. Konečně diskuze měla na 3300 vstupů, což není málo. Kromě toho jsme se snažili text upravený podle připomínek ještě v poslední fázi komunikovat s asociacemi příslušných škol, zejména těch základních. Nezaznamenali jsme žádné vážnější připomínky.

 

Kdy bude změna dokončena a uvedena v platnost?

Vše směřuje k tomu, aby úprava RVP ZV byla schválena ke konci ledna, platit by měla k 1. 9. 2013. Bude tedy dostatek času na to, aby na ni mohli učitelé ve svých ŠVP reagovat. Půl roku by mělo stačit, aby byl školní dokument uveden do souladu s novou podobou RVP ZV.

 

Kdy se inovovaný dokument objeví na webových stránkách ministerstva?

Předpokládáme, že do konce ledna. Aby bylo zcela jasné, k jakým změnám oproti dosavadnímu dokumentu došlo, bude na webu uveřejněn nejen ucelený, konsolidovaný text, ale také text s vyznačenými úpravami. Chceme, aby učitelé viděli, kde došlo k jakým změnám a mohli se doplnění svých ŠVP lépe zhostit. Národní ústav vzdělávání bude také poskytovat školám v jarních měsících metodickou podporu při zapracovávání úpravy RVP ZV.

Rád bych pedagogickou veřejnost uklidnil ještě v dalším směru. Objevují se četné dotazy, jestli zároveň se současnou úpravou nepřipravujeme v dohledné době další, mnohem hlubší změny RVP ZV. K tomu podotýkám, že nic takového nepřipravujeme. Jistěže v budoucnu bude dobré o určité inovaci uvažovat už s ohledem na to, jaká doba od napsání RVP ZV uplynula, kam se společnost posunula. K tomu je ale potřeba vést delší diskuzi – v odborných seminářích, ve školách či na jednáních s učiteli, s příslušnými asociacemi a dalšími odborníky. Nyní MŠMT otevírá diskuzi k celkovému směřování vzdělávání u nás. To považuji za důležité. Případné změny RVP nejen v oblasti základního vzdělávání musí být navázány na tento strategický dokument, respektive na Národní program vzdělávání.

< zpět do čísla
banners/1598997600_uspesny-web_390x60.gif
reklama un

1333317600_seznamy-125x125-na-web-un-1.gif
reklama
1543878000_mikroskop.gif
1604012400_polar_125x125.jpg
linka-bezpeci_125x125.png
ucebnice
1599602400_okentes.gif
anketa
Pomůže Strategie 2030+ změnit školství k lepšímu?
ANO
NE
NEVÍM
ano
ne
nevim
39%
34%
27%
janacek_2_240x100.jpg
linka_duvery_240x100.jpg
© Copyright 2010 - 2020 Učitelské noviny, ČTK / realizováno: manilot.cz