archiv
Učitelské noviny č. 01/2013
tisk článku

VLÁDA CHCE, ABY SE ČŠI JIŽ NEZABÝVALA KONTROLOU PENĚZ

Školy by tak i za drobná pochybení musely zaplatit pokutu

Ministerstvo financí předložilo v květnu minulého roku do vnějšího připomínkového řízení novelu zákona o finanční kontrole ve veřejné správě. Tato rozsáhlá legislativní úprava by měla mimo jiné zasáhnout i do školského zákona. Kontrolu využívání finančních prostředků státního rozpočtu školami a školskými zařízeními by již neprováděla jako doposud Česká školní inspekce, ale finanční úřady.

MŠMT v rámci připomínkového řízení vyslovilo zásadní nesouhlas s tím, aby byl rozsah činnosti ČŠI takto zúžen: „Vzdělávání a školské služby jsou koncipovány jako veřejná služba, jejíž poskytovatelé mají nárok na dotace z prostředků státního rozpočtu na činnosti specifikované školskými právními předpisy, přičemž použití poskytovaných prostředků je podmíněno dodržováním pravidel vyplývajících jak z právních předpisů, tak v případě škol ze vzdělávacích programů. Posouzení všech parametrů nakládání s nárokovými prostředky na tyto činnosti musí vycházet ze znalostí pravidel těchto činností a z kontroly věcné stránky poskytování veřejných služeb. Veřejnosprávní kontrolu prostředků poskytovaných podle školských právních předpisů na činnost škol a školských zařízení proto nelze oddělit od inspekční činnosti ČŠI.“

Oddělení složky finanční kontroly od hodnocení samotného poskytování vzdělávání a školských služeb by tak podle ministerstva bylo závažnou překážkou pro posouzení řádného nakládání s prostředky ze státního rozpočtu, a to ve vztahu k zásadám hospodárnosti, efektivnosti, účinnosti a přiměřenosti. Zvláště se to pak týká dotace každé soukromé škole. Pro možné navýšení této částky je kontrola ČŠI nezbytným předpokladem.

Zaměstnanci ČŠI mají odpovídající kvalifikaci

MŠMT argumentuje i tím, že ČŠI zdaleka nevykonává jen dohled nad odbornou stránkou vyučovacího procesu, ale zákon jí také stanovuje posuzovat podmínky vzdělávání, včetně ekonomických. Také dokumentace školy, již ČŠI kontroluje, je jedním ze základních podkladů pro poskytnutí peněz ze státního rozpočtu.

„Je velmi obtížné kontrolovat, jakým způsobem je realizováno vzdělávání, a nemít k tomu zároveň možnost dohlédnout se všemi kompetencemi a kontrolními funkcemi i na to, kolik nás toto vzdělávání stojí,“ říká ONDŘEJ ANDRYS, náměstek ústřední školní inspektorky pro inspekční činnost.

Ministerstvo financí ale míní, že zaměstnanci ČŠI, kteří veřejnosprávní kontrolu vykonávají, nemají k této činnosti veškeré odborné předpoklady. To MŠMT rezolutně odmítá: „Inspekční činnost vykonávají nejen školní inspektoři, ale i kontrolní pracovníci. Personální politika ČŠI reflektuje rozložení plánovaných výkonů, včetně výkonů v oblasti veřejnosprávní kontroly.“ Všichni tito pracovníci mají prý odpovídající kvalifikaci.

Náklady neklesnou, budou se ale dávat pokuty

Strážce státní kasy zřejmě předpokládá, že převedením finanční kontroly z působnosti MŠMT, respektive ČŠI dojde k zefektivnění, tedy zlevnění této činnosti. V prvé řadě tak inspekce asi dostane méně peněz na svůj provoz.

„V zásadě se dá říci, že současnou univerzální vládní politikou je osekávat kompetence centrálních úřadů a svěřovat je do míst, kde případné problémy vznikají, to znamená do regionů. A kontrolu finančních úkonů pak centralizovat pod jednotnou finanční správu. Avšak představa, že odebráním některých pravomocí se sníží naše finanční náklady na činnost nebo personální stav ČŠI, je poměrně lichá. Zaměstnanci, kteří u nás vykonávají veřejnoprávní kontrolu, se nezabývají jen touto činností. Vykonávají také kontrolu bezpečnosti a ochrany zdraví ve školách nebo kvality školního stravování. Pokud by ČŠI byla finanční kontrola odebrána, nějaké personální dopady by to jistě mělo, ale ty by byly naprosto zanedbatelné,“ tvrdí O. Andrys.

Pokud tedy není smysl vládou požadované změny ve finančních úsporách, mohl by spočívat v tom, že finanční úřady budou na školy přísnější než ČŠI. Znamená to snad, že ředitelé škol hospodaří špatně a inspekce je k nim benevolentní?

„Školy hospodaří v zásadě dobře. Různá pochybení se samozřejmě průběžně objevují, ale v žádném případě nejde o žádné dramatické nedostatky, u nichž by bylo možné konstatovat nějaké zásadní problémy při nakládání s finančními prostředky plynoucími ze státního rozpočtu,“ komentuje náměstek Andrys a pokračuje: „Občas nastanou situace, kdy některé nedostatky musíme předat příslušnému finančnímu úřadu. Jde však jen o výjimky. Drtivou většinu těchto drobnějších pochybení řešíme tím, že danému subjektu určíme patřičnou lhůtu k odstranění nedostatku a posléze zkontrolujeme, zdali došlo k nápravě. Mezi nejčastější pochybení škol patří nesprávný způsob zaúčtování.“

Připravovaná změna je však nejhorší zprávou nikoliv pro ČŠI, ale pro samotné školy. Finanční úřady by jim totiž nejen mohly, ale přímo musely bez výjimky dávat pokuty. I kdyby snad totiž chtěly, nesmějí jako inspekce reagovat pouze preventivně, tedy uložit jen povinnost zjednání nápravy. Takže i za drobné administrativní pochybení budou muset školy zaplatit, a to doslova.

Ministerstvo financí připomínky MŠMT neakceptovalo a na jednání vlády je předložilo jako rozpor. Ta dala za pravdu Kalouskovu rezortu a totéž učinila poslanecká sněmovna. Nyní se novelou zákona zabývá senát.
Lukáš Doubrava

< zpět do čísla
banners/univerzita_pardubice_2_390x60.png
reklama un

1333317600_seznamy-125x125-na-web-un-1.gif
reklama
akcent_09-19_125x125.gif
dekra_125x125-s.jpg
ucebnice
termaly_losiny_2020.jpg
anketa
Je čas pro zásadní změnu modelu maturitní zkoušky?
ANO
NE
NEVÍM
ano
ne
nevim
48%
31%
20%
chrudim_1_240x100.gif
linka_duvery_240x100.jpg
© Copyright 2010 - 2020 Učitelské noviny, ČTK / realizováno: manilot.cz