archiv
Učitelské noviny č. 31/2012
tisk článku

V polovině konkurzů měl o místo ředitele zájem jen jeden uchazeč

Z předešlého vedení škol svou pozici obhájilo téměř 90 procent lidí

Z novely školského zákona vyplynulo pro veřejné školy pravidlo jmenování ředitelů do pracovního poměru na dobu určitou v trvání šesti let. Nedojde-li však v legislativou stanovené lhůtě k vyhlášení konkurzu, funkční období se stávajícímu řediteli o těchto šest let prodlužuje. A tak se na jaře spustila lavina konkurzů. O tom, jak dopadly, informuje ČŠI. (Navíc její inspektoři byli členy konkurzních komisí.)

Inspekce tento stav ve své zprávě označuje jako masivní zvýšení počtu konkurzů. Ze získaných dat je to dobře patrné: Zatímco v první části minulého školního roku proběhlo přes 110 konkurzů, v té druhé (od ledna, kdy vešla v platnost zmíněná novela) inspektoři evidovali více než 2700 konkurzů!

Konkurzy proběhly na necelé třetině veřejných škol. Nejvíce možnosti vyhlásit konkurz využily kraje, a to přibližně pro polovinu svých školských subjektů. Obce tak učinily v bezmála čtvrtině případů a MŠMT zhruba v sedmině.

Do konkurzů se přihlásilo téměř 6400 uchazečů. Konkrétnějším a zajímavějším se tento údaj stává ve chvíli, když zároveň vezmeme v potaz, že v necelé polovině konkurzů (přesně 44,4 %) se o post ředitele některé z regionálních škol ucházel pouze jeden zájemce, navíc převážně stávající ředitel či ředitelka školy.

„Podle mě značnou roli hrály podmínky, ve kterých byla celá tato akce realizována,“ komentuje ONDŘEJ ANDRYS, náměstek ústřední školní inspektorky pro inspekční činnost, a pokračuje: „Počáteční diskuze o tom, jestli zřizovatel konkurz vůbec musí vyhlásit (přestože MŠMT poskytlo přesnou metodiku hned od začátku), vedly k tomu, že celý následný proces podstatně ovlivnily, a to možná ovlivnilo i chuť části případných zájemců se o funkci ředitele školy ucházet. Avšak bez ohledu na tento kontext byl počet kandidátů relativně nízký. V zásadě se dá říci, že to pravděpodobně vypovídá o poměrně nízkém zájmu učitelů o práci na vedoucích postech v regionálním školství.“

K obměně ředitele, který byl v pozici vedoucího pracovníka školy minimálně šest let, došlo ve více než jedné třetině veřejných škol.

Zřizovatelé závěry komisí většinou respektovali

Během konkurzů se objevovaly obavy, že zřizovatelé budou často ignorovat závěry konkurzních komisí, protože je k přijetí výsledků hodnocení kandidátů zákon nijak nenutí. Nestalo se tak. Jen ve čtyřech procentech případů zřizovatelé rozhodnutí komisí nerespektovali, tedy že na místo ředitele nejmenovali kandidáta, kterého komise navrhla jako prvního v pořadí.

„Když vezmeme v úvahu, že se zřizovatel vůbec nemusel závěry komise řídit, jde o docela dobrý výsledek. (Navíc se ani v jednom případě nestalo, že by zřizovatel jmenoval někoho, kdo by doporučením komise vůbec neprošel.) Přesto si myslíme, že by v budoucnu mělo být stanovisko konkurzní komise pro zřizovatele školy závazné,“ říká O. Andrys.

Jaké důvody vedly zřizovatele v oněch čtyřech procentech k tomu, že verdikt komise neakceptovali, se nedozvíme. „Ani neoficiálně vůbec netušíme, jaké důvody přiměly některé zřizovatele k tomu, že závěry komisí nerespektovali. A protože oficiálně zřizovatel žádné odůvodnění svého rozhodnutí zveřejňovat nemusel, ani jsme neočekávali, že to alespoň některý z nich učiní,“ poznamenává náměstek Andrys.

Podíl opakovaně vyhlášených konkurzů byl vzhledem k celkovému počtu vypsaných přes čtyři procenta. Jde zejména o případy, kdy komise ke jmenování nedoporučila ani jednoho kandidáta (3,4 %).

Inspektoři postupovali podle manuálu

K hladkému průběhu účasti ČŠI podle O. Andryse přispělo jistě i to, že se inspektoři řídili podrobným pokynem, v němž bylo popsáno, jak mají při svém hodnocení a vůbec chování v konkurzních komisích postupovat. Například povinností inspektora bylo vždy se dožadovat toho, aby jeho komentář byl zanesen do zápisu. Nabízí se proto otázka, zdali by se tato metodika neměla stát jakýmsi východiskem pro obecně závazná pravidla určující postupy při výběru nejvhodnějšího kandidáta na ředitele školy, tedy i pro další členy konkurzní komise než pouze pro inspektory.

„Naši metodiku ale nebudeme ministrovi školství doporučovat jako základ k vytvoření případných jednotných pravidel pro hodnocení v konkurzních komisích, a to i proto, že nám to ze zákona nijak nepřísluší. Rozhodně ale budeme navrhovat podrobnější metodiku k tomu, jak má být hodnocena úroveň řízení školy. V této oblasti je metodika dozajista nedostatečná. Myslím si navíc, že ani ministerstvo nemůže účinně vymezovat působnost jednotlivých členů konkurzní komise, když jsou navrhováni různými subjekty – krajem či samosprávnými orgány. Neumím si proto takovouto souhrnnou metodiku ani dostatečně dobře představit,“ míní O. Andrys.

Ne každého konkurzu se mohl inspektor zúčastnit

Co se z oficiálních informací také nedozvíme, je to, jak dalece se shodovaly závěry inspektorů ve výběru kandidátů s názory ostatních členů konkurzních komisí.

„Stanoviska inspektorů byla podle našich neoficiálních informací rozhodně brána v potaz. Nemám žádný poznatek o tom, že by někdo z inspektorů byl nějak ovlivňován nebo manipulován, ani nevím o tom, že by se jeho odborné závěry dostaly do střetu s názory ostatních členů dané komise. Výsledky hodnocení jednotlivých členů konkurzních komisí, tedy i inspektorů, nemáme proto, že jde o údaje, které jsou vázány jistou mlčenlivostí,“ vysvětluje náměstek Andrys.

Při porovnávání souhrnných dat lze zjistit, že zhruba jedné stovky proběhnuvších konkurzů se nikdo z inspektorů nezúčastnil. Důvody objasňuje opět O. Andrys: „Ze zákona musí být inspektor jmenován členem konkurzní komise. Ale v několika případech se jednoduše stalo, že se nemohl samotného jednání zúčastnit. Často byla na vině kolize termínů. Například v Karlových Varech máme momentálně 15 terénních pracovníků, včetně kontrolních. Proto nebylo vždy možné účast v konkurzu fyzicky zvládnout. Může se ale stát, že zřizovatel řekne, že bez účasti inspektora nebo i jiného člena komise konkurz realizovat nebude. Potom je vyhlášen termín nový.“

ČŠI nedostala ani korunu navíc

Inspekce se zpočátku obávala, že hromadné vyhlašování konkurzů může zásadně ohrozit její standardní činnost.

„Nakonec se podařilo vše zvládnout, ale bylo to velmi náročné, a to zejména pro ředitele inspektorátů. Hlavním důvodem bylo to, že podle příslušných předpisů může být členem konkurzní komise pouze školní inspektor, nikoliv kontrolní pracovník. Tím se samozřejmě zásadně snížil potencionální počet zaměstnanců, které jsme mohli do konkurzů na ředitele škol vyslat. Nicméně došlo k tomu, co jsme předpokládali na začátku – chod inspekce byl narušen. Především se tak méně inspektorů mohlo věnovat běžné inspekční činnosti. Jejich výkony jsme tedy museli trochu zredukovat, ale tak, abychom jednak splnili plán hlavních úkolů, jednak aby to nenarušilo náš sběr dostatečného množství dat potřebných k vypracování výroční zprávy ČŠI. To ale znamenalo, že jsme museli jít daleko nad rámec standardních povinností našich zaměstnanců. Výsledkem bylo, že se nám podařilo navštívit i původně zamýšlený počet škol,“ sděluje O. Andrys.

Zatímco celkový dopad jarních konkurzů do veřejného rozpočtu je odhadován ve výši necelých devadesáti milionů korun, ČŠI své náklady vyčíslila na více než pět milionů. „Od ministerstva školství jsme nedostali ani korunu navíc nad náš plánovaný rozpočet,“ doplňuje náměstek Andrys.

Asi nepřekvapí fakt, že inspekce v předprázdninovém hektickém období nevyužila své zákonné kompetence na vlastní vyhlášení konkurzu ani jednou. Jinak řečeno, inspektoři nevěděli o jediné škole v republice, kde by si mysleli, že by bylo záhodno ředitele vyměnit, přestože zřizovatel konkurz nevyhlásil. „Přesně tak. Kdybychom i v průběhu konkurzů zaznamenali nějaké zásadní nedostatky ve vedení nějaké školy, kde konkurz na místo ředitele vyhlášen nebyl, jistě bychom využili své zákonné kompetence,“ zdůrazňuje O. Andrys.

Nejméně konkurzů = nejlepší ředitelé?

Za zmínku stojí také regionální hledisko. Nejvíce konkurzů vyhlásili zřizovatelé v Olomouckém kraji (přes 80 %), naopak nejméně jich proběhlo v Praze (21 %). Celostátnímu průměru se nejvíce přiblížili v Plzeňském kraji (35 %), blízko byli se svými zhruba čtyřiceti procenty i v krajích Středočeském, Jihočeském, Jihomoravském a v kraji Vysočina. V ostatních regionech byly konkurzy vyhlášeny pro přibližně čtvrtinu tamějších škol.

„Je to ale snaha o přesnou hru s nejasnými čísly. Ze získaných údajů totiž nelze činit jednoznačné závěry. Podle mě jde o rozličně motivovanou vůli příslušných reprezentací krajů či obcí. Nemůžeme proto v žádném případě tvrdit, že v Praze jsou obecně ředitelé škol kvalitnější, protože zde proběhlo nejméně konkurzů, a naopak v Olomouckém kraji byli nejméně schopní, protože tam proběhlo konkurzů nejvíce. Výsledné číslo relativizuje i poměr konkurzů mezi jednotlivými stupni škol. Patrné je to zvláště ve Zlínském kraji, kde sice došlo ke konkurzu u sedmdesáti procent škol, ale u škol zřizovaných krajem se žádné konkurzy téměř vůbec nekonaly,“ analyzuje náměstek Andrys a doplňuje: „K nejčastějším nedostatkům kandidátů patřila nízká znalost příslušné legislativy; někteří neměli ani odpovídající kvalifikaci. Jsem ale toho názoru, že dvě třetiny těch, kdo potřebná kritéria splňovali, je poměrně vysoké číslo.“

Musí se počítat i s náklady na další vzdělávání

To, že kvalita řiditelů našich škol v regionálním školství bude pravděpodobně obecně na docela vysoké úrovni, nepřímo a do jisté míry potvrzuje i zjištění, že 86 % původních ředitelů v konkurzu obhájilo svůj post. Proč jen do jisté míry? Nesmíme totiž zapomenout, že v necelé polovině případů se do konkurzu přihlásil jen jeden kandidát. „Přesto jde o docela významný signál toho, že ve vedení našich škol byli už před vyhlášením posledních konkurzů kvalitní ředitelé,“ glosuje O. Andrys.

I tak to znamená, že veřejný rozpočet musí vzít v úvahu náklady na vzdělávání v oblasti školského managementu pro přibližně 900 nových ředitelů. „Je jasné, že když jde o někoho, kdo působí ve funkci dvacet let, náklady na jeho vzdělávání budou nižší, než když jde o ředitele, který v této vedoucí pozici teprve začíná,“ upřesňuje náměstek Andrys.

Radmil Švancar

 

 

Školní rok

ČR

Četnost konkurzů v krajích – účast ČŠI

 

A

S

C

P

K

U

L

H

E

J

B

M

Z

T

2006/07

545

39

83

32

26

21

30

24

29

36

29

63

44

41

48

2007/08

462

38

59

27

16

17

50

21

29

15

35

48

36

36

35

2008/09

492

33

64

18

34

11

51

25

27

40

27

59

31

31

41

2009/10

463

23

80

31

17

17

27

24

24

29

32

61

24

32

42

2010/11

473

33


< zpět do čísla
reklama un

1333317600_seznamy-125x125-na-web-un-1.gif
reklama
1543878000_mikroskop.gif
1604012400_polar_125x125.jpg
ucebnice
polartraver.jpg
anketa
Měl by stát zavést minimální laťku úspěšnosti u jednotných přijímacích zkoušek na SŠ?
ANO
NE
NEVÍM
ano
ne
nevim
37%
32%
31%
linka_duvery_240x100.jpg
© Copyright 2010 - 2021 Učitelské noviny, ČTK / realizováno: manilot.cz
Eğer isterseniz harika seks, sesli şişli escort söyler zorunda olacak. Her insan ve her cinsel ilişki farklıdır, En uzun süredir devam eden seks ve ilişki şişli escor ev sahipliği yapan, Taksim en şehvetli vücutlara taksim escort sahip en güzel ve en seksi telekızları bulun. Kişisel fantezinizi yaşamak istiyorsanız, profesyonel bir telekız ideal bir ortaktır. ​Kalbinizde hala gençseniz ve istanbul escort güzel bir bayan arkadaş arıyorsanız, beşiktaş escort gününüzü güzelleştirmek için seksi eskort istanbul kızlarımız tarafından alın. Mecidiyeköy escort model sitesi, beylikdüzü escort bayanları ve eskort modelleri online web sitesi. Gecelik veya saatlik escort bayanlara 7/24 sitemizden ulaşabilirsiniz. taksim escort model sitesi, mecidiyeköy escort bayanları ve eskort modelleri online web sitesi. Gecelik veya saatlik escort bayanlara 7/24 sitemizden ulaşabilirsiniz. Escort bayanları bulabileceğiniz mecidiyeköy escort web sitemiz istanbul escort. Web sitesinde mecidiyeköy escort bayanlar yer almaktadır. Erotik Shop - sex shop Oyuncak Mağazası sex shop erotik seks oyuncakları sitesi olan nokta shop, lisanslı markaları ile cinsel sağlık ürünleriyle hizmetinizde. en uygun fiyat erotik shop ürünler sex shop mağazası www.noktashop.org şişli escort bursa escort istanbul escort taksim escort ortaköy escort beşiktaş escort bebek escort mecidiyeköy escort beylikdüzü escort sex shop sex shop sex shop sex shop sex shop sex shop sex shop sex shop fethiye sex shop