archiv
Učitelské noviny č. 31/2012
tisk článku

ŠKOLSTVÍ MOŽNÁ PŘIJDE AŽ O PĚT MILIARD Z EU

Kritický z pohledu čerpání peněz bude rok 2013

Ministr školství Petr Fiala minulý týden informoval o stavu čerpání v obou operačních programech, které jeho úřad spravuje. Kritická je podle něj situace zejména v Operačním programu vzdělávání pro konkurenceschopnost, kde hrozí, že Česko nebude moci čerpat 4 až 5 miliard korun a navíc zaplatí vysokou pokutu pohybující se kolem jedné miliardy korun.

„Situace v obou operačních programech je komplikovaná, bohužel nemá rychlé, ani dobré řešení, protože se setkáváme s problémy nakumulovanými v průběhu několika let, z nichž některé jsou nyní už nenapravitelné,“ zahájil minulý týden ministr školství Petr Fiala setkání s asi desítkou vybraných novinářů.

VaVpI je v relativní pohodě

P. Fiala nejprve zhodnotil aktuální stav „investičního“ Operačního programu výzkum a vývoj pro inovace (OP VaVpI), který ministerstvu takové vrásky na čele zdaleka nedělá.

„Je tou úspěšnější částí celého příběhu. Funguje uspokojivě, je shledáván jako dobře spravovaný i v hodnocení Evropské komise a projekty, které se v jeho rámci vytvářejí, znamenají velkou šanci pro českou vědu, přinesou uplatnění pro kvalitní vědce a vylepší mezinárodní charakter českého výzkumného a vysokoškolského prostředí. Rozhodnutí k budování velkých infrastrukturních center bylo správné,“ komentoval ministr význam operačního programu OP VaVpI se 112 projekty (v centru mediální pozornosti je zejména šest velkých projektů center excelence ELI, CEITEC, IT4Innovations, ICRC, BIOCEV a Udržitelná energetika), jejichž prostřednictvím si česká věda přijde na zhruba 50 miliard korun (částka se neustále mění podle kurzu koruny k euru).

Nicméně přiznal tři riziková místa programu. Zaprvé zhruba jednoleté zpoždění ve vyhlašování projektových výzev, zadruhé průtahy ve vypisování veřejných zakázek zejména u stavebních firem a do třetice dlouhodobou udržitelnost projektů.

„Přesto se podaří většinu projektů úspěšně dokončit v daném termínu,“ řekl.

Podle náměstka ministra školství pro řízení operačních programů Michala Zaorálka jsou největším rizikem programu důsledky konkurenčního boje stavebních firem, které se po neúspěchu při výběrových řízeních i opakovaně odvolávají k Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže. Lhůty se pak protahují a nelze v termínu podepisovat smlouvy. To se zpětně projeví ve stavu čerpání celého operačním programu.

Školský program v krizi

„Mnohem horší je ale situace u Operačního programu vzdělávání pro konkurenceschopnost (OPVK). Do roku 2015 by mělo být v tomto programu, který se potýká s problémy datujícími se ještě rokem 2007, rozděleno asi 55 miliard korun, a to na téměř devět tisíc projektů,“ uvedl ministr.

Ony zmíněné problémy se prý dají shrnout pod hesla: mnoho procesních chyb, zpožďování ve vyhlašování výzev, nedostatečné kontrolní mechanismy na ministerstvu a krajích a také personální nestabilita. Ostatně několikerá obměna nejen vedení úřadu, ale i samotného týmu pro evropské programy byla v minulosti asi největší ranou do vazu OPVK.

Nezanedbatelnou negativní roli ovšem sehrálo i „vstupní“ nastavení operačního programu, neboli to, že bylo vyčleněno příliš mnoho peněz na systémové projekty. Obrovský desetimiliardový balík (20 procent z celkového objemu OPVK) se prostě nepodařilo smysluplně utratit, vzpomeňme na kauzu s tzv. individuálními projekty národními (IPn) ze začátku tohoto roku (zejména šlo o nechvalně známé projekty ONKO a SPORT), kdy ministru Josefu Dobešovi Evropská komise hodila na hlavu třicet takových projektů za zhruba šest miliard korun.

Až miliardová pokuta?
Možná víc

„Všechny problémy týkající se OPVK se odrazily ve vyjádřeních Evropské komise a také ve zjištěních jejího auditu z října loňského roku,“ uvedl ministr. Na přelomu roku to byly právě špatné výsledky auditu, které vedly Evropskou komisi k preventivnímu pozastavení proplácení plateb a zablokování již do Bruselu odeslaných faktur, a to za 1,2 miliardy korun.

„25. července jsme obdrželi oficiální rozhodnutí o pozastavení plateb a den poté také závěrečnou auditní zprávu. Audit zjistil nedostatky v oblasti veřejných zakázek a kontrolní činnosti ministerstva a krajů a jako nápravu požaduje plošné finanční korekce, tedy snížení celkového objemu již certifikovaných prostředků (ministerstvem financí do Bruselu odeslaných a proplacených faktur, pozn. red.), dále individuální finanční korekce za pochybení jednotlivých příjemců a zavedení nápravných opatření. Tato opatření byla již ministerstvem navržena a Evropská komise je akceptovala jako adekvátní. Nakolik jsou účinná, to ověří až další audit,“ informoval P. Fiala s tím, že je téměř jisté, že Česká republika z OPVK nevyčerpá celou částku. „Nebude schopna využít 4 až 5 miliard korun. Budeme se snažit za pomoci různých nástrojů, aby tato skutečnost neměla žádný dopad na státní rozpočet.“

A jak vysoká bude pokuta za audit (bruselským slovníkem korekci)?

„My Evropské komisi navrhujeme plošné korekce ve výši zhruba 10 procent z již certifikovaných výdajů, tedy 750 milionů až 1 miliardu korun. Pokud s tímto návrhem bude komise souhlasit, pak můžeme tyto prostředky rozdělit na jiné projekty. Jestliže se ale nedohodneme na výši plošné korekce, pak ji Evropská komise určí sama. Bude pravděpodobně vyšší, ale hlavně pak bychom už o tyto peníze definitivně přišli. Tato plošná korekce se samozřejmě nedotýká příjemců dotací,“ sdělil ministr novinářům smutná čísla.

Dopad na státní rozpočet tato korekce však bude mít v každém případě.

Tři opatření k nápravě

Ministerstvo proto podle jeho slov přijalo tři zásadní opatření, která by měla řešit selhávání kontrolních mechanismů, procesní chyby a zpožďování.

„Provedli jsme v souladu se zjištěními auditu organizační změnu, která přinesla jasné vymezení kompetencí, posílení kontroly. V minulosti například můj náměstek Michal Zaorálek neměl v předchozí organizační struktuře úřadu kompetence řídicího orgánu, které byly svěřeny vrchnímu řediteli, jenž byl však náměstkovým podřízeným. V nejbližší době chystáme opatření ke zrychlení vyřizování žádostí o platbu ze strany příjemců. Hledáme způsoby, jak co nejvíc zjednodušit administrativu programu a tím urychlit čerpání,“ popsal P. Fiala první opatření.

To další se týká IPn.

„Zastavili jsme všechny IPn, jejichž přípravu nějak kritizovala Evropská komise. Nyní ovšem čelíme velkým problémům i v komisí schválených projektech, konkrétně jde o projekt KREDO, který byl veden dobrým úmyslem, jak rozdělit vysokým školám 1,2 miliardy korun. Je ale bohužel nastaven tak, že ho z právního hlediska nelze realizovat. Druhým opatřením, které by řešilo volné finanční prostředky po IPn, jsou realokace. Vláda rozhodla na náš návrh, že jednu miliardu korun převedeme do Operačního programu lidské zdroje a zaměstnanost. Další 1,6 miliardy korun ponecháme v OPVK, ale provedeme vnitřní realokaci. Budeme podporovat již schválené projekty vysokých škol v zásobníku, na které dříve nestačila finanční alokace. Díky oběma realokacím, které ještě formálně musí schválit Evropská komise, bychom měli splnit limit pro čerpání v OPVK v roce 2014,“ uvedl ministr školství s tím, že nyní ve spolupráci s ministerstvem pro místní rozvoj bude jeho úřad vládě navrhovat k přesunu další zbylé peníze po IPn, tentokrát 1,5 miliardy korun, a to v roce 2013, aby se zabránilo problémům v čerpání v roce 2015. Časový odstup mezi realokací a jejím skutečným dopadem v čerpání je dán dlouhými schvalovacími a realizačními procedurami projektů.

Třetí problém se týká Bruselem pozastavených plateb.

„Připravili jsme pro Evropskou komisi odpověď, na jejímž základě by mohly být do konce roku obnoveny platby. Její součástí je i návrh zmíněných plošných korekcí,“ dodal ministr.

Dodejme, že ministerstvo školství už podalo na úředníky tři trestní oznámení, které se týkají veřejných zakázek souvisejících s OPVK.

Kdy bude nejhůř? Příští rok

Podle pravidel Bruselu je nutné, aby do konce tohoto roku bylo schváleno (certifikováno) 21,8 procent z celkového objemu OPVK.

„Tento limit bychom měli splnit. Rizikem je samozřejmě uplatnění plošné finanční korekce, která může ztížit jeho dosažení, ale my nevíme, kdy bude uplatněna – jestli letos, nebo v příštím roce. Avšak nejkritičtějším rokem, se kterým už nemůžeme nic udělat, je rok 2013. Všechna zmíněná opatření se vztahují k rokům 2014 a 2015, abychom mohli v té době stoprocentně čerpat. V příštím roce ale reálně hrozí nevyčerpání limitu daného Evropskou komisí o 4 až 5 miliard,“ konstatoval P. Fiala.

Nesplnění limitu jde na vrub právě pozdnímu vypsání a následnému selhání IPn (2,6 miliardy), kriticky nízké certifikaci projektů v roce 2010 a také zrušení projektu PIVO (Podpora individuálního vzdělávání občanů) za 4,5 miliardy. Aby byla případná realokace peněz pro čerpání na jiné projekty v roce 2013 účinná, musela by se provést už v roce 2011. Teď už je pozdě.

           

Historie a výhled problémů OP Vzdělávání pro konkurenceschopnost
(objem programu cca 55 miliard korun)

2007

Na IPn schváleno 20 % z celkové alokace. Později se ukázalo, že to byla přehnaně vysoká částka.

2008

Schváleno 556 projektů za 2,7 mld. Kč (5 % z celku OPVK), ale příjemcům nebylo proplaceno nic.

2009

Odešly první platby příjemcům (proplaceno 4,4 mld. – 8 %), schválené dotace žadatelů ve výši 15 mld.

Identifikovány první zásadní problémy v čerpání s dopadem do budoucna:

- nedostatečná personální kapacita

- prodlužování lhůt při administraci žádostí o platbu

- zpoždění ve vyhlašování výzev například pro IPn

2010

Začátek roku ve znamení kriticky nízkého čerpání – 1,6 % certifikovaných finančních prostředků.

Koncem roku 2010 došlo k nastartování tempa čerpání až na 8,3 %.

Problémy:

- pozdní vyhlášení výzvy na IPn (4,1 mld. Kč)

-
zrušení projektu PIVO (Podpora individuálního vzdělávání občanů) za 4,5 mld. Kč

-
plánovaná vnitřní realokace z prioritní osy 3 do prioritní osy 1 (EU peníze školám neboli „šablony“)

- pozastavení výzev – úprava operačního programu

- personální změny

2011

Problémy:

-
hledání řešení formou transferu peněz do jiného operačního programu

-
MŠMT představilo plán založený na velkoobjemových IPn v celkové výši 6 mld. Kč

-
selhání přípravy IPn ze strany odborných útvarů MŠMT, termín 15. 12. 2011 k finalizaci přípravy nedodržen

-
po konzultaci s Bruselem schváleny IPn jen za 3,4 mld. k 31. 3. 2012

- 2,6 mld. Kč je částka v riziku – nedočerpáno v rámci IPn

2012

Audit Evropské komise z října se zaměřil na období 1. 1. 2009 až 31. 5. 2011. Důsledky:

-
od ledna dočasné pozastavení proplácení peněz z Bruselu

- do dubna přijetí nápravných opatření

-
v červenci dorazila závěrečná auditní zpráva, na jejímž základě MŠMT navrhuje plošnou korekci (svým způsobem pokutu) ve výši 10 % certifikovaných, tedy Bruselem schválených výdajů OPVK – cca 750 milionů Kč

Současnost

Certifikováno v EU 8,3 %, v ČR vyúčtováno 18,9 %. Vyhlášení výzev na 95,6 % alokace. K 1. 8. schváleno asi 8800 projektů za 43 mld. Kč (82,7 % z alokace OPVK). Příjemcům vyplaceno 23 mld. Kč.

2013

Hrozba nesplnění limitu čerpání ve výši 4–5 mld. Kč jako důsledek neřešených rizik z minulosti.

Shrnutí rizik

Finanční korekce 750 milionů Kč s dopadem na státní rozpočet. Nesplnění limitu čerpání v roce 2013 o 4–5 mld. Kč. Vysoká úroveň nezpůsobilých výdajů v jednotlivých projektech (cca 800 milionů Kč jde na vrub státu). Fluktuace zaměstnanců MŠMT.

Jak na MŠMT dál?

Reorganizace sekce pro EU k 1. 8. 2012, splněno.

Zastavení příprav dalších IPn, dohoda s Bruselem.

Zavedení integrovaného systému řízení IPn, splněno.

Zjednodušení administrace OPVK k 1. 1. 2013.

Intenzivnější komunikace s příjemci, kteří pomalu čerpají.

Zahájení krizového řízení ve spolupráci s MMR.

Příprava další realokace peněz do jiného OP.

Nastavení systému klíčových zaměstnanců k 31. 12. 2012.

Procesní optimalizace a 2. etapa organizační změny k 31. 3. 2013.

< zpět do čísla
reklama un

1333317600_seznamy-125x125-na-web-un-1.gif
reklama
1543878000_mikroskop.gif
1604012400_polar_125x125.jpg
ucebnice
polartraver.jpg
anketa
Měl by stát zavést minimální laťku úspěšnosti u jednotných přijímacích zkoušek na SŠ?
ANO
NE
NEVÍM
ano
ne
nevim
37%
32%
31%
linka_duvery_240x100.jpg
© Copyright 2010 - 2021 Učitelské noviny, ČTK / realizováno: manilot.cz
Eğer isterseniz harika seks, sesli şişli escort söyler zorunda olacak. Her insan ve her cinsel ilişki farklıdır, En uzun süredir devam eden seks ve ilişki şişli escor ev sahipliği yapan, Taksim en şehvetli vücutlara taksim escort sahip en güzel ve en seksi telekızları bulun. Kişisel fantezinizi yaşamak istiyorsanız, profesyonel bir telekız ideal bir ortaktır. ​Kalbinizde hala gençseniz ve istanbul escort güzel bir bayan arkadaş arıyorsanız, beşiktaş escort gününüzü güzelleştirmek için seksi eskort istanbul kızlarımız tarafından alın. Mecidiyeköy escort model sitesi, beylikdüzü escort bayanları ve eskort modelleri online web sitesi. Gecelik veya saatlik escort bayanlara 7/24 sitemizden ulaşabilirsiniz. taksim escort model sitesi, mecidiyeköy escort bayanları ve eskort modelleri online web sitesi. Gecelik veya saatlik escort bayanlara 7/24 sitemizden ulaşabilirsiniz. Escort bayanları bulabileceğiniz mecidiyeköy escort web sitemiz istanbul escort. Web sitesinde mecidiyeköy escort bayanlar yer almaktadır. Erotik Shop - sex shop Oyuncak Mağazası sex shop erotik seks oyuncakları sitesi olan nokta shop, lisanslı markaları ile cinsel sağlık ürünleriyle hizmetinizde. en uygun fiyat erotik shop ürünler sex shop mağazası www.noktashop.org şişli escort bursa escort istanbul escort taksim escort ortaköy escort beşiktaş escort bebek escort mecidiyeköy escort beylikdüzü escort sex shop sex shop sex shop sex shop sex shop sex shop sex shop sex shop fethiye sex shop