archiv
Učitelské noviny č. 21/2012
tisk článku

MORÁLNÍ ÚPADEK HOLEK A KLUKŮ Z ČECH

V poslední době pozorujeme značný nárůst nepoctivosti, nezodpovědnosti, bezohledného kořistění, agresivity a vulgarity. Společnost se tvrdě orientuje na okamžitou spotřebu, na rychlý a bezpracný úspěch. Hodnoty, které byly po staletí považovány za „skutečné“, jdou stranou. Tato situace není specifická jen pro naši zemi, jedná se o celosvětový (euroamerický) vývoj, který u nás probíhá rychleji, neboť „doháníme, co jsme zameškali“.

 

Na řadě škol jsme svědky soustavného snižování požadavků na znalosti a dovednosti žáků a studentů. Ve sdělovacích prostředcích je často zpochybňována role paměti ve vzdělávání, smysl výchovy ke kázni a společenskému chování, důležitost osobního úsilí a význam zodpovědnosti. Cožpak si již nikdo neuvědomuje, že vzdělání a vzdělanosti člověk dosahuje dlouhodobou, soustavnou a cílevědomou činností, která stojí hodně sil? Ale věřte, vyplatí se.

Pokles úrovně vzdělanosti vnímám s velkými obavami. Absolventi základních, středních i vysokých škol mají dnes podstatně horší všeobecný rozhled, než generace naše či našich rodičů. Ochota a tedy i schopnost porozumět světu, který nás obklopuje, je čím dál menší. Výrazně poklesla chuť pochopit přírodovědné i společenské jevy, vyznat se v historii, literatuře a výtvarném umění. Ze základních škol odcházejí žáci, kteří na žádnou střední školu nepatří!!! Když se jich ptám, proč tam jdou, většinou jen aby měli maturitu. Neptají se, co jim škola do života dá. Ani žádné přijímací zkoušky nedělají. U nás je tolik středních škol, že bojují o své dušičky všemi prostředky. Je to ekonomicky neúnosné. To, že už mají problémy na základní škole ve všech předmětech, že mají známky dostatečné, dnešní společnost a lidi na ministerstvu nezajímá. Proč se, lidé, nebouříte, když tam platí stát tolik prostředků a je to k ničemu? Musíte to udělat asi vy, posoudit, zda je vaše dítě na další studium, či bude šťastnější, když se naučí dobrému vztahu k práci, potřebnému řemeslu.

Mnozí dnešní maturanti mají vážné problémy s vyjadřováním i s pravopisem, se základními početními úkony. Nejsou schopni řádně porozumět psanému textu, sepsat smysluplný odstavec. Neznají ani základní historická fakta a nemají ponětí o nedávném vývoji naší společnosti.

Myslím, že tyto řádky se netýkají gymnazistů, absolventů tradičních středních škol, jako jsou obchodní akademie, průmyslovky. Tzv. počítačová gramotnost je často chápána pouze jako úspěšné zvládnutí počítačových her, brouzdání po internetu a v lepším případě také pochopení základu jednoho textového editoru.

Jsme pro Evropu málo významný národ a malý stát. Máme-li obstát v ní a ve světě, musíme se o to usilovně snažit. Nechceme-li se stát pouze levnou a podřadnou pracovní silou, musíme se intenzivně vzdělávat a vytrvale a soustavně rozvíjet své znalosti a dovednosti. Vzdělání si politici předhazují jen před volbami. Však nyní opět brzy uslyšíte, jak vše budou podporovat. Přál bych si mít už konečně ministra – odborníka s nějakou zárukou toho, že to nebude politická loutka někoho jiného, či jakýsi maskot pro okrasu, kterého po záruční době opět vyměníme.

Tedy to, co je ve sdělovacích prostředcích často zpochybňováno a zatracováno. Nedostatečná vzdělanost a malý všeobecný rozhled vede k degradaci populace na nemyslící dav spotřebitelů všeho možného i nemožného. Vytváří živnou půdu pro nejrůznější podvodníky, extremisty, je zdrojem ignorance a agresivity vůči lidem i přírodě.

Obracím se proto na všechny, kteří danou situaci mohou změnit. Řekněte nahlas – takto je to špatně, to je cesta do pekel!!!

Pokud budeme zticha, nedokážeme včas současným mocipánům říci zdravý názor, pak se značnou měrou podílíte i vy na utváření atmosféry v celé populaci. Snažme se proto orientovat společnost k cílevědomému vzdělávání, k odpovědné a uspokojení přinášející práci, k úctě k tradičním hodnotám. Pečlivě zvažujme svá slova. Mějme na paměti, že je rychlejší a jednodušší bořit než stavět. Na řadě škol jsme svědky soustavného snižování požadavků na znalosti a dovednosti, ale i na chování nastupující generace. Jak dnes hodnotit chování žáků? Máte recept?

Byl jsem studentem vysoké školy, později učitelem a z vlastní zkušenosti mohu potvrdit, že již v roce 2000 došlo ke skokovému snížení požadavků. Žáci, kteří by dříve museli na základní škole opakovat, začali procházet do dalších ročníků téměř bez problémů. Nároky se stále snižují. Dnešní studenti by už museli kdysi nastavenou laťku podlézat. Pokles náročnosti studia je naprosto přirozený, neboť neustále stoupá počet studentů vysokých škol. To už nejsou studenti, to jsou už stáda. Zkoušející se s nimi vůbec osobně nezná. Vše je anonymní. Školu si dnes můžete koupit! Rozložení inteligence ve společnosti zůstává konstantní. Aby i studenti s menšími schopnostmi vystudovali, musejí se jim osnovy přizpůsobit. Na to však doplácejí ti nejtalentovanější, kteří se nerozvíjejí mnohdy tak, jak by jejich talent zasloužil. Učitelé se jim nemohou ve škole dostatečně věnovat.

Rozdělení inteligence, stejně jako jiných lidských předpokladů a vlastností, v celkové populaci – zjednodušeně řečeno odpovídá 15 %. To znamená, že na střední školu bych mohl doporučit sedm žáků ze třídy. Tak to i dříve bylo. Tato procenta odpovídají i vysokoškolsky vzdělaným lidem. My však se musíme přizpůsobit Evropě, kde průměr je 26 %. Reálnou šanci získat diplom (byť třeba jen titul bakalář) má nyní cca 30 % mladých lidí.

Absolventi nejen že nemají základní znalosti svého oboru, nemají znalosti ani jazykové. Výuka cizích jazyků (zejména angličtiny) bývala za socialismu velkou slabinou. Jak se však ukazuje, jazykové schopnosti dnes nejsou o moc lepší. Značně se zhoršily jazykové znalosti naší mateřštiny. Nechte si napsat dopis od absolventa, který má dostatečný prospěch na základní škole a jde na střední školu. Díky moderním metodám by i s průměrným učitelem musely být výsledky lepší.

Podmínkou ovšem je, že studenti budou mít motivaci. Bez té to prostě nejde. Ochota, a tedy i schopnost porozumět světu, který nás obklopuje, je čím dál menší. Velká část dnešní mládeže ani po znalostech netouží. Chtějí si jen trochu prodloužit mládí, studovat to, co je baví, ne co je třeba (co potřebují firmy, instituce, společnost). Chtějí si ve škole jen tak užít. Ale to přece nejde. Škola musí bolet. Získané znalosti, dovednosti nemohou být zadarmo.

To může vést až k problémům. Několikrát jsem sám upozorňoval, jak se vytrácejí technické talenty. My je potřebujeme, ale neumíme potřebné techniky podchytit.

Nezaměstnanost absolventů je přes 30 % procent, nevhodné studijní obory atd. Znalostní společnost je pro mladou generaci až na výjimky prázdný pojem. Spoléhají spíše na „známostní“ společnost. Strejda mě tam dostane! Na dospělých vidí, že není důležité, co znám, ale koho znám. Radost vidět a rozumět, to je, a věřím, že i bude, nejkrásnější dar přírody. Dnešní společnost (nejenom mládež) vidí hodnoty v něčem úplně jiném. Někoho přechytračit, dostat něco za nic – to je opravdová radost a „umění“.

Nepotismus, „jánabráchismus“ jen kvetou. Je to obrovský rozpor, do kterého nás přivedly nyní vládnoucí garnitury. Na jedné straně stojí podniková sféra – pracovní tempo se neustále zrychluje, globální konkurence se zostřuje, stoupají nároky na kvalifikaci pracovníků, na jejich odolnost vůči stresu, na schopnost rychle a správně se rozhodovat, zvyšuje se počet přesčasů. Někteří podnikatelé by vyhnali z lidí hřídel a ještě jim nezaplatili.

Ve školství probíhá přesně opačný trend – tempo se přizpůsobuje těm nejslabším, žáci nemají být stresováni. Co ale v životě? Jsou pak dobře připraveni? Hodnocení současného stavu vzdělanosti je varovné. Neustále měníme koncepce podle toho, jak nastupují vládnoucí strany. Do škol se dostávají moderní pojmy, kterým málokdo rozumí. Zapojovat děti do zajímavých projektů je časově náročné, ale zase hlavně pro ty, co mají doma pochopení a zázemí, se to vyplatí.

Učitel byl vždy státní zaměstnanec a musel učit to, co mu mocipáni nařídili. Škola mnohdy supluje, co rodiny zanedbávají. Rodiny, v důsledku změn ve společnosti, zaznamenávají ohromné změny, začíná převažovat sobeckost, lehkovážnost, závist nad laskavostí, láskou. To, že nemohou učitelé optimálně vzdělávat, naše ministerské úředníky moc nezajímá.

„Není moudrý ten, kdo mnoho ví, ale ten, kdo ví, čeho je potřeba.“ Přestože internet je mezi mládeží velmi populární, médiem s největším dopadem na postoje lidí zůstává televize. Jsou tam pořady vhodné? Rodiče jsou povinni vybrat dětem vhodný program. Školství potřebuje více financí, více kvalitních, vzdělaných lidí, co mají v srdci lásku. Otázkou je, odkud je vzít. Pokud nebude rozhýbána ekonomika snížení daní a nákladů na sociální pojištění (které ostatně využívá mnohdy spousta cizopasníků), tak peněz bude paradoxně čím dál méně. V základním školství by měla být dětem dána do vínku široká škála nejenom rozumové, ale i citové výchovy. Měla by obsahovat úctu k dějinám a generacím minulým (včetně rodičů). Úcta k rodičům přešla na strejdu nebo tetu, kteří s námi momentálně bydlí. Trocha idealizace rozhodně nezaškodí. Je velikou chybou vyrábět ve školách roboty bez citu. Učitelé by měli mít možnost věnovat se dětem, které se chtějí učit a jsou zvídavé. Musí být chráněni před dětmi z asociálních vrstev, které přinášejí do škol násilí, šikanu, rozvracejí zdravé skupiny. Dělejme vše pro to, abychom učitelům k tomu vytvořili vhodné podmínky, dělejme reformy s rozmyslem, aby se školství, díky našim politikům, nejmenovalo třeba Evropské školské ministerstvo pro vědu, výzkum. To by v praxi znamenalo, že zejména základní školy budou současně řídit odněkud všichni a nikdo.

Jiří Beneš

< zpět do čísla
reklama un

1333317600_seznamy-125x125-na-web-un-1.gif
reklama
1543878000_mikroskop.gif
1604012400_polar_125x125.jpg
ucebnice
polartraver.jpg
anketa
Měl by stát zavést minimální laťku úspěšnosti u jednotných přijímacích zkoušek na SŠ?
ANO
NE
NEVÍM
ano
ne
nevim
37%
32%
31%
linka_duvery_240x100.jpg
© Copyright 2010 - 2021 Učitelské noviny, ČTK / realizováno: manilot.cz
Eğer isterseniz harika seks, sesli şişli escort söyler zorunda olacak. Her insan ve her cinsel ilişki farklıdır, En uzun süredir devam eden seks ve ilişki şişli escor ev sahipliği yapan, Taksim en şehvetli vücutlara taksim escort sahip en güzel ve en seksi telekızları bulun. Kişisel fantezinizi yaşamak istiyorsanız, profesyonel bir telekız ideal bir ortaktır. ​Kalbinizde hala gençseniz ve istanbul escort güzel bir bayan arkadaş arıyorsanız, beşiktaş escort gününüzü güzelleştirmek için seksi eskort istanbul kızlarımız tarafından alın. Mecidiyeköy escort model sitesi, beylikdüzü escort bayanları ve eskort modelleri online web sitesi. Gecelik veya saatlik escort bayanlara 7/24 sitemizden ulaşabilirsiniz. taksim escort model sitesi, mecidiyeköy escort bayanları ve eskort modelleri online web sitesi. Gecelik veya saatlik escort bayanlara 7/24 sitemizden ulaşabilirsiniz. Escort bayanları bulabileceğiniz mecidiyeköy escort web sitemiz istanbul escort. Web sitesinde mecidiyeköy escort bayanlar yer almaktadır. Erotik Shop - sex shop Oyuncak Mağazası sex shop erotik seks oyuncakları sitesi olan nokta shop, lisanslı markaları ile cinsel sağlık ürünleriyle hizmetinizde. en uygun fiyat erotik shop ürünler sex shop mağazası www.noktashop.org şişli escort bursa escort istanbul escort taksim escort ortaköy escort beşiktaş escort bebek escort mecidiyeköy escort beylikdüzü escort sex shop sex shop sex shop sex shop sex shop sex shop sex shop sex shop fethiye sex shop