archiv
Učitelské noviny č. 06/2011
tisk článku

Úspěch ve škole začíná v předškolní přípravě – zvlášť u dětí, které žijí v sociálním vyloučení

1. Popis problematiky

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy vyhlásilo dotační výběrové řízení na projekty zaměřené na podporu integrace romské komunity. Předškolní příprava a včasná péče byla jedním z tematických okruhů. Cílem bylo vytváření předpokladů pro naplňování včasné péče o děti ze socio-kulturně znevýhodňujícího prostředí a zvýšení předpokladu zapojení dětí žijících v prostředí sociálního vyloučení či sociálním vyloučením ohrožených do hlavního vzdělávacího proudu. Tento záměr nás zaujal, protože v podmínkách janovské komunity a Základní školy a Mateřské školy v Litvínově – Janově se jedná o zásadní problém.

2. Projekt „Důležitý začátek“

Odpovědí na situaci ve škole i v komunitě byl projekt „Důležitý začátek“. Návrh projektu obsahoval pět modulů, které odpovídaly na místní situaci a na cíle tematického okruhu specifikované ve výzvě MŠMT. Jednalo se o tyto moduly:

Modul 1: Beseda pro rodiče předškoláků

Modul 2:
Na vlastní oči (jednodenní a vícedenní výjezdy v okresech CV, MO, TP a UL)

Modul 3: Logopedie

Modul 4:
Pohyb a kázeň (kázní k bezpečnosti pohybu ve vodě a v dopravě)

Modul 5:
ICT a interaktivní tabule (využití moderních technologií ve výuce)

Rozhodnutím MŠMT byl projekt přijat a celková výše dotace byla upravena na 424 000 Kč.

3. Dosažené přínosy pro rodiče

(plán 50, skutečnost 52 osob)

MODUL 1:

Rodiče byli vtaženi do projektu především prostřednictvím dětí. Vždy, když se děti vrátily z nějaké aktivity plné dojmů a zážitků, nadšeně vyprávěly o tom, co viděly, slyšely a zažily. Protože kladný poměr dětí k projektu byl nakažlivý, brzy získali kladný vztah k činnostem v projektu i rodiče. Svědčí o tom neobvykle vstřícná spolupráce rodičů ke každé další akci školy. Přednášející besedy „Důležitý začátek“ se zaměřila na školní zralost dětí a připravenost dětí, které přicházejí k zápisu do 1. tříd. Poradila, jak by rodiče mohli pomoci se vstupem do školy, co by bylo dobře procvičovat. Rodiče kladli řadu otázek a měli velký zájem o osobní konzultaci svých problémů.

4. Dosažené přínosy pro předškoláky

(plán 80, skutečnost 95 osob)

MODUL 2:

  osvojení si pravidelného režimu, sport, odpočinek, hra, vycházka, usínání a vstávání, hygiena, jídlo

     zvládnutí stolování a hygieny na běžné úrovni

     soustředěné přijímání podnětů z prohlídek muzeí, zámků, historických i nových budov, planetária

     spontánní společenský život – zábava, písničky, tanec – bez rozdělování dětí podle předsudků

     výchova k samostatnosti a sebevědomí (noc bez maminky – pro děti vesměs poprvé)

     „Jsme různí, ale můžeme spolu žít“ – výchova k multikulturalismu při vícedenním výjezdu

     získání představy o běžné socio-kulturní úrovni pro stanovování životních cílů a perspektivy.

MODUL 3:

Výběr 13 nejpotřebnějších dětí; zejména byly zjištěny nedostatky u sykavek a hlásek L, R a Ř.

Potřeba logopedie je značná, rodiny nejsou schopny ji zaručit a škola na to nemá prostředky.

MODUL 4:

Návštěva aquaparku a dopravního hřiště měla naučit předškoláky, jak se chovat bezpečně ve vodě a v dopravě. Aktivity byly přínosem, protože prevence úrazů není nikdy dost.

MODUL 5:

V každé skupině proběhly 4 vyučovací hodiny u interaktivní tabule – divoká zvířata, domácí zvířata, počítání, větší – menší, barvy, zima; děti byly stále pozorné, aktivní a vyučovací hodiny byly živé, poučné, zábavné, dynamické. Velkou předností školy je, že řada učitelů úspěšně absolvovala školení o interaktivní tabuli a že ZŠ a MŠ Litvínov – Janov má akreditaci MŠMT k pořádání kurzů.

AKTIVNÍ DĚTI NADĚLUJÍ RADOST: VÝSTUPY Z PROJEKTU

Průběh projektu našel u dětí značnou odezvu a vyvolal velkou aktivitu. V předvánočním období byly schopny a ochotny uspořádat 15 akcí, kde se prezentovaly před spolužáky, dalšími dětmi (některé i s postižením), rodiči, pedagogy a veřejností. Tečkou za rokem 2010 a vyvrcholením realizace projektu pak byla celoškolská Vánoční prezentace aktivit dětí a žáků. Připravili ji děti a žáci se svými pedagogy od mateřských škol až po vycházející žáky.

5. Dosažené přínosy pro pedagogy

(plán 8, skutečnost 22 osob)

Všichni získali velmi cenné poznatky o dětech v jiných situacích, o formách výchovy a výuky za této situace a co předškoláky nejvíc zaujalo a ovlivnilo. Kritické připomínky z oblasti logopedie poukázaly na nutnost řešení této problematiky. Veškeré zkušenosti také ukázaly, že organizace tak náročného projektu by byla zcela nemožná bez důsledného uplatňování myšlenky J.A.Komenského „Škola bez kázně je jako mlýn bez vody“. Pro všechny zúčastněné pracovníky byl projekt „Důležitý začátek“ klasickou ukázkou metody „Learning by dooing“ – tedy „Kováním se staneš kovářem“.

6. Závěr

Cílem projektu bylo vytvořit předpoklady pro naplňování včasné péče o děti ze socio-kulturně znevýhodněného prostředí a zvýšení předpokladu zapojení dětí žijících v prostředí sociálního vyloučení do hlavního vzdělávacího proudu. Tento hlavní cíl byl beze zbytku splněn. Ve všech akcích projektu si byly děti rovny, protože projekt programově vytvářel inkluzívní prostředí.

Specifické cíle projektu byly stanoveny následovně:

  zvyšování účasti dětí ohrožených sociálním vyloučením v předškolním vzdělávání;

     aktivity směřující k zapojení rodiny do předškolního vzdělávání dětí;

     aktivity vytvářející podmínky pro zvyšování informovanosti rodičů v oblasti předškolního vzdělávání – společná sezení a besedy rodičů s odborníky na romskou problematiku;

     náhrada málo podnětného prostředí – jednodenní a vícedenní výjezdy předškoláků. Aktivity zvyšující připravenost dětí na úspěšné zahájení školní docházky:

– zlepšování komunikačních schopností

– preventivní omezování rizikového chování;

  dosažení inkluzívního prostředí v mateřských školách a přípravných třídách.

Srovnáním s přínosy lze zjistit, že cíle byly splněny a vyčleněné prostředky byly účelně využity.

 PhDr. Miroslava Holubová, ředitelka ZŠ a MŠ Litvínov – Janov

Ing. Jan Vaněk, učitel, projektový manažer ZŠ a MŠ Litvínov – Janov

< zpět do čísla
banners/univerzita_pardubice_1_390x60.png
reklama un

1333317600_seznamy-125x125-na-web-un-1.gif
reklama
feuerstein_125x125.jpg
ucebnice
termaly_losiny_2020.jpg
anketa
Je čas pro zásadní změnu modelu maturitní zkoušky?
ANO
NE
NEVÍM
ano
ne
nevim
48%
31%
20%
linka_duvery_240x100.jpg
© Copyright 2010 - 2020 Učitelské noviny, ČTK / realizováno: manilot.cz