archiv
Učitelské noviny č. 06/2011
tisk článku

LOGOPEDIE: VRÁTKA DO SPRÁVNÉHO SVĚTA ŘEČI

Postavte se do kterékoliv třídy a i necvičeným uchem zaslechnete od několika dětí nepříliš čisté vyslovování některých hlásek. Logopedi ve školství se zabývají jak drobnými, tak závažnějšími vadami řeči, které mohou zásadně komplikovat komunikaci dítěte s okolím. O stavu školní logopedie jsme hovořili s ředitelem Logopedické základní školy v Měcholupech a předsedou Asociace logopedů ve školství ALEXANDREM BEDNÁŘEM.

Asociace logopedů ve školství vznikla před pěti lety. Změnila se nějak za tuto dobu nabídka logopedické péče ve školství?

 

Důležité bylo, že se nám podařilo prosadit vytvoření metodického doporučení k zabezpečení logopedické péče ve školství. Je odborně napsáno, odpovídá současné legislativě a díky němu mohly krajské úřady pověřit koordinací logopedické péče ve školství vybrané speciálně pedagogické centrum. Úkolem těchto koordinátorů je zejména podporovat přístup k logopedickým službám ve školství v kraji a podílet se na jejich zkvalitňování. V některých krajích se toho velmi dobře chopili, například v Jihomoravském, Ústeckém nebo třeba v Olomouckém či Libereckém kraji, naopak například v Karlovarském kraji se nabídka logopedické péče rozjíždí pomaleji, ale i zde je zabezpečení koordinace logopedické péče na dobré cestě.

 

Zaznamenal jsem, že pedagogicko-psychologické poradny v souvislosti s tímto doporučením upozorňovaly na to, že je jim logopedická péče „přidávána“ do spektra služeb, ačkoliv často nemají logopeda a ani se jim nezvýšily tabulky, aby ho mohly přijmout…

 

V metodickém doporučení se hovoří o poradenských zařízeních, v naprosté většině se koordinace ujala speciálně pedagogická centra. Je pravda, že centrum pro žáky s vadami řeči v každém kraji nebylo. V případě, že by se nepodařilo najít SPC (například pro sluchově postižené, které by se buď transformovalo, nebo by převzalo i péči o děti s narušenou komunikační schopností), zajišťovala by prozatím koordinaci poradna. Nakonec to ale nebylo třeba, podařilo se tuto oblast pokrýt službami SPC.

 

Nebylo by účelné komunikovat s logopedy ve zdravotnictví, kde je celkem dobrá síť služeb a kde mají i převzatý kvalitní zdravotnický systém kreditů a atestací?

 

Bohužel, po revoluci došlo k rozdělení, respektive k hlubší profilaci zdravotnické a školské logopedie a dosud se nepodařilo navázat vzájemnou komunikaci. Nemyslím ale, že to bylo z vůle školních logopedů… Není to dobře, leckdy se poskytované služby zdvojují, což systém logopedické péče prodražuje. Na druhé straně, my se spolupráci nebráníme…

 

…ale ani ji nevyhledáváte.

 

Oni nás ale taky ne.

 

Dobře… Jaký je o vaši asociaci zájem mezi logopedy, na ministerstvu školství, mezi partnerskými asociacemi?

 

Počty členů naší asociace rostou, máme jich už 240. Jsem jedním ze zakládajících členů i Asociace speciálních pedagogů a s nimi, myslím, velmi dobře spolupracuji. Komunikujeme s Asociací pracovníků SPC – když je něco potřeba, víme o sobě a zavoláme si. Jinak vlastně s dalšími asociacemi blíže nespolupracujeme – a máte pravdu, je to možná škoda pro nás i pro ně, ale je to asi dáno i různým zaměřením asociací. Bylo by dobré, kdyby o nás například i běžné školy více věděly. Přece jen, narušená komunikační schopnost se vyskytuje i u jejich žáků. Na druhé straně – do mateřských i základních škol vyjíždějí logopedi z našich center, diagnostikují speciální vzdělávací potřeby žáků, dělají přímou logopedickou intervenci a spoluvytvářejí podmínky pro úspěšnou integraci či inkluzi dětí a žáků s vadami řeči.

 

S ministerstvem školství, s odborem speciálního vzdělávání, jednáme velmi často, vyjadřujeme se k připravovaným vyhláškám (loni jsme byli první, kdo aktivně vystoupil proti připravovaným novelizacím vyhlášek pro oblast speciálního školství a poradenství, které byly následně naštěstí pozastaveny) i k dalším strategickým a koncepčním materiálům. To je myslím pro oblast školní logopedie velmi důležité.

 

V rozhovorech pro UN (viz UN 44/2008 a 2/2009) jste si stěžoval, že schází průběžné vzdělávání školních logopedů… Nastal v této oblasti posun?

 

Řešení tohoto problému je v běhu, podařilo se nám sestavit a otevřít pilotní specializační 250 hodinové studium logopedie pro absolventy magisterského studia speciální pedagogiky – logopedy ve školství. Jde v podstatě o rozšiřující, prohlubující studium. Jednáme s MŠMT o tom, aby absolventi tohoto vzdělávání, kteří se logopedické práci věnují, mohli svou činnost vykonávat jako činnost specializační, a tím měli nárok na příslušné finanční ohodnocení. V rámci studia přednášejí speciální pedagogové, psychologové, lékaři… Není vždy jednoduché kvalitní lektory zajistit, ale zatím máme od frekventantů prvního běhu více než dobré reference.

 

Pořád ale ještě schází systém kariérního růstu. Byl bych rád, kdyby v jeho rámci bylo možné s tímto vzděláváním logopedů ve školství počítat, podobně jako je tomu ve zdravotnickém systému vzdělávání. Ve školství jde v současnosti o dobrovolnou aktivitu, na základě které nemá zatím absolvent ani nárok na lepší ohodnocení.

 

Kromě specializačního vzdělávání jste získali finance z ESF na vzdělávání logopedických preventistů hlavně v mateřských školách. Jaká je úroveň tohoto vzdělávání?

 

Toto vzdělávání je skutečně určeno prioritně pro učitelky mateřských škol, i když ho někdy navštěvují i elementaristky. Dozví se na něm zejména informace o metodách podpory správného řečového vývoje dětí a prevenci vzniku komunikačních obtíží. Jde o zhruba čtyřicetihodinový kurz, jehož součástí je i práce se skupinou dětí, kterou frekventantky absolvují většinou v rámci své práce v mateřské školce. Vedou pracovní záznamy a požadovanou dokumentaci o dětech, která je součástí závěrečné zkoušky. Tímto způsobem proškolíme v průběhu tří let okolo 1100 pedagogických pracovníků. 

 

Jakou kompetenci mají absolventky kurzů?

 

Získávají osvědčení o jeho ukončení, ředitele školy z hlediska odměňování k ničemu nezavazuje, je zase na něm, zda se tato vyšší kvalifikace odrazí například v osobním ohodnocení pedagoga. Co se kompetencí týká, absolventi získají znalosti a dovednosti týkající se podpory přirozeného rozvoje řeči dětí, rozvoje řečových dovedností dětí, prevence vzniku vad řeči, schopnosti lépe odhalit možné poruchy řeči. Absolventkám vysvětlujeme, kam se mohou obrátit pro odbornou radu, kde mají hledat logopedy, kam nasměrovat rodiče s dětmi v případě podezření na nesprávný řečený vývoj. Opakovaně jim zdůrazňujeme, že absolvováním tohoto kurzu se nestávají logopedy, že nemohou samostatně provádět nápravy, to vše musí nechat na vysokoškolsky vzdělaných odbornících se státní závěrečnou zkouškou z logopedie.
Radmil Švancar

 

< zpět do čísla
banners/univerzita_pardubice_1_390x60.png
reklama un

1333317600_seznamy-125x125-na-web-un-1.gif
reklama
feuerstein_125x125.jpg
ucebnice
termaly_losiny_2020.jpg
anketa
Je čas pro zásadní změnu modelu maturitní zkoušky?
ANO
NE
NEVÍM
ano
ne
nevim
48%
31%
20%
linka_duvery_240x100.jpg
© Copyright 2010 - 2020 Učitelské noviny, ČTK / realizováno: manilot.cz