archiv
Učitelské noviny č. 27/2004
tisk článku

Aktualizované učební plány zvláštních a pomocných škol

Aktualizované učební plány zvláštních a pomocných škol č.j.: 19 903/2004-24

V návaznosti na článek ze str. … přinášíme materiál MŠMT, na základě kterého se do učebních plánů škol vzdělávajících mentálně postižené žáky přidává jedna hodina, o jejímž naplnění rozhoduje v rámci daných pravidel ředitel školy.

Učební plán vzdělávacího programu zvláštní školy,

č.j.: 22 980/97–22, rozšířený o 1 vyučovací hodinu v 7. ročníku na základě Metodického pokynu č.j.: 12 207/2004-22

Předmět

1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

9.

Český jazyk

5

5

5

6

6

6

5

5

4

Prvouka

2

2

2

           

Vlastivěda

     

1

1

1

     

Přírodověda

     

1

1

1

     

Občanská výchova

           

1

1

1

Dějepis

           

1

1

1

Zeměpis

           

1

1

1

Matematika

4

4

4

5

5

5

5

4

4

Přírodopis

           

2

2

1

Fyzika

           

1

1

1

Chemie

               

1

Hudební výchova

1

1

1

1

1

1

1

1

1

Výtvarná výchova

1

1

1

1

1

1

1

1

1

Rýsování

             

1

1

Pracovní vyučování

3

3

3

4

5

5

6

6

8

Tělesná výchova

3

3

3

3

3

3

3

3

3

Řečová výchova

2

2

2

1

1

1

     

Doplňovací hodiny

     

1

1

1

1

1

1

Disponibilní dotace

           

1

   

Týdenní dotace povinných předmětů

21

21

21

24

25

25

29

28

29

Navýšená 1 vyučovací hodina se do učebního plánu zařazuje jako disponibilní časová dotace a lze ji využít pouze na zvýšení hodinové dotace některého povinného předmětu, na zvýšení hodinové dotace některého povinného předmětu s jeho současnou integrací s jiným předmětem, na zvýšení hodinové dotace některého volitelného předmětu nebo na zařazení dalšího volitelného předmětu.

Zařazením navýšené vyučovací hodiny do učebního plánu musí dojít k reálnému navýšení týdenního počtu hodin u každého žáka 7. ročníku.

V 6. – 9. ročníku o časové dotaci jednotlivých vyučovacích předmětů rozhodne ředitel školy tak, aby se vyučovalo všem předmětům učebního plánu daného ročníku, byl naplněn daný minimální počet hodin pro předmět a dodržena týdenní časová dotace.

U volitelných předmětů v 7. – 9. ročníku ředitel školy rozhoduje i o jejich zařazení do ročníku.

Učební plán vzdělávacího programu pomocné školy, č.j.: 24 035/97–22, rozšířený o 1 vyučovací hodinu v 7. ročníku na základě Metodického pokynu č.j.: 12 207/2004–22

Předmět

Nižší
stupeň

Střední stupeň

Vyšší
stupeň

Pracovní stupeň

Čtení

2

2

3

2

Psaní

1

2

2

1

Počty

1

3

3

2

Věcné učení

2

2

2

2

Smyslová výchova

2

     

Pracovní a výtvarná výchova

4

5

6

11

Tělesná výchova

5

5

5

5

Hudební výchova

2

2

2

2

Řečová výchova

1

1

1

1

Disponibilní dotace

   

1

 

Týdenní dotace

20

22

25

26

Nepovinný předmět

 

2

2

2

Navýšená 1 vyučovací hodina se do učebních plánů zařazuje jako disponibilní časová dotace na vyšším stupni pomocné školy. Ředitel školy použije navýšení na zvýšení hodinové dotace některého povinného předmětu, na zvýšení některého povinného předmětu s jeho současnou integrací s jiným předmětem nebo na zařazení volitelného předmětu.

Ředitel školy může učební plán do výše 30% přizpůsobit psychickým a fyzickým možnostem a potřebám žáků při dodržení celkové týdenní dotace povinných předmětů.

Učební plán Rehabilitačního vzdělávacího programu pomocné školy č.j.: 15 988/2003-24, rozšířený o 1 vyučovací hodinu na základě Metodického pokynu č.j.: 12 207/2004–22

Předmět

Počet hodin týdně

Počet hodin ročně

Rozumová výchova

5

165

Smyslová výchova

4

132

Pracovní a výtvarná výchova

3

99

Hudební a pohybová výchova

3

99

Rehabilitační tělesná výchova

5

165

Disponibilní dotace

1

33

Hodinové dotace jednotlivých předmětů je možno upravit podle potřeb žáků.

Každou hodinu je možno rozdělit na 2 i více jednotek, mezi nimiž bude přestávka.

Jednotlivé vyučovací předměty je možno spojovat, je možno vyučovat v blocích.

Disponibilní časovou dotaci lze využít na zvýšení časové dotace smyslové výchovy.

< zpět do čísla
banners/un_390x60_rmj.jpg
reklama un

1333317600_seznamy-125x125-na-web-un-1.gif
reklama
akcent_09-19_125x125.gif
ucebnice
1590530400_polartraver.gif
anketa
Změní krizová online výuka školství k lepšímu?
ANO
NE
NEVÍM
ano
ne
nevim
34%
43%
23%
1591221600_tyr.jpg
linka_duvery_240x100.jpg
© Copyright 2010 - 2020 Učitelské noviny, ČTK / realizováno: manilot.cz