archiv
Učitelské noviny č. 30/2004
tisk článku

Hodnocení výsledků vzdělávání žáků 9. tříd, CERMAT, UN č. 27/2004

Centrum pro zjišťování výsledků vzdělávání


Proč Moravskoslezský kraj realizuje rozvojový program KVALITA 2004? Protože chce vytvářet pro školy v kraji podmínky, v nichž se péče o kvalitu vzdělávání může stát součástí jejich každodenní práce.

Před více než deseti lety byl před školskou veřejností nahlas vysloven záměr monitorovat a systematicky hodnotit kvalitu vzdělávání. MŠMT prohlásilo, že cílem je vytvoření komplexního evaluačního prostředí ve školství.

Složitá reforma veřejné správy ve školství, dlouhé čekání na nový školský zákon, chybějící kariérní řád a neuskutečněná reforma veřejných financí jsou snad těmi nejdůležitějšími překážkami, kterými by bylo možné omlouvat, jak málo toho doposud bylo ze strany MŠMT pro zlepšení péče o kvalitu vzdělávání vykonáno. Učitelům, ředitelům škol, rodičům, krajským a obecním úředníkům stále není známo, co je cílem externí evaluace, kterou provádí Česká školní inspekce, podle jakých kritérií hodnotí podmínky, průběh a výsledky vzděláváni. Nevíme, kdo a kdy vysvětlí školám, proč je pro ně užitečné provádění vlastního hodnocení. Kraje ani školy neví, jaké podmínky bude MŠMT vytvářet pro zavádění vlastního hodnocení škol (Návrh školského zákona: „Ministerstvo stanoví prováděcím právním předpisem rámcovou strukturu, pravidla a termíny vlastního hodnocení školy.“).

MŠMT podpořilo projekt Hodnocení výsledků vzdělávání žáků 9. tříd v Karlovarském kraji, o kterém jsme byli v UN informováni. Pro srovnání připomínáme, že bylo testováno 3098 žáků ve 139 třídách.

Bez účasti a zájmu MŠMT bylo v Moravskoslezském kraji v letošním roce v lednu testováno 9200 žáků z 418 9. tříd, a 203 žáků z odpovídajících ročníků víceletých gymnázií, u přijímacích zkoušek do maturitních oborů použilo obdobné testy 81 středních škol, které je poskytly 9796 uchazečům. Lednovým cvičným testováním bylo budoucím uchazečům umožněno vyzkoušet si zátěž, která je čekala u přijímacích zkoušek; tím vším se zvýšila objektivita přijímacích zkoušek na střední školy v kraji. Navíc byly žákům a školám poskytnuty validní informace, které se pro ně mohou stát výzvou k přemýšlení o vlastním zlepšení.

Na otázku dotazníkového šetření „Chcete se dozvědět více o dalších možnostech využití nástrojů evaluace při řízení školy?“ odpovědělo určitě ano 33 % a spíše ano 63 % z 81 dotázaných ředitelů středních škol, kteří se projektů zúčastnili. Z výsledků testování a dotazníkových šetření, která v kraji realizovala společnost SCIO o.p.s., bude zpracována Zpráva pro kraj včetně doporučení směrem k rozvoji studijních předpokladů žáků a k míře jejich využití v českém jazyku a matematice.

Program KVALITA 2004 nabízí školám kromě již zmíněných testování též projekty Maturita nanečisto, Testování výstupu z 1. stupně základní školy, v rámci kterého proběhne v Moravskoslezském kraji 23. září 2004 testování v 6. třídách a ve třídách odpovídajícího ročníku víceletých gymnázií. K 30. červnu 2004 se do tohoto projektu dobrovolně přihlásilo 256 z 322 škol. Maturity nanečisto se v kraji zúčastnilo v tomto školním roce 128 středních škol, tj. 81 % všech škol s maturitními obory v kraji a přes 13 % ze všech zúčastněných v ČR.

Dalším projektem je Vzdělávání v oblasti evaluace pro týmy pracovníků škol, kteří chtějí zlepšit práci svou i práci školy. Účastníci se v seminářích učí, jak najít kritéria pro vlastní hodnocení, jak řídit změny nutné ke zlepšení, jak lépe tvořit testy a hlavně si vyměňují zkušenosti ze své práce. Všichni víme, že bez vzdělávání pedagogů, a nejdříve ředitelů, vnitřní evaluaci nerozvineme. Studiem absolventi získají dovednosti a vědomosti, které pro centrálně stanovené cílové standardy využijí.

Společnost legislativně dává školám svobodu, která není samozřejmostí ani ve většině zemí EU. Změna probíhá rychle, a proto je potřebné zdůrazňování vlastní odpovědnosti za řízení kvality. V některých evropských zemích si školy zpracovávají plány zlepšení a rozvoje školy, které vycházejí ze závěrů vlastního hodnocení. V Anglii nedávno zjistili, že tlak vyvíjený externí evaluací — inspekce a zveřejňování výsledků efektivity — není zcela účinný, a také hledají cesty k rozšíření vnitřní evaluace. Tvorba plánů zlepšení a rozvoje školy by měla být podepřena vzdělávací a poradenskou činností vykonávanou přímo ve školách, což je v našich českých podmínkách, vzhledem k nesystémovému řízení změn, zřejmě daleká budoucnost.

Nezoufáme! Program KVALITA 2004 bude pokračovat i v dalším roce, a tak základním a středním školám v našem kraji bude i v roce 2005 umožněno systematicky získávat statistická data o výsledcích vzdělávání, které poskytují. Žáci a jejich rodiče budou mít opět možnost ještě před podáním přihlášek ke studiu na středních školách srovnat výsledky své, resp. svých dětí s výsledky několika tisíc patnáctiletých žáků v kraji, což doplní informace známé z klasifikace a průběžného hodnocení.

Na závěr přání a zdůraznění. Výsledky z jednorázového testování nesvědčí o tom, že dítě nebo škola je mírně nadprůměrná, k tomu je třeba komplexnějšího přístupu ke zjišťování tzv. přidané hodnoty, ale říkají, že v tomto testování uspěl žák nebo žáci školy mírně nadprůměrně. Všem rodičům a učitelům přejeme děti, které se rády učí, což je důležitější, než to, jestli v testech byly nad, či pod průměrem!

Tomáš Bouda,
vedoucí odboru školství, mládeže a sportu KÚ Moravskoslezského kraje

Jitka Kunčarová,
vedoucí oddělení koncepcí a analýz OŠMS Moravskoslezského kraje

< zpět do čísla
banners/albert_390x60px_new.jpg
reklama un

1333317600_seznamy-125x125-na-web-un-1.gif
reklama
akcent_09-19_125x125.gif
dekra_125x125-s.jpg
ucebnice
anketa
Je čas pro zásadní změnu modelu maturitní zkoušky?
ANO
NE
NEVÍM
ano
ne
nevim
48%
32%
20%
chrudim_1_240x100.gif
linka_duvery_240x100.jpg
© Copyright 2010 - 2020 Učitelské noviny, ČTK / realizováno: manilot.cz