archiv
Učitelské noviny č. 31/2004
tisk článku

Konečná verze RVP ZV spatřila světlo světa

V závěru prázdnin schválilo vedení ministerstva školství konečnou verzi Rámcového vzdělávacího programu pro základní vzdělávání (RVP ZV). Pokyn k jeho postupnému uvedení do života škol dá schválení nového školského zákona, v němž je zakotven. O tom, jakých proměn doznal ve finiši a co tedy základní školy čeká, jsme si povídali s JANEM TUPÝM, náměstkem ředitele VÚP v Praze.


Co se v textu po veřejné diskuzi změnilo?

Nejprve bych chtěl všem, kteří se na přípravě RVP ZV podíleli, poděkovat. Především pak spolupracovníkům a učitelům pilotních škol, jejichž poznámky byly zásadní.  Opravdu poctivě jsme zhodnotili všechny připomínky. Ty podstatné byly do konečné verze RVP ZV zapracovány. Takto upravený text jsme na červnovém setkání projednali s řediteli pilotních škol.

Především jsme vyšli vstříc žádostem, aby se v úvodu rozšířily informace o inovativních změnách v základním vzdělávání. Dílčí úpravy se týkají pojetí a cílů základního vzdělávání. Upraven byl rámcový učební plán. V obsahu vzdělávání jsme přesněji specifikovali tzv. příspěvek k naplňování klíčových kompetencí, který byl pro některé učitele neuchopitelný, a vymezili jsme jej jako cílové zaměření jednotlivých vzdělávacích oblastí.

Co další obsahové změny?

Na doporučení zástupců Zdravé školy a pracovníků katedry výchovy ke zdraví z brněnské Pedagogické fakulty MU jsme jinak strukturovali vzdělávací obor Výchova ke zdraví. Zjednodušili jsme text Výtvarné výchovy, která měla určité problémy pokud jde o jasnost textu. Doplňující obor Zdravotní tělesná výchova byl přímo propojen s obsahem Tělesné výchovy. Učitelé tak mohou prvky zdravotní tělesné výchovy využívat nejen v samostatných hodinách pro zdravotně oslabené žáky, ale i při běžných hodinách tělesné výchovy. Došlo také k redukci očekávaných výstupů a učiva Informační a komunikační technologie (ICT) na 2. stupni. V rámcovém učebním plánu ubyla ICT jedna vyučovací hodina, ovšem školy, které mají odpovídající podmínky, mohou výuku rozšířit nebo zařadit volitelný předmět.

Hodně připomínek z terénu směřovalo ke dvěma povinným cizím jazykům.

Tady je pravděpodobně nejzásadnější změna. Dokument stanovil, že do roku 2011-2012 bude druhý cizí jazyk volitelný. Do té doby mají školy dost času na to, aby vytvořily a stabilizovaly kádr aprobovaných učitelů. I stát získá čas, aby vychoval další učitele jazyků. Mimochodem – počítá se s tím, že paleta nabídky se pro druhý cizí jazyk na řadě škol rozšíří. Nabízí se ruština, francouzština a další.

Ale ředitelé volali po druhém cizím jazyku jako volitelném hlavně proto, že pro některé žáky, například pro dyslektiky, je už první cizí jazyk problém. 

To je věčné dilema. Vyučovat některé žáky jen jednomu cizímu jazyku, nebo jim předložit druhý cizí jazyk alespoň na základní úrovni. Nevyžadovat po nich znalost gramatiky, ale omezit se na praktickou stránku věci. Aby se uměli zeptat na cestu, nakoupit v obchodě… Nabízí se i další možnost. Až budou dva cizí jazyky povinné, může se do dokumentu vrátit poznámka, která byla v předchozích verzích RVP ZV. Totiž že žákům, kteří mají výrazné problémy v učení nebo zdravotní problémy, škola nabídne jiný vyučovací předmět. Ale to je otázka nastavení v roce 2012. Pokud jde o volbu prvního cizího jazyka, je zatím rozhodnutí na školách. Angličtina však musí být jedním ze zvolených jazyků. Z hlediska návaznosti se stále více prosazuje, aby byla angličtina prvním povinným jazykem pro všechny. To ukáže vývoj.

Zmínil jste úpravy v rámcovém učebním plánu. Vyhověli jste pilotním školám, které si přály navýšení počtu disponibilních hodin?

Na 2. stupni skutečně počet disponibilních hodin narostl. Jednu jsme ubrali z ICT, druhou z Výchovy ke zdraví. Zároveň jsou však tyto hodiny přesněji vymezeny. Školy teď mají 18 disponibilních hodin, z toho je 10 tzv. vázaných. Šest hodin musí nabídnout na druhý cizí jazyk, čtyři na jakékoli další volitelné předměty na 2. stupni. Zbylých 8 hodin mohou použít buď na posílení povinných předmětů, nebo si z nich vytvořit další volitelné předměty.

Možnost vytvořit si vlastní volitelný předmět zůstává?

Ano. Striktnější vymezení je tam naopak proto, aby škola musela žákům druhý cizí jazyk nabídnout a aby někde nepřesunuli všechny ostatní disponibilní hodiny jen na rozšíření povinných předmětů.

Do jaké míry RVP ZV počítá s integrovanými předměty?

Integrace obsahů v dokumentu zůstává na různých úrovních. Je možné integrovat jednotlivá témata, nebo části oborů přesouvat, podle toho, jak to škole vyhovuje. Může dojít až k integraci celých oborů, výuka ovšem musí mít smysl, nesmí jít o spojení formální a samoúčelné.

Nebude RVP ZV školy víc svazovat než dnešní programy?

Jistě ne. Je třeba rozlišit, co je závazné a co doporučené. Určující je samozřejmě výsledek. Proto jsou v RVP ZV závazné očekávané výstupy. Tedy to, k čemu mají žáci v jednotlivých vzdělávacích oblastech dojít. Učivo je chápáno jako prostředek, s jehož pomocí je možné výstupů dosáhnout. Škola musí posoudit, které učivo dovede žáky k výstupům a následně ke kompetencím. Škola zváží, jak učivo rozdělí do ročníků, jak je rozpracuje, popřípadě modifikuje, integruje, doplní – podle toho jaké žáky má v lavicích.

Kolik pilotních škol bude nyní ověřovat svůj školní vzdělávací program (ŠVP)?

K loňským deseti přibyly další, takže jich je šestnáct. Tyto školy budou ověřovat své ŠVP za podpory evropských sociálních fondů a za podmínek, v jakých by měly časem pracovat všechny základní školy; včetně navýšení vyučovacích hodin na 1. i 2. stupni.

Hlásily se i další školy, které chtějí už letos svůj program ověřovat v rámci experimentu. Možnost ověřovat prvky ŠVP zatím dostanou mimo experiment, v mezích současné legislativy. Se zbývajícími školami, které ještě své programy upravují, jsme se domluvili, že nám je odevzdají do listopadu. Tím projekt tvorby ŠVP skončí. Získané zkušenosti jsme částečně využili při tvorbě manuálu, částečně budou využity pro připravovaný vzdělávací portál.

Na manuál dost ředitelů netrpělivě čeká. V jakém je stádiu?

Stále na něm ještě pracujeme. Některé části byly závislé na definitivním znění RVP ZV. Většina kapitol teď prochází vnitřní oponenturou a úpravami, na některých částech participujeme s externími spolupracovníky. Do konce září chceme mít první verzi Manuálu. Jednotlivé kapitoly ještě probereme s řediteli pilotních škol i škol mimo pilotáž. V průběhu října by měl materiál projít závěrečnou korekcí, v listopadu předpokládáme tisk a distribuci na školy.

Najdou ho učitelé i na vašem vzdělávacím portálu?

Ano, budou na něm manuály pro tvorbu ŠVP všech stupňů škol, které „obhospodařujeme“: pro předškolní, základní a gymnaziální vzdělávání. Chybět nebudou ani všechny RVP s příslušným komentářem. Tyto dokumenty budou doplňovat metodické texty, články, zahraniční dokumenty, počítáme i s diskuzemi na konkrétní témata. Zatím rozjíždíme vnitřní zkušební provoz portálu.

Je možné říci, které školy přispěly k tvorbě Manuálu nejvíc?

To je těžké, každá přispěla něčím, každá měla ve svém materiálu něco zajímavého, co může být pro další školy inspirací. Sbírali jsme od ředitelů hlavně informace o tom, jak při tvorbě ŠVP postupovali, které momenty byly rizikové, na co se nesmí zapomenout, čeho se vyvarovat. A samozřejmě praktické příklady. Každý obor má v manuálu svoji kapitolu, která se vyjadřuje k tomu, jak je možné zpracovávat charakteristiku konkrétního předmětu v ŠVP a rozpracovat vzdělávací obsah (osnovy) i s variantami příkladů.

Původně se počítalo s tím, že budou existovat vzorové programy.

S tím počítala Bílá kniha a určitě někteří lidé na ministerstvu i v terénu. My jsme od začátku razili trend, že modelový ŠVP by terén natolik ovlivnil, že by se nakonec programy víceméně unifikovaly. Domníváme se, že bude účelnější, když v manuálu a na portálu přineseme řadu dílčích příkladů, aby škola nemohla převzít program jako celek. Aby musela projít prvotním uvažováním o programu, hledáním vlastní cesty. Aby se učitelé museli mezi sebou dohadovat o tom, co je pro žáky důležité. Co, jak a proč chtějí udělat. Téhle stěžejní etapě by mohl vzorový program zabránit.

Rámcový vzdělávací program má i své oponenty, kteří tvrdí, že některé školy nebudou schopny si vlastní ŠVP vytvořit.

Některým to skutečně může působit potíže, nebo se budou uchylovat k formálnímu zpracování. Přístup k tvorbě ŠVP vychází ze složení učitelského sboru, včetně jeho ředitele nebo koordinátora, především z pochopení změn ve vzdělávání a výhod, které práce na ŠVP může přinést. Musíme počítat s tím, že se bude školu od školy lišit. Podstatné je lidi přesvědčit. Je to i otázka systému dalšího vzdělávání učitelů. Toho, jak se podaří připravit koordinátory na jednotlivých školách, aby kolegům ulehčili situaci. V rámci projektu Koordinátoři připravuje Pedagogické centrum Praha vzdělávání ředitelů a koordinátorů tvorby ŠVP, chystá i další pomoc školám. V každém kraji by měl být člověk, který by mohl po telefonu, mailem nebo při přímé návštěvě na škole poradit.

V určité omezené míře pomůžeme i my, pokud se na nás školy obrátí s konkrétním dotazem nebo žádostí o pomoc.

Pokud teď bude školský zákon schválen, od kdy bude RVP ZV povinný?

RVP ZV vstoupí v platnost spolu s platností školského zákona, tj. od ledna 2005. Od té doby mají školy dva školní roky na přípravu ŠVP. Výuka podle ŠVP by měla začít od roku 2007-2008 minimálně v 1. a 6. ročníku.  Důvody jsou hned dva. Jeden - aby si žáci osvojovali klíčové kompetence postupně. Druhý – aby stát stačil finančně pokrýt navýšení hodin rámcového učebního plánu na plánovaných 118 na 1. stupni a 122 na 2. stupni.

Je to dostatečně dlouhá doba, aby školy, které jsou zatím RVP ZV „nedotčené“, všechno zvládly?

Školy budou mít na tvorbu ŠVP dva plné školní roky, jako měly pilotní školy. Do konce letošního školního roku by měli být proškoleni koordinátoři, takže na každé škole by měl být člověk schopný ostatní řídit, radit jim. Pochopitelně záleží i na tom, jak se škola k věci postaví, jak si činnost naplánuje, zda se dokáže o nutnosti toho kroku přesvědčit. Dva roky nejsou málo, ale také ne mnoho. Na rozdíl od pilotních škol však budou mít ostatní jasnou výchozí pozici a řadu podkladových materiálů. 

Ještě o jednom otazníku se mluví. Jak budou vypadat učebnice?

Ukazuje se, že učebnice mohou mít do budoucna jiný charakter než dneska. Budou vznikat pravděpodobně více na volných listech nebo v menších sešitech po určitých tematických okruzích tak, aby byly využitelné třeba i v několika ročnících či předmětech. Budou asi méně obsažné, soustředěné na určitý základ učiva a školy či sami žáci si je budou doplňovat dalšími materiály. Řada škol si už dnes vytváří podobné typy vlastních učebnic. Konečně i některá nakladatelství už jsou nastartována, aby vyšla vstříc potřebám nového vzdělávání.

Ví se už, jak budou vypadat tiskopisy na vysvědčení?

Hovoříme o tom. Na poradě s řediteli pilotních škol jsme zvolili určité varianty. Ministerstvo zajistilo vytištění základních modelů, které se budou ještě ověřovat. Školy budou do prázdných rubrik samy doplňovat názvy předmětů. Budou existovat vysvědčení pro klasifikaci i pro slovní hodnocení. Než dojde na realizaci všeho, co jsem naznačil, budou muset školy zvládnout pořádný kus práce.

JAROSLAVA ŠTEFFLOVÁ

< zpět do čísla
banners/albert_390x60px_new.jpg
reklama un

1333317600_seznamy-125x125-na-web-un-1.gif
reklama
akcent_09-19_125x125.gif
dekra_125x125-s.jpg
ucebnice
anketa
Je čas pro zásadní změnu modelu maturitní zkoušky?
ANO
NE
NEVÍM
ano
ne
nevim
48%
32%
20%
chrudim_1_240x100.gif
linka_duvery_240x100.jpg
© Copyright 2010 - 2020 Učitelské noviny, ČTK / realizováno: manilot.cz