archiv
Učitelské noviny č. 2324/2005
tisk článku

Prevence dopravních úrazů u dětí mladšího školního věku

Na následky dopravních úrazů umírá každoročně více než milión osob. Dalších padesát miliónů je při dopravních nehodách zraněno. Každý den zahyne na silnicích kolem 3000 osob. Vzhledem k závažnosti následků, často dlouhodobých nebo dokonce smrtelných, i jejich progresivnímu nárůstu jde o zcela specifickou kategorii úrazů. Dle odhadu odborníků dopravní úrazy zaujmou kolem roku 2020 třetí místo v příčinách smrti nebo invalidity.


Česká republiky zaujímá ve statistikách dopravní nehodovosti a úrazovosti velmi nepříznivé postavení. V ČR připadá na 1 milión osob 139 usmrcených, což je ve srovnání s motoristicky vyspělými zeměmi, jako je např. Velká Británie, Holandsko anebo Švédsko, přibližně dvojnásobek.

Mimořádně ohroženou skupinou jsou u nás děti – téměř polovina všech úrazů u dětí do 15 let vzniká v souvislosti s pohybem v dopravním prostředí. Dopravní nehody jsou v ČR nejčastější příčinou dětských úrazových úmrtí! Každoročně v důsledku dopravní nehody zahyne přibližně 40 dětí, více než 4000 dětí utrpí v souvislosti s dopravní nehodou vážné zranění.

Děti jsou mimořádně ohroženou skupinou, neboť se stávají účastníky dopravy v době, kdy jejich psychický ani fyzický vývoj není ukončen. U dětí předškolního věku je tato inadaptibilita zcela zřejmá – děti tohoto věku nemají vzhledem k výšce dostatečný rozhled a také nejsou dobře vidět za překážkou. Vzhledem k nezralosti centrálního nervového systému nejsou děti schopny odhadnout relativitu rychlosti ani moment střetu dvou vozidel. U dětí lze ve srovnání s dospělými prokázat zhoršenou lokalizaci zvuků v prostoru a horší prostorovou orientaci. Dalším znevýhodněním je pro děti integrace zrakového vnímání, která se vyvíjí jen postupně - její dokonalosti je dosaženo až v pubertě. Dítě se tak při řešení dopravní situace dopouští daleko většího počtu chyb nežli dospělý. Přispívá k tomu i fakt, že reakční čas je u dítěte prodloužený, takže pětileté dítě potřebuje zhruba dvojnásobek času dospělého. 

Z hlediska incidence dopravních úrazů i jejich závažnosti jsou nejohroženější věkovou kategorií žáci mladšího školního věku. Jak prokazují výsledky šetření Státního zdravotního ústavu incidence dopravních úrazů u žáků 1. a 2. ročníku je téměř dvojnásobně vysoká nežli u žáků na konci školní docházky! Při hodnocení jednotlivých druhů zranění vznikajících při dopravních nehodách lze u školních dětí zaznamenat méně zlomenin a zhmožděnin nežli u úrazů jiné etiologie, ale více poranění povrchu těla a častější zranění hlavy a lebky. K závažným zjištěním patří skutečnost, že 25 % všech úrazů u dětí na počátku školní docházky představují poranění hlavy a lebky, zanechávající často dlouhotrvající následky či dokonce končící smrtí.

Za této situace je nutno věnovat zvýšenou pozornost preventivním aktivitám zaměřeným zejména na žáky mladšího školního věku – především na žáky 1. a 2. ročníku základních škol, kteří jsou rizikem dopravního úrazu ohroženi nejvíce.

K nejvýznamnějším faktorům ovlivňujícím incidenci dopravních úrazů u žáků mladšího školního věku patří zejména následující:

Audit bezpečnosti škol

Podle odborníků z Centra dopravního výzkumu by měl audit bezpečnosti škol odpovědět minimálně na následující otázky:

  • Odpovídá nejvyšší dovolená rychlost na pozemní komunikaci před školou bezpečnosti dětí?
  • Je řidič dopravním značením upozorněn zřetelně a včas na přítomnost školy v trase jeho jízdy?
  • Jsou přechody pro chodce v blízkosti školy dostatečně zabezpečeny?
  • Je dostatečný prostor pro děti před vchodem do školy? /shromaždiště/
  • Je odstraněna vzrostlá zeleň, bránící dětem či řidičům ve výhledu?
  • Je zajištěno poučení dětí a rodičů o chování chodců v silničním provozu? Je škola vybavena dostatkem materiálů pro toto poučení?
  • Je zajištěn dozor v blízkosti školy alespoň v exponovaných hodinách, příchodu dětí do školy a jejich odchodu?

Převaha kladných odpovědí znamená dosažení určité úrovně bezpečnosti. Negativní odpovědi naopak signalizují nutnost nápravy, spočívající v návrhu konkrétních bezpečnostních opatření vhodných pro danou lokalitu.

Na základě našich zkušeností, vycházejících z Projektu podpory zdraví: „Prevence dětských dopravních úrazů“ lze říci, že situace se v poslední době zlepšuje a dopravní značení na komunikacích v blízkosti pražských  škol je ve většině případů dostatečné. Jedná se o dopravní značky „Pozor děti“, „Přechod pro chodce“ a „Zpomalovací práh“. Pokud jde o rychlost, na většině komunikací v blízkosti škol je nejvyšší povolená rychlost upravena značkou 20 nebo 30 km/hod. Lze uvítat, že v blízkosti řady škol se v poslední době objevují jednak retardéry, jednak i značky „Obytná zóna“ - znamenající, že jde o oblast s nejvyšší povolenou rychlostí 30 km/hod.

K bezpečnosti dětí přispívají i dostatečně velká shromaždiště před školami - vhodná bývá i mechanická zábrana oddělující prostor před školou od blízkých komunikací. Pokud jde o otázku zeleně, v okolí námi vybraných škol byla velmi dobře udržována a upravována, aby nepřekážela výhledu řidičům ani chodcům. 

Používání prvků pasivní bezpečnosti

Cyklistické přilby

Používání přilby není u nás stále doceněno. Cyklistické přilby užívá pravidelně přibližně 40 % pražských dětí. Podle výsledků odborných studií je u cyklistů užívajících přilby riziko úmrtí téměř 20 x nižší. Při pádu z kola bývá nejčastěji zraněna právě hlava. Ke zranění hlavy dochází při pádu téměř ve 45 % případů, méně častá jsou poranění rukou - 27 % a kolen 23 %. Úrazy hlavy jsou u dětských cyklistů příčinou 70-80 % úmrtí! Proto je nutno opětovaně zdůrazňovat význam cyklistických přileb, které zabrání 85 % případů poranění hlavy a 88 % případů poranění mozku.

Bezpečnostní pásy

Pásy užívá pravidelně přibližně 60 % pražských dětí. Dle statistik hrozí nepřipoutaným osobám až 6x vyšší riziko smrti! Užívání pásů brání nejenom závažným zraněním hlavy a obličeje , včetně otřesu mozku, ale i zlomeninám dlouhých kostí – rukou a nohou. Pásy chrání cestující zejména v případě čelní srážky, kdy hrozí vymrštění osoby z předního sedadla, anebo při převrácení automobilu na střechu. V ČR je povinnost poutat se na předních i zadních sedadlech, pokud jsou vybavena bezpečnostními pásy. 

Dětské zádržné systémy

Užívání autosedaček zabrání více než 70 % úmrtí dětí ve vozidlech. Dětské autosedačky nesmějí být nikdy instalovány na místech vybavených airbagem!

Od 1.ledna 2001 u nás platí povinné užívání ochranných přileb u cyklistů do 15 let a povinné užívání dětských zádržných systémů pro děti mladší 12 let a menší 150 cm – bohužel pouze na dálnicích a rychlostních komunikacích.Přitom k naprosté většině dětských zranění dochází při nehodách v obcích. 

Dopravní výchova

V poslední době narůstá počet dopravních nehod zaviněných dětmi. Děti-chodci se stávají nejčastějšími viníky dopravních nehod – zaviní přibližně 42 % nehod. Dopravní nehody jsou bohužel i nejčastější příčinou dětských úrazových úmrtí – 39 % úmrtí je způsobeno dopravní nehodou, přičemž nejvíce jsou ohroženy děti 1. a 2. ročníku ZŠ. Právě v tomto období jsou děti ohroženy dopravními úrazy, zanechávajícími velice závažné následky. Podle výsledků zahraničních studií dvě třetiny smrtelných zranění představují dopravní úrazy na počátku školní docházky. Za této situace je nutno podporovat všechny formy aktivit v oblasti prevence dopravní úrazovosti, tedy ať už jde o legislativní opatření, prosazující povinné používání prvků pasivní ochrany, či změny dopravního prostředí, chránící zranitelné účastníky silničního provozu - (cyklisty a chodce) anebo dopravní výchovu, která by měla být zaměřena na nejzranitelnější účastníky silničního provozu – děti na počátku školní docházky.

Dosažení efektivity dopravní výchovy předpokládá individuální přístup k dítěti, které je nutno seznamovat se zásadami bezpečného chování na silnici již v předškolním věku. Dalším významným předpokladem je komplexní přístup, zahrnující jak získání teoretických znalostí, tak i jejich následné praktické procvičení v reálném silničním provozu – zásady bezpečného přecházení i zásady bezpečné jízdy na kole je nutno dítěti připomínat opakovaně!

Je zřejmé, že hlavní díl odpovědnosti za prevenci úrazů leží bezpochyby na rodičích, kteří by měli jít dítěti příkladem, a to jak v roli řidiče, tak i v roli chodce. Prvňáčkovi by měli rodiče vybrat vhodnou trasu do školy, upozornit na riziková místa a cestu s dítětem procvičit. Zvláštní pozornost je nutno věnovat přecházení na značených přechodech, které si každý rokem vyžádají větší počet lidských životů. V loňském roce zahynulo na přechodech 26 osob. Z 800 střetů automobilu s chodcem připadalo 150 kolizí na střet s dítětem! Nebezpečí hrozí zejména na víceproudých komunikacích – dítěti je nutno rovněž vysvětlit, že nejde o přednost absolutní - přejít lze jen za předpokladu, že  řidič nebude nucen náhle změnit směr ani rychlost jízdy.

S ohledem na narůstající dopravní mortalitu i morbiditu u dětské populace, je nutno zdůraznit i podíl škol, které se mohou významně zapojit do prevence dopravních úrazů. Jednou z možností je audit bezpečnosti škol z hlediska rizika dopravního úrazu – počet dopravních nehod i jejich závažnost může ovlivnit správné dopravní značení v blízkosti škol, ale i zajištění dozoru při přecházení – alespoň v exponovaných hodinách při příchodu dětí do školy a při jejich odchodu. Další z možností je dopravní výchova, směřující nejenom ke zlepšení znalostí a zvýšení efektivity chování dítěte v rizikových dopravních situacích, ale formující zároveň v dítěti pocit zodpovědnosti, a to jak za bezpečnost svou tak i za bezpečnost ostatních účastníků silničního provozu. 

Zuzana Zvadová,
Státní zdravotní ústav

< zpět do čísla
banners/1598997600_uspesny-web_390x60.gif
reklama un

1333317600_seznamy-125x125-na-web-un-1.gif
reklama
1543878000_mikroskop.gif
ucebnice
1599602400_okentes.gif
anketa
Pomůže Strategie 2030+ změnit školství k lepšímu?
ANO
NE
NEVÍM
ano
ne
nevim
38%
35%
27%
janacek_2_240x100.jpg
linka_duvery_240x100.jpg
© Copyright 2010 - 2020 Učitelské noviny, ČTK / realizováno: manilot.cz