archiv
Učitelské noviny č. 21/2004
tisk článku

ZUŠ mají novelu nejen o školném

Dne 26.března 2004 vstoupila v platnost již dlouho slibovaná a netrpělivě očekávaná novela vyhlášky o základních uměleckých školách. Původně stanovený termín ministryní školství mládeže a tělovýchovy JUDr. Petrou Buzkovou (1. leden nebo nejpozději 1.únor 2004) nebyl, pravděpodobně z důvodů složitosti legislativního jednání, dodržen. I přes toto zpoždění je novelou vyřešena složitá otázka pravidel výpočtu příspěvku na úhradu nákladů spojených s poskytováním základů vzdělávání ve škole - „školného“.


Letitý problém „zušek“ spočíval v závislosti výpočtu školného na výši výdajů na platy a s tím související další náhrady. ZUŠ jako jediný typ škol hradily ze „školného“ 30 – 35 % zákonných odvodů z mzdových prostředků. Důsledkem toho bylo, že jakékoli navýšení platů zaměstnanců znamenalo i navýšení „školného“.

Částečně problematiku řešila vyhláška č.151/2003 Sb. ze dne 7.května 2003, která upravila původní vyhlášku 292/1991 Sb. Protože i tato novela měla řadu nedostatků a chyb, iniciovala Asociace základních uměleckých škol společně s představiteli některých krajských správ a samospráv řadu jednání s MŠMT, s cílem vše napravit. Výsledkem je poslední novela, která řeší nejen výpočet a úhradu „školného“, ale i některé další problémy.

Podle nového textu § 11 stanoví ředitel „školné“ po projednání se zřizovatelem až do výše 110 % průměru skutečných neinvestičních výdajů školy na žáka v uplynulém kalendářním roce, což umožňuje zohlednit inflaci a reagovat na případné zvýšení cen, změnu DPH apod. v průběhu roku.

Do taxativního výčtu skutečných průměrných neinvestičních výdajů, které se při stanovení „školného“ nezapočítávají, byly doplněny: příděly do fondu kulturních a sociálních potřeb, ostatní náklady vyplývající z pracovněprávních vztahů, náklady na nezbytné zvýšení nákladů spojených s výukou dětí zdravotně postižených, výdaje na další vzdělávání pedagogických pracovníků a služby, které souvisejí s rozvojem škol a kvalitou vzdělávání, poskytovaných ze státního rozpočtu.

Byla rovněž vyřešena problematika plateb „školného“ žáků studia pro dospělé nevýdělečně činných, výdělečně činných a žáků pobírajících hmotné zabezpečení uchazečů o zaměstnání.

Za významné pozitivum lze považovat i fakt, že školné se stanoví na školní rok. Byla tak odstraněna určitá neserióznost předchozí novely vůči rodičům, kdy byl ředitel nucen měnit výši školného během školního roku.

Z ekonomického hlediska je velmi důležité přechodné ustanovení čl. II, podle kterého lze „školné“ na druhé pololetí školního roku 2003/2004 a školní rok 2004/2005 upravit s tím, že do průměru skutečných neinvestičních výdajů na žáka příslušného oboru za kalendářní rok 2003 lze započíst odpovídající část výdajů na pojistné na sociální zabezpečení a příspěvek na státní politiku zaměstnanosti a pojistné na veřejné zdravotní pojištění, příděly do fondu kulturních a sociálních potřeb a ostatní náklady vyplývající z pracovněprávních vztahů, které byly hrazeny ze „školného“.

Poslední změna je uvedena v § 13, který řeší pronájem hudebních nástrojů nebo učebních pomůcek. Původní ustanovení, podle kterého mohla ZUŠ žákovi nebo jeho zákonným zástupcům na základě písemné dohody půjčit hudební nástroj, bylo nahrazeno novým zněním tohoto paragrafu, na základě kterého může škola žákovi nebo jeho zákonnému zástupci na základě písemné dohody hudební nástroj nebo učební pomůcku pronajmout.

Jeden nelehký a časově velmi náročný úkol (jednání o změně vyhlášky pro ZUŠ trvala několik roků) AZUŠ společně s ostatními partnery vyřešila. Jsme si ale vědomi toho, že mnoho dalších problémů máme ještě před sebou. Stejně jako jiné typy škol budou i základní umělecké školy potřebovat vytvořit rámcový vzdělávací program a pokud bude schválen nový školský zákon, bude zapotřebí vytvořit i novou vyhlášku pro ZUŠ, která s nim bude ve shodě.

Jaroslav Fuksa,
předseda AZUŠ ČR

< zpět do čísla
banners/univerzita_pardubice_2_390x60.png
reklama un

1333317600_seznamy-125x125-na-web-un-1.gif
reklama
akcent_09-19_125x125.gif
dekra_125x125-s.jpg
ucebnice
termaly_losiny_2020.jpg
anketa
Je čas pro zásadní změnu modelu maturitní zkoušky?
ANO
NE
NEVÍM
ano
ne
nevim
48%
32%
20%
chrudim_1_240x100.gif
linka_duvery_240x100.jpg
© Copyright 2010 - 2020 Učitelské noviny, ČTK / realizováno: manilot.cz