archiv
Učitelské noviny č. 20/2004
tisk článku

Žákovské slevy na dopravu mají platit od září

dRÁHY BUDOU PŘES LéTO zATÍM VYSTAVOVAT jUNIOR PASY


V dubnu vláda schválila zavedení žákovského jízdného. Slevy začnou platit od nového školního roku. Nejen žáci školou povinní, ale všichni studující do 26 let tak budou moci levněji cestovat ve veřejné vnitrostátní osobní dopravě, a to v linkové autobusové a v pravidelné železniční.


 O žákovské jízdné se budou starat kraje

Jde vlastně o náhradu za zrušený sociální příspěvek na dopravu. Rozhodnutím kabinet navazuje na své usnesení z června minulého roku, kdy bylo uloženo ministru dopravy zpracovat podklady pro cenový výměr ministerstva financí (MF). Vnitrostátní dopravci - železnice a autobusové společnosti – budou tak mít státem uloženou povinnost poskytovat takzvanou žákovskou slevu.

Systém žákovských slev je napojen na stávající základní dopravní obslužnost, kterou zajišťují kraje. Žákovské jízdné bude rozšířením tohoto systému. Proto i o agendu spojenou s vydáváním žákovského jízdného se budou starat regiony (uzavírání smluv s jednotlivými dopravci, evidence a úhrada jejich ztrát z přiznávání slev). Pouze dálková železniční doprava pro zabezpečení dopravních potřeb státu bude i nadále v kompetenci ministerstva dopravy (MD), které bude dráhám vzniklou ztrátu kompenzovat. Přesná pravidla však zatím ještě určena nejsou.

„Termín určený pro zahájení vydávání průkazů neznáme. Zatím nejsou známy ani přesné ceníky. Čekáme na prováděcí nařízení od ministerstev dopravy a financí,“ uvádí tiskový mluvčí Českých drah (ČD) Petr Šťáhlavský.“

Sleva bude platit jen pro cestu do školy

Na žákovské jízdné budou mít nárok děti a mládež do věku 26 let navštěvující jakoukoliv školu v ČR. Sleva však nebude pro všechny stejná. Děti od 6 do 15 let budou mít nárok na slevu ve výši 37,5 procent z obyčejného (plného) jízdného. Mládež od 15 do 26 let čeká sleva ve výši 25 procent z obyčejného jízdného. Ale pozor! Sleva bude platit pouze ve dnech, kdy probíhá školní vyučování pro cesty z místa bydliště do školy nebo na praxi. Zdá se navíc, že žákovské jízdné by mohlo být ještě levnější.

„Cenový věstník určující výši slev bude uvádět jen krajní částku slevy z běžného jízdného. Cena, kterou bude dopravce zákazníkovi žákovskou slevou účtovat, může být nakonec úplně jiná, třeba 50 procent. Rozdíl bude pak pravděpodobně hradit dopravce,“ informuje Petr Šťáhlavský.

Kraje v roce 2005 použijí prostředky z daňových zdrojů podle novely zákona o rozpočtovém určení daní. Celková částka se bude mezi jednotlivé kraje dělit v poměru počtu denně dojíždějících žáků mimo obec, který vyplývá z údajů ČSÚ ze sčítání lidu, domů a bytů v roce 2001. Toto dělení nemusí být úplně přesné. Pro případ nedostatku prostředků v jednotlivých krajích se proto vláda zavázala chybějící částku dofinancovat.

Žákovskou legitimaci budou moci zájemci získat u různých dopravců, tedy u ČD i autobusových společností. „Předpokládáme, že drtivá většina žáků a studentů bude žádat o vydání průkazu u nás, protože asi ne všichni autobusoví dopravci budou schopni průkazy vydávat,“ tvrdí Šťáhlavský.

 Do září je mezidobí

MD v současné době dopracovává metodický pokyn pro dopravce a kraje k zavedení žákovského jízdného. Tento pokyn jim bude sloužit jako návod k tomu, jak slevu poskytovat, přesně určí ty, kdo mají na slevu nárok a popíše postup, jak průkazky na slevu vydávat. Pokyn by měl být zveřejněn začátkem června v Přepravním a tarifním věstníku MD, který bude následně doručen všem dopravcům ve veřejné osobní dopravě a krajským úřadům.

V dubnu také ČD přestaly vydávat průkazy na slevu jízdného, které byly poskytovány studentům tuzemským i zahraničním na základě mezinárodní karty známe pod zkratkou ISIC (slevy do muzeí, na kulturní akce, někde na ubytování, ČD vydávaly ke kartě junior pas). Dráhy to vysvětlovaly brzkým zavedením právě žákovských slev. Přesto se objevila kritika, poukazující na rozdílné praktiky oproti jiným zemím EU.

„Jako jedna z mála železnic v Evropě (snad jen kromě Litvy) jsme kartu ISIC uznávali na určitou slevu jízdného. To, že někteří politici vykládali, že ISIC platí na slevy na dráze po celém světě, je úplný nesmysl,“ oponuje mluvčí ČD.

Přesto dráhy kritice ustoupily. Zřejmě nechtějí odradit mladé zákazníky v době prázdnin, proto budou vystavovat za 100 korun „Junior pas – léto“, a to od 21. června do 20. září. Průkaz bude umožňovat stejné výhody jako jiné pasy ČD a navíc bude opravňovat ke slevě u mezinárodních jízdenek EURegio do Rakouska a City Star do Rakouska a Švýcarska.

Lukáš Doubrava

Žák/student předkládá řádně vyplněný a školou potvrzený „žákovský průkaz“ spolu s fotografií některému z dopravců. Pověřený zaměstnanec dopravce ověří správnost vyplněných údajů v „žákovském průkazu“ porovnáním s údaji uvedenými v osobním dokladu žáka/studenta (např. občanský průkaz, cestovní pas), vyznačí dobu platnosti průkazu, opatří jej razítkem dopravce a svým podpisem. Po kontrole správnosti žákovský průkaz přelepí průhlednou folií na lícové straně.

Zdroj: Ministerstvo dopravy

< zpět do čísla
banners/lesany_konkurz_390x60.jpg
reklama un

1333317600_seznamy-125x125-na-web-un-1.gif
reklama
akcent_09-19_125x125.gif
dekra_125x125-s.jpg
ucebnice
anketa
Je čas pro zásadní změnu modelu maturitní zkoušky?
ANO
NE
NEVÍM
ano
ne
nevim
48%
32%
20%
chrudim_1_240x100.gif
linka_duvery_240x100.jpg
© Copyright 2010 - 2020 Učitelské noviny, ČTK / realizováno: manilot.cz