archiv
Učitelské noviny č. 20/2003
tisk článku

Koncepce státní politiky pro oblast dětí a mládeže do roku 2007

Úkoly k zajištění realizace Koncepce státní politiky pro oblast dětí a mládeže do roku 2007 na období let 2003 a 2004

(Výběr z dokumentu proveden redakcí UN)

Příloha k usnesení vlády ze dne 7.dubna 2003 č.343
Úkoly jsou termínované jako průběžné, jejich splnění se předpokládá nejpozději do konce roku 2004. Úkoly související s problematikou dětí a mládeže, uvedené v jiných usneseních vlády ČR, zde nejsou zahrnuty. Resorty v roce 2003 pokryjí své potřeby v rámci rozpočtů jednotlivých kapitol, vzniklé potřeby pro rok 2004 budou řešeny prostřednictvím standardních postupů při přípravě návrhu státního rozpočtu České republiky na tento rok.

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy

1.   Zpracovat koncepci rozvoje participace mládeže na společenském a politickém životě na všech úrovních veřejné správy a promítnout její závěry a doporučení do právního řádu České republiky.

2.   Ve spolupráci s věcně příslušnými resorty zabezpečit výzkumné a informační činnosti, směrované k trvalému poznávání a řešení problematiky dětí a mládeže:

a) v rámci Institutu dětí a mládeže Ministerstva, mládeže a tělovýchovy zřídit národní registr výzkumů o dětech a mládeži ,

b) v rámci činnosti Institutu dětí a mládeže Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy zabezpečit realizaci celoplošných kontinuálních výzkumů.

3.   V návaznosti na přijatou Strategii zneužívání návykových látek a dalších sociálně patologických jevů v resortu školství, mládeže a tělovýchovy na období 2001 až 2004:

a) zařadit do připravovaných rámcových vzdělávacích programů obsahové okruhy nadpředmětového charakteru, směřující k osvojení základních sociálních dovedností, chápání významu kvality mezilidských vztahů, uplatňovaní zásadních morálních norem, respektovaní hodnot demokracie, obsahu a nezadatelnosti lidských práv, výchovu k zdravému životnímu stylu, atd.,

b) vytvořit podmínky pro funkci školního metodika prevence formou úpravy výše přímé míry vyučovací povinnosti,

c) zpracovat Strategii prevence sociálně patologických jevů v resortu školství, mládeže a tělovýchovy na období 2005 2008.

4.   Pokračovat v přijímání opatření směřujících ke snížení úrazovosti ve školách a školských zařízeních.

5.   Zabezpečit metodickou činnost vůči odborným útvarům krajských úřadů v oblasti zájmového vzdělávání realizovaného na školách a ve školských zařízeních a v oblasti výchovy a vzdělávání mimo vyučování realizované v nestátních neziskových organizacích s důrazem na klíčové oblasti vyplývající z Bílé knihy Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy o vzdělávání a Bílé knihy Evropské komise o mládeži, například v oblasti participace, informací, práce s neorganizovanými dětmi a mládeží a za tímto účelem zpracovat metodické materiály.

6.   Ve spolupráci s kraji podpořit rozvoj oblasti zájmového vzdělávání prostřednictvím dlouhodobých záměrů rozvoje vzdělávací soustavy krajů, podpořit další rozvoj sítě školských zařízení pro zájmové vzdělávání, vytvořit v rámci stávajících zařízení metodická a koordinační centra pro oblast zájmového vzdělávání jako partnery přímo řízených organizací.

7.   Zpracovat nové programy státní podpory činnosti nestátních neziskových organizací pracujících s dětmi a mládeží na období 2004 2006, které budou vycházet z diferencovaného financování aktivit v oblasti práce s dětmi a mládeží (systémová podpora kmenových činností nestátních neziskových organizací dětí a mládeže a projektová podpora rozvojových a inovativních oblastí práce s dětmi a mládeží).

8.   Připravit zavedení systému licencovaných nestátních neziskových organizací pracujících s dětmi a mládeží a pokusně ověřit jeho fungování v praxi.

9.   V návaznosti na schválení zákona o práci s dětmi a mládeží zpracovat systém poskytování akreditací v oblasti vzdělávání vedoucích a dalších pracovníků s dětmi a mládeží a prevence sociálně patologických jevů.

Nestátní neziskové organizace působící v oblasti dětí a mládeže

Silné stránky

 • Nestátní neziskové organizace představují významný prvek v systému práce s dětmi a mládeží. Plní obtížně zastupitelnou roli v oblasti neformálního vzdělávání a výchovy, nabídky volnočasových aktivit, práce s rizikovými skupinami dětí a mládeže, práce s nezaměstnanými mladými lidmi. Nemalou měrou ovlivňují celkové zrání dětí a mládeže, jejich postoje a názory. Svými funkcemi doplňují působení rodiny a školy a dalších subjektů. V této oblasti se angažují i církve a církevní právnické osoby. Činnost nevládních organizací lze považovat za základní prvek v procesu budování občanské společnosti.
 • Nestátní neziskové organizace pracující s ohroženými dětmi na základě zákona č.359/1999 Sb., o sociálně-právní ochraně dětí, ve znění pozdějších předpisů podléhají režimu pověřování, kdy po splnění určitých podmínek je této organizaci uděleno příslušným krajským úřadem pověření k činnosti, které by mělo být určitou zárukou poskytování kvalitních služeb.
 • Sdružení navazují mezinárodní kontakty a využívají programů EU pro mládež, přispívají i k rozvoji participace (podle 39 % mladých lidí do 19 let a 47 % mladých lidí do 26 let mohou občanská sdružení za určitých okolností mít vliv na společenské dění).
 • Přestože členská základna sdružení není vysoká, podle sociologického výzkumu je řada mladých lidí zřejmě alespoň v kontaktu se sdruženími a podle svých potřeb se účastní jednotlivých akcí (pochopitelně jde spíše o mladší populaci). Sdružení tedy ovlivňují poměrně širší okruh mladých lidí než jen své členy (okolo 25 % dětí a mladých lidí).
 • Stát vynakládá na podporu sdružení stále vyšší prostředky. Rozpočet Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy určený na podporu nestátních neziskových organizací dětí a mládeže a nestátních neziskových organizací pracujících s dětmi a mládeží činil v roce 2002 cca 179 mil. Kč . Uvažovaná opatření v odborné přípravě pracovníků s dětmi a mládeží si vyžádají potřebu zvětšení objemu finančních prostředků v porovnání se současným stavem o cca 10%.
 • Významnou měrou poskytují dotace na činnost nestátních neziskových organizací směřovaných na děti a mládež také Ministerstvo práce a sociálních věcí , Ministerstvo zdravotnictví a Ministerstvo životního prostředí.

 

1Tabulka: Dotace MŠMT poskytnuté nestátním neziskovým organizacím v tis. Kč.

Dotace 1998 1999 2000 2001 2002
Neinvestiční prostředky 123 074 143 784 162 701 173 660 168 830
Investiční prostředky 17 264 14 998 10 935 12 220 10 500
Celkem 140 338 158 782 173 636 185 880 179 330
Poznámka: rok 2002 - rozpočet.

 

Slabé stránky

 • Pokles členské základny občanských sdružení dětí a mládeže. Například u 43 sdružení, které se v uplynulých letech ucházely o dotace z programů vyhlášených MŠMT došlo během čtyř let k poklesu členské základny o více než 21 % členů. Pokles členské základny souvisí rovněž s populačním vývojem. Podobná organizovanost v mládežnických organizacích je podle sociologického výzkumu v bývalém východním Německu, Španělsku, Francii, Itálii a Portugalsku.
 • Jistým nedostatkem je přetrvávající nejednotnost a nízká míra kooperace mezi existujícími střešními organizacemi v oblasti dětí a mládeže při hledání společného řešení na národní úrovni i při reprezentaci mládeže ČR v zahraničí (v duchu doporučení Evropského fóra mládeže).
 • Postavení dobrovolného pracovníka -člena sdružení je nerovnoprávné vzhledem k Zákonem č. 198/2002 Sb., o dobrovolnické službě definovanému postavení dobrovolníka -nečlena sdružení. To má negativní dopad na podmínky činnosti dobrovolných pracovníků a jejich zajištění a ve svém důsledku může mít i negativní vliv na jejich motivaci.

 

Příležitosti

 • Další rozvoj v této oblasti mohou ovlivnit nové trendy v činnosti nestátních neziskových organizací dětí a mládeže včetně zkvalitnění přípravy vedoucích a dalších dobrovolných pracovníků s dětmi a mládeží.
 • Rozvoj aktivit zaměřených na neorganizované děti a mládež, především nízkoprahových klubů pro děti a mládež, které budou informačně propojeny s organizacemi fungujícími na principu členství.
 • Přijetí zákona č. 198/2002 Sb., o dobrovolnické službě, který vymezuje podmínky pro působení dobrovolníků v rámci dobrovolnické služby podpoří rozvoj činnosti nestátních neziskových organizací a umožní mladým lidem vykonávat veřejně prospěšné činnosti. Zákon rovněž umožní získat praxi mladým lidem.

 

Hrozby

 • Klesající míra organizovanosti dětí a mládeže v nestátních neziskových organizacích souvisí i s malým zájmem části dětí a mládeže o zapojení do organizovaných forem činností. Pokud sdružení nedokáží najít další prostředky a způsoby, kterými by kromě vlastních členů oslovily i mladé lidi, kteří nechtějí být členy žádné organizace mohou být jejich pozitivní přínosy výrazně nižší a lze očekávat některé negativní dopady.

 

2Tabulka: Dotace poskytnuté MPSV na projekty pro děti a mládež v letech 1999 - 2002

 Rok  Počet schválených projektů Celková výše dotace (v tis.Kč)
1999 47 20 435
2000 78 28 872
2001 82 45 964
2002 71 48 962

Směry působení státní politiky v jednotlivých oblastech

• V této oblasti patří k základním cílům další podpora činnosti nestátních neziskových organizací pracujících v oblasti dětí a mládeže jako významných subjektů vytvářejících nabídku volnočasových aktivit pro děti a mládež a poskytujících jim výchovu a vzdělávání mimo vyučování.

• Orgány veřejné správy budou pokračovat v systematické podpoře nestátních neziskových organizací formou každoročně vyhlašovaných programů podpory v oblasti práce s dětmi a mládeží, prevence sociálně patologických jevů, zdravotně postižených, sociálně handicapovaných, aktivit v oblasti environmentální vzdělávání, výchovy a osvěty a dalších a zabezpečí adekvátní objem finančních prostředků na jejich činnost v mezích vývoje veřejných rozpočtů.

• Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy zavede na období 2004 až 2006 nový systém podpory činnosti nestátních neziskových organizací v oblasti práce s dětmi a mládeží, který bude založen na diferencovaném financování aktivit těchto organizací. Program bude členěn na systémovou podporu kmenových činností a podporu rozvojových a inovativních oblastí práce s dětmi a mládeží, jako např. participace mladé generace na společenském a politickém životě, dobrovolnictví, práce s talentovanou mládeží, spontánní a příležitostné aktivity pro neorganizované děti a mládež, aktivity zaměřené na poznávání a ochranu životního prostředí apod.

• Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy zavede systém „licencovaných nestátních neziskových organizací“, které by v případě splnění daných kritérií získaly formální příslib o podpoře jejich činnosti v delším časovém horizontu (např. 3 roky).

• V souladu s připravovaným zákonem o práci s dětmi a mládeží bude zaveden systém akreditací ve vybraných oblastech práce s dětmi a mládeží (např. pořádání a organizace pobytových akcí pro děti a mládež, vzdělávání vedoucích a dalších pracovníků s dětmi a mládeží a v oblasti prevence sociálně patologických jevů), přičemž na stanovování podmínek akreditací a udělování těchto akreditací se budou podílet zástupci nestátních neziskových organizací.

• Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy a jeho přímo řízené organizace budou poskytovat metodickou pomoc krajům v oblasti práce s místními nestátními neziskovými organizacemi pracujícími s dětmi a mládeží.

• Vypořádání majetku spravovaného Fondem dětí a mládeže v likvidaci vytvoří předpoklady pro další rozvoj práce s dětmi a mládeží nestátních neziskových organizací. Ministerstvo financí se zaměří na dokončení procesu likvidace, převzetí zůstatkového majetku a ve spolupráci s Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy zpracuje podmínky pro využití likvidačního zůstatku.

• V návaznosti na zákon č. 198/2002 Sb., o dobrovolnické službě, zvážit právní úpravu vymezení dobrovolných pracovníků s dětmi a mládeží v rámci připravovaného zákona o práci s dětmi a mládeží.

< zpět do čísla
banners/1598997600_uspesny-web_390x60.gif
reklama un

1333317600_seznamy-125x125-na-web-un-1.gif
reklama
akcent_09-19_125x125.gif
1543878000_mikroskop.gif
dekra_125x125-s.jpg
1597960800_mascotte_125 x 125.jpg
ucebnice
1599602400_okentes.gif
anketa
Pomůže Strategie 2030+ změnit školství k lepšímu?
ANO
NE
NEVÍM
ano
ne
nevim
41%
32%
27%
evvoluce.png
linka_duvery_240x100.jpg
© Copyright 2010 - 2020 Učitelské noviny, ČTK / realizováno: manilot.cz