archiv
Učitelské noviny č. 20/2003
tisk článku

Provozní řád

Ministryně školství Petra Buzková podepsala na začátku května dodatek ke smlouvě s generálním dodavatelem projektu SIPVZ, jímž je schválen nový Provozní řád. Ten upravuje pravidla pro používání počítačové a komunikační techniky (Informační a komunikační infrastruktury – IKI) dodané generálním dodavatelem. Přináší školám, které k dokumentu přistoupí, větší volnost a samostatnost v rozhodování, na druhé straně však také větší zodpovědnost.
red.

Zdroj: www.e-gram.cz


Provozní řád určuje základní pravidla pro používání a správu IKI, práva a povinnosti všech osob, které IKI používají a spravují, tak aby byly dodrženy podmínky, za kterých jsou dodávány a garantovány služby IKI a byl zajištěn nepřetržitý, bezpečný a spolehlivý provoz IKI.
Rámec činností ICTK správce je dále GD popsán a rozpracováván do konkrétních pracovních postupů v „Manuálu ICTK správce“.

 

1.   Práva a povinnosti Školského zařízení

1.1.   Školské zařízení je oprávněno:
–   používat zařízení a periferní zařízení dodaná a instalovaná GD,
–   využívat dodávané služby IKI v rozsahu „Předávacího protokolu fyzických zařízení a akceptačního protokolu lokálních služeb/komplexních služeb ICT pro příslušná SKP“,
–   určovat uživatele oprávněné používat IKI,
–   rozhodnout o využívání IKI nad rámec rozsahu definovaného v tomto Provozním řádu při dodržení článku 5. tohoto Provozního řádu,
–   využívat služeb Zákaznického centra v rozsahu a způsobem stanoveným v tomto Provozním řádu.

1.2.   Školské zařízení je povinno:
–   chránit všechna zařízení IKI před poškozením a odcizením,
–   pro tato zařízení používat pouze spotřební materiál uvedený výrobcem v přiložené technické dokumentaci zařízení,
–   používat zařízení a programové vybavení způsobem, který je v souladu se zákony a dobrými mravy,
–   poskytnout pracovníkům GD Potřebnou součinnost při odstraňování závad,
–   poskytnout pracovníkům GA Potřebnou součinnost při provádění auditu,
–   činit nezbytná opatření, aby bylo zabráněno použití a zneužití IKI neoprávněnou osobou,
–   uhradit náklady na Neopodstatněně vyžádanou údržbu, nebo Nadstandardně vyžádanou údržbu,
–   písemně oznamovat GD změnu ředitele Školského zařízení a ICTK správce,
–   písemně, nejméně 3 měsíce předem oznamovat GD veškeré změny týkající se identifikace Školského zařízení, a to zejména změnu sídla, změnu zřizovatele, sloučení nebo zrušení Školského zařízení.

 

2.   Práva a povinnosti Uživatele

2.1.   Uživatel je oprávněn:
–   využívat služeb IKI,
–   spouštět programové vybavení IKI,
–   používat zařízení a periferní zařízení IKI.

2.2. Uživatel je povinen:
–   používat IKI způsobem, který je v souladu se zákony a dobrými mravy,
–   chránit všechna zařízení IKI před poškozením,
–   pro všechna zařízení IKI používat pouze spotřební materiál uvedený výrobcem v přiložené technické dokumentaci zařízení,
–   v IKI pracovat pouze pod přiděleným uživatelským účtem. Uživatel je plně odpovědný za veškeré aktivity prováděné pod jeho uživatelským účtem.
–   chránit svůj uživatelský účet heslem a toto heslo udržovat v tajnosti,
–   po skončení práce se odhlásit,
–   dodržovat základní pravidla pro ochranu IKI před počítačovými viry.

2.3.   Uživatel nesmí:
–   poškozovat jakékoliv zařízení IKI, sdílené programové vybavení a data ostatních uživatelů,
–   přemísťovat jakékoliv zařízení IKI,
–   rozebírat jakékoliv zařízení IKI a měnit jeho nastavení,
–   měnit systémová nastavení IKI
–   připojovat do IKI jakákoliv zařízení,
–   instalovat jakékoliv programové vybavení,
–   vyvíjet činnost vedoucí k jakémukoliv narušeni bezpečnosti sítě, zejména obcházení systému bezpečného přihlašování, získávání hesel jiných uživatelů IKI, získávání přístupu na zabezpečená zařízení IKI,
–   prostřednictvím IKI záměrně rozšiřovat programy narušující bezpečnost systémů, viry a nevyžádanou poštu,

 

3.   Práva a povinnosti ICTK správce

3.1.   ICTK správce je všeobecně povinen:
–   činit opatření zabraňující nepovolaným osobám v neoprávněné manipulaci se zařízeními IKI,
–   činit nezbytná opatření zabraňující použití a zneužití IKI neoprávněnou osobou,
–   obnovovat systémové nastavení SKP instalací operačního systému z obrazu dat vytvořeného GD,
–   provádět odstraňování jednoduchých závad (jako je zaseknutý papír v tiskárně) a pravidelnou údržbu zařízení (výměna toneru atp.) popsanou v Manuálu ICTK správce,
–   poskytnout pracovníkům GD potřebnou součinnost při provádění vzdálené správy a údržby, při odstraňování závad a při servisních úkonech,
–   poskytnout pracovníkům GA potřebnou součinnost při provádění auditu,
–   činit nezbytná opatření zabezpečující ochranu proti virům,
–   zabezpečovat a provádět činnosti, které umožňují funkce Aplikace pro správu domény,
–   každému uživateli vytvořit a přidělit uživatelský účet,
–   provádět správu uživatelských účtů (zejména vytváření, nastavení a rušení účtů, přidělování práv, s využitím Aplikace pro správu domény),
–   provádět základní správu a údržbu souborové a tiskové služby (zejména vytváření adresářů, nastavení přístupových práv),
–   provádět správu programového vybavení SKP,
–   provádět zálohování dat.

3.2.   ICTK správce nesmí:
–   poškozovat jakékoliv zařízení IKI, sdílené programové vybavení a data ostatních uživatelů,
–   rozebírat jakékoliv zařízení IKI a měnit jeho nastavení,
–   vyvíjet činnost vedoucí k jakémukoliv narušení bezpečnosti sítě, zejména obcházení systému bezpečného přihlašování, získávání hesel jiných uživatelů IKI, získávání přístupu na zabezpečená zařízení IKI,
–   prostřednictvím IKI záměrně rozšiřovat programy narušující bezpečnost systémů, viry a nevyžádanou poštu.

3.3.   ICTK správce odpovídá za to, že:
–   zařízení nebudou využívána způsobem v rozporu s návodem k použití příslušného zařízení nebo v rozporu s ustanoveními tohoto Provozního řádu,
–   v případě plné nebo částečné nedostupnosti některé z dodávaných služeb způsobené činností prováděnou nad rámec tohoto Provozního řádu, přijme taková opatření, která povedou k odstranění příčiny nedostupnosti služby, případně s využitím technických a systémových nástrojů, jimiž byl vybaven, zabezpečí obnovení systémových nastavení IKI.

3.4.   Pro účely správy a údržby IKI ve Školském zařízení byly zavedeny tři úrovně školení a certifikace ICTK správce. Z jednotlivých úrovní certifikace vyplývá rozsah oprávnění k činnostem v rámci IKI.

3.4.1.   Nevyškolený ICTK správce bez certifikátu
ICTK správce, který nemá žádný z certifikátů, má ve smyslu tohoto Provozního řádu práva a povinnosti uživatele IKI a může zabezpečovat následující činnosti:
–   provádět pravidelnou údržbu, která je popsána v Manuálu ICTK správce,
–   provádět odstraňování jednoduchých závad, jako je zaseknutý papír v tiskárně, výměna toneru atp.,
–   mechanicky obsluhovat zálohovací zařízení, tj. vkládat zálohovací pásky a diskety, vkládat čistící pásku,
–   provádět rutinní správu a podporu uživatelských účtů pro jednotlivé služby (vytváření a rušení účtů, přidělování práv),
–   provádět rutinní údržbu a správu tiskové služby,
–   řešit vzniklé potíže či nejasnosti se Zákaznickým centrem GD.

3.4.2.   ICTK správce se školením (a certifikátem) “ ICTK správce základního provozu IKI“
ICTK správce s tímto oprávněním může v rámci IKI provádět tyto činnosti:
–   činnosti uvedené v odstavci 3.4.1.,
–   provádět rutinní údržbu a správu souborové a tiskové služby (zejména vytváření adresářů, nastavení přístupových práv),
–   provádět správu dodaného programového vybavení SKP (zejména uživatelské nastavení a nastavení uživatelského rozhraní),
–   provádět zálohování dat,
–   připojovat do IKI zařízení podle pravidel a postupů vydaných GD,
–   připojovat k SKP periferní zařízení podle pravidel a postupů vydaných GD,
–   instalovat schválené aplikace v souladu s pravidly a postupy vydanými GD,
–   instalovat na SKP operační systém a programové vybavení SKP z obrazu dat vytvořeného GD,
–   obnovovat systémové nastavení SKP instalací z obrazu dat vytvořeného GD,
–   používat Aplikaci pro správu domény,
–   provádět správu programového vybavení SKP,

3.4.3.   ICTK správce se školením (a certifikátem) „ICTK správce lokálního provozu IKI“
ICTK správce s tímto oprávněním může provádět tyto činnosti:
– činnosti uvedené v odstavci 3.4.1 a 3.4.2.,
– přemísťovat jakékoliv zařízení IKI,
– měnit nastavení operačního systému SKP, s výjimkou parametrů, jejichž nastavení není GD systémově umožněno,
– měnit nastavení programového vybavení, s výjimkou parametrů, jejichž nastavení není GD systémově umožněno.

3.5.   Činnosti nad rámec výše uvedených oprávnění může ICTK správce vykonávat na základě rozhodnutí ředitele Školského zařízení jako činnosti nad rámec tohoto Provozního řádu, nebo je může objednávat prostřednictvím Zákaznického centra GD jako Nadstandardně vyžádanou údržbu, kterou GD provede na náklady Školského zařízení.

 

4.   Práva a povinnosti GD

4.1.   GD je oprávněn:
–   požadovat od ICTK správce Potřebnou součinnost při provádění vzdálené správy a údržby, při odstraňování závad a při servisních úkonech,
– vyžadovat od Školského zařízení úhradu nákladů za Neopodstatněně vyžádanou údržbu, nebo Nadstandardně vyžádanou údržbu.

4.2.   GD je povinen:
–   poskytovat služby IKI v rozsahu „Předávacího protokolu fyzických zařízení a akceptačního protokolu lokálních služeb/komplexních služeb ICT pro příslušná SKP“.

 

5.   Základní omezení uživatelů a ICTK správců, jež není možno překročit ani na základě rozhodnutí ředitele Školského zařízení a provádět jako činnosti nad rámec tohoto Provozního řádu

5.1.   Žádný uživatel ani ICTK správce nemůže být oprávněn:
–   poškozovat jakékoliv zařízení IKI, sdílené programové vybavení a data ostatních uživatelů,
–   rozebírat jakékoliv zařízení IKI a měnit jeho nastavení,
–   vyvíjet činnost vedoucí k jakémukoliv narušení bezpečnosti sítě, zejména obcházení systému bezpečného přihlašování, získávání hesel jiných uživatelů IKI, získávání přístupu na zabezpečená zařízení IKI,
–   prostřednictvím IKI záměrně rozšiřovat programy narušující bezpečnost systémů, viry a nevyžádanou poštu.

 

6.   Hlášení a odstraňování závad zařízení a programového vybavení

6.1.   Závadu může hlásit GD pouze ICTK správce (popřípadě ICTK manažer) nebo ředitel Školského zařízení.

6.2.   K přesnější identifikaci závady může ICTK správce využít výsledků monitorování provozu IKI prováděného GA. Odkaz na výsledky monitorování provozu IKI je na Nástěnce ICTK správce.

6.3.   Veškeré závady zařízení a služeb IKI se hlásí Zákaznickému centru ACOL, a to některým z těchto způsobů:
–   pomocí www formuláře,
–   elektronickou poštou,
–   telefonicky.

6.4.   Závady a nedostupnost poskytovaných služeb je možno hlásit nepřetržitě.

6.5.   Hlášení závady musí obsahovat:
–   jméno a číslo Školského zařízení,
–   jméno osoby hlásící závadu, telefonní spojení,
–   evidenční číslo zařízení,
–   adresa místa instalace zařízení,
–   co nejpřesnější popis závady.

6.6.   GD zahajuje odstraňování závady na SKP nejpozději bezprostředně následující pracovní den po dni nahlášení závady. GD zahajuje identifikaci závady prvků LAN, serveru, připojení k Internetu a CIS do 4 hodin po nahlášení závady (do této doby se nezapočítává doba mezi 23 a 7 hodinou následujícího dne a den, který není pracovní). GD odstraní závadu bezodkladně s přihlédnutím k charakteru závady.

6.7.   Odstraňování závad a údržba jsou ve Školském zařízení prováděny v pracovní dny v době od 8 do 17 hodin.

6.8.   Pracovníci GD mohou vyžadovat Potřebnou součinnost Školského zařízení v době od 7 hodin do 23 hodin.

6.9.   Za Neopodstatněně vyžádanou údržbu se považují závady nahlášené Zákaznickému centru, které:
–   lze odstranit nebo byly servisním pracovníkem GD odstraněny:
–   běžnou obsluhou zařízení nebo programového vybavení,
–   změnou nastavení zařízení nebo programového vybavení, které je popsáno v Manuálu ICTK správce,
–   obnovením operačního systému SKP z obrazu dat vytvořeného GD,
–   použitím funkcí Aplikace pro správu domény,
–   s využitím technických a systémových nástrojů, jimiž byl ICTK správce vybaven,
–   byly způsobeny činnostmi prováděnými v rozporu s tímto Provozním řádem, nebo činnostmi nad rámec tohoto Provozního řádu prováděnými na základě rozhodnutí ředitele Školského zařízení a které ICTK správce nedokáže odstranit s využitím technických a systémových nástrojů, jež má standardně k dispozici.

6.10.   GD je oprávněn náklady spojené s Neopodstatněně vyžádanou údržbou účtovat Školskému zařízení dle platného ceníku služeb zveřejněného na Nástěnce ICTK správce a Školské zařízení je povinno náklady na takový servisní zásah uhradit.

6.11.   Pokud ICTK správce není schopen, nebo podle tohoto Provozního řádu obnovit služby IKI s využitím technických a systémových nástrojů a postupů, jež má standardně k dispozici, může si takovéto činnosti vyžádat u GD jako Nadstandardně vyžádanou údržbu. GD je povinen tyto činnosti zabezpečit a je oprávněn náklady spojené s obnovením služeb účtovat Školskému zařízení dle platného ceníku služeb zveřejněného na Nástěnce ICTK správce a Školské zařízení je povinno náklady na takový servisní zásah uhradit.

 

7.   Služby Zákaznického centra

7.1.   Zákaznické centrum je pracoviště GD provádějící tyto činnosti:
–   příjem hlášení závad a nedostupnosti služeb IKI,
–   příjem hlášení požadavků na provedení služby, jako je instalace, správa a údržba IKI,
–   konzultace týkající se provozu IKI pro ICTK správce a ICTK manažery.

7.2.   Veškeré požadavky jsou evidovány v elektronickém systému GD a jednoznačně identifikovány pomocí identifikačního čísla požadavku. ICTK správce je při hlášení požadavku oprávněn toto identifikační číslo požadavku vyžadovat a Zákaznické centrum je povinno mu toto identifikační číslo sdělit.

7.3.   Konzultace týkající se provozu IKI jsou poskytovány pouze ICTK správcům a ICTK manažerům telefonickou formou nebo pomocí elektronické pošty, nezahrnují konzultace na místě.

7.4.   Plánované výluky provozu GD oznamuje Školským zařízením s využitím Nástěnky ICTK správce.

7.5.   U činností prováděných nad rámec Provozního řádu GD službu Zákaznického centra neposkytuje.

 

Definice

Aplikace pro správu domény – aplikace určená pro ICTK správce jako nástroj pro správu a údržbu IKI. Hlavními funkcemi jsou zejména:
–   vytváření a správa účtů uživatelů, jejich profilů a parametrů,
–   přidělování přístupových práv uživatelů k systémovým prostředkům,
–   pravidelná údržba IKI.

Dohledové Centrum – pracoviště GD, které zabezpečuje provoz a monitorování IKI a odstraňuje nedostupnost služeb vzdáleným způsobem.

GA – Generální Auditor, Chemcomex Praha, a.s., společnost pověřená ČR-MŠMT k provádění auditů IKI na Školských zařízeních.

ICTK správce - osoba jmenovaná Školským zařízením odpovědná v příslušném Školském zařízení za správu a provoz IKI.

Identifikační číslo požadavku – jednoznačně přidělené číslo identifikující nahlášenou závadu v systému GD.

IKI – Informační a komunikační infrastruktura

Manuál ICTK správce – určen ICTK správcům, podrobně rozpracovává a vysvětluje činnosti, které je ICTK správce povinen zabezpečovat při správě a provozní údržbě IKI.

Nadstandardně vyžádaná údržba - Školským zařízením vyžádaný servisní úkon k provedení činností, které je povinen zabezpečovat ICTK správce.

Nástěnka ICTK správce – komunikační prostředek pro předávání informací mezi GD a Školskými zařízeními, nebo pro přímé hlášení závad v IKI, přístupný na www.zc.acol.cz.

Neopodstatněně vyžádaná údržba – Školským zařízením nahlášená závada nebo nedostupnost služby IKI způsobená činnostmi prováděnými nad rámec, nebo v rozporu s tímto Provozním řádem, nebo která mohla být odstraněna ICTK správci přístupnými provozními úkony.

Plánovaná výluka provozu - plánované přerušení provozu a dostupnosti konkrétní služby. Je určena GD na základě objektivních provozních potřeb (např. z důvodu softwarové rekonfigurace sítě nebo výměny jejích technických prvků) a musí být nahlášena v dostatečném předstihu, zpravidla alespoň sedm (7) dní předem. Pokud je to možné, je Plánovaná výluka provozu určena ze strany GD na sobotu, neděli či na pozdní noční hodiny.

Potřebná součinnost – provádění činností v IKI podle pokynů a v součinnosti s operátory Zákaznického a Dohledového centra GD, nebo zabezpečení přístupu servisním pracovníkům GD k jednotlivým prvkům IKI, nebo umožnění kontroly funkčnosti jednotlivých prvků IKI pracovníkům GA.

Předávací protokol fyzických zařízení a akceptačního protokolu lokálních služeb/komplexních služeb ICT pro příslušná SKP – je dokument číslo 26 z dokumentace, kterou podepsal a převzal ředitel Školského zařízení při převzetí IKI.

Servisní zásah - aktivity směřující k odstranění Závady přímo na Školském zařízení.

Schválená aplikace – je SW Generálním Dodavatelem aktuálně zveřejněný v „Seznamu registrovaného SW“.

Uživatel – jakákoliv osoba ředitelem Školského zařízení oprávněná používat IKI.

Uživatelský účet – jednoznačná identifikace uživatele, umožňující mu přístup ke službám IKI.

Zákaznické Centrum – je pracoviště GD, na které je možné v tomto Provozním řádu stanoveným postupem hlásit závady a nedostupnosti služeb.

< zpět do čísla
banners/1598997600_uspesny-web_390x60.gif
reklama un

1333317600_seznamy-125x125-na-web-un-1.gif
reklama
akcent_09-19_125x125.gif
1543878000_mikroskop.gif
dekra_125x125-s.jpg
1597960800_mascotte_125 x 125.jpg
ucebnice
1599602400_okentes.gif
anketa
Pomůže Strategie 2030+ změnit školství k lepšímu?
ANO
NE
NEVÍM
ano
ne
nevim
41%
32%
27%
evvoluce.png
linka_duvery_240x100.jpg
© Copyright 2010 - 2020 Učitelské noviny, ČTK / realizováno: manilot.cz