archiv
Učitelské noviny č. 19/2004
tisk článku

Chceme žít a přežít, R. Švancar, UN č. 12/2004

Oceňuji odvahu paní Maškové veřejně vystoupit s obhajobou pedagogických center a doufám, že nebude ze strany ministerstva perzekuována. Materiál detailně rozebírá různé „podivnosti“, které se kolem transformace pedagogických center udály a které příliš nesvědčí o kvalitě a koncepčnosti práce na MŠMT. V jednom bodě ale paní Mašková určitě pravdu nemá. Zdá se mi, že velmi podcenila roli odborů v celé záležitosti. Přitom právě zásah Asociace školských odborů do této kauzy byl klíčový. Společně s tlakem médií a některých poslanců se nám podařilo zvrátit původní rozhodnutí zcela zrušit pedagogická centra k 30. 6. 2004. Ještě v únoru tvrdili reprezentanti ministerstva školství, že rozhodnutí zrušit pedagogická centra je neodvratné. Když jsem je upozornil na skutečnost, že by měli respektovat zákoník práce, především paragraf o hromadném propouštění, informovali brněnský úřad práce, že v Pedagogickém centru Brno dojde k hromadnému propuštění všech zaměstnanců z důvodu zrušení této organizace. Všichni zaměstnanci krajských pedagogických center tedy očekávali, že do konce března dostanou výpovědi. To se však nestalo. Na poslední chvíli se totiž naší odborové organizaci podařilo dosáhnout změny postoje Petry Buzkové! Stačí srovnat Souhrnné stanovisko k transformaci pedagogických center, které najdete na našem webu www.volny.cz/uok, s následnou Zprávou MŠMT o reorganizaci pedagogických center.

Ve stanovisku Asociace školských odborů z 3. 3. 2004 adresovaném MŠMT se říká:

Pokud by k transformaci PC i přes zásadní nesouhlas AŠO-UOK skutečně došlo, požadujeme, aby byly nejdříve právně ošetřeny následující oblasti, a to formou speciálního zákona nebo dvoustranných smluv:

 

 1) Vznik nástupnických organizací současných PC, které by zřizovaly noví zřizovatelé.

2) Převedení nemovitého a movitého majetku na nástupnické organizace.

3) Převedení všech zaměstnanců současných PC pod nástupnické organizace.

4) Hromadné převedení akreditovaných vzdělávacích akcí na nástupnické organizace.

5) Finanční zajištění provozních a mzdových nákladů nástupnických organizací

Tyto problémy nelze vyřešit do konce března 2004, kdy by podle našich informací měli zaměstnanci PC obdržet výpovědi z pracovního poměru, tak aby k 30. 6. 2004 jejich pracovní poměr skončil. Proto žádáme o odložení rozhodnutí o transformaci PC do doby, kdy bude právně ošetřen způsob dalšího zajištění DVPP v současném rozsahu a přechod zaměstnanců stávajících PC pod nové zřizovatele. Navrhujeme datum 31. 8. 2005.

MŠMT 6. 4. 2004 sděluje poslancům následující:

V současné době bylo rozhodnuto, že MŠMT komplexně zabezpečí činnost stávajících pedagogických center do 31. 12. 2004 s tím, že od 1. ledna 2005 převezmou některé činnosti pedagogických center kraje. MŠMT je dále připraveno již v roce 2004 realizovat hromadný převod akreditací z jednotlivých pedagogických center na příslušný nově vzniklý krajský subjekt pro další vzdělávání pedagogických pracovníků. Dále je MŠMT připraveno do zákona o rozpočtovém určení daní navrhnout. aby kraje obdržely z celkového objemu prostředků určených rozpočtem na rok 2004 na činnosti pedagogických center, část zabezpečující činnosti, které by krajem nově zřízená organizace pro další vzdělávání pedagogických pracovníků převzala. Současně také bude řešena i otázka možného užívání movitého a nemovitého majetku pedagogických center v roce 2005 a dalších letech podle situace v jednotlivých krajích. Podle dohody by se mohlo jednat o dočasnou půjčku bez finanční úhrady, která by po dalších jednáních mohla být případně formou zákona změněna na převod tohoto majetku (movitého u nemovitého) do vlastnictví kraje nebo o směnu nemovitostí. […] K 31. 12. 2004 dojde ke zrušení 13 pedagogických center.

To je velmi zásadní posun oproti předešlým prohlášením i materiálům o rušení pedagogických center ze strany ministerstva školství.

Naším cílem sice bylo, aby pedagogická centra byla zachována v podobě před reorganizací, která začala v lednu 2004, ale jsme rádi, že se podařilo alespoň odložit původní rozhodnutí o 6 měsíců. Během nich by už bylo možné transformaci pedagogických center řádně připravit. Do 30. 6. 2004 by se vše rozhodně nestihlo. Vždyť kraje byly oficiálně osloveny až nyní, přestože úředníci MŠMT tvrdí, že s nimi jednají už skoro rok! I přes toto rozumné odložení transformace pedagogických center zůstává ve vzduchu řada nezodpovězených otázek: Kolik MŠMT hodlá transformací PC ušetřit? Nebudou náklady na samotnou transformaci PC vyšší než jejich stávající provoz? Může MŠMT vůbec něco ušetřit, aniž by došlo k redukci rozsahu DVPP? Co dělají zaměstnanci převedení pod PC Praha? Co bude se stávajícími zaměstnanci PC? Co bude s PC, která nesídlí ve vlastních, ale pronajatých budovách? Jak MŠMT zajistí koncepční reformu školství a přechod na RVP v oblasti DVPP? Nezodpovězených otázek je tolik, že se nedivím některým zaměstnancům pedagogických center, že odmítají žít v nejistotě a čekat, co se stane 31. 12. 2004. Raději si od září našli nová místa na školách. Nekoncepčním postupem MŠMT tak bude od září ohroženo DVPP! Vzniklý chaos a rozpad organizačních týmů s kontakty na lektory bude mít další negativní dopady na DVPP a reformu školství. Sporné je i to, zda MŠMT něco opravdu ušetří a zda nelze ušetřit jinde. Proto v nejbližší době podáme za AŠO-UOK podnět NKÚ a dalším orgánům, aby celou transformaci pedagogických center řádně prošetřily.

Radek Sárközi,
předseda AŠO-UOK,
www.volny.cz/uok

< zpět do čísla
banners/un_390x60_rmj.jpg
reklama un

1333317600_seznamy-125x125-na-web-un-1.gif
reklama
akcent_09-19_125x125.gif
dekra_125x125-s.jpg
ucebnice
termaly_losiny_2020.jpg
anketa
Je čas pro zásadní změnu modelu maturitní zkoušky?
ANO
NE
NEVÍM
ano
ne
nevim
48%
32%
20%
chrudim_1_240x100.gif
linka_duvery_240x100.jpg
© Copyright 2010 - 2020 Učitelské noviny, ČTK / realizováno: manilot.cz