archiv
Učitelské noviny č. 19/2004
tisk článku

Bludiště školního rozpočtu

Počet žáků, učitelů, uklízeček, dělených hodin…


Jihomoravský krajský úřad zvolil tvrdou normativní metodu rozpisu rozpočtu. Jsou školy, které jsou na tom díky tomuto spravedlivému postupu skvěle, tvrdí úřad a ochotně to dokládá příklady škol, jejichž letošní rozpočet se pohybuje nad úrovní 110 % loňského rozpočtu. Školu, která je na tom ale hůř než loni, z úředníka nevymáčknete. Jakoby nízké rozpočty některých škol byly způsobeny jeho chybou a nechtěl se přiznat.

Na školy v propadu by měli být experty odboráři. Ti křičeli, jak jich řada málem krachuje, jak schází i na tarify… „Tvrdá data“ však nemají. Vycházejí ze slov a stížností škol. Přesto se po problémech podařilo školu s nižším rozpočtem najít.

Vzali jsme tedy jednu školu z těch bohatších a druhou z chudších a porovnali některé jejich podmínky a možnosti ekonomické i pedagogické.


efektivnÍ nastavenÍ

Základní škole na Klášterním náměstí v Moravském Krumlově do naplnění kapacity (550) scházejí pouze dva žáci – je doslova naplněná až po střechu. Na 1. stupni sice počet dětí klesá, zachraňuje to však 2. stupeň, kam přicházejí žáci z mnoha okolních obcí spádových (i nespádových), kde mají pouze 1. stupeň.

„Rodiče se pro naši školu rozhodují asi proto, že učíme podle programu Základní škola, protože máme vysokou aprobovanost, protože máme pedagogický sbor, ve kterém jsou zastoupeny všechny věkové kategorie“, říká ředitel školy FRANTIŠEK VRÁNA.

Škola netrpí finančními problémy. Ředitel zařadil všechny učitele do 12. tarifní třídy (jestliže splňují kvalifikaci, zpracovávají tématické plány, proč by neměli mít dvanáctku?). Rozpočet školy dokonce dovoluje zachovat nadtarifní složky platu ze září 2003.

V době, kdy škola vstupovala do právní subjektivity, v časech školského úřadu, na tom byla dobře. Běh školy byl nastaven efektivně, a tím pádem zbývaly peníze na slušné nadtarify. Přepočtové koeficienty loňského roku této škole však peníze ubraly a přesunuly je na školy menší. “Loni jsem měl původně problém s placením tarifů“, vysvětluje F. Vrána. Dostal totiž rozpočet přepočtený podle složitého vzorce, nikoli na počet žáků na škole, jako v tomto roce. Navíc odhalil přezaměstnanost ve školní jídelně, která se spojila se školou právě na začátku loňského roku. Ředitel školy F. Vrána říká. „Musel jsem rozpočet rozporovat.“ Vzhledem k tomu, že nevěděl, jak jednání dopadne, musel snížit osobní. V jídelně na nulu, u ostatních na polovinu pobírané částky. Lidi byli rozzlobeni. Hodně rozzlobeni. Po odchodu dvou zaměstnanců z jídelny a dvoukolovém jednání (nebo spíš boji) přesvědčil kraj, že škola výrazně šetří počet pracovníků, a s navýšeným rozpočtem již byl spokojen. Restriktivní opatření mohl zrušit, lidé dostali, co „jejich jest“.

„Letos je situace zcela jiná“, říká ředitel. Tím, že kraj přešel na normativní způsob financování na žáka, se plně projevuje efektivní nastavení školy. F. Vrána říká: „Uvědomuji si, že názory na vyrovnání ekonomické a pedagogické stránky jsou velmi různé.“ Podle jeho názoru škola situaci zvládá. Svědčí o tom závěry ČŠI a zájem rodičů o tuto školu, i když v Moravském Krumlově funguje ještě druhá základní škola.

Škola má 35 pedagogických pracovníků. Vysoké aprobovanosti (90%) ředitel dosahuje systémem zkrácených úvazků. Někteří učitelé učí současně i na jiné škole. Další, protože v oblasti je vysoká nezaměstnanost, jsou vděčni i za „nula čtyřku“. Půl úvazku ušetří i zorganizováním družinářek tak, že jejich počet se snižuje s poklesem žáků v pozdním odpoledni.

V oblasti provozních pracovníků šetří téměř jednu třetinu pracovníků. Celou ekonomiku i personalistiku školy zpracovává díky „softwaru na míru“ jediná pracovnice. Ředitel říká: „Není to jednoduché, neustále se učíme.“

Další hlavní ekonomický trumf školy je zřejmě v počtech dětí na třídu. Meziročně dokonce toto číslo vzrostlo na 26, tedy necelé tři žáky nad rozpočtovanou úroveň.

Na škole také velmi rozmýšlejí dělení hodin. Dělí jazyky, informatiku, tělocvik, pracovní činnosti a rodinnou výchovu. A i tam hledají možnosti snížení počtu dělených hodin – tři třídy na jazyk nedělí na šest skupin, ale pouze na pět. Počet žáků ve skupinách se pohybuje mezi solidními dvanácti až problematickými devatenácti. V informatice je dělení limitováno 15 žákovskými počítači. Tělocvik dělí systémem hoši - dívky. Na pracovní činnosti a rodinnou výchovu jdou třídy na poloviny. Ředitel tvrdí: „Bezpečnostní limity plníme, rozvrh hodin zvládáme, šetříme.“

Obecně vyšší počty žáků v některých třídách (maximálně třicet) ředitel připouští, označuje však stav za pedagogicky únosný. Takovou práci ovšem na dobré úrovni těžko zvládne učitel bez kvalifikace a bez aprobovanosti. Učitelé musí být pružní, přizpůsobovat metody práce, musí mít k dispozici dostatek učebních pomůcek (což údajně mají), využívat počítačovou učebnu ve vhodných předmětech.

Ředitel školy se i tady zmiňuje o možnostech vybírat si z učitelů – na uvolněné místo až ze tří zájemců. Škola má zachycenu databázi „volných“ (nezaměstnaných či důchodců) učitelů, které oslovuje, když je například nutné zastupování při větší nemocnosti učitelů, případně i provozních zaměstnanců.

Ředitel F. Vrána připouští: „Jsme bohatou školou.“ Vidí ale také, že idyla není na stálo. „Počet žáků bude i u nás postupně klesat (současný 1. stupeň) – a s nimi i množství peněz,“ říká s tím, že s takovým vývojem se musí počítat.

ROZPOROVANÝ ROZPOČET

Znojemská Základní škola Pražská je velkou školou na stárnoucím sídlišti. Přes stálý pokles počtu žáků i letos přesáhli hranici 700 žáků a dostali se tak do nejvyššího pásma, kde jsou čísla pro školy, podle toho, co tady říkají, nejtvrdší. Škola navíc nabízí dvě „speciality“ - matematické třídy, které tu už mají tradici řadu let, a hokejové třídy, ty vznikly před čtyřmi roky. „Tehdy nás všichni lákali, slibovali, jak nám tyto třídy pomohou,“ vzpomíná ředitel školy ZDENĚK DVOŘÁČEK. Dneska jsou bohužel aktivitami, které ekonomicky školu zatěžují. Ne vždy se je totiž podaří naplnit na rozpočtovaný počet žáků na třídu, jejich specializace s sebou přináší potřebu dělených hodin. Přes všechny tyto problémy jsem však měl dojem, že škola za svými třídami stojí a že za navýšení dotace bojuje i proto, aby mohlo být i dál její jméno s touto specializací spojováno.

Loni různými úpravami vyšplhal rozpočet školy na 17 a čtvrt milionu. Stačilo to na pokrytí tarifů a na průměrné nadtarifní složky – zhruba 1850 korun měsíčně. Průměrný kantorský věk okolo 45 let staví vedle sebe učitele zkušené, několik je jich v předdůchodovém věku (a tím pádem jsou zařazení do „nejdražšího“, dvanáctého stupně). Vedle nich tu jsou však i mladí, začínající. Celkem dobře rozeběhnutá generační výměna, i když věkový průměr je stále příliš vysoký na to, aby byl pro školu ekonomicky výhodný.

Letos chodí do školy o 35 žáků méně, oproti loňskému roku zmizely dvě třídy (škola tím, že otevřela méně prvních tříd, zachraňovala vlastně existenci některých neúplných škol v okolí) a ubyli tři kantoři, počítá se i s odchodem jednoho správního zaměstnance. Ani tyto změny však nestačily na to, aby škola mohla s klidem svůj letošní rozpočet s loňským srovnávat. Dostala totiž zhruba 16,7 milionu korun, což je s ohledem na změnu tarifního systému málo.

„Pokud bychom chtěli vyjít s tímto rozpočtem, museli bychom prudce snížit osobní ohodnocení (učitelům nejméně o pětistovku), v družině dokonce až na nulu, museli bychom snížit i příplatek za třídnictví,“ začíná s vypočítáváním opatření zástupkyně ředitele Pavla Popelková. A není s výčtem opatření u konce. V důkladné analýze, se kterou se obrátili na svou „trojkovou“ obec – Znojmo s žádostí o posílení rozpočtu o 350 000 korun, se hovoří o neobnovení smluv důchodcům, kteří pracují na smlouvu na dobu určitou, o omezení dělení jazykových hodin, o rušení volitelných předmětů, které také vyžadují nižší počty žáků (psaní na stroji, informatika, pěstitelské práce…). Muselo by se sáhnout i na dělení odborných hodin v matematických třídách.

Naštěstí to vypadá, že k tomuto krizovému scénáři nedojde. Na školu se již donesly neoficiální zprávy, že trojková obec žádost školy doporučila a také krajský úřad že je pomoci nakloněn.

Jak ze slov ředitele a jeho zástupkyně, tak ze zmíněné analýzy vyčnívají tři hlavní příčiny problémů, které škole rozpočet přináší. Těmi jsou vyšší průměrný věk pedagogického sboru, než jaký je průměr kraje. Byl by ale nesmysl „vyházet“ zkušené pedagogy jen kvůli výši tarifního stupně. Dalším problémem je nižší průměrný počet žáků na třídu, který má kořeny hlavně v naplněnosti hokejových tříd. Hokejistů je málo. Je to drahý sport. Škola se snaží třídy doplnit „nehokejisty“, ale nedělá to prý příliš dobrotu. Jenže právě tyto třídy se podílejí na tvorbě image školy. A třetí příčinou je vysoký počet dělených hodin. Ten ale souvisí právě s odbornými třídami – a také jde o efektivní pedagogické opatření. „Hlavním problémem je ale metodika rozpočtu kraje, která velké školy znevýhodňuje,“ říká Z. Dvořáček.

Škola může být hrdá na sportovní možnosti dané přilehlými hřišti, na zahradu, na vlastnoručně postavenou učebnu se skleníkem, na vlastní studnu a další vymoženosti šetřící výdaje zřizovatele. Z hlediska státních peněz však „ekonomické nastavení“ této školy není optimální. Pro odstranění potenciálních problémů by bylo třeba ustoupit z některých pedagogických nabídek. To se konečně odrazilo i v návrhu na okamžité řešení situace plynoucí z letošního rozpočtu. Nebo by pomohl systém rozpisu, který by respektoval pedagogickou prioritu školy. To by zase nenutilo ředitele tolik šetřit. A když není dost peněz…

Všichni ředitelé se snaží vyvažovat stránku ekonomickou a pedagogickou tak, aby vyhověli rozpočtu a přitom se nezpronevěřili pedagogickým zásadám. Není jedna správná odpověď. Nelze říci, že škola, která naplní třídy po strop, aby dobře zaplatila učitele, je horší. Má výhodu, že si může vybírat nejlepší kantory, kteří těžší podmínky zvládnou. Nelze ale říci, že je horší škola, která má méně výhodný ekonomický program. Měřítkem je uplatnění absolventů a obtížně měřitelná spokojenost žáků, rodičů, učitelů.

RADMIL ŠVANCAR

 

ZŠ Klášterní,
Moravský Krumlov

ZŠ Pražská,
Znojmo

Rozpočet 2003

12 311 000

17 268 000

Rozpočet 2004

13 797 000

16 699 000

Limit počtu pedagogů

35,51

45,08

Odhad počtu přepočtených pedagogů

32,5

44,5

Průměrný věk pedagogů

39,54

45

Počet žáků

548

703

Stanovený průměrný počet žáků na třídu

23,2

24,38

Skutečný průměrný počet žáků na třídu

26

24,2

Počet dělených hodin

64

99

Průměrné měsíční osobní ohodnocení a odměny 2003

2500

1850

Odhad průměrného měsíčního osobního ohodnocení a odměn 2004

2500

1290 (pokud bude dorovnán rozpočet o 350 000,-)

< zpět do čísla
banners/un_390x60_rmj.jpg
reklama un

1333317600_seznamy-125x125-na-web-un-1.gif
reklama
akcent_09-19_125x125.gif
dekra_125x125-s.jpg
ucebnice
termaly_losiny_2020.jpg
anketa
Je čas pro zásadní změnu modelu maturitní zkoušky?
ANO
NE
NEVÍM
ano
ne
nevim
48%
32%
20%
chrudim_1_240x100.gif
linka_duvery_240x100.jpg
© Copyright 2010 - 2020 Učitelské noviny, ČTK / realizováno: manilot.cz