archiv
Učitelské noviny č. 18/2004
tisk článku

Almužna pro třídní učitele

Položme si dvě základní otázky. Jaká je běžná pracovní náplň třídního učitele a jak je za tuto práci finančně ohodnocen? Odpovědi by měly veřejnosti nastínit, zda je finanční hodnocení důstojné a odpovídá pracovnímu nasazení třídního učitele. Kromě níže uvedených činností třídní učitel vykonává průběžně své náročné zaměstnání: učí a vychovává děti. 


Jaká je běžná pracovní náplň třídního učitele?

 • eviduje absenci dětí, počítá omluvené hodiny
 • u neomluvených hodin zjišťuje případné záškoláctví, telefonuje rodičům, zjišťuje příčiny absence, skryté záškoláctví
 • je zodpovědný za správnost a úplnost údajů v třídní knize, všechny nedostatky (chybějící zápisy, podpisy) musí zajistit
 • stará se spolu s dětmi o výzdobu třídy
 • organizuje volbu samosprávy třídy, určuje různé třídní služby
 • vypracovává zasedací pořádek dětí (součást třídní dokumentace)
 • vybírá finanční částky od dětí (na školní akce, výlety apod.), vybírání peněz např. za školní fotografie bývá bez provize pro třídní učitele, ačkoliv jim tato práce zabere spoustu času
 • řeší vztahy mezi žáky jeho třídy: každodenní problémy s agresivitou dětí, náznaky šikany, ničení školního majetku, porušování školního řádu
 • řeší vztahy jeho třídy s ostatními žáky
 • řeší vztahy žáků jeho třídy k ostatním pedagogům
 • zodpovídá za veškerou dokumentaci žáků, aktuální adresy, telefony (neustále se měnící!) zaměstnání rodičů, zdravotní dokumentaci 
 • zodpovídá za správně zapsané známky a všechny další údaje na vysvědčení
 • konzultuje s rodiči problémy žáků často i mimo konzultační hodiny, telefonicky, mnohdy ze svého volného času
 • vykazuje statistické evidence
 • organizuje účast žáků jeho třídy ve školních soutěžích
 • nese plnou zodpovědnost za bezpečnost a zdraví žáků během pobytu mimo školu, při cestování městskou dopravou apod.
 • organizuje a mnohdy zajišťuje mimoškolní akce jeho třídy
 • vybírá na konci školního roku učebnice, rozhoduje o platbách za jejich poškození, zajišťuje předání učebnic na další školní rok
 • účastní se zasedání výchovných komisí
 • na pedagogické radě předkládá návrhy výchovných opatření a případně snížených známek z chování, rozhodnutí o jejich udělení je v kompetenci třídního učitele
 • připravuje a řídí třídní schůzky
 • ve vyšších ročnících vyplňuje desítky přihlášek na střední školy, při vyplňování nesmí udělat chybu a za správnost údajů nese plnou zodpovědnost (každé dítě si obvykle podává minimálně 2- 4 přihlášky, známky vypisuje třídní učitel ručně a to za tři pololetí a ze všech předmětů!)
 • na prvním stupni jsou třídní učitelky mnohdy „druhé mámy“ dětí, starají se o základní hygienické návyky dětí, řeší počáteční začlenění dětí do kolektivu, pomáhají dětem na každém kroku, aby se úspěšně zapojily do školního života
 • na prvním stupni spolupracuje třídní učitel s vychovatelkou ze školní družiny, předává jí dokumentaci o dětech, průběžně s ní konzultuje problémy
 • během absence dítěte připravuje rodičům přehled učiva k doplnění
 • na prvním stupni spolupracuje třídní učitel s učitelkami mateřských škol, připravuje pro ně ukázkové hodiny, třídní učitelé mají na starosti průběh zápisu dětí do školy 
 • zodpovídá za zařazení integrovaných dětí a za vypracovává slovní hodnocení dětí 
 • spolupracuje s OPPP- pravidelné konzultace s psychology
 • při organizaci výjezdů dětí mimo školu (školy v přírodě, několikadenní výlety) obvykle sám učitel shání zdravotníka, vychovatele a zajišťuje veškerou organizaci zájezdu, za bezpečí a dětí nese při pobytech dětí mimo školu plnou zodpovědnost
 • třídní učitel je první, kdo je volán k zodpovědnosti, jestliže se dětem během pobytu mimo školu stane nějaký úraz či bude jinak ohrožena jejich bezpečnost, tzn. jedná se o práci s nesmírnou zodpovědností za zdraví dětí - např. jen přesun 25 dětí městskou hromadnou dopravou po Praze skrývá mnoho možných rizik! 

Jaké je běžná finanční odměna za třídnictví:

 • vychází průměrně 500 Kč měsíčně !!! – menší rozdíly jsou podle počtu žáků ve třídě

Paradoxní navíc je, že směšná výše finanční odměny za třídnictví závisí na počtu žáků ve třídě. V praxi to znamená, že třídní učitel, který má například ve třídě 20 žáků – z toho 7 silně problémových s poruchami chování a učení, jimž věnuje mnoho sil a volného času, má menší finanční odměnu za třídnictví než učitel, který má ve třídě 25 bezproblémových žáků. 

Kdo nevěří, ať tam běží…

Zní to jako z pohádky. Bez ohledu na nedůstojnou finanční odměnu se každý den vrací třídní učitelé ke svým dětem a zavaleni každodenními starostmi se snaží budovat to nejdůležitější – lidské vztahy ve třídě.

Jejich práce však lidsky ohodnocena není. Jaký obrázek si o učitelích zákonitě vytváří rodičovská veřejnost? Kdo z rodičů by byl ochoten za několik „stovek“ měsíčně nést na svých bedrech tak vysokou zodpovědnost a mít tolik neodkladných povinností? A tady se pohádkové vítězství dobra mění v očích veřejnosti často v tragikomedii.

Kdo hraje každý den  hlavní roli? Třídní učitel!!! 

Jana Hanšpachová

< zpět do čísla
banners/un_390x60_rmj.jpg
reklama un

1333317600_seznamy-125x125-na-web-un-1.gif
reklama
akcent_09-19_125x125.gif
dekra_125x125-s.jpg
ucebnice
termaly_losiny_2020.jpg
anketa
Je čas pro zásadní změnu modelu maturitní zkoušky?
ANO
NE
NEVÍM
ano
ne
nevim
48%
32%
20%
chrudim_1_240x100.gif
linka_duvery_240x100.jpg
© Copyright 2010 - 2020 Učitelské noviny, ČTK / realizováno: manilot.cz