archiv
Učitelské noviny č. 17/2004
tisk článku

Nová pravidla pro veřejné zakázky

Zákon o veřejných zakázkách, který k 1. 5. 2004 vstupuje v platnost, přináší řadu nových podmínek, ale ne všechny se týkají ředitelů škol jako představitelů organizací zřizovaných územně samosprávnými celky – kraji či obcemi. Z jejich pohledu jsme probrali nový zákon s ředitelem legislativního a právního odboru MŠMT MIROSLAVEM ŠIMŮNKEM.


S čím zákon přichází?

Zákon reaguje na náš vstup do EU. Jde o oblast, která je právem EU poměrně podrobně regulována. Definuje nově samotnou veřejnou zakázku, hovoří o tom, kdo může být zadavatelem, popisuje pravidla a průběh zadávacího řízení, přináší další kvalifikační kritéria, ukládá povinnost předběžného oznámení na počátku kalendářního roku, že zadavatel chystá vyhlásit veřejnou zakázku (od určité předpokládané ceny), zvyšuje se význam zadávací dokumentace…

Jak se toto vymezení týká ředitelů škol?

Ředitelé škol nejsou v zákonu přímo jmenováni, nicméně jsou převážně představiteli příspěvkových organizací, které zřizuje kraj nebo obec (nebo stát prostřednictvím MŠMT). Mohou tedy být zadavateli veřejné zakázky, mohou se také o vypsanou veřejnou zakázku při splnění předepsaných podmínek ucházet.

Co musí být řešeno veřejnou zakázkou?

Účelem veřejného výběrového řízení je zadat a uskutečnit zakázku, jejíž předpokládaná cena přesahuje 2 miliony korun. Může se jednat o koupi (jak vybavení škol a školských zařízení, tak třeba i budov – i když tato věc se pravděpodobně bude týkat spíše zřizovatelů), nebo o leasing i o dodávku s montáží a uvedením do provozu nakoupených věcí (to se označuje jako dodávka). Veřejnou zakázkou jsou i stavební práce v této ceně a dokonce i služby. Jako služby je označováno vše, co není ani stavbou, ani dodávkou.

Co když zakázka nedosahuje dvou milionů?

Pak se zadavatel nemusí řídit ustanoveními zákona o veřejných zakázkách s výjimkou jednoho, které říká, že zakázka musí být transparentní, nediskriminační a musí být za cenu v místě obvyklou. Ani v tomto případě tedy nelze dát zakázku kamarádovi, pokud je možné jinde získat její výhodnější naplnění.

Nově se objevuje limit ceny zakázky. Co znamená?

Nejpřísnější limity jsou pro stát (130 00 eur), školy patří většinou do skupiny, která má limit 200 000 eur. Při nadlimitní zakázce je nutné vždy použít řízení otevřené pro všechny uchazeče bez omezení. Naopak pro podlimitní zakázku lze dopředu říci, že zadavatel vybere třeba pět uchazečů z těch, kteří se přihlásí. Tedy u vyšší finanční částky musí jednat zadavatel se všemi, kteří se přihlásí, u nižší si ze zájemců vybere počet uchazečů, který předem určí.

Zákon hovoří o kvalifikačních kritériích. Ty ale zadavatelé znali již nyní. Co je nového?

S dokladováním kvalifikačních kritérií mají ředitelé škol, kteří se s veřejnými zakázkami setkali, již zkušenosti. Rozdíl je v dalších kritériích, které se v zákonu objevily. Není to tak, že by se dosud nevyžadovaly (například vyjádření banky o „solventnosti“ uchazeče či zájemce, doklady o profesní způsobilosti, reference z posledních pěti let, přikládání certifikátu jakosti atd.), ale jejich vyžadování nebylo dáno přímo zákonem, popřípadě byly pouze rámcově zmíněny. Novinkou je, že se v zákonu přímo hovoří při veřejných zakázkách o životním prostředí a jeho ochraně.

Co musí obsahovat zadávací dokumentace?

Je nutné si zadání pečlivě rozmyslet, protože po vyhlášení veřejné zakázky již podmínky v podstatě nelze měnit. Dokumentace musí obsahovat například obchodní podmínky (do nich bych doporučil zařadit i penalizaci v případě nesplnění úkolu či zadání, požadavek na minimální záruční dobu na kvalitu díla, na dodržení hygieny, respektování provozu školy atd.), technické podmínky (tedy charakteristiky prací a materiálů…), způsob určení ceny a také podmínky, za nichž může být cena zakázky překročena. Rozumní zadavatelé tento bod zapracovávali do podmínek již nyní, nebo stanovili, že je cena nepřekročitelná.

Kdo vybírá vítězného uchazeče?

Komisi sestavuje zadavatel, u nás například ředitel (v objemech finančních prostředků, které se mohou ve veřejných zakázkách vyhlašovaných školami mohou objevit). Je nejméně pětičlenná, třetinu (tedy dvě „křesla“) musí obsadit odborníci, zastoupen musí být pochopitelně alespoň jedním místem zadavatel. Obsazení dalších míst je na volbě zadavatele, je ale logické, že se účast nabídne třeba zástupci zřizovatele.

Je nový zákon komplikovanější, než předchozí?

Spíše zachytil podmínky a požadavky, které stejně byly i nyní vyžadovány. Cítím v zákonu snahu po větší transparentnosti výběrových řízení. I když možná hlavně zpočátku, než si zadavatelé zvyknout, bude příprava veřejných zakázek poněkud složitější. I proto je nutné si tento zákon důkladně prostudovat.

RADMIL ŠVANCAR

Finanční hranice pro veřejné zakázky

Veřejná zakázka – předpokládaná cena

nad 2 000 000 Kč

Nadlimitní veřejná zakázka

 

Limit pro státní příspěvkové organizace (např. výchovné ústavy)

130 000 euro

Limit pro územní samosprávné celky (i městské obvody a části Prahy či statutárních měst) a jimi řízené a zřizované příspěvkové organizace (např. ZŠ, SŠ atd.)

200 000 euro

Limit na stavební práce

5 000 000 euro

Rozdělení veřejných zakázek podle účelu

Veřejné zakázky na dodávky

Koupě

Leasing

Montáž a uvedení do provozu

Veřejné zakázky na stavební práce

Nové stavby

Stavební změny dokončené stavby

Udržovací práce na stavbě

Odstranění staveb

Další stavební práce odpovídající požadavkům zadavatele

Veřejné zakázky na služby

Vše, co není dodávkou nebo stavbou

Kritéria pro zadávání veřejné zakázky

Základní kvalifikační kritéria (např.)

Uchazeč nesmí být v likvidaci.

Uchazeč nesmí mít daňové nedoplatky.

Uchazeč nesmí projít 3 roky zpět konkurzem.

Uchazeč musí být “trestně čistý“.

Uchazeč nesmí mít nedoplatky na pojistném.

Další kritéria (např.)

Uchazeč musí prokázat svou finanční a ekonomickou způsobilost.

Uchazeč musí prokázat svou technickou způsobilost.

Uchazeč musí prokázat svou kvalifikační způsobilost.

Uchazeč musí prokázat svou schopnost dodržení jakosti.

Uchazeč musí prokázat splnění požadavků systému řízení z hlediska ochrany životního prostředí.

Podle zákona č. 40/2004 Sb., o veřejných zakázkách

< zpět do čísla
banners/univerzita_pardubice_2_390x60.png
reklama un

1333317600_seznamy-125x125-na-web-un-1.gif
reklama
akcent_09-19_125x125.gif
dekra_125x125-s.jpg
ucebnice
termaly_losiny_2020.jpg
anketa
Je čas pro zásadní změnu modelu maturitní zkoušky?
ANO
NE
NEVÍM
ano
ne
nevim
48%
32%
20%
chrudim_1_240x100.gif
linka_duvery_240x100.jpg
© Copyright 2010 - 2020 Učitelské noviny, ČTK / realizováno: manilot.cz