archiv
Učitelské noviny č. 38/2004
tisk článku

Vláda žádné vězení pro děti neschválila

Předmětem návrhu novely zákona není speciální zařízení

Již několik týdnů média informují o tom, že ministerstvo školství připravuje speciální ústav pro dětské pachatele nejzávažnější trestné činnosti. Jde prý o novelu zákona, která má legislativně umožnit zřízení jakéhosi dětského vězení. I v UN jsme publikovali informace tohoto znění pocházející ze zpráv ČTK. Na MŠMT jsme se však minulý týden dozvěděli, že celá informační kampaň byla vedena v rovině slabě řečeno zavádějící, a to na bázi nepřesností a polopravd.


Speciální zařízení umožňuje už stávající legislativa 

Před čtrnácti dny jednal kabinet o návrhu novely Zákona o výkonu ústavní výchovy nebo ochranné výchovy ve školských zařízeních a o preventivně výchovné péči ve školských zařízeních. (Jde o zákon č. 109/2002 Sb., kterým se mění i další zákony, zejména zákon o soudnictví ve věcech mládeže.) V žádném případě však nešlo o legislativní krok, který byl vyvolán sérií vražd, jejichž pachateli byly děti. Jde o změnu, která se připravuje na rezortu školství již tři čtvrtě roku a má doladit některé nedostatky a nepřesnosti, jež se objevily v zákoně z roku 2002 či reflektovat další vývoj této problematiky.

Napříč nejrůznějšími médii, počínaje ČTK, se však hovořilo o tom, že vláda schválila návrh novely zákona, který až nyní bude umožňovat vytvoření speciálního zařízení pro děti, ze kterého by nemohly jednoduše utíkat.

„Média hovořila o něčem naprosto jiném, než o tom, čeho se novela týká. Opravdu jsem si někdy říkal, jestli jde o informace z tohoto světa a z této doby,“ sděluje JIŘÍ PILAŘ, ředitel odboru speciálního vzdělávání a institucionální výchovy MŠMT. „Takovéto speciální zařízení se skutečně mohlo realizovat již na základě dosavadně platné legislativní úpravy. Uvažovali jsme o podobném zařízení již před dvěma lety. V zákoně se jasně říká, že pečujeme o několik různých kategorií dětí, od bezproblémových až po ty, u kterých musí existovat totální dohled. Jediné a podstatné, co se v tomto směru v návrhu zákona změnilo, a co napomáhá lepšímu podchycení dětí páchajících trestnou činnost, je zřetelnější oddělení režimu ústavní a ochranné výchovy.“

Navíc by častější a pružnější udělování ochranné výchovy soudem umožňovalo, aby se toto opatření využívalo také jako motivační a fakticky výchovný faktor – když se dítě polepší, může mu soud ochrannou výchovu zrušit, a naopak.

Ochranná výchova byla doposud formální

I proto má dojít ke zmíněné úpravě zákona o soudnictví ve věcech mládeže. Prozatím totiž není tento rozdíl mezi ústavní a ochrannou výchovou v praxi příliš zřetelný. A tak se stává, že soud nařídí i několikanásobným mladistvým pachatelům trestné činnosti ústavní výchovu namísto výchovy ochranné.

„Soudy udělují ochrannou výchovu jen zřídka. V současné době máme v síti ústavů zhruba 7060 dětí, z nichž má jen 86 ochrannou výchovu. Většinou dostane ochrannou výchovu jen mladistvý, který se dopustí už několikátého vážného trestného činu,“ tvrdí Pilař.

Návrh novely počítá s tím, že by mělo dojít k maximálnímu možnému oddělení dětí v režimu ústavní výchovy a těmi, kterým byla uložena ochranná výchova. Buď půjde o samostatné ústavy, nebo alespoň o vyčleněná oddělení, v nichž budou svěřenci s ochrannou výchovou. Díky tomu také padne hlavní argument užívaný doposud naší justicí: Ochrannou výchovu neukládáme proto, že to prakticky nemá žádný význam – neexistuje pro ni specializované zařízení.

„V síti výchovných ústavů máme vytipováno několik zařízení, která pozmění svůj režim v rámci jednoho oddělení na péči o děti s uloženou ochrannou výchovou,“ konkretizuje ředitel Pilař.

Vycházka a návštěva jen za odměnu

V novele zákona se také uvádí, která práva platí pro dítě s nařízenou ústavní výchovou a která pro dítě s uloženou ochrannou výchovou. V současné době jsou vycházky povolovány oběma kategoriím ve stejné podobě.

Také návštěvy by měly být dětem s ochrannou výchovu omezovány tak, aby pocítily, že jde vlastně o trestní opatření. O tom, jestli dítě v ochranné výchově půjde na vycházku nebo bude moci přijmout návštěvu, rozhodne vychovatel. Vycházka i návštěva by tedy napříště neměla být právem, ale odměnou za dobré chování, a to za předpokladu, kdy se zdá pravděpodobné, že se svěřenec nebude mimo ústav dopouštět další trestné činnosti. (Toto se samozřejmě nebude týkat zákonných zástupců, kontakt s nimi nebude limitován odměnou a trestem.) Účelem ochranné výchovy proto nemá být jen převýchova mladého pachatele, ale i ochrana společnosti před jeho kriminálním chováním.

„K této úpravě došlo proto, že úřad ombudsmana naprosto ortodoxně vyžadoval, aby výchovné opatření týkající se vycházek a návštěv nebylo vůbec uplatňováno. Tím vlastně požadoval, aby notoričtí zloději a útěkáři bez omezení chodili po svobodě, i když bylo každému jasné, že se do ústavu dobrovolně nevrátí a mezi tím ještě třeba ukradnou i auto,“ doplňuje ředitel Pilař.

Opatření proti narkomanům

Důležitou a speciální úpravou je přístup k dětem, které z různých důvodů nesplňují podmínky pro přijetí do výchovného ústavu. Jde o svěřence s akutním psychiatrickým onemocněním, vyžadujícím si odbornou lékařskou péči, nebo s infekční chorobu, ale také o dítě, které je vážně intoxikováno omamnou psychotropní látkou. I v dosavadní právní úpravě se hovoří o tom, že by se o takové dítě mělo postarat speciální zdravotnické zařízení, ovšem praxe je taková, že tato zařízení mají často tendenci problémové děti vracet co nejdříve zpět do ústavu. Ten jim však nemůže poskytnout potřebnou odpovídající zdravotní péči. V návrhu novely se proto doslova uvádí:

Zdravotnické zařízení je povinno vyhovět žádosti ředitele zařízení o vyšetření, zda dítě není pod vlivem alkoholu nebo jiné návykové látky, a podle závěru lékaře poskytnout dítěti ošetření ve zdravotnickém zařízení po dobu nutnou k detoxikaci za podmínek stanovených zvláštním právním předpisem.

Navíc se v ministerské úpravě zákona jasně píše, že ředitel daného ústavu má sám právo zjistit, zda dítě není pod vlivem drogy. V takovém případě je povinno: podrobit se na výzvu ředitele zařízení vyšetření, zda není ovlivněno alkoholem nebo jinou návykovou látkou. Je-li pro vyšetření třeba odebrat krev, je dítě povinno strpět, aby mu lékař nebo odborný zdravotnický pracovník odebral krev, pokud to není spojeno s nebezpečím pro jeho zdraví.

„Zdravotnické zařízení často propustí již druhý den i několikaletého heroinistu se zástupným odůvodněním, že abstinenční příznaky u něj nenastaly. Ty se ovšem dostaví až v ústavu. S nimi se pak musejí potýkat pedagogičtí pracovníci, kteří nejsou školeni k tomu, aby se starali o akutně toxikovaného jedince,“ říká Jiří Pilař.

Připravuje se vznik nových oddělení

Přestože tedy vláda neprojednala žádnou koncepci, natož legislativní změnu ohledně zřízení speciálního ústavu pro obzvláště nebezpečné nezletilé pachatele trestných činů, o takovémto lidově a nepřesně řečeno „vězení“ pro děti se uvažuje, a to hned v několika případech.

Nejdříve by mělo být zřízeno jedno oddělení ve Výchovném ústavu a dětském domově se školou v Boleticích, na kraji Děčína. Plánuje se, že toto oddělení má začít fungovat od července příštího roku. 

Také od vedení psychiatrické léčebny v pražských Bohnicích má MŠMT přislíbeno, že zde bude moci zřídit jeden pavilon pro obzvláště problémové děti. Byly vybrány prostory, které v minulosti patřily armádě, nyní je má v pronájmu soukromá firma. „Jde o objekt, který je v rámci areálu léčebny od ostatních budov oddělen plotem. Až pavilon převezmeme, zrekonstruujeme ho, což bude trvat asi rok. Nový pavilón bude také využívat služeb dětského psychiatra, protože oddělení dětské psychiatrie se nachází hned v sousedství. V médiích se také objevily informace, že bude v zařízení maximálně deset, jinde zase dvacet dětí, ale nic takového jsme na ministerstvu zatím nerozhodli!“ doplňuje Pilař.

Jaký bude rozdíl mezi těmito dvěma zamýšlenými odděleními?

„V Boleticích budou zatím všechny děti přibližně mladší patnácti let, které se dopustily závažné trestné činnosti. Po rekonstrukci bohnického areálu by se do něho měli přesunout agresivní jedinci, kteří jsou psychicky narušeni,“ vysvětluje Jiří Pilař.

Počítá se i se speciálním ústavem

Nejvzdálenější projekt, který je zatím jen ve stádiu prvotních úvah, je vystavění zcela nového objektu, který by byl se vším všudy speciálně určen pro dětské pachatele obzvláště závažné kriminality. Ani v tomto případě by však nemělo jít o klasické vězení, které hlídá vězeňská služba.

„I přes nesouhlasné postoje úřadu ombudsmana v tomto zařízení samozřejmě budou kamery, a to všude kromě ložnic a sociálních zařízení. Počítá se také s elektronickým zabezpečením, které již do jisté míry funguje asi rok v Boleticích,“ informuje Pilař.

Pro ředitele odboru speciálního školství je hlavní inspirací obdobné zařízení, které mají ve Skotsku. Jde o budovu, která je konstruována tak, aby již sama stavba byla zábranou proti možnému útěku. Uvnitř areálu, do oválu postavené budovy, je hřiště i park, ve kterém se mimo jiné provádějí i psychoterapeutická sezení. Každé dítě má svůj pokoj. Objekt je zabezpečen elektronicky tak, že služba může monitorovat pohyb každého pracovníka mezi dětmi. Navíc není v objektu ani jediná mříž, jejich funkci plní nerozbitná skla. 

V důvodové zprávě provázející novelu zákona o ústavní nebo ochranné výchově se doslova uvádí, že MŠMT si spolu s legislativní změnou nenárokuje žádné další finanční prostředky ze státního rozpočtu. Jiří Pilař toto stanovisko však upřesňuje.

„S rekonstrukcemi stávajících ústavů se průběžně počítá, proto by se měly v rozpočtu ministerstva školství nalézt peníze i pro Boletice a Bohnice. Ovšem způsob financování zcela nového zařízení není ještě zcela jasný: Buď se zdroje opět najdou v naší kapitole, nebo požádáme vládu o mimořádnou investici.“

LUKÁŠ DOUBRAVA

< zpět do čísla
banners/albert_390x60px_new.jpg
reklama un

1333317600_seznamy-125x125-na-web-un-1.gif
reklama
akcent_09-19_125x125.gif
dekra_125x125-s.jpg
ucebnice
anketa
Je čas pro zásadní změnu modelu maturitní zkoušky?
ANO
NE
NEVÍM
ano
ne
nevim
48%
32%
20%
chrudim_1_240x100.gif
linka_duvery_240x100.jpg
© Copyright 2010 - 2020 Učitelské noviny, ČTK / realizováno: manilot.cz