archiv
Učitelské noviny č. 41/2004
tisk článku

Co změní leden 2005 v mateřských školách

Nový školský zákon přinese novinky i do mateřských škol. O tom, čeho se týkají a na co se mají ředitelky a učitelky připravit, jsem si povídala s MARTOU JURKOVOU, která má v odboru 22 MŠMT předškolní vzdělávání na starosti.


Tuto změnu pracovnice mateřských škol určitě přivítají: MĚNÍ SE POSTAVENÍ MATEŘSKÝCH ŠKOL. Už nejsou předškolními zařízeními, ale školami podle zákona (§ 7). I když nepatří mezi školy poskytující stupeň vzdělání, nemusí mít například ze zákona povinnou školskou radu, posun ve významu jejich zařazení je důležitý nejen pokud jde o jejich prestiž. 

o

Skutečnost, že jsou školami ze zákona, dává mateřským školám i určité povinnosti. Stejně jako pro další stupně vzdělávání, je i pro to předškolní vypracován RÁMCOVÝ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM (§ 3, 4), který bude závazný pro všechny organizace, které budou vykonávat činnost mateřské školy - tedy i pro školy soukromé. Pro jednu každou mateřskou školu pak bude závazné vypracování vlastního školního vzdělávacího programu (§ 5). Ze zkušeností ČŠI, ale také z návštěv škol a setkávání s jejich pracovnicemi na nejrůznějších seminářích vím, že v současné době už naprostá většina mateřských škol pracuje podle školního vzdělávacího programu, který si vytvořily. Mateřinky jsou jako vždy progresivní. Přestože byl Rámcový vzdělávací program pro předškolní vzdělávání zveřejněn už v březnu 2001, do povinností škol jej zakotvil až nový školský zákon. Doba platnosti RVP PV je proto stanovena do dvou let od zveřejnění zákona. Povinnost vytvořit vlastní školní vzdělávací program tedy budou mít mateřské školy až od školního roku 2007-2008. I když mateřinky z výše uvedených důvodů tuto šanci téměř nepotřebují, určitě ji přivítá například Česká školní inspekce. Porovnávat jednotlivé školní vzdělávací programy s rámcovými, posuzovat, zda jim skutečně odpovídají, určitě nebude snadné. Tuhle práci inspektorkám rozhodně nezávidím.

Konečná verze RVP pro předškolní vzdělávání se od té předešlé v některých podrobnostech liší, ale učitelky se těchto změn nemusejí bát. Vycházejí vesměs z jejich připomínek, práci by jim neměly zkomplikovat, ale usnadnit.

Jak bude vypadat školní vzdělávací program v mateřské škole složené z několika odloučených pracovišť? Bude mít každé pracoviště svůj vlastní program, nebo bude mít škola jako celek jeden společný?

Za všechno odpovídá ředitelka školy, záleží tedy jen na jejím rozhodnutí. Pokud vím, postupy jsou velice rozdílné. Osobně bych se přikláněla k tomu, aby každé odloučené pracoviště mělo svůj program, který bude zastřešovat společný program celé mateřské školy. Ale musíme vycházet z toho, že každá škola má jiné podmínky.

o

Další změna, o které se hodně psalo, zastihne děti v posledním roce před zahájením povinné školní docházky (§ 34). Tyto děti budou mít ze zákona přednostní právo na místo v mateřské škole. Pokud nebudou moci být přijaty z kapacitních důvodů, bude mít zřizovatel povinnost zajistit jim místo v jiné mateřské škole. Například po dohodě s jinou obcí.

A když v obci mateřská škola vůbec není?

Opět – obec se musí dohodnout se sousední obcí. Má totiž ze zákona povinnost zajistit podmínky pro předškolní vzdělávání v posledním roce před zahájením povinné školní docházky pro děti s místem trvalého pobytu na jejím území (§ 179). Právo na přednostní přijetí dítěte se však v takovém případě uplatní až od školního roku 2005-2006 (§ 185).

Povinnost umístit v mateřské škole dítě mladší pěti let obec nemá? 

Ne, tato povinnost se váže pouze k poslednímu roku před nástupem povinné školní docházky. Ale rodiče jsou přece voliči svých zastupitelů, měli by v tomto směru na zřizovatele působit.

Zákon zároveň říká, že pokud obec zajistí předškolní vzdělávání dítěti v mateřské škole zřizované jinou obcí, musí jí hradit neinvestiční výdaje připadající na jedno dítě této mateřské školy. Pokud se zastupitelé nedohodnou jinak.

Může se stát, že obec zajistí mateřskou školu v obci vzdálené například 15 km. Má povinnost dítě do takové školy dopravit?

Nemá. Žádnou povinnost týkající se vzdálenosti zákon nezmiňuje, nic o ní neříká ani vyhláška. Doporučila bych proto všem rodičům, kteří budou mít předškoláka, aby si hlídali dobu zápisu do mateřské školy. Pokud budou u zápisu, mají téměř stoprocentní jistotu, že dítě bude přijato.

Jak se rodiče o zápisu dovědí?

Zákon říká, že místo, termín a dobu pro podání žádosti o přijetí dítěte k předškolnímu vzdělávání stanoví ředitelka mateřské školy v dohodě se zřizovatelem (§ 34). Ostatně informace bývá zveřejněna s patřičným předstihem na každé mateřské škole. Většinou mívají všechny mateřské školy v obci den zápisu shodný.

o

S právem dítěte na místo v mateřské škole souvisí také bezplatnost předškolního vzdělávání v posledním roce před zahájením povinné školní docházky (§ 123).

Co když bude mít dítě odklad školní docházky?

V tom případě bude navštěvovat „bez úplaty“ mateřskou školu po dva roky. Nemůžeme chtít po rodičích, aby zpětně vraceli peníze.

Může se stát, že ředitelka řekne rodičům čtyřletého dítěte: Nezlobte se, i když vaše dítě školu jeden rok navštěvovalo, musím teď přednostně přijmout předškoláky a s vámi se rozloučit...

Osobně si myslím, že takový nárůst předškolních dětí nebude, už teď jich je v mateřských školách téměř 98 %.

o

Další změny se týkají povinností ředitelek mateřských škol a jsou dost závažné.

První změna říká, že úplatu za předškolní vzdělávání už nebude bude stanovovat zřizovatel jako dosud, ale ředitelka mateřské školy (§ 123). Ona bude také rozhodovat o snížení nebo o prominutí této úplaty (§ 165). Podmínky budou uvedeny ve vyhlášce, která je nyní ve vnějším připomínkovém řízení. Platit by měla od 1. ledna 2005. Bude v ní uvedeno například rozmezí úplaty, kterou může škola od rodičů požadovat. Uvažuje se maximálně o 50 % neinvestičních nákladů; ve vyhlášce bude přímo řečeno, z čeho se bude tato částka vypočítávat.

Možnost snížení úplaty se zatím zvažuje ve dvou případech. Jednak pokud dítě ani jeden den v měsíci do mateřské školy nedochází, a potom u tzv. pětidenních dětí, kdy je maminka na mateřské dovolené a ze zákona nemůže dát dítě do mateřské školy na delší dobu než na pět dní v měsíci.. Záleží také na tom, jestli projde parlamentem novela zákona o státní sociální podpoře, která by mohla změnit pět dní v měsíci na čtyři hodiny denně.

Peníze, které škola od rodičů vybere, jí zůstávají, nebo je musí odevzdat zřizovateli? Na co je může použít?

Zůstávají ve škole. Opět - způsob využití upraví vyhláška. Když před lety zákon o úplatě pro mateřské školy vznikal, počítalo se s tím, že peníze bude možné použít i na odměny učitelek. Postupem doby však přešla možnost využití na provoz školy. Rádi bychom se k původnímu záměru vrátili. Ale připomínám – o konečné podobě vyhlášky o mateřských školách ještě není rozhodnuto.

o

Další změna spočívá v tom, že o přijetí dítěte do mateřské školy rozhoduje ředitelka (§ 34, § 165), která také stanovuje kritéria pro přijetí. Už neplatí, že v případě zájmu, který převyšuje kapacitu školy, vrací „přebytečné“ přihlášky obec. I tato nezáviděníhodná povinnost teď spočívá na ředitelce. Jediným kritériem, které stanoví zákon, je, že k předškolnímu vzdělávání se přednostně přijímají děti v posledním roce před zahájením povinné školní docházky. Říká také, že o přijetí dítěte se zdravotním postižením rozhodne ředitelka na základě písemného vyjádření školského poradenského zařízení, popřípadě také registrujícího praktického lékaře pro děti a dorost.

Žádná jiná kritéria zákon neuvádí?

Ne, stanoví si je ředitelka podle podmínek školy. Musí se však řídit vyhláškou. 

o

Zatímco nyní ještě určuje možnost ukončení docházky dítěte do mateřské ŠKOLY vyhláška, nyní ji zmiňuje přímo zákon (§ 35). Mimo jiné říká, že ředitelka mateřské školy může ukončit docházku dítěte, pokud zákonný zástupce závažným způsobem opakovaně narušuje provoz mateřské školy. Nebo pokud se dítě bez omluvy nepřetržitě neúčastní předškolního vzdělávání po dobu delší než dva týdny. Nebo pokud rodiče opakovaně neuhradí buď poplatek za školní stravování, nebo úplatu za předškolní vzdělávání. Je zde určitá pojistka, že je možné domluvit si s ředitelkou jiný termín. Myslím, že pomůže proti chronickým neplatičům.

JAROSLAVA ŠTEFFLOVÁ

< zpět do čísla
banners/lesany_konkurz_390x60.jpg
reklama un

1333317600_seznamy-125x125-na-web-un-1.gif
reklama
akcent_09-19_125x125.gif
dekra_125x125-s.jpg
ucebnice
anketa
Je čas pro zásadní změnu modelu maturitní zkoušky?
ANO
NE
NEVÍM
ano
ne
nevim
48%
32%
20%
chrudim_1_240x100.gif
linka_duvery_240x100.jpg
© Copyright 2010 - 2020 Učitelské noviny, ČTK / realizováno: manilot.cz