archiv
Učitelské noviny č. 14/2004
tisk článku

Chceme přežít a pracovat, R. Švancar, UN č. 12/2004

V článku Chceme přežít a pracovat se v pasáži o dalším vzdělávání pedagogů uvádí, že střediska se v této oblasti soustřeďují pouze na lukrativní vzdělávání a méně ekonomicky výhodné, byť potřebné akce, neprovádí. Rád bych na tuto pasáž reagoval.

Úvodem bych chtěl připomenout, že před vznikem rozsáhlé sítě PC, zde fungovala Střediska služeb školám a jen čtyři PC. SSŠ zajišťovala všechny služby pro školy a školská zařízení od učebnic až po vzdělávání. Na základě reorganizace státní správy vznikla další PC, která měla zabezpečovat veškeré servisní činnosti, které doposud zajišťovala střediska. Rozsah jejich činnosti se měl týkat všech škol a školských zařízení. Střediska měla postupně zaniknout a jejich nástupnickou organizací měla být nově vznikající PC. Na základě této skutečnosti převedla střediska svůj majetek a lidský potenciál ve prospěch vznikajících PC.

Při nejasnostech se zřizovací listinou PC a po nesplněných slibech o činnosti a fungování PC došlo k tomu, že zanikající střediska obnovila zpětně s pomocí krajů svoji činnost v plném rozsahu od zásobování učebnicemi až po vzdělávání. Tímto bych chtěl podotknout, že se nikdo z pedagogů nemusí obávat, že by se po zániku PC nikdo nestaral o jejich další vzdělávání a kariérní růst.

Rád bych ještě nastínil svůj pohled na rozdíl mezi akcemi ekonomicky výhodnými a akcemi potřebnými. Pokud se uskuteční akce pro tři, čtyři učitele, je možno tuto akci hodnotit jako potřebnou nebo ekonomicky nevýhodnou? To je jistě otázka na dlouhou diskusi. Můžeme otázku položit jinak. Pokud se na akci přihlásí málo zájemců, je to z toho důvodu, že se jedná o akci pro pedagogy nezajímavou, nebo méně potřebnou? Je vhodné takovouto akci za každou cenu uskutečnit? Při takto malém počtu zájemců je znehodnocena i práce samotného lektora, nehledě na finanční nevýhodnost této akce.

Pokud existuje organizace jako PC, která nemusí hledět na efektivnost vynaložených prostředků a pořádá „akce pro akce“, kdy je důležité množství akcí než účast pedagogů, pak nutně musí docházet k tomu, že je činnost středisek hodnocena zástupci PC tak, jak zaznělo v článku, tedy že střediska provádějí pouze lukrativní vzdělávání a méně ekonomicky výhodné, byť potřebné akce nepořádá. Nebudu zde provádět rozbor vzdělávacích aktivit středisek, mohu však podotknout, že pořádáme i akce, které jsou zcela zdarma, abychom zvýšili informovanost pedagogických pracovníků v důležitých oblastech.

Střediska svojí činností zabezpečují široký sortiment služeb pro školy a školská zařízení za minimální režijní poplatky sloužící k zabezpečení vlastního provozu, některé nevýdělečné činnosti naopak dotují, tak aby všechny školy měly stejné podmínky a možnosti, příkladem je oblast zásobování. Výhodné je zásobovat školy v blízkém okolí, neboť servis z naší strany pro vzdálené školy je činností velmi nákladnou. V soukromé sféře by těmto školám byly jistě účtovány vysoké poplatky za dopravu apod. Střediska však mají pro všechny školy a školská zařízení stejné podmínky, tzn. že nevýhodně vzdálené školy musí středisko při zachování stejných podmínek určitým způsobem dotovat.

LUBOŠ HALENKOVSKÝ,
ředitel Střediska služeb školám Příbram

* * *

V Kladně působí Středisko služeb školám (zřizovatel KÚ), dříve Služba škole, ještě dříve OMTZ (Okresní materiálně technické středisko, zřizovatelem byl školský úřad).

Před zhruba třemi lety jsme byli nuceni řešit otázku, zda „se nechat pohltit“ nově vznikajícím PC Střední Čechy, stát se jeho detašovaným pracovištěm a vzdát se některých svých dosavadních činností a zaměřit se pouze na vzdělávání, či zda zůstat jako samostatný právní subjekt – příspěvková organizace tehdy ještě fungujícího ŠÚ a dále pokračovat v komplexním zajišťování širokého spektra služeb a činností (a to včetně DVPP).

Z následujícího je jasně patrné, jakou cestu jsme zvolili…

Pro ilustraci jmenuji nejvýznamnější činnosti SSŠ Kladno, tak jak je nabízíme všem školám a školským zařízením i široké veřejnosti:

  • ekonomický servis ( zpracování účetnictví včetně rozvozu dat, kompletní poradenství )a distribuce materiálů Středočeského kraje ( částečně zdarma)
  • pořádání soutěží a olympiád vyhlašovaných MŠMT (předmětové i sportovní) na okresní i krajské úrovni, organizace i spoluorganizace společenských a kulturních akcí
  • DVPP, SIPVZ (počítačová gramotnost) a vzdělávání nepedagogických pracovníků i široké veřejnosti (částečně zdarma)
  • vydávání pravidelného měsíčního zpravodaje pro všechny školy a školská zařízení (zdarma)
  • pravidelné publikování v denním tisku (zdarma)
  • provozování videotéky (zdarma) pro školy a školská zařízení, infoservis (zdarma), vzorkovna a nabídka učebnic (zdarma)
  • zásobování škol dle individuálních požadavků (učebnice, učební pomůcky, papírenské a drogistické zboží, potraviny a pití), provozování bufetu na škole
  • zprostředkovatelská činnost – ozdravné pobyty, lyžařské výcviky, doprava – vytěžování autobusů apod.
  •  výroba ze dřeva i z kovu (ve vlastní vybavené dílně i přímo na místě ve školách)

Vzhledem k tomu, že všechny námi vykonávané činnosti jsou úzce provázané a vesměs se prolínají a doplňují, můžeme si dovolit dotovat i ekonomicky nevýhodné akce a služby a „obhospodařovat“ i malé a vzdálené školy a školky, do kterých právě z ekonomických důvodů žádný soukromník nezavítá, jak je rok dlouhý (na rozdíl od velkých a strategicky výhodně položených škol). Některé aktivity provozujeme v tzv. hlavní činnosti a na ty dostáváme dotaci, část provádíme v tzv. činnosti doplňkové, kde si musíme na sebe vydělat. I za takto nastavených podmínek však realizujeme vzdělávací programy za velmi nízké ceny a výběr i nabídka se rozhodně neřídí hlediskem „lukrativnosti“. Metodické semináře ( např. každoroční seminář pro začínající a neaprobované učitele, či setkání učitelů ČJ a M ze ZŠ a SŠ za účelem koordinace požadavků při přijímacích řízeních), přípravy soutěží a olympiád, informativní semináře k ekonomické problematice a podobná pracovní setkání konáme buď zcela zdarma, či za symbolické režijní poplatky. Tematické semináře nabízíme na základě poptávky a potřeb škol a realizujeme jak akce, které si na sebe tzv. nevydělají pro úzkou specializaci a malý počet účastníků, tak semináře tzv. ekonomicky výhodné, pro širší okruh posluchačů ( např. právní poradenství, programy k RVP apod. )

 V současné době fungujeme vedle PC a v některých směrech se vzájemně doplňujeme a v případě jejich eventuelního zániku jsme připraveni rozšířit nabídku našich vzdělávacích aktivit, případně přijmout další kvalifikované síly (třeba i z řad pracovníků PC) a do určité míry převzít činnost PC v našem regionu, neboť i my cítíme ve vzduchu nebezpečí lobbingu soukromých vzdělávacích agentur a organizací a na základě našich dosavadních (výše popsaných) zkušeností si dovedeme, stejně jako kolegyně z Příbrami, představit konečný dopad na školy…

BĚLA OUTRATOVÁ,
ředitelka Střediska služeb školám Kladno

< zpět do čísla
banners/univerzita_pardubice_2_390x60.png
reklama un

1333317600_seznamy-125x125-na-web-un-1.gif
reklama
akcent_09-19_125x125.gif
dekra_125x125-s.jpg
ucebnice
termaly_losiny_2020.jpg
anketa
Je čas pro zásadní změnu modelu maturitní zkoušky?
ANO
NE
NEVÍM
ano
ne
nevim
48%
32%
20%
chrudim_1_240x100.gif
linka_duvery_240x100.jpg
© Copyright 2010 - 2020 Učitelské noviny, ČTK / realizováno: manilot.cz