archiv
Učitelské noviny č. 14/2003
tisk článku

Nová cesta k doložkám pro učebnice

Ministryně školství Petra Buzková ve svém vystoupení ke čtenářům UN ve zpravodajství tohoto čísla hovořila o novém procesu udělování schvalovacích doložek učebnicím. Aktuálně proto zařazujeme podrobnou informaci, jak bude udělování těchto doložek probíhat. UN


Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy se rozhodlo na základě poznatků a zkušeností s udělováním schvalovacích doložek učebnicím změnit postup při jejich udělování.
Hlavním cílem nového postupu je zpřesnit a zefektivnit schvalovací proces a nepřímo tak působit na růst kvality učebnic, umožnit lepší orientaci na trhu s učebnicemi a upřesnit požadavky na žadatele o udělení schvalovací doložky.
Změny proti předcházejícímu postupu udělování schvalovacích doložek:
•  Místo dvou recenzentů budou učebnice posuzovány třemi recenzenty.
•  Větší důraz než dosud bude kladen na výběr recenzentů a spolupráci s odbornými a vědeckými společnostmi, vysokými školami a profesními asociacemi.
•  Učebnice budou posuzovány podle nových kritérií, která jsou podrobnější a lépe strukturovaná než doposud. Akcentovaná jsou zejména kritéria vztahující se k odborné správnosti obsahu učebnic, přiměřenosti učebnic věku žáků a metodickému a didaktickému zpracování textů.
•  Změnou je i skutečnost, že veškerý kontakt s recenzenty učebnic a finanční náklady s tím spojené zajišťuje ministerstvo školství.
•  Pracovnímu sešitu bude moci být udělena schvalovací doložka pouze, pokud bude předložen současně s učebnicí a bude s ní tvořit ucelený soubor.
•  Vyjádření ministerstva školství k udělení schvalovací doložky nepřesáhne 60 dnů od data podání žádosti.

V procesu udělování schvalovacích doložek zůstávají nezměněné některé již známé skutečnosti, například
•  schvalovací doložky se udělují učebnicím, které jsou součástí ucelené řady učebnic
•  platnost schvalovací doložky je nadále nejvýše 6 let, ale může být rozhodnuto i o kratší době platnosti
•  platnosti schvalovací doložky může být prodloužena (až o tři roky)
•  seznamy učebnic s platnou schvalovací doložkou budou i nadále dvakrát ročně zveřejňovány ve Věstníku MŠMT a na www stránkách MŠMT
•  v odůvodněných případech je možné schvalovací doložku odejmout (objeví-li se oprávněné výhrady ze strany pedagogické veřejnosti, nebyl-li titul vydán v odpovídající úpravě nebo obsahuje-li nedostatky oproti podobě, která byla schválena, apod.)
Nová pravidla pro udělování schvalovacích doložek učebnicím a zařazování učebnic do seznamu učebnic, která budou platit od 1. září 2003, budou zveřejněna ve Věstníku MŠMT a na internetových stránkách ministerstva ve formě Sdělení Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy k postupu při zařazování učebnic a učebních textů do seznamu učebnic vydávaného na základě § 40 odst. 1 zákona č. 29/1984 Sb., o soustavě základních škol, středních škol a vyšších odborných škol (školský zákon), ve znění pozdějších předpisů, č.j. 28996/2002 - 20.

Materiál MŠMT

< zpět do čísla
banners/1600293600_tesco_390x60.png
reklama un

1333317600_seznamy-125x125-na-web-un-1.gif
reklama
akcent_09-19_125x125.gif
1543878000_mikroskop.gif
dekra_125x125-s.jpg
1597960800_mascotte_125 x 125.jpg
ucebnice
1599602400_okentes.gif
anketa
Pomůže Strategie 2030+ změnit školství k lepšímu?
ANO
NE
NEVÍM
ano
ne
nevim
41%
32%
27%
evvoluce.png
linka_duvery_240x100.jpg
© Copyright 2010 - 2020 Učitelské noviny, ČTK / realizováno: manilot.cz