archiv
Učitelské noviny č. 12/2004
tisk článku

Škola podle Montessori

Mezi alternativami, které dnes naše školství žákům - potažmo jejich rodičům – nabízí, jsou školy podle Montessori. Ve světě nejrozšířenější alternativní systém v České republice prezentuje čtyřicítka mateřských a čtyři základní školy. Jednou z nich je ZŠ Meteorologická v Praze 4, jejíž součástí je také Mateřská škola Mezi domy s jednou Montessori třídou.


„Ze všech alternativních programů, které jsem studoval, mne systém Montessori zaujal nejvíc,“ říká ředitel zdejší školy bohumír šumský. Do své funkce nastoupil před čtyřmi lety ve škole, která se pyšnila heslem S vašimi dětmi neexperimentujeme.

„Bylo první, co jsem tu vygumoval. Snažil jsem se vybrat program, který je našemu školství nejbližší a zároveň jej obohacuje. V systému Montessori je to jednoznačně rozvíjení osobnosti dítěte nikoli drilem, ale motivací k činnosti.“

SYSTÉM V KOSTCE

Úkolem učitelů je motivovat žáky k celoživotnímu vzdělávání. Nejen k touze po objevování nového, ale také k vytváření pracovního rozvrhu: co, kdy, kde, jak. Pedagog je spíš rádce a pomocník na vzdělávací cestě, na niž se děti vydávají se zaujetím a podle svého „jízdního řádu“. Nabízí žákům činnost v tzv. připraveném prostředí.

Žáci se vzdělávají v heterogenních třídách, které obsáhnou vždy tři ročníky. Dá se říci v permanentních málotřídkách, kde se mladší učí od starších, schopnější pomáhají slabším. Přesně podle základního hesla Montessori: Pomoz mi, abych to dokázal. Dělí-li se třída z organizačních důvodů do více skupin, jejich složení se neustále proměňuje.

Obsah vzdělávání se od většinového proudu neliší, připravovaný Rámcový vzdělávací program pro základní vzdělávání je dostatečně široký mantinel. Škola podle Montessori se „vejde“ i do dnešní Základní školy, jen organizační předpisy jsou pro ni příliš těsné. Například pokud jde o délku vyučovací hodiny a o přestávky. Počítá se zde také ve všech ročnících se slovním hodnocením.

V ZŠ Meteorologická jsou zatím nejstarší žáci třídy podle Montessori ve 3. ročníku, ale ve světě existují i střední školy tohoto systému. Přesto i tam je většina dětí zapojena v mateřských školách, s přibývajícím věkem počet žáků Montessori ubývá.

JEDNA ŠKOLA UVNITŘ DRUHÉ

Základní škola Meteorologická má 450 žáků, do výuky podle Montessori je jich začleněno jen 28. K zápisu tak přicházejí rodiče požadující pro své děti klasickou výuku i zájemci o alternativu. Pro příští školní rok ji sem v lednu přišlo vyhledat 22 zájemců, další rodiče se ozývají. Protože výuka se opírá o speciálně upravené prostředí - dostatečný prostor pro společnou i individuální práci - vyčlenilo vedení školy Montessori tři třídy a velkou chodbu. Alternativa má tedy svoji samostatnost a přitom je běžnému stylu vyučování na dosah. 

Je to plus nebo mínus? – napadlo mne, když jsem si vzpomněla, že dřív si tu na experimentování zrovna nepotrpěli.

„Do Montessori tříd přišly nové učitelky. Zkušená MIROSLAVA SRPOVÁ a loni čerstvá absolventka Pedagogické fakulty UK Adéla Havránková, která sem chodila na praxi,“ vysvětluje B. Šumský. „Dílčí výsledky zatím potvrzují, že jsme se vydali dobrou cestou. Přesto chceme podniknout ještě další, rozhodující krok. Připravit srovnávací testy, které bychom zadali žákům v běžném třetím ročníku i ve třetím ročníku Montessori. Přemýšlím, s kým se spojit, aby byly na skutečně profesionální úrovni. Aby ukázaly nejen osvojenou sumu znalostí, ale i věci přístupové. Nemyslím, že budou rozdíly příliš velké, ale zajímá mne jaké, v čem se odrazí.“

Vyučování v teorii

Protože přímo v ZŠ Meteorologická má pronajatou místnost Společnost Montessori, může její předsedkyně JITKA BRUNCLÍKOVÁ přispět radou, je-li zapotřebí.

„V klasické Montessori výuce má vést skupinu učitelka a asistentka ve věkově smíšené třídě cca 30 dětí. Žáci nesedí čtyři hodiny v lavicích, ale sami si volí místo, kde se jim pracuje nejlépe. K dispozici mají speciální didaktické  pomůcky – pro rozvoj smyslového vnímání a dále pro všechny oblasti výuky. Pomůcky vymyslela zakladatelka tohoto systému výuky Marie Montessori. Vlastně děti navádějí, aby si osvojovaly učební látku všemi smysly, od konkrétního k abstraktnímu. Výuka se opírá o projekty, obsah jednotlivých vyučovacích předmětů se prolíná a navazuje na sebe. Pod pojmem kosmická výchova se spojuje prvouka, vlastivěda a přírodověda. Po právu mluvíme o globální výuce.“

Vyučování sice staví na speciálních pomůckách, ale ve třídě může být od každého druhu pouze jedna. Dalším z principů výchovy podle Montessori je totiž umět se dohodnout. Tedy i o tom, kdo bude s určitou pomůckou pracovat právě teď, a kdo si ji půjčí za chvíli.

každá škola si hledá svoji cestu

Na rozdíl od některých alternativ není Montessori tak rigidní. Při zachování základních principů umožňuje množství variant. Co je tedy nepominutelné?

„Prostor vybavený pomůckami a volná práce dětí,“ odpovídá J. Brunclíková. „Učitel organizuje vyučování tak, aby jeho role zůstala potlačena a zároveň aby každému dítěti nabídl to, co v daném období – vzhledem k tomu, jak dozrává – potřebuje. Musí poznat, kdy je dítě na co připraveno a podle toho mu chystat týdenní plán. Ale zároveň se nemůže odchýlit od standardu vzdělávání. Protože si žáci v rámci týdenních plánů vytvářejí své vlastní postupy, učitel dostává něco jako zpětnou vazbu. Nastavil jsem plán správně? Reaguje žák podle předpokladů? Co je třeba změnit?

„Při práci se děti radí napřed mezi sebou, na učitele se obracejí až v druhé fázi.“

NA SKOK VE TŘÍDĚ

První, čeho si všimnete, je ticho, které ve třídě panuje. Některé děti si čtou, jiné píší, další si „hrají“ s pomůckami. U stolku, na židli v koutku, na koberci… Individuálně i ve skupinkách po dvou, po třech. Žádné běhání ani pošťuchování. Učitelka je nenápadně vede, jako skrytý dirigent.

„Už budeme psát ten testík?“ přitočí se dívenka. Ve chvilce se k ní přidá další. Říkat si o zkoušení, to se hned tak nevidí. „Tohle je pro mne pokaždé úžasné zjištění, že děti žadoní o test,“ přiznává Miroslava Srpová. „Pokud si pamatuji my jsme byli rádi, když na něj učitel zapomněl. Oni mi ho naopak připomínají.“

Kouzlo? Neznámkuje se, ale boduje. Žák vidí, kolik bodů získal, ne kolik chyb zase udělal. V Montessori systému vládne „nehodnocení“, chyby jsou jen pobídkou k zlepšení výsledku práce.

Nepřehlédnutelné jsou i pomůcky. Některé z dílny Montessori, jiné vznikly samovýrobou. „Chybějí nám hlavně ty na češtinu, tak si postupně vyvíjíme nové.“ Děvčátko před chvíli složilo rozvitou větu. Teď ke každému slovu přiřazuje geometrický tvar – pro každý slovní druh jeden. Čeština se prolíná s matematikou.

Ať zkoumám, jak zkoumám, nemohu přijít na to, jaký vyučovací předmět je právě na rozvrhu.

„To nepoznáte, protože každé dítě se věnuje něčemu jinému, podle toho, jak si rozvrh sestavilo,“ vysvětluje M. Srpová. „S každým dítětem sestavíme týdenní plán a já mu ho zapíši do sešitu, aby vědělo, jaké úkoly musí v průběhu pěti dní zvládnout. Ale jak bude postupovat, co bude kdy dělat, si stanoví samo a zapíše do sešitu pod můj zápis. Na něčem budeme pracovat společně, ale většina plánu spočívá v individuální práci. Den po dni pak děti odškrtávají, co už zvládly a hodnotí se: Myslím, že jsem pracovala dobře. Máš pravdu, souhlasí učitelka.

Zdá se, že teorie funguje i v praxi.

A CO VÝKLAD?

Není přece možné, aby učitelka vysvětlovala novou látku každému dítěti zvlášť. Pak jsem se dověděla, že každé ráno začíná na elipse naznačené na podlaze uprostřed třídy. Děti se s učitelkou sesednou a povídají si. Napřed co zažily, jaký je den, kdo má svátek nebo narozeniny, co je dnes ve škole čeká – a pak plavně přejdou k nové látce. Nebo ke knížce, z níž si přečtou úryvek, aby si pak o něm mohly povídat. Nebo jim učitelka představí novou pomůcku a ukáže, jak s ní pracovat. Den se rozbíhá.

BUDOUCNOST MONTESSORI

U nás zatím systém končí 5. ročníkem – pokud jde o osnovy i o přípravu učitelů ve speciálních kurzech. Ale už se ozývají hlasy, které by chtěly pokračovat na 2. stupni.

„Podle mého názoru by to možné bylo, ale příprava i realizace by byla dost náročná. Chtělo by to ještě pořádně promyslet,“ upozorňuje B. Šumský. A vzápětí dodává, že osobně by do toho zatím nešel. „Nejdřív bych si rád ověřil, jak budou absolventi 1. stupně Montessori reagovat, až se promíchají s dětmi, které tímto programem neprošly. Myslím si, že je to jak pro klasickou základní školu, tak pro školu podle Montessori velice důležitý moment.“

Jitka Brunclíková potvrzuje ze zahraničních zkušeností, že žáci, kteří přicházejí ze tříd Montessori, jsou daleko otevřenější, odvážnější a hlavně samostatnější. Pravda je, že v některých klasických školách trochu provokují. Jsou totiž zvyklé kdykoli o cokoli požádat, kdykoli s kýmkoli kooperovat, diskutovat. „Protože nejsou svázáni předsudky, dokáží se ubránit. Zároveň vycítí, kdy už jdou tak trochu přes. S novými podmínkami se poměrně brzy vyrovnají, mají dobré výsledky, protože se umějí učit a hledat.“

JAROSLAVA ŠTEFFLOVÁ

Bližší informace najdete na www.montessoricr.cz

dvanáctero Pro pedagoga

vytvořila Marie Montessori

 1. Vychovatel musí vytvořit předem připravené prostředí a starat se o něj
 2. vychovatel musí sám ovládat užívání a využití didaktického materiálu a umět dětem zprostředkovat jeho používání
 3. Vychovatel je aktivním, když zprostředkovává dítěti vztah s okolím, je pasivním, pokud se tento vztah již uskutečnil
 4. Vychovatel musí děti neustále pozorovat a diagnostikovat, aby uměl pomoci v okamžiku, kdy je požádán o pomoc
 5. Vychovatel musí a smí podat pomocnou ruku jen tehdy, když je požádán o pomoc
 6. Vychovatel musí umět naslouchat a potom se ptát, avšak jen tehdy, když je o pomoc požádán
 7. Vychovatel musí respektovat dítě, když pracuje a nevyrušovat ho
 8. Vychovatel musí respektovat dítě, když dělá chyby aniž by ho hned opravoval
 9. Vychovatel musí respektovat dítě, které odpočívá a přihlíží práci jiných, aniž by ho rušil a nutil do práce
 10. Vychovatel se musí stále pokoušet nadchnout děti pro práci s materiálem v jejich okolí
 11. Vychovatel musí děti nechat pocítit, že se na jeho pomoc mohou kdykoliv spolehnout, nesmí ale svoji pomoc nikdy vnucovat.
 12. Vychovatel nabízí dítěti, které dokončilo svoji práci a vyčerpalo své síly, mlčky svoji duši.
< zpět do čísla
banners/un_390x60_rmj.jpg
reklama un

1333317600_seznamy-125x125-na-web-un-1.gif
reklama
akcent_09-19_125x125.gif
dekra_125x125-s.jpg
ucebnice
termaly_losiny_2020.jpg
anketa
Je čas pro zásadní změnu modelu maturitní zkoušky?
ANO
NE
NEVÍM
ano
ne
nevim
48%
32%
20%
chrudim_1_240x100.gif
linka_duvery_240x100.jpg
© Copyright 2010 - 2020 Učitelské noviny, ČTK / realizováno: manilot.cz