archiv
Učitelské noviny č. 11/2006
tisk článku

Rádio Junior a televize Vodník

Škola pro každého, škola pro všechny, tak zní moto naší školy, která se nachází v obci III. stupně, v Prachaticích ve Vodňanské ulici. Jak motto předesílá, slouží škola pro mnoho žáků i z okolních obcí jako spádová. Je školou bezbariérovou, máme tu žáky různých národností (české, arménské a vietnamské), ve třídách jsou integrováni žáci s různými poruchami učení (dyslexie, dysgrafie, dysortografie, LMD). Touto charakteristikou se asi naše škola příliš neliší od stovek dalších škol v republice, proto dodám již jen několik údajů. Jsme zároveň jednou z šestnácti pilotních škol v ČR a již druhý rok vyučujeme podle svého Školního vzdělávacího programu (ŠVP).


Jedním z průřezových témat našeho ŠVP je i oblast mediální výchovy. Pro nás není novinkou posledních několika let. Dovednostem (kompetencím) jako samostatně myslet, pracovat a uvažovat, analyzovat informace, být zdravě sebevědomý, spolupracovat v týmu, projevovat zájem o dění kolem sebe (ve škole, ve městě, v republice), komunikovat, koordinovat, mluvit před veřejností učíme prostřednictvím kroužků Redakční rada časopisu a Redakční rada Rádia Junior již desítku let.

Na naší škole vychází již 24. ročník školního časopisu Paprsek. V době, kdy jsme ještě zdaleka neměli ani počítače ani kopírku, přepisovali žáci, členové kroužku Redakční rady časopisu, články na stroji. Tehdy stejně jako nyní v kroužku spolupracovali třeťáci až deváťáci. Děti ze všech ročníků přinášely své dojmy z výletů, seznamovaly nás se svými literárními pokusy, učily se redaktorské práci se vším , co přináší (rozhovory, práce s informacemi apod.). Zapojovaly se i výtvarně.

Před dvanácti lety jsme se rozhodli využít naši starou rozhlasovou ústřednu, která doposud sloužila ke krátkým rozhlasovým vstupům (spíše organizačního rázu), pro výchovu budoucích rozhlasových reportérů. Technicky bylo nutno pouze prodloužit kabelové rozvody do učeben, které byly nově vybudovány. Vznikl kroužek Redakční rada Rádia Junior. Název si vymysleli žáci a začali jsme připravovat náplně relací. Do kroužku se zapojovali žáci různých ročníků 2. stupně. Zapojovali se i žáci s poruchami učení i děti jiných národností. Zkušenosti ukazují, že jádro redakční rady zůstávalo s malými obměnami stejné v průběhu čtyř let docházky na 2. stupeň. Hlavním obsahem relací byly zprávy ze života školy, seznamovali jsme žáky i učitele jedenkrát měsíčně s tím, kde se děti zapojovaly do soutěží. Přinášeli jsme rozhovory s úspěšnými sportovci školy, řešiteli olympiád a každý měsíc jsme hráli vybrané písničky narozeninovým oslavencům (dětem, učitelům i ostatním pracovníkům školy), jejichž jména vždy v rozhlase zaznívala.

Kroužek vysílání školního rozhlasu funguje bez přestávky celé dvanáctileté období, střídají se v něm pouze děti. Ty, které stály na počátku, jsou již dospělé. Potěšitelné je, že určitá semínka zájmu o média a vztahu k nim asi zasel, o čemž svědčí činnost bývalých žáků, kteří se v dospělosti podílejí na přípravě vysílání programů do místní kabelové televize, či dokonce studují žurnalistiku.

Protože dnes je naše rozhlasové vysílání součástí informačního systému celé školy, i ono doznává různých změn. Do obsahu relací se dostávají novinky. Například Den slabikáře, kdy se se svými čtenářskými dovednostmi se prostřednictvím školního rozhlasu mohou pochlubit ostatním spolužákům prvňáčci. Moje oblíbená kniha je kratinký příspěvek, který o své oblíbené knize a jejím autorovi připravují do rozhlasu žáci různých ročníků. Ostatní děti vybírají z přečtených příspěvků nejzajímavější, který je pak v rámci ankety vyhodnocen. Výročí a významné dny našeho státu se jmenuje relace, která seznamují posluchače s významnými výročími a jejich historickým podkladem, jsou často pro zpestření doplňovány soutěžemi pro děti z obou stupňů.

Většina vysílání je připravována živě. Je to sice náročnější, ale i pro posluchače určitě zajímavější. Vlastní aktéry to nutí k pohotovosti v reakcích na případné technické závady, ale zase to vede k oživení vlastního přenosu.

Před rokem byl systém mediální výchovy u nás dovršen zavedením školního televizního vysílání Vodník. Jak jinak, když jsme škola ve Vodňanské ulici. Pro televizní vysílání muselo být samozřejmě zajištěno určité technické zázemí (kamera, počítač apod.). Ale hlavně. Bez nového nadšence (z řad učitelů by nemohlo fungovat.

Přeci jsme však nezačínali úplně na zelené louce. Zájemce o reportéry a moderátory jsme našli hlavně v řadách reportérů redakční rady Rádia Junior. Ti si mohli vyzkoušet i práci před kamerou, zároveň mohli spolupracovat s mladšími spolužáky z nižších ročníků a do problematiky práce reportéra je uvádět.

Vysílání Vodník mapuje život školy (akce školní i mimoškolní). Televizní premiéru sleduje s velkým zájmem celá škola. Například přibližuje žákům, co dělají učitelé na společném zájezdu v létě o prázdninách, či jak se vzdělávají. Rodičovské i další veřejnosti ve městě ukazuje život školy v podobách méně obvyklých než jsou třídy a školní lavice. Prachatičtí občané mají možnost zhlédnout (vždy třikrát v týdnu v opakovaných relacích) na městské kabelové televizi např.: Den účesů na škole (vždy 1.4. – apríl), Barevné vyučování (spolu 1. a 9. ročníky, 2. a 8. ročníky apod.), školní olympiády a soutěže, školní ples a předtančení žáků, projektovou výuku, zápis do 1. tříd, vánoční akademii a trhy, závěrečné akademie žáků 9. tříd a přehlídky zájmové činnosti, velikonoční výstavu i další akce, které pořádáme ve spolupráci s německými školami (turnaj v kopané a stolním tenisu, volejbalový turnaj apod.).

Ukazuje se, že i tento kroužek má své opodstatnění a přináší dětem dovednosti upotřebitelné v budoucnosti v praktickém životě (např. při volbě povolání). Abych byla konkrétnější. Naše bývalé členky redakční rady televizního vysílání přešly ihned po skončení 9. ročníku do vysílání místní kabelové televize a působí zde jako moderátorky zpráv.

Co chtít víc? Aby co nejvíce dovedností a kompetencí, které děti získají na základní škole, uplatnily v budoucím životě, v praxi.

Alena Nachlingerová,
učitelka vedoucí kroužku Redakční rady Rádia Junior,
ZŠ Prachatice, Vodňanská

< zpět do čísla
banners/univerzita_pardubice_2_390x60.png
reklama un

1333317600_seznamy-125x125-na-web-un-1.gif
reklama
akcent_09-19_125x125.gif
dekra_125x125-s.jpg
ucebnice
termaly_losiny_2020.jpg
anketa
Je čas pro zásadní změnu modelu maturitní zkoušky?
ANO
NE
NEVÍM
ano
ne
nevim
48%
32%
20%
chrudim_1_240x100.gif
linka_duvery_240x100.jpg
© Copyright 2010 - 2020 Učitelské noviny, ČTK / realizováno: manilot.cz