archiv
Učitelské noviny č. 44/2004
tisk článku

Školský portál (EDU.CZ) snad už na podzim bude

Školství již víc než čtyři roky čeká na svůj portál. Po kompetenčních sporech na MŠMT dostal nakonec tento úkol Ústav pro informace ve vzdělávání. Jeho ředitelku PAVLU ZIELENIECOVOU jsme proto požádali o rozhovor o tvorbě tohoto informačního a vzdělávacího virtuálního uzlu.


Jaký je vztah ÚIV a školského portálu?

První pokusy o vytvoření školského portálu vznikly právě na ÚIV. To je ale hluboká historie, přibližně čtyři roky zpátky. Jsou to pokusy poplatné své době – pokrok šel zatím přece jen hodně dopředu.

Pokusy se nezdařily – hlavně proto, že žádný z vytvořených návrhů nevedl k rozhodnutí MŠMT o zahájení projektu a ÚIV nedostal potřebné peníze. Situace se pak změnila. Portál se stal součástí programu SIPVZ. Od té doby v podstatě ÚIV v následné historii nenajdete. Věc se ale nehýbala nijak výrazně kupředu. Pravděpodobně proto jsme v červenci minulého roku dostali od ministryně školství úkol vytvořit Studii proveditelnosti Školského informačního a vzdělávacího portálu. Po určitých peripetiích tato studie vznikla a vznikl i zárodek týmu, který je připraven pokračovat i v dalších pracích na tvorbě portálu.

Studie proveditelnosti byla na ministerstvu školství schválena v dubnu. Jenže tehdy ještě nebylo rozhodnuto, kdo bude v práci na portálu pokračovat. (Pozn. red. – nebyly vyjasněny kompetence náměstků, což na dlouhou dobu zablokovalo práce na portálu.) ÚIV deklarovalo, že je připraveno se o portál postarat, těch zájemců ale bylo víc. Nakonec bylo rozhodnuto, že skutečně i další postup při stavě školského portálu bude naším úkolem. Od té doby jsme se snažili o ustavení řídícího výboru, který by na práce související s portálem dohlížel. Ten funguje, na stránkách MŠMT lze dohledat jeho rozhodnutí, i když je to dost složité. Nicméně teď je tedy doba, kdy můžeme skutečně začít.

Když mluvíte o složitosti dohledání informací na ministerských stránkách, hodnotíte zároveň jejich kvalitu…

Se svým názorem na tyto stránky se neskrývám. Stránky MŠMT jsou špatně strukturované a něco tam najít je velmi obtížné.

V čem byly „peripetie“ při zpracovávání studie proveditelnosti?

U každého úkolu je nutné stanovit rozhodovací kompetence. Dokud nebyly dány, nechtěla jsem do tohoto projektu vstoupit.

Kdo rozhodoval o rozdělení těchto kompetencí?

Paní ministryně tyto kompetence stanovila rámcově, dohadování na nižší úrovni trvalo pak déle. Šlo vlastně o spor či diskuzi mezi odborem SIPVZ a ÚIV. Chápu to ale. Jde o velmi složitý a politicky citlivý projekt a je nezbytné, aby kompetence byly jasné a přehledné. Řídící struktura se rodila skutečně v těžkostech.

Rodila se v těžkostech zhruba tři roky poté, kdy o ní mělo být jasno…

Víte, portál byl dlouho vnímaný jako komerční prostředí, ve kterém poběží nabídka a poptávka po vzdělávacích programech. Protože se předpokládalo, že to bude finančně velmi zajímavý projekt, byl o něj velký zájem i mezi soukromými firmami. Ve studii proveditelnosti jsme však řekli, že portál by podle našeho názoru měl být prostředím, které slouží škole – a má být neziskové. Jistě, nevyhneme se okrajově jakési firemní nabídce školám. Ale hlavní „pole pro tuto hru“, tedy například pro nabídku vzdělávacích programů školám, vidíme v grantovém systému, který bude kontrolovaný a z velké části i financovaný MŠMT. A bylo by dobré, kdyby se do tohoto systému zapojily i evropské strukturální fondy.

Zmiňujete studii proveditelnosti. Objevily se výrazné pochybnosti o kompetenci jejích autorů, i její výstupy byly kritizovány z hlediska kvality a validity…

V diskuzi okolo studie proveditelnosti nepřišla jediná věcná připomínka kromě vyjádření Jednoty školských informatiků, na kterou jsme podrobně odpověděli. Bohužel, naši odpověď nezveřejnili. Studii proveditelnosti zpracovávala firma, která za sebou měla řadu jiných zakázek pro státní subjekty. Byla vybrána na základě výběrového řízení. Podle mého je studie proveditelnosti velmi zajímavá pro další práci na portálu a vycházíme z ní. Nenavazujeme ovšem na jejich výpočty nákladů a na jejich návrhy, jakými platformami portál osadit. To bude předmětem dalších jednání. Náš ekonomický odhad se pohybuje zhruba na desetině původních odhadů, které se objevily v projektu SIPVZ.

O jakou částku se tedy jedná?

Náklady na stavbu a rozjezd portálu, na spuštění jeho pilotního projektu, by neměly překročit 20 milionů korun. To je částka pro rok 2005. Protože jde o velmi citlivou záležitost, zakázky budeme vyhlašovat širokým výběrovým řízením, do něhož se bude moci přihlásit každý. Přestože některé částky, o které se bude jednat, se pohybují hluboko pod limitem, pro který je takto otevřené výběrové řízení předepsáno.

Dvacet milionů je hodně peněz – za co budou vydány?

Hlavně za software, ten je skutečně velmi drahý. A také za projektové práce. Jistě, objevila se spousta nabídek firem, že nám postaví portál zadarmo. Jenže to by pak byl komerční portál, který by jim postupem času přinesl velké zisky. A komerční školský portál jsme nechtěli. Portál by měl být službou MŠMT vzdělávacímu systému a vzdělávání. Zároveň by to měl být jeden z výrazných nástrojů MŠMT pro provádění vzdělávací politiky. Komerční služby nemůžeme zcela vyloučit, budou ale druhotné.

K čemu bude řediteli školy portál?

Když dneska potřebuje ředitel školy nějakou informaci, jde na web ministerstva školství. Musí ho složitě prohledávat. Pokud ji nenajde, musí hledat na dalším a dalším webu… To je špatné. Školský portál by měl být právě takovým prostředím, kde by si prostřednictvím své identifikace otevřel prostor, který je právě pro něho určený a kde bude mít veškeré informace, které potřebuje. Když si tedy zadá dotaz, portál by mu měl umět odpovědět.

Měl by tedy vypadat podobně jako portál státní správy – jenže by byl naplněn informacemi o školství?

Portál veřejné správy má především zprostředkovat řešení životních situací. V nich jsou i některé informace o školství. MŠMT s tímto portálem spolupracuje a dodává mu určitá data. Náš portál – EDU.CZ – nebude odnoží portálu veřejné správy, i když i o tom se určitý čas uvažovalo. Náš portál bude strukturovaný jinak, ale bude s portálem veřejné správy propojený – pokud někdo na něm bude hledat informace o školství a nenajde je, automaticky bude přesměrován na školský portál.

Velká část našeho portálu bude zcela otevřená pro všechny, bude mít i části, na které se uživatel dostane pomocí běžné registrace, vyhledávání se pak bude přizpůsobovat profilu zaregistrovaného uživatele, některé části budou i pod heslem – budou to třeba oblasti, do kterých se nedostane nikdo jiný než ředitelé škol. Počítáme i s tím, že pomocí portálu budeme například sbírat data o školách. Prostřednictvím portálu budou moci školy dávat o sobě informace, bude tu prostředí pro diskuzi atd.

Kdy můžou učitelé s portálem počítat?

První prezentace a testování školského portálu by mělo proběhnout v březnu příštího roku – záležet bude i na průběhu veřejných zakázek. Doufám, že nevznikne nějaké námitkové řízení, které by mohlo tento termín ohrozit.

Tehdy bychom chtěli spustit demoverzi portálu, kde by se lidé mohli začít s jeho strukturou seznamovat a učit se ho využívat – a vznášet připomínky. Plný provoz portálu bychom chtěli otevřít na podzim příštího roku.

Kdo portál povede?

Chtěla bych, aby redakční a technický tým byl součástí ÚIV.

Na kolik přijde provoz portálu?

To není jednoduché říci – celková částka bude „rozpuštěna“ po jednotlivých přímo řízených organizacích MŠMT, které budou portál naplňovat aktuálními informacemi – nepočítáme s tím, že by veškeré informace putovaly do portálu prostřednictvím ÚIV. Nicméně celkově bude provoz ročně v řádu miliónů korun – souvisí to především s rozsahem vzdělávací části.

Kdo bude zodpovídat za správnost a kvalitu vkládaných informací?

Odpovědnost bude na MŠMT, které bude zase vyžadovat odpovědnost od svých přímo řízených organizací. Pokud půjdou data odjinud, pak bude za kvalitu odpovídat autor informace – například vysoká škola.

Vydělá si na sebe portál „druhotnými komerčními službami“, nebo bude čerpat rozpočtové peníze?

Jde o prostředí, ve kterém je prioritní vzdělávání. Proto část finančních prostředků bude muset školství vždy dodávat. A pokud to má být nástroj MŠMT, je to tak správné. Nemůže jít o další obchodní dům ve školství. Pro takové pojetí musí být vytvořena pevná pravidla. A ta v současnosti vytváříme.

radmil švancar, PETR HUSNÍK

Návrh cílových skupin

uživatelů školského portálu EDU.CZ

Ředitelé škol

Pedagogové

Žáci a studenti

Rodiče

Státní správa a samospráva

Vědečtí a akademičtí pracovníci

Média

Cizojazyční uživatelé

 

Realizace školského portálu EDU.CZ

je rozdělena do několika hlavních fázových kroků:

  • Poskytování informačních služeb:

Vytvoření komplexního elektronického systému garantovaných datových informací o školství, výchově a vzdělávání, který umožní pracovníkům veřejné správy i veřejnosti jejich efektivní a personalizované využití.

Páteří tohoto informačního systému budou data a služby poskytované servisními organizacemi MŠMT, tím bude zajištěna jeho průběžná aktualizace.

*Pracovníkům MŠMT zajistí portál možnost on-line metodického řízení a nový způsob monitorování a podpory rozvoje výchovně-vzdělávací soustavy.

  • Poskytování komunikačních služeb:

Vybudování účinné platformy pro vzájemnou komunikaci státní správy a samosprávy, vzdělávacích institucí a odborné pedagogické veřejnosti. Portálový prostor by měl následně sloužit i k elektronické výměně názorů, postřehů, zkušeností, materiálů mezi jednotlivými uživateli - učiteli, řediteli škol, zástupci vysokoškolského managementu, akademickými pracovníky, studenty, žáky.

V počátku pilotního projektu nabídne EDU.CZ uživatelům diskusní modul zaměřený na aktuální otázky českého školství a vzdělávání, jehož součástí bude i veřejná debata o dalším rozvoji portálu.

  • Poskytování vzdělávacích služeb:

Systém vzdělávacích služeb je možné vybudovat až po vymezení konkrétních vzdělávacích okruhů, jež mají být prostřednictvím portálu nabízeny. Poté je nutné vytvořit funkční grantový systém, který umožní financování tvorby požadovaných vzdělávacích obsahů. Portál bude v roli vzdělávacího prostředku a prostředí realizujícího vymezené vzdělávací okruhy.

Systém vzdělávacích služeb má za cíl poskytovat podporu vzdělávání jak uživatelům v rámci vzdělávací soustavy (vzdělávacím institucím, žákům a studentům, akademickým a pedagogickým pracovníkům - mj. v systému dalšího vzdělávání), tak i mimo ni (celoživotní vzdělávání). Prostředky, na nichž bude podpora vzdělávání postavena, využívají širokého spektra možností portálových služeb - od aktualizovaného přehledu nabídky vzdělávání (dalšího vzdělávání pedagogických pracovníků, kurzů pro management vzdělávacích institucí apod.) s možností vyhledávání podle potřeb uživatele až po programy distančního vzdělávání (včetně prvků e-learningu).

Ve fázi pilotního projektu poskytne vzdělávací část EDU.CZ uživatelům interaktivní návod, jak využívat portál. Později bude možné navázat např. ucelenou prezentací několika tematických okruhů (Nástup do 1. třídy ZŠ, Ukončení povinné školní docházky, Příprava na novou maturitu apod.).

(Texty v rámečcích převzaty z podkladů pro veřejnou zakázku na systémový projekt ŠVIP, vyhlášenou MŠMT a ÚIV)

< zpět do čísla
banners/1598997600_uspesny-web_390x60.gif
reklama un

1333317600_seznamy-125x125-na-web-un-1.gif
reklama
1543878000_mikroskop.gif
ucebnice
1599602400_okentes.gif
anketa
Pomůže Strategie 2030+ změnit školství k lepšímu?
ANO
NE
NEVÍM
ano
ne
nevim
38%
35%
27%
janacek_2_240x100.jpg
linka_duvery_240x100.jpg
© Copyright 2010 - 2020 Učitelské noviny, ČTK / realizováno: manilot.cz