archiv
Učitelské noviny č. 10/2004
tisk článku

Ministerský boj o rozpočet 2004

Výběr z dokumentů, kterými jednotlivá ministerstva podporovala svá stanoviska při jednání dorovnání rozpočtu školství pro rok 2004, navazuje na rozhovor s vrchním ředitelem ekonomické sekce Z. Bernardem na str. 7 tohoto čísla UN.

Z dopisu ministryně školství Petry Buzkové ministru financí z prosince 2003

Vážený pane ministře, vzhledem k vysokému objemu deficitu a nutnosti jeho řešení Vás žádám o urychlené předložení materiálu s pozitivním řešením do vlády tak, aby Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy mohlo v rámci daných rozpisových termínů provést rozpis rozpočtu v ukazatelích zabezpečujících mzdovou oblast zaměstnanců školství. Deficit rozpočtu staví náš resort při rozpisu rozpočtu před neřešitelný problém...

Z materiálu Zpřesnění kvantifikace ekonomických dopadů vyplývajících v roce 2004 v rozpočtové kapitole Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy z nařízení vlády č. 330/2003 Sb. a z nařízení vlády č. 331/2003 Sb. (tj. z nařízení vlády upravujících podmínky přechodu na 16ti třídní platový systém od 1. 1. 2004)

Kvantifikace ekonomických dopadů vyplývajících z přechodu na 16ti třídní platový systém v resortu školství v roce 2004, uvedená v materiálu MŠMT projednávaném vládou dne 8. 10. 2003, vycházela z počtů zaměstnanců v regionálními školství (RgŠ) a jejich zařazení do platových tříd v roce 2002, nereflektovala skutečné zařazení těchto zaměstnanců do platových stupňů (počítala s průměrným zařazením v 9. platovém stupni) a byla provedena pouze na základě předpokládaných změn tarifních platů v souvislosti s tímto přechodem.

... Vycházelo se z porovnání nárůstu potřeby prostředků na platy pro rok 2004 s nárůstem prostředků vyčísleným Ministerstvem financí jako zvýšení rozpočtu 2004 oproti srovnatelné základně roku 2003. Do srovnatelné základny roku 2003 je však promítnuto snížení počtu zaměstnanců a odpovídající snížení mzdových prostředků (a prostředků na zákonné odvody) o 2%. Pro vyčíslení skutečné potřeby zvýšení rozpočtu na rok 2004 je nutno zohlednit fakt, že toto dvouprocentní snížení je rozpočtový vliv roku 2004, a je tedy nutno skutečnou potřebu prostředků roku 2004 porovnávat se skutečností roku 2003 a ne se základnou roku 2003 „upravenou" Ministerstvem financí, která se od skutečnosti liší.

Provedené zpřesnění kvantifikace jednak vychází z aktuálního počtu zaměstnanců RgŠ v roce 2003 (statistické údaje k 30. 9. 2003) a z aktuálního zařazení těchto zaměstnanců jak do platových tříd, tak i do platových stupňů. Dále jsou do zpřesněné kvantifikace vedle změn tarifních platů promítnuty i další nárokové složku platů (příplatky za vedení a zvláštní příplatky) a z nenárokových složek platů osobní příplatky, neboť i tyto složky platů (přestože MŠMT neočekává v roce 2004 jejich změnu oproti roku 2003) významně ovlivňují zdroje potřebné pro výplatu tzv. dalších platů v roce 2004.

... V RgŠ je v 1. až 8. platovém stupni zařazeno necelých 37% z celkového počtu zaměstnanců a v 9. až 12. stupni je to více než 63%, přičemž v nejvyšším, tj. 12. platovém stupni, je zařazena téměř jedna čtvrtina ze všech zaměstnanců v >tomto sektoru.

... Snížení počtu zaměstnanců o 2% (z 224 273 zaměstnanců roku 2003 na 219 785 zaměstnanců v roce 2004) je v této kvantifikaci promítnuto rovnoměrně jak mezi pedagogické a nepedagogické zaměstnance tak mezi zaměstnance zařazené v jednotlivých třídách a stupních. Zařazení zaměstnanců do platových tříd v roce 2004 (16ti třídní systém) je provedeno v souladu s obecnými předpoklady katalogu prací platného od 1. 1. 2004 (nařízení vlády č. 331/2003 Sb.). Zařazení zaměstnanců do platových stupňů respektuje situaci roku 2003 (není tedy brán v úvahu ani tzv. „věkový automat" v postupu do vyšších stupňů ani případné dílčí vlivy nařízení vlády č. 331/2003 Sb.).

... Průměrný měsíční platový tarif v roce 2003 v RgŠ činil 11 777 Kč.

... Průměrný měsíční platový tarif bude v roce 2004 v RgŠ činit 13 594 Kč. Bude tedy o 1 817 Kč. tj. o 15,42 %, vyšší než průměrný měsíční platový tarif v roce 2003.

... Celkový objem prostředků na platy vč. dalších platů (bez odměn) v roce 2003 představuje částku 39 591 432 tis. Kč.

... V roce 2004 odpovídá objem prostředků na platy (bez dalších platů a bez odměn) výši 40 605 340 tis. Kč.

V roce 2004 by převedením zaměstnanců z 12ti třídní do 16ti třídní tabulky (při nulové úrovni dalších platů) došlo ke zvýšení objemu prostředků na platu (bez odměn) oproti roku 2003 o 1 013 908 tis. Kč

Problematika dalších platů v roce 2004

Stávající právní úpravu výplaty dalších platů v roce 2004 nelze považovat za konečnou. Ze stávajícího znění nař. vlády č. 330/2003 Sb., vyplývá nárok na výplatu dvou dalších platů v plné výši, což by jen v RgŠ představovalo vyplatit v roce 2004 na dalších platech cca 6,8 mld. Kč, resp. 3,4 mld. Kč, při zachování stávající, padesáti procentní, úrovně dalších platů.

Rozpočtové zdroje MŠMT podle vládního návrhu státního rozpočtu na rok 2004 vymezují nárůst prostředků na platy pro RaŠ územních celků z titulu přechodu na 16ti třídní platový systém o 671 833 tis. Kč (v tom snížení základny roku 2003 o 2%, tj. o -838 749 tis. Kč a zvýšení o 3,659%, tj. o +1 510 582 tis. Kč). Na zajištění očekávaného nárůstu platových tarifů vlivem přetřídění zaměstnanců podle 16ti třídního katalogu prací rozpočtových zdrojů při snížení jejich počtu o 2% bude MŠMT v roce 2004 potřebovat nárůst rozpočtových zdrojů o 1 013 908 tis. Kč. Uvedený nárůst rozpočtových zdrojů kapitoly tedy o cca 340 mil. Kč nepokrývá ani očekávanou výši objemu platů (bez dalších platů a odměn) vyplacených v roce 2004. Z disponibilních zdrojů rozpočtu MŠMT pro RgŠ v roce 2004 dále není možno zajistit výplatu dvou dalších platů z nároku vyplývajícího ze stávajícího znění nařízení vlády č. 330/2003 Sb.

Závěr

Z výsledku této zpřesněné kvantifikace vyplývá, že odměňování zaměstnanců RgŠ územních celků v souladu s nař. vlády č. 330/2003 Sb. a s nař. vlády č. 331/2003 Sb., nelze ze zdrojů resortu v roce 2004 zabezpečit ani za předpokladu, že výše dalších platů v roce 2004 bude nulová. V případě že výše dvou dalších platů v roce 2004 bude stanovena na 10%, představuje deficit rozpočtu MŠMT na daný účel cca 1 396 mil. Kč (z toho platy cca 1 019 mil. Kč a odvody cca 377 mil. Kč).

Z materiálu Ověření možnosti alespoň částečného zabezpečení finančních dopadů zpřesněných v části I, v rámci výdajového limitu stanoveného pro rozpočtovou kapitolu Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy na rok 2004

Rozpočet MŠMT pro rok 2004 ve výsledné podobě je i bez problematiky zajištění přechodu na 16-ti třídní model odměňování v RgŠ „deficitní".

Jak již MŠMT v rámci přípravy SR na rok 2004 opakovaně upozorňovalo, a jak nakonec vyplynulo i z projednávání rozpočtu ve Výboru pro vědu, vzdělání, kulturu, mládež a tělovýchovu PS PČR, kapitola 333 MŠMT státního rozpočtu na příští rok neřeší dostatečným způsobem některé výdajové tituly.

Jedná se zejména o:

  • smluvně zakotvené výdaje na SIPVZ (deficit cca 136 mil. Kč)
  • pokrytí růstu výkonů církevních škol (deficit cca 20 mil. Kč)
  • zajištění srovnatelných podmínek financování pro soukromé školství (deficit cca 180 mil. Kč)
  • dopad zvýšení DPH (jen v oblasti SIPVZ zvýšení uvedeného deficitu o 82 mil. Kč)

MŠMT bude v r. 2004 nuceno i tyto uvedené a fakticky nezbytné tituly (v celkové výší přesahující 420 mil. Kč) zajistit v rámci svých výdajových limitů pro rok 2004.

Situaci navíc komplikuje přijetí pozměňovacího návrhu Rozpočtového výboru PS PČR na snížení výdajů pro veřejné vysoké školy o 150 mil. Kč oproti vládnímu návrhu státního rozpočtu kapitoly MŠMT. Tím roste objem závazků, které MSMT bude nuceno v roce 2004 řešit v „rámci rámce" již na téměř 600 mil. Kč.

Výdaje RgŠ jsou ve výrazné většině v podstatě výdaji mandatorními a možnost pro přerozdělováni v rámci rozpočtu je minimální. Oblast ostatních neinvestičních výdajů byla dlouhodobě odsouvána v prioritách financování, takže za současného stavu ani nepostačuje na hrazení povinností vyplývajících ze zákona (učebnice, učební pomůcky, náklady vyplývající z pracovně právních vztahů, další vzdávání pedagogických pracovníků, apod.). Nelze počítat s tím, že by přesun rozpočtových prostředků z této oblasti mohl být zdrojem pro řešení kvantifikovaných dopadů.

... Zpřesněný dopad vyplývající v rozpočtové kapitole Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy z nařízení vlády č. 330/2003 Sb. a z nařízení vlády č. 331/2003 Sb., činí v roce 2004 1 396 mil. Kč. Tento dopad není MŠMT s to, ani z části, zabezpečit v rámci svých výdajových limitů vyplývajících ze státního rozpočtu na rok 2004. Pouze posílením rozpočtové kapitoly 333 MŠMT v roce 2004 o uvedených 1 396 mil. Kč (z toho prostředky na platy 1 018 mil. Kč) lze zajistit, že přechod na 16ti třídní systém odměňování nebude v oblasti školství realizován na úkor nenárokových složek platů. Pouze toto posílení rozpočtu kapitoly může zároveň pro MŠMT vytvořit prostor, v rámci jeho schválených výdajových limitů, řešit adekvátně danou situaci i v sektoru státních, soukromých a církevních škol a předškolních a školských zařízení, u kterých je situace fakticky obdobná, avšak nejsou do předkládané kalkulace zahrnuty.

Z materiálu Stanovisko Ministerstva financí

Zásadním problémem provedené analýzy je skutečnost, že oproti materiálu předkládanému Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy do vlády v říjnu, zvýšil tento úřad odhad rozpočtových dopadů vyvolaných zavedením 16ti třídního platového modelu v roce 2004 téměř trojnásobně.

„Zpřesnění" rozpočtových dopadů a posouzení možností částečného financování v rámci prostředků kapitoly 333 - MŠMT vyústilo v požadavek na cca 1,4 mld. Kč, z původně uplatněného požadavku na 519 mil. Kč...

... Vzhledem k úkolu - prověřit možnosti částečného financování v rámci kapitoly 333 se domníváme, že smysl zadání nebyl dodržen - MŠMT žádné rezervy nenašlo,

domníváme se, že přístup k zařazení pedagogů do platových tříd v rámci 16ti třídního modelu, byl ze strany MŠMT metodicky nevhodně ovlivněn Metodickým pokynem Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy...

MŠMT vychází z principu, že se zaměstnancům ve školství žádná platová složka nebude snižovat (osobní příplatky, odměny). Tento přístup je v rozporu s možnostmi implementace nového platového modelu v reálných rozpočtových podmínkách,

MŠMT v analýze nekvantifikuje výši poskytovaných dalších platových složek jako možný zdroj financování zvýšených platových tarifů (zejména máme na mysli prostředky na osobní příplatky a mimořádné odměny)...

Z hlediska možností krytí uplatněných rozpočtových vícepožadavků v celkové výši 1 395 799 tis. Kč, jsou v zásadě jedinými možnými volnými zdroji následující položky v kapitole Všeobecná pokladní správa: Rezerva prostředků na platy včetně příslušenství a Vládní rozpočtová rezerva.

Položka "Prostředky na platy vč. příslušenství" je rozpočtována ve výši 472 159 tis. Kč a "Vládní rozpočtová rezerva" v objemu 2 323 574 tis. Kč. Pokrytí požadavku MŠMT by tak znamenalo vynulování položky "Prostředky na platy vč. příslušenství" a vyčerpání vládní rozpočtové rezervy ze 40 % nebo, při krytí celého požadavku z Vládní rozpočtové rezervy, její vyčerpání ze 60 %.

Z materiálu Stanovisko Ministerstva práce a sociálních věcí

Výchovně vzdělávací činnost ve všeobecně vzdělávacích předmětech se uvádí v 11. platové třídě, ve které se mezi dalšími podmínkami pro zařazení uvádí postup podle učebních dokumentů a dalších metodických doporučení z oblasti pedagogiky a psychologie. Jedná se tedy o zcela samostatnou činnost učitele mimo jiné i základní školy, který postupuje podle učebních dokumentů vymezených v § 39 zákona č. 29/1984 Sb., o soustavě základních škol, středních škol a vyšších odborných škol, ve znění pozdějších předpisů,(školský zákon) jako učební plány a učební osnovy školy, které zahrnují alespoň nejvýznačnější cíle vzdělávání, celkovou strukturu učiva, výčet a stručný popis jednotlivých předmětů nebo jiných strukturních obsahových celků, které byly schváleny ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy. Při výkonu se rovněž předpokládá využívání dalších metodických doporučení z oblasti pedagogiky a psychologie. Kvalifikačním předpokladem pro výkon prací v 11. platové třídě je vysokoškolské vzdělání - magisterský studijní program.

Podmínkou stanovenou uvedeným nařízením vlády pro zařazení zaměstnance do 12. platové třídy je za prvé komplexní výchovně vzdělávací činnost a za druhé tvorba vlastních učebních dokumentů v rámci schválených učebních dokumentů ve všeobecně vzdělávacích a odborných předmětech a individuální přístup k žákům spojený s aplikací nových, netradičních a speciálně pedagogických metod výuky. Učebními dokumenty se opět rozumí učební plány a učební osnovy školy podle uvedeného ustanovení školského zákona. Mimo komplexní výchovně vzdělávací činnosti se tedy předpokládá účast učitele na stanovování cílů vzdělávání školy, celkové struktury učiva školy, formování obsahu jednotlivých předmětů nebo jiných strukturních obsahových celků v učebních plánech a učebních osnovách školy, podle kterých se po schválení ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy ve škole vyučuje.

...převaha pedagogických zaměstnanců (učitelů) je zařazována do jediné (12.) platové třídy, i když katalog prací jednoznačnou diferenciaci mezi konkrétními zaměstnanci škoty umožňuje. Negativně se na tomto stavu projevil i Metodický pokyn k odměňování pedagogických pracovníků a ostatních zaměstnanců škol, předškolních a školských zařízení, který v některých případech pedagogických pracovníků nerespektoval zásady, které z jednotlivých příkladů pracovních činností pro určité platové třídy vyplývají. V případě zařazování učitelů je tento metodický pokyn v rozporu s ustanovením zákona č. 143/1992 Sb., o platu a odměně za pracovní pohotovost v rozpočtových a v některých dalších organizacích a orgánech, ve znění pozdějších předpisů, protože váže zařazování zaměstnanců do platových tříd na dosažené vzdělání bez ohledu na náročnost práce, kterou vykonávají. Přestože katalog prací stanoví jako podmínku pro přiznání 12. platové třídy mimo jiné i tvorbu školských dokumentů, tj. dokumentů, které podle § 39 školského zákona musí schvalovat MŠMT, uvádí se ve zmíněném pokynu, že tímto dokumentem je i rozpis roční učební látky do jednotlivých vyučovacích hodin.

Podle podkladů, které poskytl tiskový odbor MŠMT

Zvýraznění v textu - UN

< zpět do čísla
banners/lesany_konkurz_390x60.jpg
reklama un

1333317600_seznamy-125x125-na-web-un-1.gif
reklama
akcent_09-19_125x125.gif
dekra_125x125-s.jpg
ucebnice
anketa
Je čas pro zásadní změnu modelu maturitní zkoušky?
ANO
NE
NEVÍM
ano
ne
nevim
48%
32%
20%
chrudim_1_240x100.gif
linka_duvery_240x100.jpg
© Copyright 2010 - 2020 Učitelské noviny, ČTK / realizováno: manilot.cz