archiv
Učitelské noviny č. 07/2004
tisk článku

Provázanost školského zákona a celoživotního vzdělávání z pohledu krajů

Jako jedna z hlavních výhrad vicepremiéra P. Mareše (US-DEU) ke školskému zákonu - které vedly až ke koaliční roztržce - se uvádí nulová provázanost této připravované normy s celoživotním vzděláváním. Stejnou připomínku uplatnila v rozhovoru pro UN (č. 4/2004) i náměstkyně hejtmana Kraje Vysočina a předsedkyně Komise pro školství Asociace krajů Alena Štěrbová (US-DEU). V následující anketě jsme se zeptali také představitelů ostatních krajů, co si o opodstatněnosti výtky vicepremiéra Mareše myslí. (Ze 13 oslovených krajských politiků jich na naši otázku odeslanou elektronickou poštou reagovalo šest.)


Domníváte se, že v návrhu školského zákona chybí návaznost na další formy vzdělávání a možnost získat stupeň vzdělávání jinou cestou než tradičním vzděláváním ve škole, což uzavírá cestu pro celoživotní vzdělávání?

Marie Málková (ODS), členka Rady Pardubického kraje

Ano, skutečně chybí provázanost počátečního vzdělávání s celoživotním učením a zajištění prostupnosti našeho vzdělávacího systému s evropským školstvím. To je také stanovisko Komise pro školství Rady Asociace krajů ČR.

V této souvislosti považuji za nutné zdůraznit, že v navrhovaném školském zákonu je problémů více a z mého pohledu daleko závažnějších. V žádném případě není možné tuto problematiku zjednodušit a zúžit pouze na tuto otázku. Daleko větší problém spatřuji například v obrovském nárůstu administrativy, v nových finančních nárocích na rozpočty obcí a krajů, ve financování krajských škol v přímých nákladech pouze podle zásad a pokynů MŠMT a hlavně v nesouladu s reformou veřejné správy.

Pavel Kouda (ČSSD), člen Rady Ústeckého kraje

Souhlasíme s tím, že v návrhu školského zákona chybí návaznost na další formy vzdělávání a možnost získat stupeň vzdělání jinou cestou než tradičním vzděláváním ve škole. Tvrzení, že se tím uzavírá cesta pro celoživotní vzdělávání jako takové, však považujeme za příliš razantní, neboť školy poskytují kromě denního i celou řadu jiných forem studia, kterých mohou zájemci s dostatečnými předpoklady ke studiu na vybraném typu školy využít k získání potřebného stupně vzdělání. Je pravda, že právě alternativní formy vzdělávání (externí, kombinované, večerní) by bylo třeba lépe finančně dotovat, aby školy byly stimulovány nabízet je ve větším rozsahu.

Václav Červený (KDU-ČSL), náměstek hejtmana Plzeňského kraje

Návaznost na další formy vzdělávání v návrhu školského zákona nechybí. Formy vzdělávání jsou v něm popsány dostatečně, rovněž tak i získávání příslušného stupně vzdělávání.

Karel Vachta (ČSSD), náměstek hejtmana Jihočeského kraje

Celoživotní vzdělávání je podle mě záležitostí průřezovou, která se týká i dalších rezortů, ne jen MŠMT - stejně jako realizátorem celoživotního vzdělávání nejsou pouze školy. Z toho vyplývá, že rozpracovávat celoživotní vzdělávání ve školském zákoně by nebylo zcela stoprocentní řešení, neboť není ještě dořešena celá řada důležitých předpokladů pro fungování celoživotního vzdělávání. Například otázka certifikace celoživotního vzdělávání, systém evaluace výsledků neformálního a informálního učení, eventuelně zohlednění v daňové oblasti.

K námitce předsedy US-DEU Petra Mareše § 113 odst. 3 a k § 114 odst. 4 je nutno konstatovat, že tyto pasáže navrhovaného školského zákona neřeší a ani určitě nechtějí řešit systém celoživotního vzdělávání. Upřesňují pouze to, že vykonáním jednotlivé zkoušky či kurzu nedosáhne absolvent "stupně vzdělání" z pohledu stupňů vzdělání definovaných ve školském zákoně, což je pochopitelné.

Jaroslava Wenigerová (ODS), náměstkyně hejtmana Moravskoslezského kraje

Jde o jednu z vážných výhrad Komise pro školství Asociace krajů ČR, s níž se naprosto ztotožňuji. Chybí návaznost na další formy vzdělávání i možnost získat vzdělání jinou cestou než tradičním vzděláváním ve školách. Návrh zákona pomíjí neformální vzdělávání a modulárně vzdělávací programy, nevytváří podmínky pro mobilitu našich studentů a mladých lidí na pracovním trhu po našem vstupu do EU - neřeší totiž prostupnost kvalifikací, systém certifikací a srovnatelných výstupních zkoušek.

Pokud bude tento návrh schválen, zakonzervuje naše školství na dvacet let. Změny v regionálním školství jdou přitom mnohem dál a nad rámec připravovaného zákona.

Pavel Sekanina (ODS), člen Rady Olomouckého kraje

Ano, chybí, což nepochybně uzavírá cestu pro celoživotní vzdělávání. Skutečnost, že někdo něco prokazatelně umí a že to bylo ověřeno stejnou zkouškou, kterou jsou prověřování žáci škol, není podle zákona důležitá. Rozhodující je absolvovat všechny ročníky školního vzdělávání. Možnost získat další, vyšší nebo jinak odborně zaměřené vzdělání je tím znesnadněna, ne-li znemožněna. Navrhovaný zákon staví do cesty celou řadu nových formálních překážek také možnosti získat vzdělání v pozdějším věku, místo aby se snažil ty stávající odstranit.

Navíc návrh zákona s ohledem na vstup České republiky do EU vůbec neřeší prostupnost kvalifikací, systém certifikací a srovnatelných výstupních zkoušek, aby byla zajištěna v době vstupu České republiky do Evropské unie mobilita našich studentů a mladých lidí na pracovním trhu.

PETR HUSNÍK, RADMIL ŠVANCAR

Jeden ze dvou paragrafů, o němž se vedly koaliční spory v souvislosti s celoživotním vzděláváním:

§ 114 - Odborné kursy, kursy jednotlivých předmětů, pomaturitní specializační kursy

(1) Právnické osoby, které vykonávají činnost středních nebo vyšších odborných škol, mohou vedle vzdělávání podle vzdělávacích programů uvedených v § 3 uskutečňovat odborné kursy, kursy jednotlivých předmětů nebo jiných ucelených částí učiva nebo pomaturitní specializační kursy.

(2) Odborné kursy a kursy jednotlivých předmětů nebo jiných ucelených částí učiva ve střední nebo vyšší odborné škole jsou určeny k doplnění všeobecných i odborných vědomostí a dovedností potřebných pro výkon povolání a pracovních činností. 

(3) Pomaturitní specializační kursy jsou určeny k získání speciálních teoretických i praktických vědomostí a dovedností, které navazují svým odborným zaměřením na dříve ukončené vzdělávání a rozšiřují kvalifikaci pro výkon povolání nebo pracovních činností.

(4) Kursy podle odstavce 1 neposkytují stupeň vzdělání a lze je poskytovat za úplatu. Dokladem o úspěšném ukončení kursu podle odstavce 1 je osvědčení.

< zpět do čísla
banners/un_390x60_rmj.jpg
reklama un

1333317600_seznamy-125x125-na-web-un-1.gif
reklama
akcent_09-19_125x125.gif
dekra_125x125-s.jpg
ucebnice
termaly_losiny_2020.jpg
anketa
Je čas pro zásadní změnu modelu maturitní zkoušky?
ANO
NE
NEVÍM
ano
ne
nevim
48%
32%
20%
chrudim_1_240x100.gif
linka_duvery_240x100.jpg
© Copyright 2010 - 2020 Učitelské noviny, ČTK / realizováno: manilot.cz