archiv
Učitelské noviny č. 05/2004
tisk článku

Výroční zprávu ČŠI využívají pedagogické fakulty jen okrajově

O užší spolupráci s inspekcí však zájem mají

Kdo všechno využívá výroční zprávu České školní inspekce? Samozřejmě ministerstvo školství, pro které je hlavním evaluačním nástrojem popisujícím nejnovější trendy v našem školství. Pochopitelně zajímá asi i většinu ředitelů škol a nemálo učitelů. Zajímají se však o ní i ti, kdo připravují budoucí učitele? Využívají pedagogické fakulty výroční zprávy ČŠI i při výuce? Na to jsme se zeptali několika vedoucích kateder pedagogiky.


 Při výuce u nás výroční zprávu ČŠI nevyužíváme. Učitelé ji však využívají k tomu, aby věděli, jaký je aktuální stav ve školství. V rámci jednotlivých odborných disciplín, které se u nás přednášejí, však ani nevidím velký prostor pro uplatnění výročních zpráv ČŠI. Nechci však úplně vyloučit, že v budoucnu bychom nenašli přece jenom nějaký prostor pro využití informací z těchto zpráv. Zatím jsme se tím ale ještě nezabývali. Nyní mě však napadá, že nejlepšího uplatnění by se inspekčním zprávám mohlo dostat v úvodech do pedagogiky nebo ve srovnávací pedagogice. Oficiálně s ČŠI zatím nespolupracujeme, jen na rovině osobních kontaktů, jichž využívají někteří naši učitelé.

MIROSLAV CHRÁSKA, Univerzita Palackého Olomouc

 Hodně pracujeme s materiály ČŠI. Především je využíváme ve studijním oboru školský management. Ten studují učitelé a ředitelé škol, se kterými údaje ve výročních zprávách ČŠI konfrontujeme. Dozvídám se od nich, že mezi realitou a inspekční zprávou je mnohdy rozpor. Základní problém, na který ředitelé upozorňují, je to, že inspektoři navštěvují jiné předměty než ty, které se týkají jejich oboru.

 Zrovna nyní jsem těmto studentům v rámci přípravy na zkoušku uložila, aby se situovali do role inspektora a sami se pokusili navrhnout jinou metodiku hodnocení.

 I ostatní naše studenty seznamujeme s informacemi z výročních zpráv ČŠI, a to především v kurzu obecná didaktika. Abychom však probírali výroční zprávu samostatně, na to čas nemáme. Ano, máme samozřejmě i výběrové kurzy, ale v nich se věnujeme spíše metodologii nebo diagnostice žáků.

LENKA HAJER-MÜLLEROVÁ, Univerzita J. E. Purkyně v Ústí nad Labem

 V rámci výuky výroční zprávu ČŠI nevyužíváme. Informace v ní obsažené však uplatňujme při vědecké práci. Nyní jsem zrovna pracoval na výzkumném záměru, v němž jsem některé informace z výroční zprávy použil. Zvláště jsem uvítal kapitolu o účinnosti prevence proti sociálně patologickým jevům.

 Diskuzi se studenty o práci ČŠI se ale nevyhýbáme. Naposledy jsem na toto téma hovořili se studenty z takzvaného doplňkového pedagogického studia, což jsou mistři odborného výcviku, kteří považují ČŠI za nástroj šikany ve školství. Tvrdí, že inspektoři nemají dost času na to jim sdělit a hlavně vysvětlit, jaké jsou u nich na škole problémy. Učitelům neporadí, jednají jen s řediteli škol. Ve výroční zprávě se uvádí úctyhodné číslo počtu navštívených škol. Ale k čemu to je? Lepší by bylo navštívit za rok škol méně, ale daný předmět víckrát. Abych mohl o výuce něco říci, musím hodinu navštívit několikrát a důkladně pohovořit i se žáky.

 Využití výroční zprávy ČŠI ve výuce opravdu stojí za úvahu. Uvítali bychom, kdyby nám ji ale inspekce posílala v tištěné podobě. Na internetu kolegové zprávu hledat nebudou, protože je tam mnoho dalších informací, ve kterých se údaje z ČŠI ztratí...

KAMIL JANIŠ, Univerzita Hradec Králové

 Výroční zprávu ČŠI využíváme. Při naší katedře funguje oddělení pedagogické praxe, kde jsme se nedávno zabývali problematikou optimalizace sítě škol a z informací ČŠI jsme čerpali hodně.

 Ve výuce necháváme na rozhodnutí jednotlivých učitelů, jestli údaje z výroční zprávy využijí. Svým charakterem je ale výroční zpráva vhodná spíše pro některé druhy

kvalifikačních studií (školský management), nikoliv přímo pro studenty učitelství.

JOSEF HORÁK, Technická univerzita Liberec

 Především kolegové, kteří učí didaktiku jednotlivých předmětů a srovnávací pedagogiku, sledují výroční zprávy ČŠI a využívají informace v nich obsažené při diskuzích se studenty. Tato problematika je také předmětem jedné z otázek u státní závěrečné zkoušky, kde jsou studenti přímo dotazováni na to, jaké informace se objevily v poslední výroční zprávě ČŠI. Anebo když se na veřejnosti diskutuje o víceletých gymnáziích či málotřídkách, učitelé se studenty takové téma hned probírají a využívají k tomu i poznatků ČŠI.

MARIE KOCUROVÁ, Západočeská univerzita v Plzni

 Nemáme bezprostřední přesah do výuky, tedy v nějakém sevřeném tvaru se poznatky ČŠI do výuky nedostávají. Učitelé nepřijdou na výuku a neřeknou: takto vypadá nová výroční zpráva ČŠI. Nicméně se s touto zprávou každý rok v rámci katedry seznamujeme a učitelé některé poznatky při výuce využívají. Ovšem evaluace nebo vůbec činnost ČŠI není tématem ročníkových nebo diplomových prací.

 Zdá se mi, že poslední výroční zprávy ČŠI jsou hodně orientovány na provozní nedostatky ve školách. Pro naši potřebu by byly zajímavější údaje z metodické roviny, například ve smyslu řízení či práce s kurikulem ve školách. A to se, popravě řečeno, ve zprávách ČŠI moc neobjevuje.

 Ojediněle u nás působí několik inspektorů, ale než v pregraduálním studiu, spíše spolupracují na přípravě učitelů z praxe, kde vystupují jako lektoři. Myslím si však, že by bylo dobré, kdyby docházelo k užším kontaktům mezi pedagogickými fakultami a ČŠI. Uvítali bychom, kdyby inspektoři měli větší propojení s výukou na pedagogických fakultách. Spolupráce s inspektory totiž zatím většinou všude funguje spíše jen na osobní úrovni. Jsem toho názoru, že jejich zkušenosti z praxe by studenti rádi získávali autenticky, tedy přímo od nich než jen z inspekčních zpráv.

IVA STUCHLÍKOVÁ, Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích

LUKÁŠ DOUBRAVA

< zpět do čísla
banners/un_390x60_rmj.jpg
reklama un

1333317600_seznamy-125x125-na-web-un-1.gif
reklama
akcent_09-19_125x125.gif
dekra_125x125-s.jpg
ucebnice
termaly_losiny_2020.jpg
anketa
Je čas pro zásadní změnu modelu maturitní zkoušky?
ANO
NE
NEVÍM
ano
ne
nevim
48%
32%
20%
chrudim_1_240x100.gif
linka_duvery_240x100.jpg
© Copyright 2010 - 2020 Učitelské noviny, ČTK / realizováno: manilot.cz