archiv
Učitelské noviny č. 06/2004
tisk článku

VOŠ: Chceme speciální zákon

V souvislosti s diskuzemi o smysluplnosti nového školského zákona, který navrhuje MŠMT, se na scéně znovu vynořil požadavek samostatného zákona pro vyšší odborné studium, s nímž přišla Asociace vyšších odborných škol (viz rámeček). Dnes jsou vošky součástí školského zákona a mělo by tomu tak být i v budoucnu. Jim se to však, aspoň podle vyjádření jejich reprezentace, nelíbí. Proto jsme se některých ředitelů VOŠ zeptali, v čem by jim speciální zákon pomohl.


Měly by být vyšší odborné školy ustaveny v samostatném zákoně, anebo jim stačí úprava obsažená v návrhu nového školského zákona?

Petr Jílek, ředitel SPŠS a VOŠ Chrudim

Vyšší odborné studium otevíráme na naší škole teprve druhým rokem, takže s ním nemáme ještě tolik zkušeností, přesto se odvážím říct, že by si tento sektor samostatný zákon zasloužil. Jde totiž o zcela odlišný způsob vzdělání od středoškolského, a podotýkám - pro mladé lidi neopominutelný. Jedním z důvodů, proč jsem pro samostatný zákon, je otázka akreditace oborů, která je vysokoškolským tématem. Mimochodem, akreditace by měla být u VOŠ definována stejně jako u vysokých škol, a to cyklicky vždy na dobu určitou, aby se vyčistila oborová síť a zůstalo jen to, co odpovídá reálné potřebě. Do budoucnosti VOŠ samozřejmě promluví i krajské úřady jako zřizovatelé, ale myslím si, že nejrozumnější cestou by bylo sloučení vyšších škol, tam, kde to půjde, do neuniverzitních vysokých škol.

Jan Macura, ředitel VOŠ zahradnické a Střední zahradnické školy Mělník

Já jsem si pro sebe tuto otázku zodpověděl už před třemi lety na velkém semináři, který se uskutečnil v parlamentu, takže stejně jako řada tehdejších i dnešních poslanců říkám ano, měl by existovat samostatný zákon s perspektivou, že bude později včleněn do nového zákona o terciárním vzdělávání. Není jiné cesty. Stávající i připravovaná legislativa nám nevyhovuje. Je faktem, že v posledním návrhu školského zákona jsou již vyšší odborné školy „ošetřeny“ vhodněji, nicméně k ideálu to má ještě daleko. Vezměte si jen oborovou provázanost v terciárním sektoru, která je pouhou deklarací, anebo otázku jejich autonomního směřování – dnes máme čtrnáct krajských dlouhodobých záměrů, v němž se budoucnost tohoto sektoru řeší různě, a to není dobře. Stejně tak nás legislativa obrazně řečeno sráží ke středním školám. Zaměstnáváme docenty, profesory či odborníky z praxe a přitom na ně v mzdové oblasti musíme pohlížet téměř jako na učitele základní školy. Podobně úvazky nepočítají s tvůrčí prací kantorů, jak by mělo odpovídat jejich postavení…

Jiří Michal, ředitel VOŠ a SPŠE Olomouc

Cílem většiny vyšších odborných škol je proniknout do terciární sféry takříkajíc zcela, to znamená připojit se k bakalářskému studiu. Ke středním školám nás bohužel poutá nedostatečná legislativa, která nám přechod výš neumožňuje, stejně jako vnitřní problémy plynoucí ze specifik tohoto typu studia – mám na mysli především získání docentů a profesorů, bez nichž to nepůjde. A to jsou podle mě dvě jediné svízele. Naše škola je jinak vybavena lépe než leckterá fakulta. Myslím, že samostatný zákon pro vyšší odborné školy by nám v této snaze výrazně pomohl. Dnes vošky představují jakousi nesourodou množinu a jsou vesměs vnímány jako alternativa k pomaturitnímu studiu.

Pavel Zatloukal, ředitel VOŠ a SPŠ sklářské Nový Bor

Samostatný zákon je sice lákavý, ale musíme vzít do úvahy také vazbu vyšších škol na střední školy, která je v mnoha případech užitečná. Určitě je ale třeba dopracovat pravidla pro VOŠ, poněvadž ve stávajících normách jsou kodifikována jen okrajově. Měly by tedy mít takovou právní normu, která by vše komplexně řešila. Nicméně nejsem si jist, jestli požadovanou větší míru autonomie vyplývající z postavení v terciárním sektoru dokáže zajistit nový školský zákon. Stejně tak si ale nejsem jist, že by toho byl schopen nějaký zákon speciální.

PETR HUSNÍK

Stanovisko Asociace vyšších odborných škol k faktu, že VOŠ nemají vlastní zákon, ale jsou zahrnuty „jen“ ve školském zákonu:

Školský zákon by se vůbec neměl zabývat vyšším odborným vzděláváním. Pokud mají být vzdělávací programy VOŠ předkládány k akreditaci, musejí být jasně vymezeny v samostatném zákoně tak jako vysoké školy. Zařazení VOŠ do školského zákona tedy odpovídá i realitě jejich stávajícího postavení – mají pouze deklarovanou prostupnost absolventů do vysokoškolských studijních programů, přičemž ve skutečnosti ani navrhovaný školský zákon tuto prostupnost neřeší a nezaručuje… Zákon je v rozporu se schválenými koncepčními materiály rezortu školství a vládním usnesením, v němž vláda deklarovala dokončení reformy školství s cílem vytvořit prostupnou a ucelenou vzdělávací soustavu orientovanou na celoživotní vzdělávání.

< zpět do čísla
banners/lesany_konkurz_390x60.jpg
reklama un

1333317600_seznamy-125x125-na-web-un-1.gif
reklama
akcent_09-19_125x125.gif
dekra_125x125-s.jpg
ucebnice
anketa
Je čas pro zásadní změnu modelu maturitní zkoušky?
ANO
NE
NEVÍM
ano
ne
nevim
48%
32%
20%
chrudim_1_240x100.gif
linka_duvery_240x100.jpg
© Copyright 2010 - 2020 Učitelské noviny, ČTK / realizováno: manilot.cz