archiv
Učitelské noviny č. 04/2004
tisk článku

Rádce UN: Civilní služba končí

Jak se s tím mohou školy vyrovnat?

Povinná vojenská služba končí. Tisíce mladých mužů kolem osmnácti let bujaře oslavuje. Školy (a nejen školy) ale mají pláč na krajíčku. Spolu s vojnou totiž zmizí i civilní služba, která často školám vytrhávala trn z paty. Civilkáři byli lacinou pracovní silou, využívanou na obtížných a těžko obsaditelných místech pomocníků s postiženými dětmi. Kdo je tedy nahradí? A kdy vůbec přesně civilní služba skončí? Premiér Špidla totiž v tisku zpochybnil již předpokládaný konec civilky na přelomu roků 2004 a 2005 a naznačil možnost, že bude protažena až do poloviny příštího roku.


KATEŘINA PREJDOVÁ, tisková mluvčí MPSV ČR, informovala UN, že ministr práce a sociálních věcí Zdeněk Škromach rozhodl, že civilní služba skončí ke dni, kdy skončí základní vojenská služba. „Zatím se předpokládá, že to bude 31. 12. 2004,“ píše. Návrh ale musí ještě schválit vláda. Navíc prý ani není zatím jasné, kudy se bude civilní služba ubírat - vše záleží na branném zákonodárství, které musí vypracovat ministerstvo obrany. Tiskový mluvčí ministerstva obrany LADISLAV ŠTICHA však tuto větu odmítá. „Civilní služba je v kompetenci MPSV. Zda skončí ve stejném termínu jako základní vojenská služba, nebo později musí rozhodnout pan ministr Škromach. Do toho vstupovat nebudeme.“

Organizace, ve kterých civilkáři pracují, se budou muset s jejich odchodem vypořádat podle MPSV samy. „Zda je nahradí například absolventi, není v tuto chvíli jasné. Na problému pracujeme,“ tvrdí MPSV.

Školy budou víc platit

ANTONÍN HERRMANN, ředitel školy při Jedličkově ústavu, zatím počítá s civilkáři do konce roku 2004. „Nepředpokládám, že by se v průběhu roku ještě někdo přihlásil, když bude armáda profesionální,“ říká. Vzhledem k specifickým potřebám žáků a studentů Jedličkova ústavu a škol, které se starají o děti s těžkým tělesným postižením, si život bez civilkářů a asistentů již nedovede představit. „Pravděpodobně budeme muset zaměstnat více asistentů pedagoga,“ předpokládá. Nebude to vůbec laciné řešení. Civilkář dostává odměnu 2 800 Kč a tramvajenku (a slušné zacházení, dodává ředitel), asistent pedagoga bude podle něho zařazen v 7. platové třídě, zhruba sedm a půl tisíce korun hrubého a po třech měsících osobní ohodnocení jako nenárokovou složku mzdy (a slušné zacházení je již zahrnuto ve mzdě).

Změna přinese úbytek mužského elementu ve škole, zvětší se nedostatek hrubé síly potřebné např. při stěhování nábytku, personál školy bude více zatížen pomocnými pracemi. 

Úřad práce jim podle A. Herrmanna pomoci může, „pokud bude mít vhodné uchazeče o práci asistentů ve třídě, kteří budou mít předpoklady tuto práci vykonávat a neodradí je ani výše výdělku,“ říká ředitel školy s nedůvěrou.

 „Možná by alespoň na krátký čas mohli vypomoci mnozí páni poslanci, když se zrovna neúčastní jednání nebo je jednání nudí. Jestliže sledujete jednání našich dvou sněmoven, tak takových není málo (soudě podle často poloprázdných lavic). Mohli by si na vlastní kůži zkusit náročnost práce asistentů. Snad by se pak (místo projíždění se v invalidním vozíčku nebo pokusů dokázat nám, že lze vyjít s životním minimem) zamysleli, jak opravdu pomoci našim tělesně postiženým spoluobčanům (dospělým i dětem)!“ reaguje emocionálně ředitel ZŠ Vídeňská ze Znojma PETR ŽÁK.

Úřady práce se podle něho snaží pomoci s umísťováním tzv. stážistů na absolventská místa. Mladých nezaměstnaných absolventů škol a učebních oborů není na úřadech práce málo. Ne každý je ale ochoten nelehkou práci asistenta dělat. Nehledě prý na výši platu a nejasnou legislativu.

Konec „civilky“ může podle ředitele P. Žáka znamenat, že dnes integrovaní zůstanou zase doma nebo se dostanou do ústavů jako za minulého režimu.

MŠMT říká: MPSV mlčí

Kdo tedy nahradí na školách civilkáře? zeptali jsme se ředitele odboru speciálních škol MŠMT JIŘÍHO PILAŘE.

„Civilkáře budou muset nahradit z větší části asistenti pedagoga, kteří budou standardními zaměstnanci školy.

Máme půl roku připravený metodický pokyn k asistentům učitele ve školách – stále čekáme, zda MPSV předloží podobný materiál, který by řešil osobní asistenci. Byli jsme domluveni, že z nich bude vytvořen jeden společný materiál. V této chvíli se ale rozhodujeme, že nebudeme čekat a předložíme náš metodický pokyn samostatně. Pedagogičtí asistenti jsou již uvedeni v zákonu o pedagogických pracovnících (který již prošel vládou, pozn. red.) a jejich zakomponování do výuky bude řešit náš metodický pokyn.“

Dostanou na to školy více peněz? Ze svých stávajících rozpočtů by to těžko zvládaly…

„Musí na to dostat peníze. Jedná se ale o záležitost rozpočtu 2005, takže přesný způsob, jak se to bude řešit, ještě neznám.“

Jak budou asistenti ohodnoceni?

Dosud byli asistenti zařazováni do 4. až 5. tarifní třídy, pouze romští asistenti měli možnost být zařazeni do třídy 7. V novém tarifním systému je pro všechny asistenty pedagoga otevřena 4. až 8. třída.

Co přinese konec civilky školám?

Civilkáři se postupně stali běžnou součástí škol, někdy dostávali od ředitelů i úkoly, které jim naprosto nepříslušely. Doprovázeli například děti i sami, ačkoliv za ně neměli žádnou odpovědnost. Stali se z nich jacísi školní výkonní pracovníci. Ředitelé díky nim i šetřili na provozních pracovnících, což se nyní vymstí. Na druhé straně to bylo pro školství dobré právě v té oblasti pomoci s postiženými dětmi. Ačkoliv i tady bylo mezi civilkáři hodně rizikových mladých mužů a relativně často s nimi ředitelé škol ukončovali spolupráci.

O jednu možnost bude méně

MARTA TEPLÁ ze stejného odboru MŠMT v materiálu, který poskytla UN, píše, že personální pomoc žáku s těžším zdravotním postižením ve speciální škole a integrovanému žáku se zdravotním postižením v základní škole je zajišťována několika způsoby:

·    interním pracovníkem školy, dalším učitelem nebo vychovatelem školní družiny či internátu, v jehož pracovní náplni je stanoven obsah i rozsah individuální péče o dítě se zdravotním postižením.

·    pracovníkem civilní služby ve smyslu Metodického pokynu k zabezpečení výkonu civilní služby ve školách a školských zařízeních č.j. 23 318/99-24.

·    osobním asistentem, sjednaným pro dítě buď na odboru sociálních služeb příslušného okresního/krajského úřadu, úřadu práce, který postupuje podle zákona č. 218/2000 Sb. včetně realizační metodiky a přiděluje na základě Dohody o vytvoření veřejně prospěšné práce asistenční službu subjektu, který si o ni požádá a má ve své zřizovací listině výkon sociálních služeb, či na bázi aktivit občanských sdružení (např. Rytmus, Akord v Praze), nadací (Výbor dobré vůle Olgy Havlové) eventuelně dalších institucí.

·    asistentem třídního učitele ve smyslu Metodického pokynu MŠMT ke zřizování přípravných tříd pro děti se sociálním znevýhodněním a k ustanovení funkce vychovatele – asistenta učitele č.j. 25 484/2000-22. Upřednostňován je zde však asistent z prostředí romské komunity s cílem předcházet komunikačním a adaptačním obtížím a dalším výchovně vzdělávacím problémům především u žáků romského etnika.

·    studenty středních škol, především pedagogických, zdravotnických a sociálně právních; studenty vysokých škol, především pedagogických fakult, a to v rámci jejich krátkodobých i dlouhodobých praxí, tzv. praktikantů.

Z této nabídky tedy zcela vypadne možnost pokrýt tuto potřebu pomocí civilkářů, širší uplatnění určitě získá nyní legislativně lépe ošetřené pokrytí tohoto místa asistentem pedagoga. Tedy – pokud budeme mít nový školský zákon – novelu starého školského zákona, která měla asistenci trochu řešit, poslanci upozadili s odkazem právě na nový školský zákon. Těžko se ale zlepší prostor pro obsazování asistentských míst ze zdrojů úřadů práce. Tyto instituce totiž málokdy (a spíše v místech s vyšší nezaměstnaností) nabízejí pro tato místa vhodné pracovníky.

Úřady práce moc nepomohou

K. Prejzová z MPSV píše, že jestliže "asistentské" místo splňuje podmínky platných právních norem, zejm. jde-li o nově vytvořené pracovní místo a o řádný pracovněprávní vztah, je možno s ním počítat pro obsazení uchazečem o zaměstnání v rámci uplatňování nástrojů aktivní politiky zaměstnanosti. Případní potenciální zaměstnavatelé se mohou informovat o těchto možnostech a potřebném postupu na útvaru trhu práce místně příslušného ÚP.

Podle odhadu IVANA CHOMÁTA, ředitele Úřadu práce hl. m. Prahy, se v Praze budou těžko hledat uchazeči o zaměstnání, kteří by byli na místa asistentů pedagoga vhodní. Jiná situace ale může být v místech s vysokou nezaměstnaností – v Mostě, v Ostravě, ve Vyškově…

Nicméně – ředitelé mohou kontaktovat úřad práce v územní působnosti školy a upozornit na volná místa, nabídnout mu, že vytvoří nové místo nebo že poskytnou odbornou praxi. A úřad práce pak tuto nabídku zprostředkuje uchazečům o zaměstnání. Říci – odcházejí civilkáři – nahradíme je nezaměstnanými není podle I. Chomáta možné jednoznačně říci.

Jednou z mála alternativních možností, jak získat pro postiženého žáka asistenta, bude žádost některé charitativní organizaci či občanskému sdružení.

Občanská sdružení jsou drobnou nadějí

IVA UZLOVÁ z občanského sdružení Rytmus si chválí, že v katalogu prací je již jmenován asistent pedagoga, takže pokud mají ředitelé peníze, mohou ho přijmout jako standardního pracovníka.

„Podle pokynu MŠMT mají ředitelé možnost požádat zřizovatele do listopadu kalendářního roku o navýšení finančních prostředků na péči o integrované žáky,“ vidí naději na získání finančních prostředků na zajištění asistenční služby I. Uzlová.

Neziskovou organizaci, která pomáhá asistenty k postiženým dětem zajišťovat, je nutné požádat o asistenta již v dubnu, v květnu, aby bylo toto místo obsazeno od začátku školního roku. „Naší snahou ale dlouhodobě je, aby placení asistentů bylo záležitostí školy,“ říká I. Uzlová. Mělo by se to podle ní stát samozřejmostí. Přesto Rytmus každý rok zaměstnává a školám poskytuje zhruba 15 asistentů. Peníze na to získávají především z MPSV, nejedná se tedy o asistenty pedagoga, ale spíše o osobní asistenty, jsou to sociální pracovníci. Většinou jde o studenty, kteří tuto práci dělávají jeden rok a pokaždé je nutné hledat další.

Úřad práce někdy podpoří nová místa asistentů tím, že přidá peníze na pokrytí jejich mezd. Z nezaměstnaných si ale Rytmus vybírá jen naprosto výjimečně. „Nebývají to vhodní kandidáti na tuto práci,“ říká I. Uzlová. (Další informace: www.rytmus.org)

Pokud skutečně civilní služba v polovině příštího školního roku skončí, budou mít ředitelé škol další starost navíc. Jistě, nabízí se jim několik cest, jak místo asistenta obsadit, ale každá z nich je příslovečně kamenitá a trnitá.

RADMIL ŠVANCAR

 

Počty civilkářů k 30.9.2003:

celkem: 45 000

na umístění čeká: 32 600

ve výkonu civilní služby: 12 400

z toho: zdravotnictví: 2 600

sociální oblast: 1 700

ochrana životního prostředí: 650

ostatní (včetně školství): 7 450

 

Zdroj MPSV

< zpět do čísla
banners/univerzita_pardubice_2_390x60.png
reklama un

1333317600_seznamy-125x125-na-web-un-1.gif
reklama
akcent_09-19_125x125.gif
dekra_125x125-s.jpg
ucebnice
termaly_losiny_2020.jpg
anketa
Je čas pro zásadní změnu modelu maturitní zkoušky?
ANO
NE
NEVÍM
ano
ne
nevim
48%
32%
20%
chrudim_1_240x100.gif
linka_duvery_240x100.jpg
© Copyright 2010 - 2020 Učitelské noviny, ČTK / realizováno: manilot.cz