archiv
Učitelské noviny č. 38/2008
tisk článku

MŠMT I SDRUŽENÍ CHTĚJÍ NABÍDNOUT NOVÁ TÉMATA

Mládež jako jedna z oblastí našeho předsednictví EU

 

Článek vyšel v UN č. 38/2008

Jedním z témat, které bude mít Česká republika při svém předsednictví Evropské unii (1. 1. - 30. 6. 2009) na starosti, bude také oblast mládeže. Půjde jednak o to, aby se naše země postarala o organizaci již tradičních akcí, jednak lidé, kteří se zabývají prací s dětmi a mládeží

(profesionálně nebo i v rámci svého volného času), využijí této možnosti a během následujícího půlroku zrealizují další projekty. A protože naše země patří (bez falešné skromnosti) k těm nejlepším v organizaci mimoškolních aktivit nejen v EU, ale i na světě, může jít o významný střípek v mozaice našeho zviditelňování v čele unie.

 

 Témata vycházejí z Bílé knihy o mládeži

 Étos spojený s poukazováním na zájmy a roli mládeže v unii může někomu trochu připomenout svazáckého ducha. Přes všechen oficiální balast, kterým je zamašličkována bruselská rétorika, je zde však jeden podstatný a klíčový rozdíl: nejde o prvoplánovou ideologii a při troše trpělivosti lze nalézt i konkrétní témata, která mají skutečně praktický dopad a nejsou jen mlácením prázdné slámy.

 Harmonogram jednotlivých akcí, které jsou na první pololetí, tedy především na jaro příštího roku naplánovány, naleznete v navazujícím dokumentu (UN str. 17 - 18). My se podíváme na okolnosti a na další informace, které se k těmto akcím a vůbec k předsednictví ČR v oblasti mládeže váží.

 Evropská komise (EK) vyhlašuje témata, kterým se EU v určitém časovém horizontu věnuje. Nyní je hlavním tématem oblast dobrovolnictví, tedy práce mladých lidí jako dobrovolníků. Kromě tohoto oficiálního tématu si mohou předsedající země vybírat i témata vlastní. Tím je v současné době péče o zdraví mladých lidí. Všechna hlavní témata však vycházejí z Bílé knihy o mládeži.

 

 I školy mohou požádat o dotaci

 První, s čím se již občané této země mohli seznámit, je zahájení kampaně podporující naše předsednictví. Ta byla de facto spuštěna už začátkem října, a to zprovozněním webových stránek www.evropamladymaocima.cz. Jde o společný projekt MŠMT, které je hlavním organizátorem předsednictví v oblasti mládeže, a České rady dětí a mládeže (ČRDM), jež zastřešuje přes 100 sdružení dětí a mládeže. Evropa mladýma očima je nejen názvem tohoto webu, ale celé kampaně. Stránky jsou určeny jak dětem a mládeži, tak těm, kteří s ní pracují. Cílem kampaně je především přinášet informace o Evropské unii a o možnostech, které se v ní mladým lidem nabízejí. Na stránkách se jejich návštěvníci postupně budou dozvídat o přípravách, realizaci i následném vyhodnocení českého předsednictví EU.

 V rámci kampaně Evropa mladýma očima poskytuje ministerstvo školství také dotaci na různé aktivity subjektům, které o ni požádají a splní příslušné podmínky. Znění těchto podmínek je zveřejněno na webu ministerstva v sekci "mládež". Program není určen jen nestátním neziskovým organizacím a školským zařízením, ale i školám. První kolo žádostí na akce pořádané letos již mělo uzávěrku. Na akce organizované od ledna do konce června se žádosti o dotaci mohou MŠMT podávat až do 12. ledna.

 

 Akce standardní i doplňující

 Pilířovými akcemi, které má vždy na starost každá z předsedajících zemí, jsou Youth Event a DG-Meeting. Obě akce se proto pořádají dvakrát do roka. Letos byly v režii Slovinska a "dosluhující" Francie. Příští rok za ně bude zodpovídat ČR, po ní Švédsko.

 Naše země se bude kromě pokračování v tématu dobrovolnictví zabývat i dalšími oblastmi. Bude to například neformální vzdělávání (především prezentace systému výchovy a přípravy vedoucích sdružení dětí a mládeže, který je u nás na vysoké úrovni a je v zahraničí uznáván). Nebo otevřeme téma péče o nadané děti - talentovaný mladý člověk by měl mít možnost své nadání co nejlépe využít kdekoliv v EU.

  DG-Meeting je evropské setkání ředitelů odborů příslušných ministerstev zodpovědných za mládež. Tím je u nás na MŠMT JAROSLAV TUČEK. "EK se snaží ovlivňovat politiku mládeže. Ze strany jednotlivých států jde o podporu a spolupráci. Setkání nás, jakožto státních úředníků zodpovědných za mládež, slouží k tomu, abychom vyhodnotili stávající proces a témata, na kterých se pracuje, tedy to, co se zatím udělalo, a poradili se o tom, jak postupovat v nejbližší budoucnosti dál. Jde také o to zjistit, co jednotlivé státy připravují a jak jejich představy korespondují vzájemně a se záměry EK. Téma zdraví mládeže uzavírají nyní již sami Francouzi, my se však budeme dále zabývat tématem dobrovolnictví, které bychom měli i dokončit."

 

 Specifika českého dobrovolnictví

 Dobrovolnictví je u nás v posledních letech oblastí, která obzvlášť zajímá ty, kdo pracují s dětmi a mládeží. V naší legislativě je to totiž podobné jako v zákonných normách většiny dalších zemí EU: pamatuje se na práci mladých lidí jako dobrovolníků a za určitých podmínek jim ji zákon umožňuje. V legislativách ale není dostatečně široce řešeno postavení dobrovolníka. Dobrovolníci pracují nejčastěji v oblastech sociální či zdravotní péče anebo se také mohou jako vedoucí starat o děti. Zákon o dobrovolnictví byl však vyhodnocen jako nevyhovující pro naše podmínky. Nestačí prý jen jeho pouhá novelizace, ale měl by být napsán nový.

 "Chceme jako Česká republika, aby oblast dobrovolnictví byla pojata šířeji, než je tomu doposud. Nejde nám jen o to, aby mladí lidé mohli dobrovolnicky pracovat doma i v zahraničí, a to i v rámci mezinárodních výměn dobrovolníků, ale aby bylo ošetřeno také jejich postavení ve společnosti. Zvláště u pracovníků s dětmi a mládeží je třeba mít na paměti, že často nejde jen o dočasnou činnost jako v jiných oblastech (tedy než si člověk najde řádné zaměstnání), ale jde o celoživotní dobrovolnou práci. Myslím si však, že není možné určit všem zemím jeden legislativní rámec. Ve většině zemí EU totiž není organizovanost mládeže zdaleka tak vysoká jako u nás," vysvětluje J. Tuček.   

 

 Mládež bude pracovat v "dílnách"

 Youth Event 2009 bude setkáním mladých lidí, kteří pracují s dětmi a mládeží. "Těžiště tohoto setkání bude v různých workshopech, kterých bude nejméně pět, ale maximálně sedm, a to podle jednotlivých témat. Jeden z nich bude například o dobrovolnictví, další o práci s informacemi a o potřebě informačních systémů v oblasti mládeže. Uvažujeme také o workshopu změřeném na podporu talentované mládeže," upřesňuje ředitel Tuček.

 Účastníci Youth Event vypracují na konci setkání jakési usnesení s doporučeními, která pak projednají se státními úředníky na společném zasedání v den, kdy bude zároveň začínat DJ-Meeting. 

 Účastníky Youth Event z naší země bude na základě dohody s ministerstvem školství vybírat ČRDM. "Neznáme ještě přesný počet účastníků za českou stranu, protože je zvykem, že hostující země vysílá více zástupců než ostatní státy EU. Půjde ale zhruba o pět šest lidí, možná více. Budeme chtít, aby nám sdružení nabídla lidi, kteří se o problematiku mládeže v zahraničí zajímají. Mělo by jít o lidi, kteří sami aktivně pracují s mládeží a jsou, pokud možno, dobře jazykově vybaveni. Tým, který se v ČRDM zabývá přípravou našeho předsednictví, pak vybere z navržených kandidátů," sděluje ALEŠ SEDLÁČEK, předseda ČRDM.

 

 Poněkud zvláštní načasování

 Závěry, které přijmou pracovníci s dětmi a mládeží nebo státní úředníci, mohou být oficiálně uvedeny v život jen politickým rozhodnutím. I proto se schází rada ministrů.

 Zatím ještě není určeno přesné datum setkání, ví se ale, že to bude někdy během května. Z toho vyplývá, že ministři se budou tématy mládeže zabývat ještě dříve, než proběhnou oficiální setkání pracovníků s mládeží i státních úředníků. A je poněkud zvláštní, když ti, kdo mají aktuálně reagovat na signály z terénu, se sejdou před jednáními, kde se mají objevit nové myšlenky...

 Zatímco obě zásadní akce se budou konat až v červnu, už v polovině března proběhne Evropská konference o mládeži. A to je již specificky česká akce, na které se setkají zástupci státní správy s experty z neziskového sektoru. Půjde tedy o setkání těch, kteří se zúčastnili DG-Meetingu, s těmi, kdo se velice výrazně věnují práci s mládeží v různých organizacích, včetně těch zastřešujících, jako je naše ČRDM, nebo zaměřených na metodickou pomoc, jakou u nás představuje Národní institut dětí a mládeže. "Počítáme se zastoupením všech členských zemí EU a s tím, že se zúčastní i představitelé nejvýznamnějších organizací mládeže v Evropě," dodává J. Tuček.  

 

 Bambiriáda bude netradičně v červnu

 Dalším ryze domácím příspěvkem bude naopak tradiční akce domácí. Na jaro totiž připadá již jedenáctý ročník Bambiriády, která je vždy jakýmsi festivalem a prezentací činnosti subjektů pracujících s dětmi a mládeží v jejich volném čase. "Myslíme si, že předsednictví nejsou jen formální akce, zařadili jsme do programu i Bambiriádu. Ta bude ale tentokrát místo v květnu až v červnu, tedy po zmíněných oficiálních akcích," informuje J. Tuček a A. Sedláček dodává: "Chtěli bychom, aby se Bambiriády účastnily i jiné státy. Jednání nyní probíhají se Slovenskem a Polskem, oslovili jsme i Německo. Nicméně ale nepředpokládáme, že by se zahraniční sdružení na Bambiriádě přímo prezentovala. Domácí sdružení, která mají mezinárodní přesah, budou pak vedena k tomu, aby ho zdůrazňovala více než v minulých letech. Nás se to týká - bude mottem. Chceme tím mimo jiné vyjádřit, že v naší zemi nevychováváme jakési pasivní jedince, kteří automaticky souhlasí s obecně přijímaným názorem, ale mladé lidi, jež jsou vedeni k tomu, aby si vytvářeli vlastní postoj. Ten by ale neměl omezovat druhé."        

 Kromě Bambiriády proběhnou i další doprovodné akce (viz UN, str. 18). Jednou z nich jsou například kulaté stoly, jež bude také organizovat ČRDM. "Diskuze budou probíhat v šesti krajích a budou hlavně směřovat k jednomu z témat na Youth Event, kterým jsou vize budoucí politiky mládeže v EU. Chceme se dozvědět, o jaká témata má česká mládež zájem, a zjistit, která z nich mohou mít mezinárodní přesah. Je ale otazníkem, jestli se vůbec nějaké takové společné téma najde. Osobně zatím o žádném takovém nevím. Jiná věc je, že bychom byli samozřejmě rádi, kdyby se některá naše domácí témata dostala do povědomí EK a stále se jen neomílala témata diskutovaná zejména v západoevropských zemích," říká A. Sedláček. 

 

 Zaplatí to hlavně Brusel

 Finančně je předsednictví v oblasti mládeže rozhodujícím způsobem podporováno Bruselem. Youth Event a Evropská konference na téma mládež jsou převážně financovány z evropských peněz. Ostatní aktivity budou již zase naopak spíše hrazeny jen ze státního rozpočtu. "Zatím ale ještě není oficiálně schválena výše finanční částky, kterou uvolní MŠMT. Bude záležet i na momentálním kurzu české koruny vůči euru. EK má poskytnout 250 tisíc euro. Zatím to vychází tak, že náklady na Youth Event i konferenci plně pokryjí peníze z Bruselu," uvádí J. Tuček.

 Na Youth Event se počítá zhruba s devadesáti zahraničními a dvaceti domácími mladými účastníky. Evropské konference by se mělo zúčastnit přibližně 120 lidí. DG-Meeting obvykle za každou zemi EU navštěvují dva až tři státní úředníci.

 Hlavním jazykem všech akcí bude angličtina. Zároveň bude ale vše tlumočeno i do češtiny. DG-Meeting bude mít pravděpodobně ještě navíc francouzštinu a němčinu.

 A ještě jedna zajímavost na závěr. Na MŠMT jsem se dozvěděl, že nemají k dispozici žádná tvrdá data, která by jasně informovala o tom, jak konkrétně situace s organizovanou mládeží v jednotlivých členských zemích EU vypadá, například počty sdružení nebo vedoucích. EK prý nic takového doposud neshromažďovala. Je tedy otázkou, jestli se dá o daném tématu skutečně efektivně diskutovat, když nejsou známa přesná fakta.

LUKÁŠ DOUBRAVA

 

< zpět do čísla
banners/un_390x60_rmj.jpg
reklama un

1333317600_seznamy-125x125-na-web-un-1.gif
reklama
akcent_09-19_125x125.gif
ucebnice
1590530400_polartraver.gif
anketa
Změní krizová online výuka školství k lepšímu?
ANO
NE
NEVÍM
ano
ne
nevim
34%
43%
23%
1591221600_tyr.jpg
linka_duvery_240x100.jpg
© Copyright 2010 - 2020 Učitelské noviny, ČTK / realizováno: manilot.cz