archiv
Učitelské noviny č. 32/2008
tisk článku

Pomaturitní zamyšlení

Článek vyšel v UN č. 32/2008

V posledním období dochází v naší společnosti k nemalému nárůstu počtu středoškoláků, a to nejen povolováním stále dalších tříd odborných škol ale i lyceí. K tomu přistupují nástavbová studia na SOU, ať již denního charakteru, tak i ostatních forem večerního či dálkového studia.

Čím dál tím více pozorujeme značný nárůst nepoctivosti, nezodpovědnosti, bezohledného kořistění, agresivity a vulgarity mezi absolventy, ale i studenty těchto škol. V čem hledat příčiny tohoto stavu? Chápu, že každý pedagogický pracovník bude hledat příčiny v tom, že naše společnost je orientována na okamžitý a bezpracný zisk a že tradiční hodnoty, jako je poctivost, vzájemná pomoc a další, jdou stranou. Jsem si vědom též toho, že tento problém není jen problémem naší republiky, že je to celosvětový trend. Je však třeba se otázat - je to správný trend?

Podívejme se, jak například dochází k soustavnému snižování požadavků na znalosti a dovednosti našich dětí. Celý systém středního školství je založen na financování založeném na počtu přijatých žáků. Co žák to příslušná suma peněz poskytovaná ze státního rozpočtu. Proto už samotné přijímací řízení na střední školy je ve většině případů formální. Aby škola vůbec existovala, přijmou se uchazeči, u nichž jsou vážné problémy například se základními početními úkony. S těmito  nedostatky je možno se setkat i u maturitních ročníků (osobně jsem se o tom přesvědčil) a přesto maturitu z matematiky v pohodě udělají. Tato situace současně koresponduje i s tím, že stávající managementy škol nabádají učitelský sbor ke snižování nároků na vědomosti a podmiňují úspěšnost absolventů pracovní stabilizací učitelů.

To je pak pravou příčinou toho, že absolventi mají dnes podstatně horší všeobecný rozhled, rapidně poklesla chuť studentů pochopit přírodovědné i společenské jevy. Odtud pramení potíže s pravopisem, potíže s porozuměním psaného textu atd.

Nedostatky základního školství se táhnou i středním školstvím. MŠMT, NÚOV a profesní svazy ve snaze porovnat úroveň výuky a vědomostí žáků na SOŠ a SOU připravily již v řadě oborů jednotné zadání závěrečných zkoušek. Jaká je však realita. Na škole připraví vyučující žáky na jedno ze tří až čtyř témat a toto téma se pak zadá jako téma závěrečné zkoušky. Obdobně například soutěž automobilních škol  Automechanik Junior. Tady se vybere na škole jeden schopný žák a s ním se systematicky pracuje celé tři roky. Jak jinak by vypadaly výsledky této soutěže, kdyby nezávislá komise určila 14 dní před pořádáním regionálních kol číslo žáka dle katalogu třídy, a ten by se zúčastnil oné soutěže?

K maturitní zkoušce. Jde o veřejnou zkoušku. Každý občan má právo se jít podívat do maturitní místnosti na její průběh. Jaký je však jeho pocit, když vidí, jak zadávající pedagog poskakuje před maturitní komisí s pytlíčkem otázek tak, aby si komise náhodou nevšimla, že žák táhne několik otázek, a ty co se mu nehodí, nebo neumí, rychle pouští zpět do onoho pytlíčku. Při samotném průběhu maturitních zkoušek pak má vážné problémy s vyjadřováním, s neznalostí základních fakt, často pak souvisle za něj mluví zkoušející. Tento stav může napomoci změnit nehlášená školní inspekce na kontrolu průběhu maturitních zkoušek.

Často z úst našich spoluobčanů slyšíme prognózu, že se postupně stáváme levnou a podřadnou pracovní silou. Nepomáháme naplňování těchto prognóz i my sami? Nedostatečná vzdělanost vede k degradaci společnosti, vytváří živnou půdu pro jakoukoliv manipulaci, je zdrojem ignorantství a agresivity nejen vůči spoluobčanům, ale i vůči přírodě jako celku.

Píši tento článek s vědomím, že se setká též s negativními postoji některých pedagogů, ale smyslem tohoto kusého zamyšlení je napravit ve společnosti některé chyby, které nepřispívají k úctě ke vzdělání a tradičním hodnotám této společnosti. Otevřme tedy konstruktivní diskuzi na toto téma, podiskutujme nad příčinami tohoto stavu a hledejme společně východiska pro zkvalitnění vzdělávání.  

Josef Kunt, učitel v důchodu

 

banners/univerzita_pardubice_2_390x60.png
reklama un

1333317600_seznamy-125x125-na-web-un-1.gif
reklama
akcent_09-19_125x125.gif
dekra_125x125-s.jpg
ucebnice
termaly_losiny_2020.jpg
anketa
Je čas pro zásadní změnu modelu maturitní zkoušky?
ANO
NE
NEVÍM
ano
ne
nevim
48%
31%
20%
chrudim_1_240x100.gif
linka_duvery_240x100.jpg
© Copyright 2010 - 2020 Učitelské noviny, ČTK / realizováno: manilot.cz