archiv
Učitelské noviny č. 28/2013
tisk článku

JINÁ VÝUKA PŘÍRODOVĚDNÝCH PŘEDMĚTŮ

Po zkušenostech s výukou přírodovědných předmětů biologie člověka, chemie, ekologie a fyziky na obchodní akademii jsme se rozhodli pro výuku modifikovanou pod názvem PŘÍRODOVĚDNÝ ZÁKLAD.

Předmět je zařazen mezi přírodovědné. Výuka navazuje na znalosti předmětů fyziky, chemie, biologie a ekologie ze základní školy a pomáhá žákům přenést znalosti do každodenní praxe. Studium rozvíjí v návaznosti na dříve získané poznatky vztah žáka k přírodě. Vede ho k porozumění ekologickým souvislostem a postavení člověka v přírodě. Pomáhá pochopit přírodní jevy a zákony, formuje vztahy k přírodnímu prostředí a umožňuje žákům proniknout do dějů, které probíhají v živé i neživé přírodě. Podněcuje jeho zájem o získávání a vyhodnocování informací vzhledem k nezbytnosti udržitelného rozvoje.

Výuka v oboru Obchodní akademie

Pro 1. ročník obor Obchodní akademie byl zvolen předmět přírodovědný základ – na každý pracovní týden jedno téma probrané postupně ve čtyřech pohledech čtyř přírodovědných předmětů. Například radioaktivita: chemie vysvětlí, které prvky projevují radioaktivitu a samotný proces radioaktivních změn, fyzika seznámí s elektromagnetickou podstatou a využitím v energetice, ekologie upozorní na negativní dopad na přírodu a konkrétní příklady z reálného života, biologie ukáže genovou podstatu mutace, nepříznivý vliv na člověka i pozitiva a léčebné využití. Jiný týden je navoleno jiné téma, například vznik života, pohyb, síla…

Podařilo se mi všechna témata rámcového vzdělávacího plánu chemie, biologie člověka, biologie – ekologie a fyziky začlenit do 27 společných kategorií. Kromě klasické výuky jsou během školního roku zařazeny další formy vzdělávání: exkurze, beseda, přednáška, praktická cvičení, žáci si sami připravují pro ostatní jednoduché pokusy s vysvětlením a popisem. Zkoušení probíhá ve dvou úrovních: samostatné v každém bloku – ústní, referáty, písemné; druhá úroveň je komplexní zkoušení testem s uzavřenými otázkami (16 uzavřených otázek po 4 z každého oboru). Harmonogram testového zkoušení je stanoven dopředu.

Předmět

Hodinová dotace v 1. ročníku

Ekologie

1

Biologie – taxonomie, biologie člověka

1

Fyzika

1

Chemie

1

 

Komplexní pohled na svět okolo nás je pro žáky netechnického a nepřírodovědného směru méně náročnou formou vzdělávání a při tom mohou získat pojem o provázanosti a synergii zásahů do přírody i samotných přírodních jevů, mohou změnit zaběhnutá paradigmata a posunout se k myšlení, které bude posilovat vědomí o jedné planetě pro nás pro všechny, přijetí sloganu: „Mysli globálně, jednej lokálně.“ Domnívám se, že to je náš prvotní cíl v této oblasti vzdělání a přínosu do každodenního života nové generace.

Výuka v oboru ekonomické lyceum

Přírodovědné předměty jsou nadále vyučovány odděleně, bez jednotného schématu. Změna nastala od 1. 9. 2011 ve výsledném hodnocení – pouze jedna známka vypočítaná prostým aritmetickým průměrem ze tří dílčích hodnocení biologie, chemie a fyziky. Předměty se vyučují samostatně. Testuje se odděleně, žádné souborné testy a společné téma na týden. V tomto oboru je věnováno přírodovědnému základu 5–6 hodin týdně – viz tabulka.

Předmět

Hodinová dotace v 1. ročníku

Hodinová dotace ve 2. ročníku

Ekologie

2

0

Biologie – taxonomie, biologie člověka

0

1

Fyzika

2

2

Chemie

2

2

 

Proč změna výuky?

Chceme, aby studenti získali přehled o tomto světě v ucelené podobě, aby viděli a nacházeli souvislosti. Nemusí být odborníky, a přesto mohou znát podstatu a základy. Při dnech otevřených dveří na obchodní akademii vnímáme obavy z výuky přírodovědných předmětů. Není žádným tajemstvím, že fyzika obecně nepatří k oblíbeným předmětům. Lze ji učit jinak, zábavněji a populárněji při splnění RVP?

Zařadila jsem v průběhu let asi desatero praktik ve výuce fyziky – 3x mechanická praktika (rychlost, reakční doba, mechanická práce, energie), zvuk, jednoduché stroje, hydrostatika, magnetismus a elektrostatika, 2x elektřina, optika. Studenty praktická cvičení baví. Pojala jsem je na úrovni jednodušší než na ZŠ. Hlavní myšlenkou je neodradit, poučit, zabavit a zbavit zbytečných obav z neúspěchu. Leccos jsem využila ze svého předchozího působení na ZŠ. Osvědčila se i výuka pomocí praktických ukázek pokusů, které lze zvládnout doma s jednoduchými improvizovanými pomůckami.

Protože jsem později prošla vzděláním EVVO koordinátora a po dva měsíce učila biologii a ekologii, ujasnila jsem si, jak by mohla výuka probíhat v celém bloku přírodovědného vzdělávání.

Radka Mlázovská, Obchodní akademie Lysá nad Labem

 

< zpět do čísla
banners/muvs_390x60_6.png
reklama un

1333317600_seznamy-125x125-na-web-un-1.gif
reklama
1543878000_mikroskop.gif
linka-bezpeci_125x125.png
ucebnice
anketa
Pomůže Strategie 2030+ změnit školství k lepšímu?
ANO
NE
NEVÍM
ano
ne
nevim
38%
34%
28%
linka_duvery_240x100.jpg
© Copyright 2010 - 2021 Učitelské noviny, ČTK / realizováno: manilot.cz