archiv
Učitelské noviny č. 44/2004
tisk článku

Jak se učí v Kocourkově, S. Cyganová, UN č. 36/2004

Jako zástupci ZŠ Václavovice se musíme tvrdě ohradit proti tvrzením uvedeným v článku. Není naším záměrem vyjadřovat se zde k osobním charakteristikám autorky — o těch může hodně napovědět barvitý článek, ve kterém se vykresluje jako ideální pedagog bojující s konzervativním vedením školy a sahá až k výrazům jako šikana a tyranie. Je velmi zarážející, že tolik přínosný pedagog a teamový hráč nedostal další příležitost působit na školách, ve kterých dříve pracoval. Bojovat proti lžím a neoprávněným nařčením se na stránkách periodik nedá jinak, než fakty. Pojďme se tedy krátce společně podívat na situaci v naší základní škole reálnýma očima.

ZŠ Václavovice navštěvuje každoročně přibližně 90 dětí od první do páté třídy. Učitelský sbor čítá šest učitelek. Odloučenými pracovišti je blízká mateřská škola, školní družina a školní jídelna.

Byť počtem žáků a učitelů nevelká škola, snažíme se děti, rodiče i pedagogický sbor co nejvíce zapojit do mimoškolních a zájmových činností. Naší současnou prioritou je plné rozvinutí projektu Zdravá škola, v rámci kterého jsme již minulý rok používali při výuce mimo jiné moderní balanční míče. Důraz klademe na pohyb dětí a zdravou výživu, kterou zajišťujeme také každodenním vařením svačinek pro děti, pobytem dětí o přestávce na školním hřišti či nově vybavenou moderní jídelnou. Společně každoročně slavíme Den Země, v hojném počtu se pravidelně účastníme oblastních sportovních, literárních a recitačních soutěží. Děti navštěvují školní zájmové kroužky (PC, sportovní, výtvarný dopravní, zdravotní). Rádi zapracováváme do výuky nové podněty a poznatky, díky kterým je naše škola atraktivnější pro děti i jejich rodiče. Bohužel, autorka neobjektivního článku neuvedla byť jediný konkrétní případ, ve kterém by vedení školy smetlo její rozumný nápad na vylepšení výuky ze stolu.

Učitelský sbor musí vzhledem ke své velikosti tvořit kompaktní celek navzájem se respektujících a pomáhajících si pedagogů. Zakládáme si na přátelských vztazích, které mohou dokreslit každoroční společné zájezdy, setkání u příležitosti začátku či konce školního roku, návštěvy kulturních představení atd. Celý sbor se velmi aktivně účastní vzdělávacích programů DVPP, jsme aktivní v metodickém sdružení se sousední školou, kam děti odcházejí po pěti letech strávených u nás. Velmi blízký kontakt se SRPŠ, místními občanskými spolky a obecním úřadem nám přinášejí tolik potřebnou zpětnou vazbu a podporu. Společně pro děti připravujeme Mikulášskou nadílku, karneval, ukázky hasičských cvičení, oslavy Dne dětí, výlety a školy v přírodě.

V letošním školním roce uspořádáme pro rodiče Dny otevřených dveří, vánoční akademii, výstavky dětských prací. Dobré vztahy s rodiči a otevřený, starostlivý, ale korektní přístup k dětem jsou podmínkou nutnou, ne postačující ke splnění nároků na kvalitu pedagoga dle našich měřítek.

Ráda bych se vrátila k některým pasážím článku, i když není možno reagovat na všechny lži a polopravdy.

Průměr počtu žáků na třídu je menší než dvacet. V článku zmiňovanou čtvrtou třídu navštěvuje 14 žáků a má letos vskutku svou pátou učitelku. V druhém roce musela přijít náhrada třídní učitelky z důvodu jejího rizikového těhotenství. V naší tíživé situaci nám vypomohla bývalá kolegyně — nyní v důchodu.

Byla jsem velmi ráda, že po dlouhém shánění se podařilo na naši malou vesnickou školu získat perspektivního kvalifikovaného pedagoga. Postupem času se projevily u paní učitelky Cyganové problémy ve vztahu ke členům pedagogického sboru a k přístupu k žákům. Když jsem apelovala na citlivější až mateřské chování k takto malým dětem, bylo mi sděleno, že je matkou vlastních dětí, nikoliv cizích.

Paní učitelka se brzy po svém nástupu dožadovala odpoledního doučování části žáků z důvodu nezvládání učiva. Toto jsem odmítla s tím, že při pedagogické kompetentnosti paní učitelky a počtu 14 žáků ve třídě mají žáci základní učivo zvládat v průběhu výuky. Dále se nezakládá na pravdě tvrzení o klasifikaci žáků. Ve vyučovacím procesu plně respektujeme žáky s SPU a zohledňujeme je při klasifikaci. Jsme stále v kontaktu s rodiči, společně konzultujeme metody výuky a umožňujeme rodičům kdykoliv přístup do vyučování.

Útok ohledně nevydání katalogových listů je neopodstatněný, neboť katalogové listy nesmí opustit budovu školy. Paní učitelka Cyganová, která prošla podle svých slov úspěšně hloubkovou kontrolou školní inspekce, by měla být podobných ustanovení znalá. V závěru školního roku, kdy nastoupila paní učitelka Cyganová na nemocenskou, nám nebyla i přes opětovné upozornění včas dodána závěrečná klasifikace žáků a kontakt s ní byl dle jejího vyjádření možný pouze telefonicky.

Jak autorka sama napsala, za situace, která v naší škole nastala, velmi vážně onemocněla. Jak vážná může být nemoc trvající 19 dní s datem ukončení 30. června? Přestože článek vypovídá o nesmírném zájmu paní učitelky o své žáky, nepřišla se s nimi rozloučit, i když nastoupila 1. července na dovolenou. Zhoršující se problémy v osobních a profesních vztazích pak vedly k tomu, že paní učitelce Cyganové nebyla prodloužena pracovní smlouva.

Alice Mildorfová,
ZŠ Václavovice

< zpět do čísla
banners/1598997600_uspesny-web_390x60.gif
reklama un

1333317600_seznamy-125x125-na-web-un-1.gif
reklama
1543878000_mikroskop.gif
ucebnice
1599602400_okentes.gif
anketa
Pomůže Strategie 2030+ změnit školství k lepšímu?
ANO
NE
NEVÍM
ano
ne
nevim
38%
35%
27%
janacek_2_240x100.jpg
linka_duvery_240x100.jpg
© Copyright 2010 - 2020 Učitelské noviny, ČTK / realizováno: manilot.cz