archiv
Učitelské noviny č. 31/2013
tisk článku

HOVOŘIT O PROBLÉMECH DŘÍV, NEŽ NASTANOU

Na ZŠ a MŠ Prameny, Karviná, již třetím rokem působí školní poradenské pracoviště (ŠPP). Poskytuje bezplatnou speciálněpedagogickou péči žákům, rodičům i pedagogům.

ŠPP tvoří tým odborníků: školní speciální pedagog Mgr. Renata Helešicová, výchovný poradce PaedDr. Jiřina Šotolová a školní metodik prevence Mgr. Regina Palová. ŠPP úzce spolupracuje s vedením školy i ostatními pedagogickými pracovníky. Podařilo se mu během jeho působení navázat dobrou spolupráci s Pedagogicko-psychologickou poradnou v Karviné, Speciálněpedagogickými centry v Karviné – Novém Městě a Ostravě – Zábřehu, Informačním a poradenským střediskem pro volbu povolání v Karviné, středními školami aj.

Činnost školního poradenského pracoviště je zaměřena především na předcházení školní neúspěšnosti žáků, preventivní působení proti rizikovým formám chování, poskytování kariérového poradenství, zabezpečování odborné podpory při vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami, žáků se sociálním znevýhodněním a žáků mimořádně nadaných, na metodickou podporu pedagogů při aplikaci speciálněpedagogických poznatků a dovedností do vzdělávací činnosti školy.  Pracujeme s dětmi, které mají nejrůznější potíže ve výuce, ať už jde o specifické poruchy učení (dyslexie, dysgrafie, dysortografie aj.), nebo jiné problémy (zdravotní znevýhodnění, sociální znevýhodnění, vývojové poruchy chování).

V oblasti prevence rizikových forem chování je naším cílem hovořit s dětmi o problémech dříve, než vůbec nastanou. Naše škola realizuje pro podporu této oblasti pro děti velké množství nejrůznějších aktivit (školy v přírodě pro žáky 1. i 2. stupně, lyžařský kurz, karneval, vánoční besídky, školní výlety, aj.), pracujeme s třídními kolektivy ve snaze podpořit pozitivní vztahy mezi dětmi, mezi dětmi a učitelem. Organizujeme řadu projektů a besed pro žáky. Do školy zveme odborníky z různých oblastí preventivní činnosti. Před problémy nezavíráme oči, ale otevřeně je s žáky a rodiči řešíme. Pro žáky 8. a 9. ročníků nabízíme poradenství v oblasti profesní orientace. Při řešení výchovných problémů se společně s rodiči i žákem samotným snažíme najít co nejvhodnější možné řešení, které povede k odstranění výchovného problému a snížení jeho dopadu na žákovo další vzdělávání. Spolupráce s rodinou je pro nás velmi důležitá. Rodičům nabízíme konzultace ve škole i účast na akcích školy.

Cílem naší práce je zkvalitnit sociální klima školy, zaměřit se na všechny, kdo navštěvují naši školu, i na děti, které mají problémy, a vytvořit z naší školy místo, kde se všichni cítí bezpečně a spokojeně.

Školní poradenské pracoviště, ZŠ a MŠ Prameny, Karviná – Ráj

< zpět do čísla
banners/univerzita_pardubice_2_390x60.png
reklama un

1333317600_seznamy-125x125-na-web-un-1.gif
reklama
akcent_09-19_125x125.gif
dekra_125x125-s.jpg
ucebnice
termaly_losiny_2020.jpg
anketa
Je čas pro zásadní změnu modelu maturitní zkoušky?
ANO
NE
NEVÍM
ano
ne
nevim
48%
31%
20%
chrudim_1_240x100.gif
linka_duvery_240x100.jpg
© Copyright 2010 - 2020 Učitelské noviny, ČTK / realizováno: manilot.cz