archiv
Učitelské noviny č. 22/2013
tisk článku

RODIČE PŘIPRAVILI PRÁVNĚ ČISTOU OMLUVENKU Z TESTOVÁNÍ

Redakce UN dostala z několika stran reakci ČŠI na nesouhlas některých rodičů s testováním žáků 5. a 9. tříd. Rodiče sdružení v iniciativě Stop plošné textování se na začátku května obrátili dopisem i na ministra školství P. Fialu, podobně jako před rokem psali iniciátorovi projektu, tehdejšímu ministru J. Dobešovi.

„My níže podepsaní občané a my níže podepsaní rodiče žáků 5. a 9. ročníku základní školy žádáme změnu rozhodnutí bývalého ministra Josefa Dobeše potvrzeného současným ministrem, kterým je stanovena nová povinnost zúčastnit se plošného testování pro žáky 5. a 9. tříd,“ píší na svých webových stránkách. „Navrhujeme ihned změnit Program zjišťování výsledků vzdělávání, který byl vyhlášen rozhodnutím ministra Josefa Dobeše a rozhodnutím ministra Petra Fialy, ze kterého dle informací na webových stránkách České školní inspekce vyplývá, že testy jsou závazné pro téměř všechny školy, téměř všechny žáky v daném ročníku, a následně tedy i rodiče žáka 5. nebo 9. ročníku budou nuceni respektovat otestování svého dítěte...

Školy v ČR jsou demokraticky řízeny i kontrolovány zástupci rodičů, obcí, krajů a právě tito všichni, společně s dalšími odbornými institucemi, by měli být zapojeni do zvyšování kvality škol. Rozhodnutí shora centralizovaně zlepšovat výsledky žáků plošnými testy nemusí mít pozitivní vliv na výsledky českých žáků v mezinárodních srovnáních. Známý úspěch finských žáků v mezinárodních testech PISA je dle dostupných informací založen na metodické podpoře škol v moderních metodách vzdělávání, na velké podpoře všech žáků se slabším výkonem, na vysoké prestiži a ocenění práce učitelů.“

Podle stanoviska ČŠI „není nesouhlas rodičů/zákonných zástupců důvodem pro uvolnění žáků z druhé celoplošné generální zkoušky ověřování výsledků žáků na úrovni 5. a 9. ročníků základních škol“.

Ve stanovisku se píše, že „druhá celoplošná generální zkouška je vyhlášeným zjišťováním výsledků vzdělávání ve smyslu § 171 odst. 2 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění pozdějších předpisů, přičemž není v rámci vyhlášení ministerstvem podmíněno souhlasem rodičů/zákonných zástupců. Stejně jako se žák účastní dalších aktivit, které jsou standardní součástí vzdělávání (zkoušky v rámci vzdělávání ve škole, účast na jednotlivých předmětech, účast na seminářích, přednáškách, projektových dnech ve škole atd.), účastní se i druhé celoplošné generální zkoušky. Stejně jako v jiných případech i zde může zákonný zástupce žáka omluvit z účasti na vzdělávání. Omluva žáka je pak řešena na úrovni školy standardním způsobem a není nutné zvlášť ji hlásit ani v systému evidovat. Ovšem stejně jako v ostatních případech taková omluva musí být řádná. Zda je omluva řádná (z hlediska důvodů, doby, kdy k omluvě dojde, a jakou formou), posuzuje ředitel školy. Vychází přitom zejména ze školského zákona a školního řádu. (Atd.)“

Podle JUDr. Jaromíry Sedláčkové, matky dvou testovaných žáků, která s pojetím generální zkoušky nesouhlasí, je stanovisko ČŠI po právní stránce nesmyslné. „Celou ‚právní konstrukci‘ údajné povinnosti žáků nechat se skrz naskrz protestovat opírá o § 171 odst. 2 školského zákona, kteréžto ustanovení zní: 

(2) Ministerstvo vyhlašuje rozvojové programy ve vzdělávání a programy zjišťování výsledků vzdělávání, včetně podmínek a kritérií pro jejich financování ze státního rozpočtu.

Vyvodit z citovaného jakoukoli povinnost žáků a (nebo) rodičů prostě nelze! Viz Čl. 2 odst 3 Ústavy ČR (‚Státní moc slouží všem občanům a lze ji uplatňovat jen v případech, v mezích a způsoby, které stanoví zákon.‘) a 4 (‚Každý občan může činit, co není zákonem zakázáno a nikdo nesmí být nucen činit, co zákon neukládá.‘).

Že má ředitel školy na základě novelizovaného ust. § 164 odst. 1 písm. g) školského zákona povinnost u této veselice asistovat (‚Ředitel školy … zajišťuje spolupráci při uskutečňování programů zjišťování výsledků vzdělávání vyhlášených ministerstvem,‘), na výše uvedeném nic nemění!

V jediném má pravdu (a na to nutno dát pozor!): žáci jsou skutečně povinni docházet do školy a řádně se zde vzdělávat (§ 22 odst. 1 písm. a) ŠZ) a zákonní zástupci jsou povinni podle § 22 odst. 3 písm. a) tuto docházku svých dětí zajistit – proto rozhodně nedoporučuji řešit neúčast na testování omlouváním z vyučování. Zde už je to totiž opravdu na libovůli ředitelů škol, zda to vezmou s nadhledem, či zda se budou v důvodech nepřítomnosti šťourat. Ne že by snad vážně hrozilo, že by mohli rodičům prokázat, že svá dítka omluvili právě jen kvůli tomu testování, ale proč to vůbec řešit takto pokoutně, když to lze řešit přímo a v souladu se zákonem?“ Proto navrhuje dopisem řediteli školy výslovně odmítnout účast na testování, ale s tím (opět zdůraznit výslovně), že dítě může být podrobeno zkoušení v plném rozsahu testu (ústně či písemně), ovšem nikoliv na počítači, resp. zejména ne způsobem umožňujícím dálkové zpracování dat.

„Tím zcela odpadá opodstatněnost eventuálních námitek ČŠI o tom, že rodiče svému dítěti zakazují řádně se vzdělávat,“ vysvětluje JUDr. Sedláčková.

< zpět do čísla
banners/univerzita_pardubice_2_390x60.png
reklama un

1333317600_seznamy-125x125-na-web-un-1.gif
reklama
akcent_09-19_125x125.gif
dekra_125x125-s.jpg
ucebnice
termaly_losiny_2020.jpg
anketa
Je čas pro zásadní změnu modelu maturitní zkoušky?
ANO
NE
NEVÍM
ano
ne
nevim
48%
31%
20%
chrudim_1_240x100.gif
linka_duvery_240x100.jpg
© Copyright 2010 - 2020 Učitelské noviny, ČTK / realizováno: manilot.cz