archiv
Učitelské noviny č. 21/2013
tisk článku

INFORMACE MŠMT K PROCESU VYŘIZOVÁNÍ ŽÁDOSTÍ O PŘEZKOUMÁNÍ VÝSLEDKU ZKOUŠKY SPOLEČNÉ ČÁSTI MATURITNÍ ZKOUŠKY KONANÉ FORMOU DIDAKTICKÉHO TESTU

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy (MŠMT) přijalo na základě zkušeností z roku 2011 a 2012 opatření, která přispějí k otevřenosti a transparentnosti při ověřování obsahové a didaktické správnosti didaktických testů (tzv. validaci) a v procesu přezkoumání výsledků zkoušek z didaktických testů (podle § 82 školského zákona).

Přijatá opatření rovněž reagují na rozsudek Nejvyššího správního soudu (NSS). Ten nezpochybnil odbornou kvalitu didaktických testů a nepoukázal na konkrétní případ poškození maturanta z důvodu odborného pochybení, vyslovil však požadavek řádného odůvodnění vyrozumění.

Přijatá opatření pro rok 2013 ze strany MŠMT

Informativní text pro žadatele o přezkoumání výsledků didaktických testů (viz § 82 odst. 2, 3 a 4 školského zákona v platném znění), který má žákům usnadnit orientaci při podávání žádostí o přezkoumání výsledku dílčí zkoušky společné části maturitní zkoušky konané formou didaktického testu a dále uvést základní reakce na námitky/podněty žáků/žadatelů, které se v procesu přezkoumání po námitkách k vlastním didaktickým testům vyskytují nejčastěji.

Dále MŠMT ustanovilo Nezávislou odbornou komisi, která bude poradním orgánem MŠMT při přezkoumávání žádostí žadatelů. V komisi jsou zastoupeni odborníci na vzdělávání, testologii, metodiku a didaktiku předmětů z akademické obce (AO) a odborníci z Národního ústavu pro vzdělávání (NÚV) posuzující soulad obsahu didaktických testů s obsahem katalogů požadavků ke společné části maturitní zkoušky.

Jak postupovat při podání žádosti o přezkoumání výsledku hodnocení zkoušky z didaktického testu?

1. Před podáním žádosti o přezkoumání je potřeba zvážit všechny relevantní důvody pro podání této žádosti, výchozími podklady jsou:

● 
vlastní zadání didaktických testů, klíče správných řešení a výsledky validačního procesu včetně vyjádření validační komise Centra pro zjišťování výsledků vzdělávání (CZVV) k souladu zadání s katalogy požadavků (validační protokol CZVV) – vše volně dostupné na webových stránkách http:/www.novamaturita.cz,

● 
kritéria pro hodnocení dílčích zkoušek společné části maturitní zkoušky – volně dostupné na webových stránkách http:/www.novamaturita.cz a MŠMT,

● 
záznamový arch žáka a protokol o průběhu zkoušky z didaktického testu v učebně – dostupné ve škole, kde žák dílčí zkoušku společné části maturitní zkoušky z didaktického testu konal.

2. Pokud se žák rozhodne podat žádost o přezkoumání, musí tak učinit písemně (do podatelny MŠMT, prostřednictvím poštovních služeb, datovou schránkou); žádosti nelze podávat prostřednictvím e-mailu nebo telefonicky. Doporučujeme, aby žádost byla podána doporučeně a na obálce označena „Žádost o přezkoumání“ (doručovací adresa: MŠMT – Oddělení středního vzdělávání, Karmelitská 7, 118 12 Praha 1), nebo datovou schránkou.

 

Náležitosti žádosti:

● jméno a příjmení žadatele,

● REDIZO střední školy, kde žák zkoušku konal,

● ID žáka,

● 
doručovací adresa, kam má být vyrozumění o přezkoumání výsledku zkoušky z didaktického testu zasláno,

● 
označení didaktického testu / didaktických testů (uvedení zkušebního předmětu), jejichž výsledek chce žadatel přezkoumat,

● uvedení důvodu/ů námitek žadatele,

● 
žádost může podat pouze sám žadatel nebo jeho zplnomocněný zástupce (plná moc pak musí být přiložena k žádosti), žádost musí být vlastnoručně podepsána s výjimkou žádosti podané prostřednictvím datové schránky.

Žádost je třeba podat nejpozději do 20 dnů od konce období stanoveného prováděcím právním předpisem pro konání příslušné dílčí zkoušky, nejpozději tedy do 5. června 2013.

Co se děje po doručení žádosti na MŠMT?

Po doručení žádosti na MŠMT je každá žádost zaevidována a individuálně přezkoumána. Podkladem pro posouzení jednotlivých námitek žadatelů o přezkoumání je zadání didaktického testu, klíč správných řešení, validační protokol CZVV, záznamový arch žáka, protokol o průběhu zkoušky v učebně, kritéria pro hodnocení dílčích zkoušek společné části maturitní zkoušky a nezávislé odborné posouzení.

Na základě výše uvedených podkladů MŠMT rozhodne o důvodnosti nebo nedůvodnosti žádosti a posoudí jednotlivé námitky žadatele z formálního i odborného hlediska.

MŠMT žádost přezkoumá nejdéle do 30 dní od jejího doručení na MŠMT, vlastní vyrozumění je žadateli odesláno doporučeně Českou poštou.

Pokud žadatel MŠMT žádá o přezkoumání průběhu a výsledku písemné nebo ústní zkoušky nebo rozhodnutí o vyloučení z těchto zkoušek, postupuje MŠMT tuto žádost příslušnému krajskému úřadu (do jehož působnosti střední škola, kde žák zkoušku konal, patří). O postoupení žádosti příslušnému krajskému úřadu MŠMT žadatele písemně vyrozumí.

Nejčastější obecné námitky/podněty žadatelů, které se v procesu přezkoumání po námitkách k vlastním didaktickým testům vyskytují

Podezření na organizační incident

Pokud je v žádosti žadatele identifikováno podezření na organizační incident, MŠMT v souladu s § 46a odst. 3 a 4 vyhlášky č. 177/2009 Sb., o bližších podmínkách ukončování vzdělávání ve středních školách maturitní zkouškou, ve znění pozdějších předpisů, postupuje věc k přímému vyřízení CZVV.

Nahlížení do materiálů, které se týkají žadatele a které mají význam pro rozhodnutí o výsledku maturitní zkoušky

V souladu s § 82 odst. 4 školského zákona má každý, kdo konal didaktický test společné části maturitní zkoušky, právo nahlédnout do originálu svého záznamového archu. Neznamená to však automatický nárok této osoby žádat na MŠMT zaslání kopie záznamového archu, a to ani s přihlédnutím k požadavku efektivní interpretace práva této osoby nahlédnout do záznamového archu. Realizace tohoto práva na poskytování kopií nestojí. Naplnění výše uvedeného práva zajišťuje ředitel školy, ve které je originál záznamového archu uložen. Způsob a forma naplnění práva nahlédnout do originálu záznamového archu je v kompetenci ředitele příslušné školy.

Dále platí, že u zadání didaktického testu, klíče správných řešení a validačního protokolu CZVV, bude právo žáka podle § 82 odst. 4 školského zákona realizováno jejich zveřejněním na webových stránkách CZVV, kdy právo budou moci maturanti naplňovat nahlížením na webových stránkách.

Dodatečné zohlednění zdravotního postižení nebo zdravotního znevýhodnění žadatele o přezkoumání

Pro účely maturitní zkoušky a jejího uzpůsobení žákům se zdravotním postižením a zdravotním znevýhodněním jsou žáci zařazováni do jednotlivých kategorií a skupin. Hlavním kritériem pro zařazení žáků s přiznaným uzpůsobením pro konání maturitní zkoušky (PUP) do jedné z kategorií a skupin jsou funkční důsledky (tj. konkrétní dopady určité vady, poruchy, onemocnění nebo postižení na činnost žáka) a z nich vyplývající vzdělávací potřeby. Označení kategorií podle druhu postižení (tělesné postižení, sluchové postižení, zrakové postižení, specifické poruchy učení a ostatní) je nutno chápat jako orientační, neboť rozhodujícím kritériem pro zařazení žáka do jedné z kategorií není jeho diagnóza, ale především funkční důsledek jeho zdravotního postižení nebo zdravotního znevýhodnění ve vztahu ke konání maturitní zkoušky. K zařazení žáků do kategorií a skupin se přistupuje individuálně, neboť ani u žáků se stejnou diagnózou nemůžeme předpokládat, že funkční důsledky zdravotního postižení nebo zdravotního znevýhodnění budou stejného rozsahu a stejné závažnosti.

Žák dokládá svůj nárok na přiznané uzpůsobení podmínek pro konání maturitní zkoušky posudkem školského poradenského zařízení, kterým je na základě odborného vyšetření zařazen do jedné z kategorií a skupin. Při stanovování míry uzpůsobení konání maturitní zkoušky berou školská poradenská zařízení v úvahu současnou praxi a průběh vzdělávání žáka se zdravotním postižením nebo zdravotním znevýhodněním a jeho skutečné potřeby.

Na tvorbě zadání maturitní zkoušky pro žáky s PUP spolupracují a záznamové archy hodnotí k tomuto účelu zvlášť proškolení pedagogičtí pracovníci – hodnotitelé. Hodnocení žáků s PUP se řídí kritérii hodnocení schválenými MŠMT. Uvedený postup zajišťuje, že žáci se zdravotním postižením nebo zdravotním znevýhodněním nejsou v průběhu konání maturitní zkoušky nikterak znevýhodněni.

Žák odevzdá posudek školského poradenského zařízení řediteli školy spolu s přihláškou k maturitní zkoušce. Případnou změnu v posudku či nový posudek související se změnou zdravotního postižení nebo zdravotního znevýhodnění žáka v době od podání přihlášky po konání zkoušek oznámí ředitel školy CZVV neprodleně. Ředitel školy po dohodě s CZVV rozhodne, zda je technicky možné zajistit úpravu podmínek konání maturitní zkoušky pro žáka s PUP ještě v daném zkouškovém období. V případě, že toto možné není, může ředitel školy na základě žádosti žáka rozhodnout o omluvení žáka z konání zkoušky v daném termínu a žák může konat zkoušku za upravených podmínek v termínu náhradním.

Zařazení žáka s PUP se děje na základě přihlášky k maturitní zkoušce a v rámci přezkumu výsledku hodnocení didaktického testu se neposuzuje!

Dodatečné zohlednění změny zdravotního stavu a rodinné/sociální situace v době konání zkoušek

Žák může písemně omluvit řediteli školy svou nepřítomnost u zkoušky z vážných důvodů (např. z důvodu změny zdravotního stavu nebo změny rodinné/sociální situace), které by mohly nepříznivě ovlivnit žákův výkon při konání zkoušky, nejpozději do 3 pracovních dnů od termínu konání zkoušky. Pokud ředitel školy uzná důvody žáka za relevantní, má žák právo konat náhradní zkoušku. Nedodržení stanovené lhůty 3 pracovních dnů může v závažných případech ředitel školy prominout. Pokud se žák rozhodne zkoušku vykonat, jedná se o projev jeho svobodné vůle se všemi důsledky z tohoto jednání vyplývajícími. Dodatečné zohlednění změny zdravotního stavu a rodinné/sociální situace žáka v době konání zkoušek není při hodnocení jeho výsledku u již vykonaných zkoušek z právního ani pedagogického hlediska možné.

Žádost o výjimky z nastavených pravidel

Pravidla pro konání maturitní zkoušky stanovuje školský zákon a vyhláška č. 177/2009 Sb., o bližších podmínkách ukončování vzdělávání ve středních školách maturitní zkouškou, ve znění pozdějších předpisů. MŠMT nemá zákonné zmocnění k tomu, aby z nastavených pravidel udělovalo výjimky. Tento postup považuje MŠMT za nutný, aby byl zachován rovný přístup žáků ke vzdělávání a k hodnocení výsledků jejich vzdělávání.       Zdroj: MŠMT

Předmět

Člen Nezávislé odborné komise

Pracoviště

Testologie

PhDr. Martin CHVÁL, Ph.D.

Univerzita Karlova v Praze,
Pedagogická fakulta – Ústav rozvoje a výzkumu vzdělávání

Český jazyk a literatura

doc. PhDr. Martina ŠMEJKALOVÁ, Ph.D.

Univerzita Karlova v Praze,
Pedagogická fakulta – Katedra českého jazyka

Mgr. Jitka ALTMANOVÁ

Národní ústav pro vzdělávání

Matematika

doc. RNDr. Eduard FUCHS, CSc.

Masarykova univerzita v Brně,
Přírodovědecká fakulta – Ústav matematiky a statistiky

RNDr. Eva ZELENDOVÁ

Národní ústav pro vzdělávání

Anglický jazyk

doc. PhDr. Lucie BETÁKOVÁ, MA, Ph.D.

Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích,
Pedagogická fakulta – Katedra anglistiky

PhDr. Jitka TŮMOVÁ

Národní ústav pro vzdělávání

Německý jazyk

doc. PhDr. Věra JANÍKOVÁ, Ph.D.

Masarykova univerzita v Brně,
Pedagogická fakulta – Katedra německého jazyka a literatury

Mgr. Kamila SLADKOVSKÁ

Národní ústav pro vzdělávání

Ruský jazyk

PhDr. Simona KORYČÁNKOVÁ, Ph.D.

Masarykova univerzita v Brně,
Pedagogická fakulta – Katedra ruského jazyka a literatury

PaedDr. Zuzana VLČKOVÁ

Národní ústav pro vzdělávání

Francouzský jazyk

Mgr. Olga NÁDVORNÍKOVÁ, Ph.D.

Univerzita Karlova v Praze,
Filozofická fakulta – Ústav románských studií

PhDr. Jitka CVEJNOVÁ

Národní ústav pro vzdělávání

Španělský jazyk

PhDr. Jitka CVEJNOVÁ

Univerzita Hradec Králové,
Katedra aplikované lingvistiky

Mgr. Martina HULEŠOVÁ

Národní ústav pro vzdělávání

 

< zpět do čísla
banners/univerzita_pardubice_2_390x60.png
reklama un

1333317600_seznamy-125x125-na-web-un-1.gif
reklama
akcent_09-19_125x125.gif
dekra_125x125-s.jpg
ucebnice
termaly_losiny_2020.jpg
anketa
Je čas pro zásadní změnu modelu maturitní zkoušky?
ANO
NE
NEVÍM
ano
ne
nevim
48%
31%
20%
chrudim_1_240x100.gif
linka_duvery_240x100.jpg
© Copyright 2010 - 2020 Učitelské noviny, ČTK / realizováno: manilot.cz