archiv
Učitelské noviny č. 19/2013
tisk článku

VÍCE NEŽ POLOVINA ZAMĚSTNAVATELŮ ZOHLEDŇUJE PŘI VÝBĚRU NOVÝCH ZAMĚSTNANCŮ PŘEDCHOZÍ STÁŽE

Takové zjištění vyplývá z dotazníkového šetření, které na sklonku loňského roku provedl Dům zahraničních služeb (DZS/NAEP) mezi odbornými školami a zaměstnavateli. Cílem šetření bylo získat informace o tom, jaké mají školy a podniky zkušenosti s vysíláním a přijímáním stážistů, a to jak v rámci České republiky, tak i do (resp. ze) zahraničí. Otázky dále zjišťovaly, jak jsou instituce spokojené se stávajícím stavem, co je třeba změnit, jak lze zlepšit kvalitu stáží a jak zvýšit počet stážistů.

Pozitivním zjištěním je fakt, že většina škol má zkušenosti s vysíláním žáků/studentů na pracovní stáže – celkem 87 % škol. Přičemž 74 % vysílá žáky a studenty na stáže v rámci České republiky a stejný podíl škol má zkušenosti s vysíláním do zahraničí. Mobilita učitelů je o něco nižší – do zahraničí je vysílá jen 49 % škol. Při vysílání žáků na stáže školy nejčastěji využívají program Leonardo da Vinci (66 %). S přijímáním stážistů mají zaměstnavatelé zapojení do výzkumu spíše menší zkušenosti. Žáky/studenty přijímá 67 % oslovených podniků, učitele však naprostá menšina – pouze 14 %. Naproti tomu téměř jedna čtvrtina zaměstnavatelů má zkušenost s přijímáním stážistů (žáků/studentů/učitelů) ze zahraničí – 24 %. Toto číslo by však mohlo být ještě vyšší; 40 % respondentů uvedlo, že mají zájem přijímat stážisty i ze zahraničí. Jen malá část zaměstnavatelů uvedla zkušenost s projekty programu Leonardo da Vinci – 20,5 %. 40 % respondentů tento program dokonce vůbec neznalo.

Největší překážkou je administrativa i nedostatečná znalost jazyků

Respondenti měli dále možnost se vyjádřit i k překážkám, které musí při plánovaní stáží překonávat. Jako největší problém se ukázaly administrativní náročnost (62 %), malá jazyková vybavenost vysílaných osob (58 %) a finanční náročnost (54 %). Důvody, které často zaznívají na konferencích a seminářích – nechuť cestovat a neochota zaměstnavatelů přijímat stážisty, byly vnímány jako problém u menšiny škol (19 %, resp. 17,5 %). Důvody, proč zaměstnavatelé nepřijímají stážisty ve větší míře, se liší v závislosti na tom, zda jde o stáže pro učitele, žáky/studenty, nebo o zahraniční účastníky. Např. u žáků a studentů je největší překážkou personální zátěž (30 %), tj. nedostatek zaměstnanců, kteří by se stážistům věnovali. Naproti tomu u učitelů a zahraničních účastníků uváděli zaměstnavatelé jako největší překážku nedostatečný zájem stážistů (45 % u učitelů, 47 % u zahraničních účastníků). Na dalších místech se pak řadily tyto důvody: právní předpisy a legislativní podmínky, administrativní zátěž, finanční náročnost a nedostatečná odbornost. U posledního bodu poměrně výrazně vyčnívají žáci a studenti (17 %), u učitelů a zahraničních účastníků je tento důvod spíše minoritní (5 %, resp. 4 %).

Relativně nízký počet stážistů ve firmách by se mohl/měl zvýšit. Zaměstnavatelé navrhli opatření, která by zároveň pomohla zvýšit kvalitu stáží. Mezi tři nejčastěji zmiňované návody na zlepšení patřilo zvýšení finanční motivace (např. v podobě daňových úlev) – 73 %, vytvoření nástroje na snadnější vyhledávání partnerů a navazování spolupráce (54 %) a zjednodušení administrativní procedury (30 %).

„Z pohledu zaměstnavatelů je důležité, aby žáci během studia získávali své zkušenosti také v reálném pracovním prostředí, protože to umožní jejich hladký přestup na trh práce a získání zaměstnání,“ říká Miloš Rathouský, člen týmu expertů projektu ECVET Experts.

Kvalitu i počet stáží zvýší ECVET

Ke zvýšení kvality i počtu stáží by mohl přispět nový evropský systém ECVET. Ten se snaží pomáhat při vyhledávání partnerů, definovat obsah stáží či snížit administrativní zátěž spojenou s organizací stáží. Protože je ECVET stále ještě relativně nový, snaží se NAEP snížit povědomí u odborné i laické veřejnosti. Informace můžete najít buď na www.ecvet.cz, nebo www.naep.cz/ecvet.

Pro žáky a studenty, kteří o stáži uvažují, může být zajímavá informace, že zaměstnavatelé ve většině případů (56 %) zohledňují při výběru nových zaměstnanců skutečnost, zda daný uchazeč absolvoval pracovní stáž. 64 % zaměstnavatelů upřednostňuje stáž absolvovanou přímo u nich v podniku, 56% se spokojí se stáží i v jiném podniku, pokud je však ze stejného oboru. 51 % podniků pak vítá zkušenost ze zahraniční stáže.

Velmi odlišné názory škol a zaměstnavatelů se projevily u otázky týkající se souladu školních vzdělávacích programů a požadavků pracovního trhu. Zatímco polovina škol odpověděla, že ŠVP a pracovní trh jsou v souladu, naprostá většina zaměstnavatelů (84 %) je opačného názoru. Shoda naopak panuje v názoru, že by studijní a pracovní stáže mohly přispět ke zlepšení této situace; myslí si to 94 % škol a 89 % zaměstnavatelů zapojených do šetření.

Další informace o dotazníkovém šetření

Pro dotazování bylo vybráno a osloveno 410 škol a 181 zaměstnavatelů. Návratnost dotazníků byla relativně vysoká; 33 % u škol (137 odpovědí) a 39 % u zaměstnavatelů (70 odpovědí). Šetření bylo anonymní. Respondenti zastupovali všechny kraje České republiky.

Dotazníkové šetření bylo provedeno v rámci projektu National Teams of ECVET Experts 2012–2013, za finanční podpory Programu celoživotního učení Evropské komise a Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy. Za obsah sdělení odpovídá výlučně autor. Sdělení nereprezentují názory Evropské komise a Evropská komise neodpovídá za použití informací, jež jsou jejich obsahem.           

 

Zdroj: Národní ústav pro vzdělávání

 

< zpět do čísla
banners/univerzita_pardubice_2_390x60.png
reklama un

1333317600_seznamy-125x125-na-web-un-1.gif
reklama
akcent_09-19_125x125.gif
dekra_125x125-s.jpg
ucebnice
termaly_losiny_2020.jpg
anketa
Je čas pro zásadní změnu modelu maturitní zkoušky?
ANO
NE
NEVÍM
ano
ne
nevim
48%
31%
20%
chrudim_1_240x100.gif
linka_duvery_240x100.jpg
© Copyright 2010 - 2020 Učitelské noviny, ČTK / realizováno: manilot.cz