archiv
Učitelské noviny č. 17/2013
tisk článku

NOVÉ ZNĚNÍ PARAGRAFU 16 V PŘIPRAVOVANÉ NOVELE ŠKOLSKÉHO ZÁKONA

Všechny změny, které by mohla přinést novela školského zákona, jsou velmi ostře sledovány. V souvislosti s velmi emocionálně vypjatou diskuzí o budoucnosti speciálního školství, která probíhala v posledním roce, se asi nejvíc očekávaly formulace a paragrafy, které ovlivní diagnostiku a vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami. A protože se v našem českém prostředí nic neutají, jednotlivé varianty, návrhy novelizace se postupně objevovaly mezi lidmi z praxe a vyvolávaly tu zděšení, tu úsměv, nebo spíš úsměšek.

UN sledovaly vývoj prací na návrhu novely školského zákona zejména v paragrafech týkajících se vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami velmi pečlivě. V UN č. 14 své záměry představili představitelé ministerstva školství a své obavy a výhrady fomuloval zástupce Asociace speciálních pedagogů ČR, v dalším čísle UN vyslovili své názory poslankyně a senátor, v tomto čísle pak rozebírá záměry autorů zákona formulované v jednotlivých paragrafech předsedkyně Asociace pracovníků pedagogicko-psychologických poraden. Mezitím minulý týden konečně udělalo MŠMT očekávaný krok – po představení návrhu novely školského zákona v poslaneckém školském podvýboru jej „pustilo“ do vnějšího připomínkového řízení. Přinášíme tedy aktuální znění paragrafu 16. Celý návrh novely školského zákona najdete na webu UN.           

 

§ 16

Podpora vzdělávání dětí, žáků a studentů se speciálními vzdělávacími potřebami

(1)        Osobou se speciálními vzdělávacími potřebami se rozumí ten, komu v naplnění jeho vzdělávacích možností brání překážky spočívající zejména v jeho zdravotním stavu nebo životních podmínkách. Děti, žáci a studenti se speciálními vzdělávacími potřebami mají právo na bezplatné poskytování podpůrných opatření, která napomáhají k překonání překážek ve vzdělávání. Podpůrná opatření poskytují školy a školská zařízení. Při uplatňování podpůrných opatření postupují školy a školská zařízení vždy v zájmu dítěte, žáka nebo studenta.

(2)        Podpůrná opatření spočívají zejména v:

a)         poradenské pomoci školy a školského poradenského zařízení,

b)         úpravě organizace, obsahu, forem a metod vzdělávání a školských služeb, včetně zabezpečení výuky předmětů speciálně pedagogické péče a včetně prodloužení délky středního nebo vyššího odborného vzdělávání až o dva roky,

c)         úpravě podmínek přijímání ke vzdělávání a ukončování vzdělávání,

d)         použití kompenzačních pomůcek, speciálních učebnic a speciálních učebních pomůcek, využívání komunikačních systémů neslyšících a hluchoslepých osob, Braillova písma a náhradních a podpůrných způsobů dorozumívání,

e)         úpravě očekávaných výstupů vzdělávání v mezích stanovených rámcovými vzdělávacími programy a akreditovanými vzdělávacími programy,

f)          vzdělávání podle individuálního vzdělávacího plánu,

g)         využití funkce asistenta pedagoga.

(3)        Podpůrná opatření se člení do čtyř stupňů podle organizační, pedagogické a finanční náročnosti. Podpůrná opatření vyššího stupně lze použít, pouze pokud k dosažení účelu podle odstavce 1 nepostačují podpůrná opatření nižšího stupně. Začlenění podpůrných opatření do jednotlivých stupňů a podrobnější pravidla pro jejich použití školou a školským zařízením stanoví prováděcí právní předpis.

(4)        Podpůrná opatření prvního stupně uplatňuje škola nebo školské zařízení i bez doporučení školského poradenského zařízení.

(5)        Podpůrná opatření druhého až čtvrtého stupně doporučuje škole nebo školskému zařízení školské poradenské zařízení. Podpůrná opatření podle odstavce 2 písm. e) až g), podpůrná opatření, na něž bude škola nebo školské zařízení v souladu s prováděcím právním předpisem požadovat navýšení finančních prostředků poskytovaných podle § 160 až 163a, a podpůrná opatření, o nichž to stanoví prováděcí právní předpis, lze uplatnit pouze s doporučením školského poradenského zařízení.

(6)        Škola nebo školské zařízení může místo podpůrného opatření uvedeného v doporučení školského poradenského zařízení přijmout po projednání s tímto školským poradenským zařízením jiné podpůrné opatření stejného nebo nižšího stupně, pokud takovýto postup neodporuje zájmu dítěte, žáka nebo studenta vyplývajícímu z doporučení školského poradenského zařízení.

(7)        Podmínkou použití podpůrného opatření druhého až čtvrtého stupně školou nebo školským zařízením je vždy předchozí písemný souhlas zletilého žáka, studenta nebo osoby, která je v souladu s právním předpisem12) nebo s rozhodnutím soudu oprávněna jednat za dítě nebo nezletilého žáka (dále jen „zákonný zástupce“).

(8)        Škola a školské zařízení přestane poskytovat podpůrné opatření uvedené v odstavci 2 písm. e) až g), pokud z doporučení školského poradenského zařízení vyplývá, že podpůrné opatření již není nezbytné k dosažení účelu podle odstavce 1. Ostatní podpůrná opatření může škola a školské zařízení přestat poskytovat v případě, že podle posouzení touto školou nebo školským zařízením nebo podle doporučení školského poradenského zařízení není již podpůrné opatření nezbytné k dosažení účelu podle odstavce 1.

(9)        Pro účely poskytování podpůrných opatření může ředitel školy zřizovat třídy, oddělení nebo studijní skupiny, popřípadě zřizovatel může zřizovat školy, pro děti, žáky a studenty se zdravotním postižením. Zařadit dítě, žáka nebo studenta do takové třídy, studijní skupiny nebo oddělení nebo přijmout dítě, žáka nebo studenta do takové školy lze pouze na jeho žádost nebo žádost zákonného zástupce a na základě doporučení školského poradenského zařízení, a to v souladu se zásadou podle odstavce 3 věty druhé. Zdravotním postižením je pro účely tohoto zákona mentální, tělesné, zrakové nebo sluchové postižení, vady řeči, souběžné postižení více vadami, autismus a vývojové poruchy učení nebo chování.

 

§ 16a

Poradenská pomoc školského poradenského zařízení

(1)        Školské poradenské zařízení poskytne poradenskou pomoc dítěti, žákovi, studentovi a zákonnému zástupci na základě žádosti. Vyžaduje-li to zájem dítěte nebo nezletilého žáka, doporučí škola zákonnému zástupci, aby vyhledal pomoc školského poradenského zařízení. Nepostačuje-li toto doporučení, a jestliže by v důsledku neposkytnutí služeb školského poradenského zařízení mohl být vážně ohrožen důležitý zájem dítěte nebo nezletilého žáka, informuje škola o této skutečnosti orgán sociálně-právní ochrany dětí.

(2)        Výsledkem poradenské pomoci školského poradenského zařízení jsou zpráva a doporučení. Ve zprávě školské poradenské zařízení uvede skutečnosti podstatné pro doporučení podpůrných opatření. V doporučení uvede závěry vyšetření a podpůrná opatření prvního až čtvrtého stupně, která odpovídají zjištěným speciálním vzdělávacím potřebám a možnostem dítěte, žáka nebo studenta, a to včetně možných kombinací a variant podpůrných opatření a způsobu jejich použití.

(3)        Školské poradenské zařízení poskytuje zprávu a doporučení žadateli; škole nebo školskému zařízení, v němž se dítě, žák nebo student vzdělává, poskytuje doporučení. Školské poradenské zařízení poskytne vydané doporučení orgánu sociálně-právní ochrany dětí, pokud je o to orgán sociálně-právní ochrany dětí požádá.

(4)        Pokud má zletilý žák, student nebo zákonný zástupce pochybnosti o tom, že škola nebo školské zařízení postupuje v souladu s doporučením školského poradenského zařízení, může řediteli školy nebo školského zařízení navrhnout projednání svého případu s ředitelem, příslušným školským poradenským zařízením a případně též se zřizovatelem a ředitel je povinen jednání svolat.

(5)        Pokud zletilý žák, student nebo zákonný zástupce má i po projednání podle odstavce 4 pochybnosti o správnosti postupu školy nebo školského zařízení, může požádat krajský úřad příslušný podle sídla právnické osoby vykonávající činnost školy nebo školského zařízení nebo ministerstvo v případě školy nebo školského zařízení zřizované ministerstvem o rozhodnutí, jak bude doporučení školského poradenského zařízení naplněno.

§ 16b

Revize

(1)        Žadatel o poskytnutí poradenské pomoci podle § 16a odst. 1 může do 30 dnů ode dne, kdy obdržel zprávu nebo doporučení školského poradenského zařízení, požádat právnickou osobu zřízenou a pověřenou ministerstvem o jejich revizi. O revizi doporučení může požádat i škola nebo školské zařízení do 30 dnů ode dne, kdy se s jeho obsahem seznámila.

(2)        Právnická osoba podle odstavce 1 posoudí žádost o revizi a zprávu nebo doporučení a v případě potřeby prověří se souhlasem zákonného zástupce, zletilého žáka nebo studenta vzdělávací potřeby a možnosti dítěte, žáka nebo studenta.

(3)        O výsledku posouzení vydá právnická osoba podle odstavce 1 do 90 dnů od obdržení žádosti revizní zprávu, která může obsahovat i novou zprávu nebo doporučení podpůrných opatření a v takovém případě nahrazuje revidovanou zprávu nebo doporučení. Revizní zpráva se zasílá žadateli, příslušnému školskému poradenskému zařízení, a s vyloučením údajů, které jsou obsahem zprávy podle § 16a odst. 2, také škole nebo školskému zařízení.

(4)        Zpráva nebo doporučení školského poradenského zařízení se považují za správné, dokud není vydána revizní zpráva, z níž vyplývá opak.

< zpět do čísla
banners/univerzita_pardubice_2_390x60.png
reklama un

1333317600_seznamy-125x125-na-web-un-1.gif
reklama
akcent_09-19_125x125.gif
dekra_125x125-s.jpg
ucebnice
termaly_losiny_2020.jpg
anketa
Je čas pro zásadní změnu modelu maturitní zkoušky?
ANO
NE
NEVÍM
ano
ne
nevim
48%
31%
20%
chrudim_1_240x100.gif
linka_duvery_240x100.jpg
© Copyright 2010 - 2020 Učitelské noviny, ČTK / realizováno: manilot.cz